Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zofran munlöslig

   4 mg Frystorkade tabletter
   ondansetron

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zofran munlöslig är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Zofran munlöslig
   3. Hur du använder Zofran munlöslig
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zofran munlöslig ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zofran munlöslig är och vad det används för

   Vuxna

   Zofran munlöslig ges förebyggande samt som behandling vid illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling, strålbehandling eller operation.

   Barn

   Zofran munlöslig ges förebyggande samt som behandling vid illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling till barn som är 6 månader och äldre samt i samband med operation till barn som är 1 månad och äldre.


   Ondansetron som finns i Zofran munlöslig kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Zofran munlöslig

   Använd inte Zofran munlöslig

   • om du är allergisk mot ondansetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du använder apomorfin, ett läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Zofran munlöslig:

   • om du har nedsatt leverfunktion, stopp eller hinder i tarmen (tarmobstruktion)

   • om du har problem med hjärtat samt om du tar eventuella läkemedel mot detta problem

   • om du är överkänslig mot andra läkemedel mot illamående och kräkningar

   • om du är äldre, då erfarenhet kring behandling av äldre är begränsad.

   Kontakta din läkare om du får andningsproblem, eftersom andningsproblem kan vara förstadium till en överkänslighetsreaktion.

   Andra läkemedel och Zofran munlöslig

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, inklusive (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. Effekten av behandlingen kan påverkas om Zofran munlöslig och andra läkemedel tas samtidigt.


   Det är särskilt viktigt att du informerar din läkare om du använder något av följande läkemedel eftersom dessa kan påverka effekten av behandlingen:

   • fenytoin, karbamazepin – används vid epilepsi

   • tramadol – smärtstillande läkemedel

   • rifampicin – används vid tuberkulos

   • fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram, escitalopram (SSRI-läkemedel) – används för att behandla depression och/eller oro

   • venlafaxin, duloxetin (SNRI-läkemedel) – används för att behandla depression och/eller oro.

   Samtidig användning av Zofran munlöslig och läkemedel som kan ge

   EKG-förändringar kan leda till mer uttalade EKG-förändringar.


   Samtidig användning av Zofran munlöslig och läkemedel som kan ge hjärtproblem

   (t ex antracykliner) kan öka risken för rytmrubbningar.


   Rådgör därför med din läkare om du använder andra läkemedel innan behandlingen med Zofran munlöslig påbörjas.


   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Zofran munlöslig rekommenderas inte under graviditet eftersom säkerheten inte fastställts. Rådgör därför med läkare före användning av Zofran munlöslig under graviditet.


   Amning

   Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Zofran munlöslig under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vissa biverkningar (synpåverkan och känsla av yrsel) kan uppträda som påverkar bilkörning eller användning av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Zofran munlöslig innehåller aspartam

    Aspartam är en fenylalaninkälla och kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


   Zofran munlöslig innehåller natriummetylparahydroxibensoat respektive natriumpropylparahydroxibensoat (E219 och E217)

   Dessa konserveringsmedel kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   Zofran munlöslig innehåller alkohol

   Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än

   100 mg per dos.


   3. Hur du använder Zofran munlöslig

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Du ska vara torr om händerna när du tar i tabletten. När tabletten placeras på tungan upplöses den och kan sväljas utan vatten.


   Illamående och kräkningar orsakade av cellgiftsbehandling eller strålbehandling

   Vuxna:

   Dosen av ondansetron kan variera inom intervallet 8-32 mg per dygn, antingen som injektion eller peroralt. Vanlig startdos är 8 mg ondansetron som långsam intravenös injektion direkt före cellgiftsbehandling och därefter kan du få ytterligare doser om 8 mg till en maximal dygnsdos på 32 mg. Efter ett dygn kan du få 8 mg Zofran munlöslig 2 gånger dagligen under 2-5 dagar. Vid strålbehandling kan du ges 8 mg 2-3 gånger dagligen under hela behandlingsperioden och därefter i ytterligare 2-5 dagar.


   Barn och ungdomar (i åldern 6 månader till 17 år):

   Illamående och kräkningar orsakade av cellgiftsbehandling hos barn och ungdomar. Dosen är individuell och beräknas av läkaren utifrån barnets vikt eller kroppsyta.

   Zofran ges som en injektion omedelbart före kemoterapi och får inte överstiga 8 mg. Oral dosering kan påbörjas 12 timmar senare och fortsätta i upp till 5 dagar. Den totala dagliga dosen får inte överstiga vuxendosen på maximalt 32 mg.


   Behandling och förebyggande av illamående och kräkningar efter operation

   Vuxna, förebyggande och behandling:

   Vanlig dos är 4-8 mg en timme före narkos. Din läkare kan ha beslutat att ge läkemedlet som en injektion.


   Äldre, förebyggande och behandling:

   Erfarenheten av behandling av illamående efter operation hos äldre patienter är begränsad. Zofran munlöslig tolereras dock väl av patienter över 65 år vid cellgifts- och strålbehandling.


   Barn och ungdomar (i åldern 1 månad till 17 år), förebyggande och behandling:

   Inga studier har genomförts på användning av Zofran munlöslig för att förebygga eller behandla illamående eller kräkning efter en operation. Långsam intravenös injektion rekommenderas för detta ändamål.


   Nedsatt leverfunktion:

   Dygnsdosen bör inte överstiga 8 mg om du har måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion.

   Om du har använt för stor mängd av Zofran munlöslig

   Om du eller ditt barn har tagit för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag ska du omedelbart kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med läkemedelsförpackningen om du uppsöker sjukhus.


   Symtom vid överdosering:

   Tänkbart är dimsyn, dubbelseende, yrsel, huvudvärk, trötthet, snabb eller långsam hjärtrytm, lågt blodtryck, svår förstoppning, ofrivilliga muskelkramper, muskelryckningar, rastlöshet, överaktivitet, hallucinationer.

   Om du har glömt att använda Zofran munlöslig

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Zofran munlöslig

   Sluta inte att ta ditt läkemedel utan att rådfråga läkare, även om du mår bra.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Kontakta omedelbart läkare om du får någon av följande allvarliga allergiska reaktioner:

   • överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall (anafylaktisk chock, sällsynt förekommande).

   • allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor), (toxisk epidermal nekrolys, mycket sällsynt förekommande).

   Andra eventuella biverkningar:


   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 behandlade patienter):

   • huvudvärk.

   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 behandlade patienter):

   • värmekänsla, vallningar

   • förstoppning

   • lokala reaktioner på injektionsstället (vid intravenös administrering).

   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 behandlade patienter):

   • rörelsestörningar, ofrivilliga muskelryckningar, smärtsamma rörelser. Blickkramp när ögonen tvingas i en bestämd riktning, detta kan ge yrselliknande upplevelse.

   • krampanfall

   • oregelbunden hjärtrytm eller långsam hjärtverksamhet

   • bröstsmärta

   • lågt blodtryck

   • hicka

   • förhöjda levervärden vid leverfunktionstester.

   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 behandlade patienter):

   • överkänslighetsreaktioner

   • övergående synförändringar t ex dimsyn (förekommer huvudsakligen vid injektionsbehandling)

   • yrsel (vid snabb injektionsadministrering).

   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 behandlade patienter):

   • övergående blindhet, oftast övergående inom 20 minuter (förekommer huvudsakligen vid injektionsbehandling).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se


   5. Hur Zofran munlöslig ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 30oC i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ondansetron. 1 frystorkad tablett innehåller 4 mg ondansetron.

   • Övriga innehållsämnen är gelatin, mannitol, aspartam, jordgubbssmak (innehåller alkohol, mindre än 100 mg per dos) samt natriummetylparahydroxibensoat respektive natriumpropylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E219 och E217).

   Läkemedlets utseende

   De frystorkade tabletterna är vita, runda och kupade.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Tillverkare:

   Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Tyskland


   Importör/ Information lämnas av:

   Omnia Läkemedel AB, Box 1106, 251 11 Helsingborg, Sverige


   Ompackare:

   Prespack Jacek Karoński, 38, Sadowa Str., 60-185 Skórzewo, Polen eller

   Orifice Medical AB, Aktergatan 4, 271 55 Ystad


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-08-30


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zofran munlöslig

  Frystorkad tablett 4 mg 10 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 527284
  • Tillverkare: Omnia Läkemedel AB

  617,73 kr

  Jämförspris: 61,77 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?