Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:


   Biovet ApS

   Kongevejen 66

   DK-3480 Fredensborg

   Danmark


   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:


   LABORATORIOS KARIZOO, S.A

   Mas Pujades, 11-12, Pol. Ind. La Borda

   Caldes de Montbui

   08140 (Barcelona)

   Spanien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Zingovet premix till medicinfoder, 1000 mg/g för svin. Zinkoxid

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Zinkoxid 1000 mg/g

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Förebyggande av diarré hos avvanda svin.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga

   6. BIVERKNINGAR

   Tillförsel av premix till medicinfoder kan medföra att avföringen får en vit-gulaktig färg som avtar när behandlingen avbryts.


   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Svin


   (Avvanda svin upp till 10 veckors ålder)

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   För inblandning i torrt foder på en av behörig myndighet (Jordbruksverket) godkänd anläggning.


   2500 mg zink per kg foder motsvarande 3100 mg zinkoxid per kg foder i högst 14 dagar.


   Foderkonsumtionen under de två påföljande veckorna efter avvänjning är ungefär 6‑7 kg per gris.


   Mängden ordinerat medicinfoder bör inte överstiga 10 kg per gris.


   Endast för oralt intag.


   Då produkten blandas i fodret bör den mängd zink som redan finns i fodret (antingen som naturligt förekommande zink eller tillsatt i näringssyfte) beaktas. Den högsta halt zink som får förekomma i fodret utan receptförskrivning är 150 mg per kilo foder. Mängden läkemedel som skall tillsättas i fodret bör bestämmas med hänsyn till den faktiska mängden zink i fodret så att den totala mängden zink inte överstiger 2500 mg zink per kg foder.


   För att säkerställa tillräcklig fördelning av produkten i det slutliga fodret rekommenderas att för-blanda produkten med en lämplig mängd foderingredienser före inblandning i det slutliga fodret. Det slutliga fodret bör ges som enda foder i högst 14 dagar.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Officiella behandlingsriktlinjer bör beaktas.

   10. KARENSTID

   Kött och slaktbiprodukter: 0 dagar

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras torrt


   Inga särskilda temperaturanvisningar


   Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år

   Hållbarhet efter inblandning i fodermjöl eller pellets: 3 månader

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Detta veterinärmedicinska läkemedel bör användas som tillfällig hjälp i kombination med relevanta åtgärder för förebyggande av diarré efter avvänjning. Officiella och lokala behandlingsriktlinjer bör beaktas vid användning av det veterinärmedicinska läkemedlet.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur


   Luftvägar/intag:

   • I likhet med alla pulver kan detta läkemedel irritera luftvägarna.


   • Undvik inandning.


   • Undvik dammbildning. Undvik dammbildning vid blandning av fodret. Användning av andningsmask är ej nödvändigt förutsatt att ventilationen är tillräcklig eller i fall att en sluten foderblandningsapparatur används. Vid exponering för stora mängder damm måste andningsskydd av typ P2 användas.


   • Vid oavsiktlig inandning, sök frisk luft och uppsök läkare om obehag uppstår. Vid oavsiktligt intag, skölj munnen med vatten och drick rikligt med vatten. Uppsök läkare om obehag uppstår och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.


   Ögon:

   • I likhet med alla pulver kan detta läkemedel irritera ögonen.


   • Undvik kontakt med ögonen.


   • Använd skyddsglasögon.


   • Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj noga med stora mängder vatten. Avlägsna sedan eventuella kontaktlinser och fortsätt att skölja. Uppsök läkare om obehag uppstår och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.


   Huden:

   • I likhet med alla pulver kan detta läkemedel irritera huden.


   • Undvik kontakt med huden.


   • Använd arbetskläder och skyddshandskar (av skinn, gummi eller bomull). Kontaminerade kläder tas av och tvättas innan de får användas igen. Tvätta händerna efter användning.


   • Vid oavsiktlig hudkontakt, tvätta huden med tvål och vatten.


   Zink är mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan påverka tillväxt, överlevnad och reproduktion hos både vattenlevande och landlevande djur och växter. Zink är persistent i jord och kan ackumuleras i sediment. Miljörisken kan reduceras genom följande åtgärder:


   Zinkinnehållande gödsel skall inte spridas på samma åker två år i rad för att undvika ackumulering av zink.


   När gödsel från behandlade djur sprids skall minsta distans till ytvatten, definierat i nationella

   eller lokala regelverk, strikt respekteras och en buffertzon på minst 3 meter skall tillämpas.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-08-20

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zingovet

  Premix till medicinfoder 1000 mg/g 25 kilogram Påse

  • Varunummer: 560809
  • Tillverkare: Bio Vet Aps

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / kilogram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?