Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Zinforo

   600 mg pulver till koncentrat för infusionsvätska, lösning
   ceftarolinfosamil (ceftarolinum fosamilum)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zinforo är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Zinforo
   3. Hur du använder Zinforo
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zinforo ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zinforo är och vad det används för

   Vad Zinforo är

   Zinforo är ett antibiotikaläkemedel som innehåller den aktiva substansen ceftarolinfosamil. Det tillhör en grupp läkemedel som benämns ”cefalosporinantibiotika”.


   Vad Zinforo används för

   Zinforo används för behandling av barn från 2 månaders ålder och vuxna med följande sjukdomar:

   • infektioner i huden och i vävnaderna under huden

   • en infektion i lungorna som kallas pneumoni eller lunginflammation


   Hur Zinforo verkar

   Zinforo verkar genom att döda vissa bakterier som kan orsaka allvarliga infektioner.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Zinforo

   Använd inte Zinforo

   • om du är allergisk mot ceftarolinfosamil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är allergisk mot andra cefalosporinantibiotika

   • om du tidigare har haft svåra allergiska reaktioner mot andra antibiotika som penicillin eller karbapenem


   Använd inte Zinforo om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker ska du kontakta läkare eller sjuksköterska innan du använder Zinforo.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder läkemedlet om du:

   • har njurproblem (din läkare kan behöva ordinera en lägre dos)

   • någon gång har haft krampanfall (konvulsioner)

   • någon gång har haft lättare allergiska reaktioner mot andra antibiotika som penicillin eller karbapenem

   • någon gång har fått allvarlig diarré när du tog antibiotika


   Du kan få en infektion orsakad av en annan bakterie under eller efter behandling med Zinforo.


   Laboratorieprov

   Du kan uppvisa ett onormalt resultat på ett laboratorieprov (s.k. Coombs test) som kontrollerar förekomsten av vissa antikroppar som kan påverka dina röda blodkroppar.


   Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker) ska du rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du använder Zinforo.

   Barn och ungdomar

   Zinforo ska inte användas till barn under 2 månaders ålder eftersom det inte finns tillräckliga data för dessa patientgrupper.

   Andra läkemedel och Zinforo

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid ska du tala om det för din läkare innan du använder Zinforo. Använd inte läkemedlet under graviditet om inte din läkare sagt att du ska göra det.


   Om du ammar eller planerar att börja amma ska du tala om det för din läkare innan du börjar använda Zinforo. Läkaren kan uppmana dig att upphöra med amningen under behandlingen med Zinforo.


   Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel om du är gravid eller ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Zinforo kan ge biverkningar, exempelvis yrsel. Detta kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du använder Zinforo

   Zinforo ges till dig av en läkare eller sjuksköterska.


   Dosering

   Den normala dosen för vuxna är 600 mg var 12:e timme. Din läkare kan öka din dos till 600 mg var 8:e timme för vissa infektioner. Den vanliga dosen för barn beror på barnets ålder och vikt och ges var 8:e eller var 12:e timme. Den ges som dropp i en ven under 60 eller 120 minuter.


   En behandling pågår vanligen i 5 till 14 dagar för hudinfektioner och 5 till 7 dagar för lunginflammation.


   Patienter med njurproblem

   Om du har njurproblem kan läkaren sänka dosen, eftersom Zinforo utsöndras från kroppen via njurarna.

   Om du använt för stor mängd av Zinforo

   Om du tror att du har fått för mycket Zinforo ska du tala om det för läkaren eller sjuksköterskan omedelbart.

   Om du missat en dos Zinforo

   Om du tror att du har missat en dos ska du tala om det för läkaren eller sjuksköterskan omedelbart.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:


   Tala omedelbart om för läkaren om du får dessa symtom eftersom du kan behöva akut läkarvård:

   • Plötslig svullnad av läppar, ansikte, hals eller tunga; svåra hudutslag och problem att svälja eller andas. Detta kan vara tecken på en svår allergisk reaktion (anafylaxi) som kan vara livshotande

   • Diarré som blir svår eller långvarig, eller avföring som innehåller blod eller slem under eller efter behandling med Zinforo. I denna situation ska du inte ta läkemedel som stoppar eller lugnar tarmaktiviteten.


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter)

   • Förändringar i ett blodprov kallat Coombs test, som vanligen påträffas hos patienter som får denna antibiotikatyp. Vid detta test kontrolleras förekomsten av vissa antikroppar som kan påverka dina röda blodkroppar.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter)

   • Feber

   • Huvudvärk

   • Yrsel

   • Klåda, hudsutslag

   • Diarré, buksmärta

   • Illamående och kräkningar

   • Fler enzymer produceras av levern (syns i blodprover)

   • Smärta och irritation i venerna

   • Rodnad, smärta eller svullnad på injektionsstället


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter)

   • Blodbrist (anemi)

   • Upphöjda, kliande utslag (nässelutslag)

   • En ökning av kreatinin-nivån i blodet. Kreatinin visar hur väl dina njurar fungerar.

   • Fler blödningar eller blåmärken än vanligt. Detta kan bero på att nivån av blodplättar i blodet har sjunkit.

   • Förändringar vid tester som visar hur väl ditt blod koagulerar.

   • Minskat totalt antal och minskat antal av vissa vita blodkroppar i blodet (leukopeni och neutropeni)

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter)

   • En betydande minskning av antalet av vissa vita blodkroppar i blodet (agranulocytos). Du kan få feber, influensaliknande symtom, halsont eller annan infektion som kan vara allvarlig.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • En ökning av antalet av vissa vita blodkroppar i blodet (eosinofili)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Zinforo ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30 °C.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Varje injektionsflaska innehåller 600 mg ceftarolinfosamil.

   • Övrigt innehållsämne är arginin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Zinforo är ett vitgult till ljusgult pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning i en injektionsflaska. Det finns i förpackningar med 10 injektionsflaskor.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   AstraZeneca AB

   SE‑151 85 Södertälje

   Sverige


   Tillverkare


   AstraZeneca AB

   Gärtunavägen

   SE-151 85 Södertälje

   Sverige


   Facta Farmaceutici S.p.A.

   Nucleo Industriale S. Atto

   64100 Teramo

   Italien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tel: +32 2 370 48 11

   Lietuva

   UAB AstraZeneca Lietuva

   Tel: +370 5 2660550

   България

   АстраЗенека България ЕООД

   Тел.: +359 24455000

   Luxembourg/Luxemburg

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tél/Tel: +32 2 370 48 11

   Česká republika

   AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

   Tel: +420 222 807 111

   Magyarország

   AstraZeneca Kft.

   Tel.: +36 1 883 6500

   Danmark

   AstraZeneca A/S

   Tlf: +45 43 66 64 62

   Malta

   Associated Drug Co. Ltd

   Tel: +356 2277 8000

   Deutschland

   AstraZeneca GmbH

   Tel: +49 41 03 7080

   Nederland

   AstraZeneca BV

   Tel: +31 79 363 2222

   Eesti

   AstraZeneca

   Tel: +372 6549 600

   Norge

   AstraZeneca AS

   Tlf: +47 21 00 64 00

   Ελλάδα

   AstraZeneca A.E.

   Τηλ: +30 2 106871500

   Österreich

   AstraZeneca Österreich GmbH

   Tel: +43 1 711 31 0

   España

   AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

   Tel: +34 91 301 91 00

   Polska

   AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 245 73 00

   France

   AstraZeneca

   Tél: +33 1 41 29 40 00

   Portugal

   AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: +351 21 434 61 00

   Hrvatska

   AstraZeneca d.o.o.

   Tel: +385 1 4628 000

   România

   AstraZeneca Pharma SRL

   Tel: +40 21 317 60 41

   Ireland

   AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

   Tel: +353 1609 7100

   Slovenija

   AstraZeneca UK Limited

   Tel: +386 1 51 35 600

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   AstraZeneca AB o.z.

   Tel: +421 2 5737 7777

   Italia

   AstraZeneca S.p.A.

   Tel: +39 02 9801 1

   Suomi/Finland

   AstraZeneca Oy

   Puh/Tel: +358 10 23 010

   Κύπρος

   Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

   Τηλ: +357 22490305

   Sverige

   AstraZeneca AB

   Tel: +46 8 553 26 000

   Latvija

   SIA AstraZeneca Latvija

   Tel: +371 67377100

   United Kingdom

   AstraZeneca UK Ltd

   Tel: +44 1582 836 836


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-02-23


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Viktigt! Läs produktresumén innan du skriver ut läkemedlet.


   Aseptisk teknik måste tillämpas vid beredning av infusionslösningen. Innehållet i Zinforo-flaskan ska rekonstitueras med 20 ml sterilt vatten för injektioner. Anvisningarna för rekonstitution av injektionsflaskan med Zinforo sammanfattas nedan:

   Doseringsstyrka

   (mg)

   Mängd spädningsvätska som ska tillsättas

   (ml)

   Ungefärlig koncentration av ceftarolin

   (mg/ml)

   Mängd att dra upp

   600

   20

   30

   Den totala mängden


   Den rekonstituerade lösningen måste spädas ytterligare för framställande av Zinforo infusionslösning. Baserat på patientens volymbehov kan en infusionspåse om 250 ml, 100 ml eller 50 ml användas för att förbereda infusionen. Lämpliga spädningsvätskor för infusion omfattar: injektionslösning med 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid, injektionslösning med 50 mg/ml (5 %) dextros, injektionslösning med 4,5 mg/ml natriumklorid och 25 mg/ml dextros (0,45 % natriumklorid och 2,5 % dextros) eller Ringer-laktat lösning. Den färdiga lösningen ska administreras under 60 eller
   120 minuter för alla infusionsvolymer (50 ml, 100 ml eller 250 ml).


   Infusionsvolymer för pediatriska patienter varierar med barnets vikt. Infusionslösningens koncentration under beredning och administrering ska inte överstiga 12 mg/ml ceftarolinfosamil.


   Tid för rekonstitution är mindre än 2 minuter. Blanda försiktigt lösningen och kontrollera att innehållet lösts upp helt. Läkemedel för parenteral tillförsel ska kontrolleras visuellt före administrering för att eventuella partiklar ska upptäckas.


   Färgen på Zinforo infusionslösningar varierar från klar via ljust gul till mörkt gul, beroende på koncentration och förvaringsförhållanden. Lösningen är helt fri från partiklar. När den förvaras enligt anvisningarna påverkas inte produktens styrka.


   Studier har visat att Zinforo infusionslösningar är stabila i upp till 6 timmar i rumstemperatur. Alternativt är de stabila i upp till 24 timmar vid förvaring i kylskåp. När den utspädda produkten tagits ut ur kylskåpet till rumstemperatur måste den användas inom 6 timmar.


   Ur ett mikrobiologiskt perspektiv ska läkemedlet användas omedelbart om inte rekonstitution och spädning ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden. Om det inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstider under användning och förhållanden före användning.


   Kompatibiliteten mellan Zinforo och andra läkemedel har inte fastställts. Zinforo ska inte blandas med eller fysiskt tillsättas i lösningar som innehåller andra läkemedel.


   Varje injektionsflaska är avsedd för engångsbruk.


   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zinforo

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 600 mg 10 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 491567
  • Tillverkare: AstraZeneca AB

  6.656 kr

  Jämförspris: 665,60 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?