Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zonisamide Actavis

   25 mg hård kapsel, 50 mg hård kapsel, 100 mg hård kapsel
   zonisamid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare elle apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zonisamide Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Zonisamide Actavis
   3. Hur du använder Zonisamide Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zonisamide Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zonisamide Actavis är och vad det används för

   Zonisamide Actavis innehåller den aktiva substansen zonisamid och används som ett antiepileptikum.

   Zonisamide Actavis används vid behandling av epilepsianfall som påverkar en del av hjärnan (partiellt anfall), med eller utan efterföljande anfall som påverkar hela hjärnan (sekundär generalisering).

   Zonisamide Actavis kan användas:

   • Enskilt för att behandla anfall hos vuxna

   • Med andra antiepileptiska läkemedel för att behandla vuxna, ungdomar och barn i åldern 6 år eller äldre.

   Zonisamid som finns i Zonisamide Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Zonisamide Actavis

   Använd inte Zonisamide Actavis

   • om du är allergisk mot zonisamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot andra läkemedel i gruppen sulfonamider. Dessa är till exempel: antibiotika av sulfonamidtyp, tiaziddiuretika och antidiabetika i klassen sulfonylurea.

   Varningar och försiktighet

   Zonisamide Actavis tillhör en grupp läkemedel (sulfonamider) som kan ge upphov till allvarliga allergiska reaktioner, svåra hudutslag och blodrubbningar, som i mycket sällsynta fall kan ha dödlig utgång (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).

   Svåra hudutslag, inklusive fall av Stevens-Johnsons syndrom, förekommer i samband med behandling med Zonisamide Actavis.

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zonisamide Actavis

   • om du är yngre än 12 år, eftersom du kan löpa en större risk för minskad svettning, värmeslag, pneumoni och leverproblem. Om du är yngre än 6 år rekommenderas inte Zonisamide Actavis för dig.

   • om du är äldre, eftersom dosen Zonisamide Actavis du tar kanske måste justeras, och det kan vara mer sannolikt att du får en allergisk reaktion, allvarligt hudutslag, svullnad i fötter och ben samt klåda när du tar Zonisamide Actavis (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).

   • om du har leverproblem, eftersom dosen Zonisamide Actavis du tar kanske måste justeras.

   • har ögonbesvär såsom glaukom.

   • om du har njurproblem, eftersom dosen Zonisamide Actavis du tar kanske måste justeras.

   • om du tidigare har haft njursten eftersom du då löper större risk att få fler njurstenar. Minska risken för njursten genom att dricka tillräckligt med vatten.

   • om du bor eller semestrar på en plats där vädret är varmt. Zonisamide Actavis kan göra att du svettas mindre, vilket kan leda till att din kroppstemperatur stiger. Minska risken genom att dricka tillräckligt med vatten och hålla dig sval.

   • om du är underviktig eller har gått ned mycket i vikt, eftersom din vikt kan minska ytterligare när du tar Zonisamide Actavis. Tala om detta för din läkare eftersom vikten eventuellt måste följas upp.

   • är gravid eller skulle kunna bli gravid (se avsnittet "Graviditet, amning och fertilitet" för vidare information).

   Tala med din läkare innan du börjar ta Zonisamide Actavis, om något av ovanstående gäller dig.

   Barn och ungdomar

   Tala med din läkare om nedanstående risker:

   Förebyggande av överhettning och uttorkning hos barn

   Zonisamide Actavis kan göra att ditt barn svettas mindre och blir överhettat och om ditt barn inte behandlas kan det leda till hjärnskador och dödsfall. Barn är mest utsatta, särskilt i varmt väder.


   När ditt barn tar Zonisamide Actavis ska ditt barn

   • hållas svalt, särskilt i varmt väder

   • undvika kraftig ansträngning, särskilt i varmt väder

   • dricka mycket kallt vatten

   • inte ta dessa läkemedel:

   karbanhydrashämmare (såsom topiramat och acetazolamid) och antikolinerga medel (såsom klomipramin, hydroxyzin, difenhydramin, haloperidol, imipramin och oxybutynin).


   Om ditt barns hud känns mycket varm med liten eller ingen svettning, om barnet blir förvirrat, får muskelkramper eller om ditt barns hjärta börjar slå snabbt eller om andningen blir snabb:

   • Ta med ditt barn till en sval, skuggig plats.

   • Badda barnets hud med svalt (inte kallt) vatten.

   • Ge ditt barn kallt vatten att dricka.

   • Uppsök läkare snabbt.

   • Kroppsvikt: Du ska väga ditt barn varje månad och kontakta läkare snarast möjligt om ditt barn inte går upp tillräckligt i vikt. Zonisamide Actavis rekommenderas inte för barn som är underviktiga eller har dålig aptit, och det bör användas med försiktighet till barn som väger mindre än 20 kg.

   • Ökad surhetsgrad i blodet och njurstenar: Minska dessa risker genom att se till att ditt barn dricker tillräckligt mycket vatten och inte tar några andra läkemedel som skulle kunna ge upphov till njurstenar (se Andra läkemedel och Zonisamide Actavis). Läkaren kontrollerar ditt barns nivåer av blodbikarbonat och njurarna (se även avsnitt 4).

   Ge inte detta läkemedel till barn under 6 år eftersom det för denna åldersgrupp är okänt om den möjliga nyttan är större än riskerna.

   Andra läkemedel och Zonisamide Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   • Zonisamide Actavis ska användas med försiktighet till vuxna när det tas tillsammans med läkemedel som kan orsaka njursten såsom topiramat eller acetazolamid. Denna kombination rekommenderas inte till barn.

   • Zonisamide Actavis kan möjligtvis öka halten av läkemedel som digoxin och kinidin i blodet och dosen av dessa läkemedel kan därför behöva sänkas.

   • Andra läkemedel som fenytoin, karbamazepin, fenobarbiton och rifampicin kan minska halten Zonisamide Actavis i blodet, och dosen Zonisamide Actavis kan behöva justeras.

   Zonisamide Actavis med mat, dryck och alkohol

   Zonisamid Actavis kan tas med eller utan föda.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är kvinna i fertil ålder måste du använda en adekvat preventivmetod under behandling med Zonisamide Actavis och i en månad efter avslutad behandling med Zonisamide Actavis.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Avsluta inte behandlingen utan att diskutera detta med läkaren.

   Du får ta Zonisamide Actavis medan du är gravid endast om din läkare säger att du kan. Forskning har visat en ökad risk för medfödda missbildningar hos barn till kvinnor som behandlas med läkemedel mot epilepsi. En studie visade att spädbarn som föds till mödrar som använder zonisamid under graviditet var mindre än vad som förväntades för deras ålder vid födseln, jämfört med barn som föddes till mödrar som behandlats med lamotrigin som monoterapi. Se till att du är fullt informerad om riskerna och fördelarna med att använda zonisamid för epilepsi under graviditet.

   Du får inte amma medan du tar Zonisamide Actavis och under den första månaden efter att du har slutat att ta Zonisamide Actavis.

   Det finns inga kliniska data om effekterna av zonisamid på fertilitet hos människa. Studier på djur har visat förändringar i fertilitetsparametrarna.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Zonisamide Actavis kan påverka din koncentrations- och reaktionsförmåga och kan göra att du känner dig sömnig, särskilt i början av behandlingen och när din dos har ökats. Var särskilt försiktig när du kör bil eller använder maskiner, om Zonisamide Actavis påverkar dig på detta sätt.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Zonisamide Actavis

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos för vuxna

   När du tar enbart Zonisamide Actavis:

   • Startdosen är 100 mg som tas en gång dagligen.

   • Denna kan höjas med upp till 100 mg i intervaller på två veckor.

   • Rekommenderad dos är 300 mg en gång dagligen.

   När du tar Zonisamide Actavis med andra antiepileptiska läkemedel:

   • Startdosen är 50 mg dagligen uppdelad i två lika stora doser om 25 mg.

   • Dosen kan ökas med upp till 100 mg i intervall om en till två veckor.

   • Rekommenderad daglig dos är mellan 300 mg och 500 mg.

   • En del patienter får effekt av lägre doser. Dosen kan ökas långsammare om du får biverkningar, om du är äldre eller om du har problem med njurarna eller levern.

   Användning för barn och ungdomar

   Användning till barn (6 till 11 år) och ungdomar (12 till 17 år) som väger minst 20 kg:

   • Startdosen är 1 mg per kg kroppsvikt som tas en gång om dagen.

   • Denna dos kan ökas med 1 mg per kg kroppsvikt med intervall på en till två veckor.

   • Rekommenderad daglig dos är 6 till 8 mg per kg för ett barn med en kroppsvikt på upp till 55 kg eller 300 till 500 mg för ett barn med en kroppsvikt på mer än 55 kg (beroende på vilken dos som är lägst) som tas en gång om dagen.

   Exempel: Ett barn som väger 25 kg ska ta 25 mg en gång om dagen under den första veckan, och sedan öka den dagliga dosen med 25 mg vid starten av varje vecka tills en daglig dos mellan 150 och 200 mg har uppnåtts.

   Om du upplever att effekten av Zonisamide Actavis är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   • Zonisamide Actavis kapslar måste sväljas hela med vatten.

   • Tugga inte kapslarna.

   • Zonisamide Actavis kan tas en eller två gånger om dagen enligt läkarens ordination.

   • Om du tar Zonisamide Actavis två gånger om dagen ska du ta halva dagsdosen på morgonen och halva dagsdosen på kvällen.

   Om du använt för stor mängd av Zonisamide Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen.

   Du kan bli sömnig eller förlora medvetandet. Du kan också må illa, ha magsmärtor, muskelspasmer, ofrivilliga ögonrörelser, känna dig svag, ha långsam hjärtrytm, nedsatt andning eller nedsatt njurfunktion. Kör inte bil.

   Om du har glömt att använda Zonisamide Actavis

   Om du glömmer att ta en dos Zonisamide Actavis, ska du helt enkelt ta nästa dos som vanligt.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Zonisamide Actavis

   Zonisamide Actavis är avsett för långtidsbehandling. Minska inte dosen eller sluta att ta läkemedlet, om inte din läkare råder dig att göra det.

   Om din läkare råder dig att avsluta behandlingen med Zonisamide Actavis, kommer din dos att minskas gradvis för att minska risken för att du drabbas av fler anfall.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Zonisamide Actavis tillhör en grupp läkemedel (sulfonamider) som kan ge upphov till allvarliga, allergiska reaktioner, svåra hudutslag och blodrubbningar som i mycket sällsynta fall kan ha dödlig utgång.

   Kontakta genast din läkare om du upplever följande symtom:

   • svårighet att andas, svullnad av ansikte, läppar eller tunga eller svåra hudutslag eftersom det kan tyda på att du har fått en allvarlig, allergisk reaktion.

   • tecken på överhettning – hög kroppstemperatur men liten eller ingen svettning, snabba hjärtslag och snabb andning, muskelkramper och förvirring.

   • tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi, som t.ex. Zonisamide Actavis, har haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord.

   • muskelvärk eller känsla av svaghet eftersom dessa symtom kan vara tecken på onormal muskelnedbrytning som kan leda till njurproblem.

   • plötslig värk i rygg eller mage, värk när du kissar eller blod i urinen eftersom dessa symtom kan tyda på njursten.

   • utvecklar synbesvär såsom ögonsmärta eller dimsyn medan du använder Zonisamide Actavis.

   Kontakta din läkare snarast möjligt om du:

   • får oförklarliga hudutslag eftersom dessa kan utvecklas till allvarligare utslag eller hudfjällning.

   • känner dig ovanligt trött eller febrig, har ont i halsen, svullna körtlar eller har märkt att du lätt får blåmärken, eftersom dessa symtom kan betyda att du har en blodrubbning.

   • har tecken på en ökad surhetsgrad i blodet – får huvudvärk, blir dåsig, andfådd eller förlorar aptiten. Detta måste eventuellt kontrolleras eller behandlas av läkare.

   Din läkare kan bestämma att du bör sluta använda Zonisamide Actavis.

   De vanligaste biverkningarna av Zonisamide Actavis är lindriga. De uppstår under den första månaden av behandlingen och avtar vanligen under fortsatt behandling. Hos barn i åldern 6 till 17 år var biverkningarna förenliga med de som beskrivs nedan med följande undantag: lunginflammation, uttorkning, minskad svettning (vanligt) och onormala leverenzymer (mindre vanligt).

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • rastlöshet, irritabilitet, förvirring, depression

   • dålig muskelkoordination, yrsel, dåligt minne, sömnighet, dubbelseende

   • minskad aptit, minskad halt bikarbonat i blodet (ett ämne som förebygger försurning av blodet).

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • sömnsvårigheter, främmande eller ovanliga tankar, ångestkänslor eller känslosamhet

   • långsam tankegång, nedsatt koncentrationsförmåga, talsvårigheter, onormala hudförnimmelser (stickningar och domningar), darrningar, ofrivilliga ögonrörelser

   • njursten

   • hudutslag, klåda, allergiska reaktioner, feber, trötthet, influensaliknande symtom, håravfall

   • ekkymos (ett litet blåmärke orsakat av blod från ett läckande blodkärl i huden)

   • viktminskning, illamående, matsmältningsbesvär, magsmärtor, diarré (lös avföring), förstoppning

   • svullnad i fötter och ben.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • vrede, aggression, självmordstankar, självmordsförsök

   • kräkningar

   • inflammation i gallblåsa, gallsten

   • sten i urinvägarna

   • lunginfektion/-inflammation, urinvägsinfektion

   • låg kaliumhalt i blodet, kramper/anfall.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • hallucinationer, minnesförlust, koma, malignt neuroleptiskt syndrom (oförmåga att röra sig, svettning, feber, inkontinens), förlängda eller upprepade epilepsianfall

   • andningsbesvär, andfåddhet, lunginflammation

   • inflammation i bukspottkörteln (svår smärta i mage eller rygg)

   • leverproblem, njursvikt, förhöjt kreatinin i blodet (en avfallsprodukt som vanligen förs bort av njurarna)

   • svåra hudutslag eller hudfjällning (samtidigt som du kan känna dig dålig eller få feber)

   • onormal muskelnedbrytning (du kan ha muskelvärk eller musklerna känns svaga) som kan leda till njurproblem

   • svullna körtlar, blodrubbningar (nedsatt antal blodkroppar som kan leda till infektion och få dig att se blek ut, känna dig trött och febrig eller göra att du lättare får blåmärken)

   • nedsatt svettning, värmeslag

   • glaukom, som innebär blockering av vätskeflödet i ögat vilket orsakar ökat tryck i ögat. Ögonsmärta, dimsyn eller försämrad syn kan uppträda och vara tecken på glaukom.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Zonisamide Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”Utg.dat.” . Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är zonisamid. Zonisamide Actavis 25 mg hårda kapslar innehåller 25 mg zonisamid. Zonisamide Actavis 50 mg hårda kapslar innehåller 50 mg zonisamid. Zonisamide Actavis 100 mg hårda kapslar innehåller 100 mg zonisamid.


   • Övriga innehållsämnen är:

    Kapselns innehåll: mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat.

    Kapselns skal: gelatin, titandioxid (E171), natriumlaurilsulfat, renat vatten, svart järnoxid (E172) (50 mg hårda kapslar)

    Tryckbläck: shellack, svart järnoxid (E172) och kaliumhydroxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Zonisamide Actavis 25 mg hård kapsel

   Vitt till benvitt granulärt pulver i hårda kapslar med vit till benvit kapselkropp och lock. Locket har märkningen ”A730” i svart bläck.

   Zonisamide Actavis 50 mg hård kapsel

   Vit till benvit granulär pulver i hårda kapslar, storlek 3 (15,9 mm x 5,82 mm), med vit till benvit kapselkropp och grå lock. Locket har märkningen ”A735” i svart.

   Zonisamide Actavis 100 mg hård kapsel

   Vitt till benvitt granulärt pulver i hårda kapslar, storlek 1 (19,4 mm x 6,91 mm), med vit till benvit kapselkropp och lock. Locket har märkningen ”A740” i svart bläck.

   Zonisamide Actavis kapslar är förpackade i blister som levereras i kartonger som innehåller:

   • 25 mg: 14, 28 eller 56 hårda kapslar

   • 50 mg: 14, 28 eller 56 hårda kapslar

   • 100 mg: 28, 56, 98 eller 196 hårda kapslar

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegur 76-78 Hafnarfjordur

   Island


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-04-13


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zonisamide Actavis

  Kapsel, hård 100 mg 98 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 505878
  • Tillverkare: Accord Healthcare AB

  1.035,85 kr

  Jämförpris: 10,57 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?