Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zoledronic Acid Hospira

   5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning
   Zoledronsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zoledronic Acid Hospira är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Zoledronic Acid Hospira
   3. Hur du får Zoledronic Acid Hospira
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zoledronic Acid Hospira ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zoledronic Acid Hospira är och vad det används för

   Zoledronic Acid Hospira innehåller den aktiva substansen zoledronsyra. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas bisfosfonater och används för att behandla Pagets sjukdom hos vuxna.

   Normalt ersätts gammal benvävnad med ny. Denna process kallas remodellering. Vid Pagets sjukdom är denna remodellering för snabb och ny benvävnad bildas på ett oordnat sätt, vilket gör den svagare än normalt. Om sjukdomen inte behandlas kan benen deformeras och ge smärtor och eventuellt brytas. Zoledronic Acid Hospira verkar genom att återställa remodelleringsprocessen i benet till den normala, säkerställer bildandet av normal benvävnad och på det sättet återuppbyggs styrkan i benvävnaden.

   2. Vad du behöver veta innan du får Zoledronic Acid Hospira

   Du skall inte få Zoledronic Acid Hospira

   - om du är allergisk mot zoledronsyra, andra bisfosfonater eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du har hypokalcemi (kalciumhalten i blodet är för låg).

   - om du har en allvarlig njursjukdom.

   - om du är gravid.

   - om du ammar.


   Följ noga alla instruktioner du har fått av din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Zoledronic Acid Hospira.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du får Zoledronic Acid Hospira:

   - om du behandlas med något läkemedel innehållande zoledronsyra, vilket också är den aktiva substansen i Zoledronic Acid Hospira (zoledronsyra används hos vuxna patienter med vissa cancertyper för att förebygga benkomplikationer eller för att minska mängden kalcium).

   - om du har eller har haft någon njursjukdom.

   - om du inte kan ta dagligt kalciumtillägg.

   - om du har opererat bort någon eller alla paratyroideakörtlar i halsen.

   - om du har tagit bort delar av din tunntarm.


   Efter marknadsgodkännandet har en bieffekt som kallas osteonekros i käken (ONJ) (benskador i käken) rapporterats hos patienter som behandlats med zoledronsyra mot benskörhet. ONJ kan också uppstå efter avslutad behandling.


   Det är viktigt att försöka förhindra ONJ att utvecklas då det ett smärtsamt tillstånd som kan vara svårt att behandla. För att minska risken för att utveckla osteonekros i käken så finns det vissa försiktighetsåtgärder du bör vidta.


   Innan du tar emot Zoledronic Acid Hospira behandling, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om

   - du har några problem med din mun eller tänder såsom dålig tandhälsa, tandköttsproblem, eller en planerad tandutdragning;

   - du inte får regelbunden tandvård eller har inte haft någon tandundersökning på lång tid;

   - du är rökare (eftersom det kan öka risken för tandproblem);

   - du tidigare har behandlats med en bisfosfonat (används för att behandla eller förebygga bensjukdomar);

   - du tar läkemedel som kallas kortikosteroider (såsom prednisolon eller dexametason);

   - du har cancer.


   Din läkare kan be dig genomgå en tandundersökning innan du börjar behandlingen med Zoledronic Acid Hospira.


   Medan du behandlas med Zoledronic Acid Hospira bör du upprätthålla en god munhygien (inklusive ordinarie tandborstning) och gå på regelbundna tandkontroller. Om du bär tandproteser bör du se till att dessa passar ordentligt. Om du får tandbehandling eller skall genomgå tandkirurgi (t.ex. dra ut en tand), informera din läkare om din tandvård och berätta för din tandläkare att du behandlas med Zoledronic Acid Hospira. Kontakta din läkare och tandläkare omedelbart om du upplever några problem med din mun eller tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad, eller sår som inte läker eller vätskar, eftersom dessa kan vara tecken på osteonekros i käken.


   Övervakning av njurfunktionen

   Din läkare bör ta ett blodprov för att kolla din njurfunktion (kreatininnivåer) innan varje dos av Zoledronic Acid Hospira. Det är viktigt att du dricker minst 2 glas vätska (såsom vatten), några få timmar innan du får Zoledronic Acid Hospira, som anvisats av sjukvårdspersonal.

   Barn och ungdomar

   Zoledronic Acid Hospira rekommenderas inte till någon person under 18 år eftersom användning av Zoledronic Acid Hospira till barn och ungdomar inte har undersökts.

   Andra läkemedel och Zoledronic Acid Hospira

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Det är särskilt viktigt att din läkare får veta alla läkemedel som du tar, speciellt ifall du tar något läkemedel som kan vara skadligt för njurarna (t.ex. aminoglykosider) eller diuretika (”vätskedrivande”) vilka kan orsaka uttorkning.

   Graviditet och amning

   Zoledronic Acid Hospira skall inte ges till dig om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.


   Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du känner dig yr när du behandlas med Zoledronic Acid Hospira, kör inte bil eller använd inte maskiner till dess att du känner dig bättre.


   Zoledronic Acid Hospira innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs är nästintill natriumfritt.


   3. Hur du får Zoledronic Acid Hospira

   Följ noga alla instruktioner du får av din läkare eller sjuksköterska. Rådfråga läkare eller sjuksköterska om du är osäker.


   Den vanliga dosen är 5 mg, som ges som en första infusion i en ven av din läkare eller sköterska. Infusionen tar minst 15 minuter. Zoledronic Acid Hospira kan verka under längre period än ett år och din läkare kommer informera dig om du behöver behandlas igen.


   Din läkare kan komma att rekommendera att du tar tillskott av kalcium och vitamin D (t.ex. tabletter) under åtminstone de första tio dagarna efter det du fått Zoledronic Acid Hospira. Det är viktigt att du följer detta råd noggrant så att nivån av kalcium i blodet inte blir för låg under perioden efter infusionen. Din läkare kommer att informera dig om symptomen som hör samman med hypokalcemi.


   Zoledronic Acid Hospira med mat och dryck

   Se till att du dricker tillräckligt mycket med vätska (åtminstone ett eller två glas) innan och efter behandling med Zoledronic Acid Hospira enligt din läkares instruktion. Detta hjälper till att förhindra uttorkning. Du kan äta normalt på den dag du behandlas med Zoledronic Acid Hospira. Detta är speciellt viktigt hos patienter som tar diuretika (”vätskedrivande”) och hos äldre patienter.

   Om du har missat en dos av Zoledronic Acid Hospira

   Kontakta din läkare eller sjukhuset så snart som möjligt för att boka en ny tid.

   Om du slutar att använda Zoledronic Acid Hospira

   Om du överväger att avbryta behandlingen med Zoledronic Acid Hospira, gå till ditt nästa avtalade besök och diskutera detta med din läkare. Din läkare ger dig råd och beslutar hur länge du bör behandlas med Zoledronic Acid Hospira.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningar i samband med den första infusionen är mycket vanliga (uppträder hos 30 % av patienterna), men är mindre vanliga vid följande infusioner. Flertalet av biverkningarna, såsom feber och frossa, muskel- och ledsmärta samt huvudvärk uppträder inom de tre första dagarna efter en dos av Zoledronic Acid Hospira. Symptomen är vanligen milda till måttliga och försvinner inom tre dagar. Din läkare kan rekommendera ett lätt smärtstillande medel som ibuprofen eller paracetamol för att minska biverkningarna. Sannolikheten för att uppleva dessa biverkningar minskar vid fortsatt behandling med Zoledronic Acid Hospira.


   Vissa biverkningar kan vara allvarliga

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   Oregelbunden hjärtrytm (förmaksflimmer) har noterats hos patienter som behandlats med zoledronsyra för postmenopausal osteoporos. Det är för närvarande oklart om zoledronsyra orsakar den oregelbundna hjärtrytmen, men du bör rapportera till din läkare om du upplever sådana symptom efter att du behandlats med Zoledronic Acid Hospira.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   Svullnad, rodnad, smärta och klåda i ögonen eller ljuskänslighet.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   Tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan vara tecken på en benskada i örat.


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

   Smärta i mun och/eller käke, svullnad eller sår som inte läker i munnen eller käken, varbildning, domning eller en känsla av tyngd i käken, eller tandlossning; detta kan vara tecken på benskada i käken (osteonekros). Berätta för din läkare och tandläkare omedelbart om du skulle uppleva sådana symtom då du behhandlas med Zoledronic Acid Hospira eller efter avslutad behandling.


   Njurstörning (t.ex. minskad urinproduktion) kan uppstå. Din läkare bör ta ett blodprov för att kolla din njurfunktion innan varje dos av Zoledronic Acid Hospira. Det är viktigt att du dricker minst 2 glas vätska (såsom vatten), några få timmar innan du får Zoledronic Acid Hospira, som anvisats av sjukvårdspersonal.


   Om du upplever några av ovan nämnda biverkningar bör du kontakta din läkare omedelbart.


   Zoledronic Acid Hospira kan orsaka andra biverkningar

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   Feber


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, diarré, muskelsmärta, smärta i skelett och/eller leder, smärta i rygg, armar eller ben, influensaliknande symptom (t.ex.trötthet, frossa, led – och muskelsmärta), frossa, känsla av trötthet och ointresse, svaghet, smärta, sjukdomskänsla, Svullnad och/eller smärta vid infusionsstället kan uppstå.


   Hos patienter med Pagets sjukdom så har symptom på grund av lågt värde av kalcium i blodet, såsom muskelspasmer eller domningar eller en stickande känsla särskilt kring munnen rapporterats.


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Influensa, övre luftvägsinfektioner, minskat antal röda blodkroppar, aptitförlust, sömnlöshet, sömnighet vilket kan innefatta minskad vakenhet och uppmärksamhet, nålstickskänsla eller domning, extrem trötthet, darrningar, tillfällig medvetandeförlust, ögoninfektion eller irritation eller inflammation med smärta och rodnad, svindel, ökning av blodtrycket, rodnad, hosta, andfåddhet, matsmältningsbesvär, magsmärta, förstoppning, muntorrhet, halsbränna, hudutslag, svettningar, klåda, röd hud, smärta i nacke, stelhet i muskler, skelett och/eller leder, ledsvullnad, muskelspasmer, axelsmärta, smärta i bröstmuskulatur och bröstkorg, ledinflammation, muskelsvaghet, onormala laboratorieresultat vad gäller njurfunktionen, frekvent urintömning, svullnad i händer, anklar och fötter, törst, tandvärk, smakstörningar.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   Ovanliga lårbensbrott särskilt hos patienter som långtidsbehandlas mot benskörhet kan förekomma i sällsynta fall. Låga fosfatnivåer i blodet.


   Kontakta din läkare om du upplever smärta, svaghet eller obehag i lår, höft eller ljumske eftersom detta kan vara ett tidigt tecken på ett eventuellt lårbensbrott.


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

   Allvarliga allergiska reaktioner inklusive yrsel och andningssvårigheter, svullnad framförallt i ansikte och hals, sänkt blodtryck, uttorkning sekundärt till symtom såsom feber, kräkningar och diarré vilka uppträtt efter dosering.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Zoledronic Acid Hospira ska förvaras

   Din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska vet hur Zoledronic Acid Hospira skall förvaras på korrekt sätt.


   - Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   - Används före utgångsdatum som anges på kartongen.

   - Produkten kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är zoledronsyra. Varje påse med 100 ml innehåller 5 mg vattenfri zoledronsyra (som monohydrat).

   En ml lösning innehåller 0,05 mg vattenfri zoledronsyra (som monohydrat).

   - Övriga innehållsämnen är mannitol, natriumcitrat och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Zoledronic Acid Hospira är en klar och färglös lösning. Den tillhandahålls i 100 ml infusionspåse i plast som en färdigberedd infusionslösning. Varje förpackning innehåller en påse.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Hospira UK Limited

   Horizon

   Honey Lane

   Hurley

   Maidenhead

   SL6 6RJ

   Storbritannien


   Tillverkare

   Pfizer Service Company BVBA

   Hoge Wei 10

   1930 Zaventem

   Belgien


   Tillverkare

   Hospira UK Limited

   Horizon

   Honey Lane

   Hurley

   Maidenhead

   SL6 6RJ

   Storbritannien


   Tillverkare

   Hospira Enterprises B.V.

   Randstad 22-11

   1316 BN Almere

   Nederländerna

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   BE / LU

   Pfizer SA/NV

   Tél/Tel: +32 2 554 62 11

   LV

   Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

   Tel.: + 371 670 35 775

   BG / EL / MT / RO / UK

   Hospira UK Limited

   Tel: + 44 (0) 1628 515500

   LT

   Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

   Tel. + 370 52 51 4000

   CZ

   Pfizer, spol. s r.o.

   Tel: +420-283-004-111

   HU

   Pfizer Kft.

   Tel: + 36 1 488 37 00

   DK

   Pfizer ApS

   Tlf: + 45 44 20 11 00

   NL

   Pfizer bv

   Tel: +31 (0)10 406 43 01

   DE

   Pfizer Pharma PFE GmbH

   Tel: + 49 (0)800 8535555

   NO

   Pfizer AS

   Tlf: +47 67 52 61 00

   EE

   Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

   Tel: +372 666 7500

   AT

   Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0)1 521 15-0

   ES

   Pfizer GEP, S.L.

   Tel: +34 91 490 99 00

   PL

   Pfizer Polska Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 335 61 00

   FR

   Pfizer PFE France

   Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

   PT

   Laboratórios Pfizer, Lda.

   Tel: +351 21 423 55 00

   HR

   Pfizer Croatia d.o.o.

   Tel: +385 1 3908 777

   SI

   Pfizer Luxembourg SARL

   Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

   Tel: +386 (0)1 52 11 400

   IE

   Hospira Ireland Sales Limited

   Tel: 1800 633 363 (toll free)

   +44 (0) 1304 616161

   SK

   Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

   Tel: +421–2–3355 5500

   IS

   Icepharma hf.

   Sími: +354 540 8000

   FI

   Pfizer PFE Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

   IT

   Pfizer Italia Srl

   Tel: +39 06 33 18 21

   SE

   Pfizer AB

   Tel: +46 (0)8 550 520 00

   CY 

   Pharmaceutical Trading Co Ltd

   Τηλ: 24656165
   Denna bipacksedel ändrades senast

   01/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Beredning och administrering av Zoledronic Acid Hospira


   - Zoledronic Acid Hospira är färdigberedd.


   Endast för engångsbruk. Ej använd lösning skall kasseras. Endast klar lösning utan partiklar och missfärgning skall användas. Zoledronic Acid Hospira får inte blandas eller ges intravenöst med något annat läkemedel och skall administreras via en separat infusionskanal med konstant infusionshastighet. Infusionstiden får inte understiga 15 minuter. Zoledronic Acid Hospira får inte komma i kontakt med lösningar som innehåller kalcium. Om lösningen kylts, bör man låta den anta rumstemperatur före administrering. Förberedelse av infusionen skall ske under aseptiska förhållanden. Infusionen skall genomföras enligt gängse medicinsk praxis.


   Förvaring av Zoledronic Acid Hospira

   - Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   - Används före utgångsdatum som anges på kartongen och påsen.

   - Den oöppnade infusionspåsen kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   - Efter öppnandet av påsen bör lösningen användas omedelbart för att undvika mikrobiologisk kontaminering. Om den inte används omedelbart är användaren ansvarig för förvaringstiden och förvaringsvillkoren fram till användning och normalt bör denna tid inte överskrida 24 timmar vid 2 °C – 8 °C. Låt den kylda lösningen uppnå rumstemperatur före administrering.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zoledronic Acid Hospira

  Infusionsvätska, lösning 5 mg/100 ml 1 styck Påse

  • Varunummer: 459225
  • Tillverkare: Pfizer AB

  2.607,75 kr

  Jämförpris: 2.607,75 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?