Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zinforo

   600 mg pulver till koncentrat för infusionsvätska, lösning
   ceftarolinfosamil (ceftarolinum fosamilum)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zinforo är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Zinforo
   3. Hur du använder Zinforo
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zinforo ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zinforo är och vad det används för

   Vad Zinforo är

   Zinforo är ett antibiotikaläkemedel som innehåller den aktiva substansen ceftarolinfosamil. Det tillhör en grupp läkemedel som benämns ”cefalosporinantibiotika”.

   Vad Zinforo används för

   Zinforo används för behandling av barn från 2 månaders ålder och vuxna med följande sjukdomar:

   • infektioner i huden och i vävnaderna under huden

   • en infektion i lungorna som kallas pneumoni eller lunginflammation

   Hur Zinforo verkar

   Zinforo verkar genom att döda vissa bakterier som kan orsaka allvarliga infektioner.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Zinforo

   Använd inte Zinforo

   • om du är allergisk mot ceftarolinfosamil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är allergisk mot andra cefalosporinantibiotika

   • om du tidigare har haft svåra allergiska reaktioner mot andra antibiotika som penicillin eller karbapenem

   Använd inte Zinforo om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker ska du kontakta läkare eller sjuksköterska innan du använder Zinforo.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Zinforo:

   • om du har njurproblem (din läkare kan behöva ordinera en lägre dos)

   • om du någon gång har haft krampanfall (konvulsioner)

   • om du någon gång har haft lättare allergiska reaktioner mot andra antibiotika som penicillin eller karbapenem

   • om du någon gång har fått allvarlig diarré när du tog antibiotika

   Du kan få en infektion orsakad av en annan bakterie under eller efter behandling med Zinforo.

   Laboratorieprov

   Du kan uppvisa ett onormalt resultat på ett laboratorieprov (s.k. Coombs test) som kontrollerar förekomsten av vissa antikroppar som kan påverka dina röda blodkroppar. Om nivån röda blodkroppar sjunker kan läkaren kontrollera för att se om dessa antikroppar har orsakat detta.

   Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker) ska du rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du använder Zinforo.

   Barn

   Zinforo ska inte användas till barn under 2 månaders ålder eftersom det inte finns tillräckliga data för dessa patientgrupper.

   Andra läkemedel och Zinforo

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid ska du tala om det för din läkare innan du använder Zinforo. Använd inte läkemedlet under graviditet om inte din läkare sagt att du ska göra det.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel om du är gravid eller ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Zinforo kan ge biverkningar, exempelvis yrsel. Detta kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du använder Zinforo

   Zinforo ges till dig av en läkare eller sjuksköterska.

   Dosering

   Den vanliga rekommenderade dosen för vuxna är 600 mg var 12:e timme. Din läkare kan öka din dos till 600 mg var 8:e timme för vissa infektioner. Den vanliga rekommenderade dosen för barn beror på barnets ålder och vikt och ges var 8:e eller var 12:e timme. Den ges som dropp i en ven under 60 eller 120 minuter.

   En behandling pågår vanligen i 5 till 14 dagar för hudinfektioner och 5 till 7 dagar för lunginflammation.

   Patienter med njurproblem

   Om du har njurproblem kan läkaren sänka dosen, eftersom Zinforo utsöndras från kroppen via njurarna.

   Om du använt för stor mängd av Zinforo

   Om du tror att du har fått för mycket Zinforo ska du tala om det för läkaren eller sjuksköterskan omedelbart.

   Om du missat en dos Zinforo

   Om du tror att du har missat en dos ska du tala om det för läkaren eller sjuksköterskan omedelbart.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:

   Tala omedelbart om för läkaren om du får dessa symtom eftersom du kan behöva akut läkarvård:

   • Plötslig svullnad av läppar, ansikte, hals eller tunga; svåra hudutslag och problem att svälja eller andas. Detta kan vara tecken på en svår allergisk reaktion (anafylaxi) som kan vara livshotande

   • Diarré som blir svår eller långvarig, eller avföring som innehåller blod eller slem under eller efter behandling med Zinforo. I denna situation ska du inte ta läkemedel som stoppar eller lugnar tarmaktiviteten.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • Förändringar i ett blodprov kallat Coombs test, som vanligen påträffas hos patienter som får denna antibiotikatyp. Vid detta test kontrolleras förekomsten av vissa antikroppar som kan påverka dina röda blodkroppar.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • Feber

   • Huvudvärk

   • Yrsel

   • Klåda, hudsutslag

   • Diarré, buksmärta

   • Illamående och kräkningar

   • Fler enzymer produceras av levern (syns i blodprover)

   • Smärta och irritation i venerna

   • Rodnad, smärta eller svullnad på injektionsstället

   Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 personer)

   • Blodbrist (anemi)

   • Upphöjda, kliande utslag (nässelutslag)

   • En ökning av kreatinin-nivån i blodet. Kreatinin visar hur väl dina njurar fungerar.

   • Fler blödningar eller blåmärken än vanligt. Detta kan bero på att nivån av blodplättar i blodet har sjunkit.

   • Förändringar vid tester som visar hur väl ditt blod koagulerar.

   • Minskat totalt antal vita blodkroppar eller av vissa vita blodkroppar i blodet (leukopeni och neutropeni)

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

   • En betydande minskning av antalet av vissa vita blodkroppar i blodet (agranulocytos). Du kan få feber, influensaliknande symtom, halsont eller annan infektion som kan vara allvarlig.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • En ökning av antalet av vissa vita blodkroppar i blodet (eosinofili)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Zinforo ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Sjukhuset kastar allt avfallsmaterial säkert. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Varje injektionsflaska innehåller 600 mg ceftarolinfosamil.

   • Övrigt innehållsämne är argini.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Zinforo är ett vitgult till ljusgult pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning i en injektionsflaska. Det finns i förpackningar med 10 injektionsflaskor.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Pfizer Ireland Pharmaceuticals

   Operations Support Group

   Ringaskiddy, County Cork

   Irland

   Tillverkare

   ACS Dobfar S.p.A.

   Nucleo Industriale S. Atto

   64100 Teramo

   Italien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Pfizer S.A. / N.V.

   Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

   Lietuva

   Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

   Tel. +3705 2514000

   България

   Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България 

   Тел.: +359 2 970 4333

   Luxembourg/Luxemburg

   Pfizer S.A.

   Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

   Česká republika

   Pfizer spol s r.o.

   Tel: +420-283-004-111

   Magyarország

   PFIZER Kft.

   Tel. + 36 1 488 37 00

   Danmark

   Pfizer ApS

   Tlf: +45 44 20 11 00

   Malta

   Vivian Corporation Ltd.

   Tel: +35621 344610

   Deutschland

   Pfizer Pharma PFE GmbH

   Tel: +49 (0)800 8535555

   Nederland

   Pfizer bv

   Tel: +31 (0)10 406 43 01

   Eesti

   Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

   Tel: +372 666 7500

   Norge

   Pfizer AS

   Tlf: +47 67 52 61 00

   Ελλάδα

   Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

   Τηλ.: +30 210 67 85 800

   Österreich

   Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0)1 521 15-0

   España

   Pfizer, S.L.

   Tel: +34 91 490 99 00

   Polska

   Pfizer Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 335 61 00

   France

   Pfizer PFE France

   Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

   Portugal

   Laboratórios Pfizer, Lda.

   Tel: +351 21 423 5500

   Hrvatska

   Pfizer Croatia d.o.o.

   Tel: + 385 1 3908 777

   România

   Pfizer România S.R.L.

   Tel: +40 (0)21 207 28 00

   Ireland

   Pfizer Healthcare Ireland

   Tel: +1800 633 363 (toll free)

   +44 (0)1304 616161

   Slovenija

   Pfizer Luxembourg SARL

   Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

   Tel: + 386 (0)1 52 11 400

   Ísland

   Icepharma hf.

   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

   Tel: +421–2–3355 5500

   Italia

   Pfizer Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 33 18 21

   Suomi/Finland

   Pfizer PFE Finland Oy

   Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

   Κύπρος

   Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)

   Τηλ: +357 22 817690

   Sverige

   Pfizer AB

   Tel: +46 (0)8 550 520 00

   Latvija

   Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

   Tel: +371 670 35 775

   United Kingdom

   Pfizer Limited

   Tel: +44 (0) 1304 616161


   Denna bipacksedel ändrades senast

   januari 2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Viktigt! Läs produktresumén innan du skriver ut läkemedlet.

   Aseptisk teknik måste tillämpas vid beredning av infusionslösningen. Innehållet i Zinforo-flaskan ska rekonstitueras med 20 ml sterilt vatten för injektioner. Anvisningarna för rekonstitution av injektionsflaskan med Zinforo sammanfattas nedan:

   Doseringsstyrka

   (mg)

   Mängd spädningsvätska

   som ska tillsättas

   (ml)

   Ungefärlig koncentration av ceftarolin

   (mg/ml)

   Mängd att dra upp

   600

   20

   30

   Den totala mängden

   Den rekonstituerade lösningen måste spädas ytterligare för framställande av Zinforo infusionslösning. Baserat på patientens volymbehov kan en infusionspåse om 250 ml, 100 ml eller 50 ml användas för att förbereda infusionen. Lämpliga spädningsvätskor för infusion omfattar: injektionslösning med 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid, injektionslösning med 50 mg/ml (5 %) dextros, injektionslösning med 4,5 mg/ml natriumklorid och 25 mg/ml dextros (0,45 % natriumklorid och 2,5 % dextros) eller Ringer-laktat lösning. Den färdiga lösningen ska administreras under 60 eller
   120 minuter för alla infusionsvolymer (50 ml, 100 ml eller 250 ml).

   Infusionsvolymer för pediatriska patienter varierar med barnets vikt. Infusionslösningens koncentration under beredning och administrering ska inte överstiga 12 mg/ml ceftarolinfosamil.

   Tid för rekonstitution är mindre än 2 minuter. Blanda försiktigt lösningen och kontrollera att innehållet lösts upp helt. Läkemedel för parenteral tillförsel ska kontrolleras visuellt före administrering för att eventuella partiklar ska upptäckas.

   Färgen på Zinforo infusionslösningar varierar från klar via ljust gul till mörkt gul, beroende på koncentration och förvaringsförhållanden. Lösningen är helt fri från partiklar. När den förvaras enligt anvisningarna påverkas inte produktens styrka.

   Studier har visat att Zinforo infusionslösningar är stabila i upp till 6 timmar i rumstemperatur. Alternativt är de stabila i upp till 24 timmar vid förvaring i kylskåp. När den utspädda produkten tagits ut ur kylskåpet till rumstemperatur måste den användas inom 6 timmar.

   Ur ett mikrobiologiskt perspektiv ska läkemedlet användas omedelbart om inte rekonstitution och spädning ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden. Om det inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstider under användning och förhållanden före användning.

   Kompatibiliteten mellan Zinforo och andra läkemedel har inte fastställts. Zinforo ska inte blandas med eller fysiskt tillsättas i lösningar som innehåller andra läkemedel.

   Varje injektionsflaska är avsedd för engångsbruk.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zinforo

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 600 mg 10 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 491567
  • Tillverkare: Pfizer AB

  6.656 kr

  Jämförpris: 665,60 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?