Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Zofron munlöslig

   8 mg frystorkade tabletter
   ondansetron

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ZOFRON MUNLÖSLIG ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER ZOFRON MUNLÖSLIG
   3. HUR DU ANVÄNDER ZOFRON MUNLÖSLIG
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR ZOFRON MUNLÖSLIG SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ZOFRON MUNLÖSLIG ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Vuxna

   Zofron munlöslig ges förebyggande samt som behandling vid illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling, strålbehandling eller operation.


   Barn

   Zofron munlöslig ges förebyggande samt som behandling vid illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling till barn som är 6 månader och äldre samt i samband med operation till barn som är 1 månad och äldre.


   Ondansetron som finns i Zofron munlöslig kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER ZOFRON MUNLÖSLIG

   Använd inte Zofron munlöslig

   - om du är allergisk (överkänslig) mot ondansetron eller mot något av övriga innehållsämnen i Zofron munlöslig

   - om du använder apomorfin, ett läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom.

   Var särskilt försiktig med Zofron munlöslig

   Rådgör med din läkare innan du påbörjar behandling:

   • om du har nedsatt leverfunktion, stopp eller hinder i tarmen (tarmobstruktion).

   • om du har problem med hjärtat samt om du tar eventuella läkemedel mot detta problem.

   • om du är överkänslig mot andra läkemedel mot illamående och kräkningar.

   • om du är äldre, då erfarenhet kring behandling av äldre är begränsad.

   Kontakta din läkare om du får andningsproblem, eftersom andningsproblem kan vara förstadium till en överkänslighetsreaktion.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter. Effekten av behandlingen kan påverkas om Zofron munlöslig och andra läkemedel tas samtidigt.


   Det är särskilt viktigt att du informerar din läkare om du använder något av följande läkemedel eftersom dessa kan påverka effekten av behandlingen:

   • fenytoin, karbamazepin – används vid epilepsi.

   • tramadol – smärtstillande läkemedel.

   • rifampicin – används vid tuberkulos

   • fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram, escitalopram (SSRI-läkemedel) – används för att behandla depression och/eller oro

   • venlafaxin, duloxetin (SNRI-läkemedel) – används för att behandla depression och/eller oro.


   Samtidig användning av Zofron munlöslig och läkemedel som kan ge EKG-förändringar kan leda till mer uttalade EKG-förändringar.


   Samtidig användning av Zofron munlöslig och läkemedel som kan ge hjärtproblem (t ex antracykliner) kan öka risken för rytmrubbningar.


   Rådgör därför med din läkare om du använder andra läkemedel innan behandlingen med Zofron munlöslig påbörjas.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Zofron munlöslig rekommenderas inte under graviditet eftersom säkerheten inte fastställts. Rådgör därför med läkare före användning av Zofron munlöslig under graviditet.


   Amning

   Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Zofron munlöslig under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vissa biverkningar (synpåverkan och känsla av yrsel) kan uppträda som påverkar bilkörning eller användning av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Zofron munlöslig

   Detta läkemedel innehåller en fenylalaninkälla. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.

   Detta läkemedel innehåller natriumsaltet av metylparaben (E219) respektive propylparaben (E217) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   3. HUR DU ANVÄNDER ZOFRON MUNLÖSLIG

   Använd alltid Zofron munlöslig enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Du ska vara torr om händerna när du tar i tabletten. När tabletten placeras på tungan upplöses den och kan sväljas utan vatten.


   Illamående och kräkningar orsakade av cellgiftsbehandling eller strålbehandling

   Vuxna: Dosen av ondansetron kan varieras inom intervallet 8-32 mg per dygn, antingen som injektion eller peroralt. Vanlig startdos är 8 mg ondansetron som långsam intravenös injektion direkt före cellgiftsbehandling och därefter kan du få ytterligare doser om 8 mg till en maximal dygnsdos på 32 mg. Efter ett dygn kan du få 8 mg Zofron munlöslig 2 gånger dagligen under 2-5 dagar. Vid strålbehandling kan du ges 8 mg 2-3 gånger dagligen under hela behandlingsperioden och därefter i ytterligare 2-5 dagar.


   Barn och ungdomar (i åldern 6 månader till 17 år): Illamående och kräkningar orsakade av cellgiftsbehandling hos barn och ungdomar. Dosen är individuell och beräknas av läkaren utifrån barnets vikt eller kroppsyta.

   Ondansetron ges som en injektion omedelbart före kemoterapi och får inte överstiga 8 mg. Oral dosering kan påbörjas 12 timmar senare och fortsätta i upp till 5 dagar. Den totala dagliga dosen får inte överstiga vuxendosen på maximalt 32 mg.


   Behandling och förebyggande av illamående och kräkningar efter operation

   Vuxna, förebyggande och behandling: Vanlig dos är 4-8 mg en timme före narkos. Din läkare kan ha beslutat att ge läkemedlet som en injektion.


   Äldre, förebyggande och behandling: Erfarenheten av behandling av illamående efter operation hos äldre patienter är begränsad. Zofron munlöslig tolereras dock väl av patienter över 65 år vid cellgiftsbehandling och strålbehandling


   Barn och ungdomar (i åldern 1 månad till 17 år), förebyggande och behandling: Inga studier har genomförts på användning av Zofron munlöslig för att förebygga eller behandla illamående eller kräkning efter en operation; långsam intravenös injektion rekommenderas för detta ändamål.


   Nedsatt leverfunktion: Dygnsdosen bör ej överstiga 8 mg om du har måttligt till svårt nedsatt leverfunktion.

   Om du har använt för stor mängd av Zofron munlöslig

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Symtom vid överdosering:

   Tänkbart är dimsyn, dubbelseende, yrsel, huvudvärk, trötthet, snabb eller långsam hjärtrytm, lågt blodtryck, svår förstoppning, ofrivilliga muskelkramper, muskelryckningar, rastlöshet, överaktivitet, hallucinationer.

   Om du har glömt att använda Zofron munlöslig

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett dos.

   Om du slutar att använda Zofron munlöslig

   Sluta inte att ta dina tabletter utan att rådfråga läkare, även om du mår bra.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Zofron munlöslig orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 behandlade patienter):

   • Huvudvärk


   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 behandlade patienter):

   • Värmekänsla, vallningar

   • Förstoppning

   • Lokala reaktioner på injektionsstället (vid intravenös administrering)


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 behandlade patienter):

   • Rörelsestörningar, ofrivilliga muskelryckningar, smärtsamma rörelser. Blickkramp när ögonen tvingas i en bestämd riktning, detta kan ge yrselliknande upplevelse.

   • Krampanfall

   • Oregelbunden hjärtrytm eller långsam hjärtverksamhet

   • Bröstsmärta

   • Lågt blodtryck

   • Hicka

   • Förhöjda levervärden vid leverfunktionstester


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 behandlade patienter):

   • Överkänslighetsreaktioner

   • Övergående synförändringar t. ex. dimsyn (förekommer huvudsakligen vid injektionsbehandling)

   • Yrsel (vid snabb injektionsadministrering)


   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 behandlade patienter):

   • Ett utbrett utslag med blåsor och flagning av huden på stor del av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)

   • Övergående blindhet, oftast övergående inom 20 minuter (förekommer huvudsakligen vid injektionsbehandling)


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR ZOFRON MUNLÖSLIG SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 oC i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre

   används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   1 frystorkad tablett innehåller:

   Verksamt ämne: Ondansetron 8 mg.

   Hjälpämnen: gelatin, mannitol, aspartam, jordgubbsessens (innehåller alkohol*) samt natriumsaltet av metylparaben respektive propylparaben (konserveringsmedel E219 och E217)

   * 8 mg munlöslig frystorkad tablett kan innehålla upp till 0,003 mg alkohol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Frystorkad tablett

   De frystorkade tabletterna är vita, runda, kupade

   Zofron munlöslig 8 mg frystorkad tablett finns tillgänglig i blisterförpackningar om 10 stycken

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Tillverkare

   Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Tyskland

   Catalent UK Swindon Zydis Ltd, Wilthshire, Storbritannien


   Importör/ Information lämnas av

   Omnia Läkemedel AB, Järnvägsgatan 11, 252 24 Helsingborg, Sverige


   Ompackare

   Orifice Medical AB, Aktergatan 4, 271 55 Ystad, Sverige


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2013–12–03

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zofron munlöslig

  Frystorkad tablett 8 mg 10 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 504725
  • Tillverkare: Omnia Läkemedel AB

  931,89 kr

  Jämförspris: 93,19 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?