Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zemplar

   1 mikrogram, 2 mikrogram kapsel, mjuk
   paricalcitol
   etanol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zemplar är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Zemplar
   3. Hur du tar Zemplar
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zemplar ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zemplar är och vad det används för

   Zemplar innehåller den aktiva substansen paricalcitol, som är en syntetisk form av aktivt vitamin D.

   Aktivt vitamin D behövs för att många av kroppens vävnader, däribland bisköldkörtel och skelett, ska fungera normalt. Hos personer som har normal njurfunktion, produceras denna aktiva form av vitamin D på naturlig väg i njuren, men vid njursvikt är produktionen av aktivt vitamin D markant minskad. Zemplar tillför därför aktivt vitamin D, när kroppen inte kan producera tillräckligt mycket. Zemplar hjälper till att förebygga följderna av låga vitamin D-nivåer, nämligen höga nivåer av bisköldkörtelhormon, som kan orsaka skelettproblem. Zemplar används av vuxna patienter med njursjukdom Stadie 3, 4 och 5 och av barn från 10 till 16 års ålder med njursjukdom Stadie 3 och 4.

   Paricalcitol som finns i Zemplar kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Zemplar

   Ta inte Zemplar

   • om du är allergisk mot paricalcitol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har mycket höga kalcium- eller vitamin D-nivåer i blodet.

   Din läkare kan berätta om detta gäller för dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Zemplar.

   • innan behandlingen påbörjas är det viktigt att minska mängden fosfor i din diet.

   • fosfatbindande läkemedel kan behövas för att kontrollera fosfornivåerna. Om du tar kalciumbaserade fosfatbindare, kan din läkare behöva justera doseringen.

   • din läkare kommer att behöva ta blodprover för att kontrollera din behandling.

   • hos vissa patienter med kronisk njursjukdom Stadie 3 och 4 har en ökning av en substans som kallas kreatinin setts i blodet. Denna ökning betyder dock inte att njurfunktionen försämrats.

   Andra läkemedel och Zemplar

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Vissa läkemedel kan påverka effekten av detta läkemedel eller öka risken för biverkningar. Det är särskilt viktigt att tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

   • läkemedel mot svampinfektioner som candidainfektion eller muntorsk (t ex ketokonazol),

   • läkemedel för hjärta eller blodtryck (t ex digoxin och diuretika eller urindrivande läkemedel),

   • läkemedel som innehåller en fosfatkälla (t ex läkemedel för att sänka kalciumhalten i blodet),

   • läkemedel som innehller kalcium eller D-vitamin, inklusive kosttillskott och multivitaminer som kan köpas utan recept,

   • läkemedel som innehåller magnesium eller aluminium (t ex vissa typer av läkemedel mot sur mage så kallade antacida) och fosfatbindare,

   • läkemedel för att behandla förhöjda kolesterolnivåer (t ex kolestyramin).

   Zemplar med mat och dryck

   Zemplar kapslar kan tas med eller utan mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Tillräckliga data från behandling av gravida kvinnor med paricalcitol saknas. Risken för människa är okänd och därför ska paricalcitol användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

   Det är inte känt om paricalcitol passerar över till modersmjölk. Tala med din läkare innan du ammar om du tar Zemplar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Zemplar bör inte påverka din körförmåga eller möjlighet att använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Zemplar innehåller etanol (alkohol)

   Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per kapsel, vilket kan minska eller öka effekten av andra läkemedel och vara skadligt för personer som har leversjukdom, alkoholmissbruk, epilepsi, hjärnskada eller -sjukdom. Det kan även vara skadligt för gravida eller ammande kvinnor och barn.


   3. Hur du tar Zemplar

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Kronisk njursjukdom Stadie 3 och 4

   Vanlig initial dos hos vuxna patienter är en kapsel om dagen, antingen varje dag eller varannan dag tre gånger i veckan. Din läkare kommer med hjälp av resultaten från dina laboratorieprover bestämma vad som är rätt dos för dig. I början av behandlingen med Zemplar kan dosen behöva anpassas efter hur du svarar på behandlingen. Din läkare kommer att bestämma vad som är rätt dos för dig.

   Kronisk njursjukdom Stadie 5

   Vanlig initial dos hos vuxna patienter är en kapsel varannan dag tre gånger i veckan.

   Din läkare kommer med hjälp av resultaten från dina laboratorieprover bestämma vad som är rätt dos för dig. I början av behandlingen med Zemplar kan dosen behöva anpassas efter hur du svarar på behandlingen. Din läkare kommer att hjälpa till och bestämma vad som är rätt dos för dig.

   Leversjukdom

   Om du har mild eller måttlig leversjukdom, kommer din dos inte behöva ändras. Det finns inte någon erfarenhet av behandling av allvarlig leversjukdom.

   Njurtransplanterade patienter

   Vanlig dos är en kapsel om dagen, antingen varje dag eller varannan dag tre gånger i veckan. Din läkare kommer att använda resultaten av dina laboratorieprover för att avgöra den korrekta dosen för just dig. När behandling med Zemplar har startat är det sannolikt att dosen kommer att behöva ändras, beroende på hur du svarar på behandlingen. Din läkare kommer att avgöra vilken dos av Zemplar som är rätt för dig.

   Användning för barn och ungdomar

   Till barn i åldrarna 10 till 16 år med kronisk njursjukdom Stadie 3 eller 4 är den vanliga initiala dosen en kapsel varannan dag upp till tre gånger i veckan. Din läkare kommer med hjälp av resultaten från dina laboratorieprover bestämma vad som är rätt dos för dig. När behandlingen med Zemplar har startats kan dosen behöva anpassas efter hur du svarar på behandlingen. Din läkare kommer att hjälpa till att bestämma vad som är rätt dos för dig.

   Effekten av Zemplar hos barn med kronisk njursjukdom Stadie 5 har inte fastställts.

   Det finns ingen information om användning av Zemplar till barn under 10 års ålder.

   Användning för äldre

   Det finns begränsad erfarenhet av användning av Zemplar till patienter 65 år och äldre.

   I allmänhet fanns ingen skillnad vad gäller säkerhet och effekt vid behandling av äldre patienter (65 år och äldre) och yngre patienter.

   Om du har tagit för stor mängd av Zemplar

   För mycket Zemplar kan orsaka onormalt höga nivåer av kalcium i blodet, vilket kan vara skadligt. Symtom som kan uppkomma efter intag av för mycket Zemplar kan vara svaghetskänsla och/eller sömnighet, huvudvärk, illamående, kräkningar, muntorrhet, förstoppning, muskel- eller skelettsmärta och metallsmak i munnen.

   Symtom som kan uppkomma om man tagit för mycket Zemplar under en längre period kan vara aptitlöshet, sömnighet, viktminskning, ont i ögonen, rinnande näsa, hudklåda, feberkänsla, impotens, och svår magsmärta (på grund av inflammerad bukspottkörtel) och njursten. Ditt blodtryck kan påverkas och oregelbundna hjärtslag (hjärtklappning) kan förekomma. Resultat av blod- och urinprover kan visa höga värden för kolesterol, urinämne, kväve och leverenzymer. Zemplar kan i sällsynta fall orsaka mentala förändringar inklusive förvirring, sömnighet, sömnlöshet och nervositet.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Zemplar

   Om du glömt att ta en dos ta den så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för nästa kapsel, ta inte den kapsel du glömt utan fortsätt behandlingen enligt läkarens ordination.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Zemplar

   Om inte din läkare säger att du ska avbryta behandlingen är det viktigt att du fortsätter att ta Zemplar enligt läkarens ordination.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Viktigt: Kontakta omedelbart din läkare om du får någon av följande biverkningar.

   De vanligaste biverkningarna (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) som observerats hos patienter som behandlas med paricalcitol kapslar inkluderar; förhöjd halt i blodet av en substans som kallas kalcium, samt mängden kalcium i förhållande till en annan substans i blodet som kallas fosfat (hos patienter med allvarlig kronisk njursjukdom). Fosfatnivån i blodet kan också öka.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) som observerats hos patienter som behandlas med paricalcitol kapslar inkluderar; allergiska reaktioner ( t ex andnöd, rosslingar, utslag, klåda eller svullnad i ansikte och läppar), sänkta nivåer av bisköldkörtelhormon, diarré, muskelkramper, illamående, yrsel, magbesvär eller magsmärta, kräkningar, svaghetskänsla, trötthet, utslag, lunginflammation, aptitlöshet, minskade halter av kalcium, smakförändringar, oregelbunden hjärtrytm, förstoppning, muntorrhet, halsbränna (reflux eller matsmältningsbesvär), akne, klåda, nässelutslag, muskelsmärta, ömma bröst, känsla av obehag, svullnad av benen, smärta, ökade halter av kreatinin, förändringar av leverfunktionsresultat och huvudvärk.

   Kontakta omedelbart din läkare om du får en allergisk reaktion.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Zemplar ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är paricalcitol.

   Zemplar 1 mikrogram innehåller 1 mikrogram paricalcitol.

   Zemplar 2 mikrogram innehåller 2 mikrogram paricalcitol.

   Övriga innehållsämnen är:

   Medellångkedjiga triglycerider, etanol (alkohol), butylhydroxitoluen.

   Kapselns skal:

   1 mikrogram

   2 mikrogram

   Gelatin

   Gelatin

   Glycerol

   Glycerol

   Vatten

   Vatten

   Titandioxid (E171)

   Titandioxid (E171)

   Järnoxid, svart (E172)

   Järnoxid, röd (E172)

   Järnoxid, gul (E172)

   Svart bläck:

   Propylenglykol, järnoxid, svart (E172), polyvinylacetatftalat, makrogol 400, ammoniumhydroxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Zemplar mjuka kapslar är ovala och märkta med svart tryck.

   1 mikrogram kapsel: oval, grå mjuk kapsel märkt med ZA

   2 mikrogram kapsel: oval, orange-brun mjuk kapsel märkt med ZF

   Varje ytterförpackning innehåller 1 eller 4 blister (tryckförpackningar). Varje blister innehåller 7 kapslar.

   Burk med skruvlock. Varje burk innehåller 30 kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   AbbVie AB

   Box 1523

   171 29 Solna

   Tillverkare

   Aesica Queenborough LTD

   Queenborough, Kent ME11 5EL, Storbritannien

   AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG

   Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Tyskland

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Bulgarien

   Portugal

   Земплар 1 микрограм меки капсули

   Zemplar 1 microgram meki kapsuli

   Zemplar 1 micrograma cápsulas moles

   Земплар 2 микрограма меки капсули

   Zemplar 2 micrograma meki kapsuli


   Cypern

   Rumänien

   Zemplar 1 μικρογραμμάριο καψάκια, μαλακά

   Zemplar 1 microgram, capsule moi

   Zemplar 2 μικρογραμμάρια καψάκια, μαλακά

   Zemplar 2 micrograme, capsule moi

   Estland

   Slovakien

   Zemplar, 1 mikrogramm pehmekapslid

   Zemplar 1 µg kapsuly

   Zemplar, 2 mikrogrammi pehmekapslid

   Zemplar 2 µg kapsuly

   Finland

   Slovenien

   Zemplar 1 mikrogramma, pehmeät kapselit

   Zemplar 1 mikrogram mehke kapsule

   Zemplar 2 mikrogrammaa, pehmeät kapselit

   Zemplar 2 mikrograma mehke kapsule

   Grekland

   Spanien

   Zemplar 1 μικρογραμμάριο καψάκια, μαλακά

   Zemplar 1 microgramo cápsulas blandas

   Zemplar 2 μικρογραμμάρια καψάκια, μαλακά

   Zemplar 2 microgramos cápsulas blandas

   Irland

   Storbritannien

   Zemplar 1 microgram capsules, soft

   Zemplar 1 microgram capsules, soft

   Zemplar 2 micrograms capsules, soft

   Zemplar 2 micrograms capsules, soft

   Italien

   Sverige

   Zemplar 1 microgrammo capsule molli

   Zemplar 1 mikrogram kapsel, mjuk

   Zemplar 2 microgrammo capsule molli

   Zemplar 2 mikrogram kapsel, mjuk

   Lettland

   Tjeckien

   Zemplar 1 mikrograma mīkstās kapsulas

   Zemplar 1 mcg tobolky

   Zemplar 2 mikrogramu mīkstās kapsulas

   Zemplar 2 mcg tobolky

   Litauen

   Tyskland

   Zemplar 1 mikrogramas minkštosios kapsulės

   Zemplar 1 Mikrogramm Weichkapseln

   Zemplar 2 mikrogramai minkštosios kapsulės

   Zemplar 2 Mikrogramm Weichkapseln

   Nederländerna

   Ungern

   Zemplar 1 microgram capsules, zacht

   Zemplar 1 mikrogramm lágy kapszula


   Zemplar 2 mikrogramm lágy kapszula

   Norge


   Zemplar 1 mikrogram kapsler, myke


   Zemplar 2 mikrogram kapsler, myke


   För att lyssna på eller begära en kopia av denna bipacksedel i förstorad text eller få texten uppläst, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-04-20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zemplar

  Kapsel, mjuk 1 mikrogram 28 styck Blister

  • Varunummer: 092914
  • Tillverkare: AbbVie AB

  1.045 kr

  Jämförpris: 37,32 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?