Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zellmine

   0,03 mg/3 mg tabletter
   etinylestradiol/drospirenon
   laktos, tartrazin (E102) och para-orange (E110).

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, barnmorska eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, barnmorska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   Viktig information om kombinerade hormonella preventivmedel:

   -De är en av de mest pålitliga preventivmetoder som finns om de används korrekt

   -Risken för en blodpropp i vener eller artärer ökar något, speciellt under det första året eller när kombinerade hormonella preventivmedel börjar användas igen efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre

   -Var uppmärksam och kontakta läkare om du tror att du har symtom på en blodpropp (se avsnitt 2 ”Blodproppar”).

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zellmine är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Zellmine
   3. Hur du använder Zellmine
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zellmine ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zellmine är och vad det används för

   • Zellmine är ett p-piller och används för att förhindra graviditet.

   • Varje tablett innehåller en liten mängd av två olika kvinnliga könshormoner; drospirenon och etinylestradiol.

   • P-piller som innehåller två hormoner kallas kombinerade p-piller.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Zellmine

   Använd inte Zellmine

   Allmänna noteringar

   Innan du börjar använda Zellmine ska du läsa informationen om blodproppar i avsnitt 2. Det är särskilt viktigt att du läser symtomen på en blodpropp – se avsnitt 2, ”Blodproppar”).

   Innan du kan börja ta Zellmine kommer din läkare/barnmorska att ställa några frågor till dig om din egen och dina närmaste släktingars sjukdomshistoria. Läkaren/barnmorskan kommer också att mäta ditt blodtryck och det är möjligt att läkaren/barnmorskan, beroende på din personliga situation, också kommer att ta andra prover.

   I denna bipacksedel beskrivs flera situationer då du måste sluta ta Zellmine eller då Zellmines tillförlitlighet kan vara nedsatt. I sådana situationer ska du antingen avstå från att ha sex eller använda andra, icke-hormonella preventivmedel, t.ex. kondom eller någon annan barriärmetod. Använd inte rytmmetoden eller temperaturmetoden. Dessa metoder kan vara opålitliga, då Zellmine påverkar de månatliga förändringarna i kroppstemperatur och livmoderhalssekret.

   Zellmine skyddar, i likhet med andra hormonella preventivmedel, inte mot HIV-infektion (AIDS) eller andra sexuellt överförbara sjukdomar.

   Använd inte Zellmine

   Använd inte Zellmine om du har något av de tillstånd som anges nedan. Om du har något av dessa tillstånd måste du tala om det för läkaren. Läkaren kommer att diskutera vilken annan typ av preventivmedel som kan vara mer lämpligt.

   • om du är allergisk mot etinylestradiol eller drospirenon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Detta kan orsaka klåda, utslag eller svullnad.

   • om du har (eller har haft) en blodpropp i ett blodkärl i benet (trombos), i lungan (lungembolism) eller annat organ

   • om du har en koagulationssjukdom (till exempel protein C-brist, protein S-brist, APC-resistens (inklusive Faktor V Leiden), antitrombin-III-brist)

   • Om du behöver opereras, eller om du varit stillasittande en längre tid (se avsnitt 2 ”Blodproppar”).)

   • om du har fått en hjärtattack eller stroke (blodpropp eller blödning i hjärnan)

   • om du har (eller har haft) en sjukdom som kan leda till hjärtattack längre fram (till exempel kärlkramp som framkallar svåra bröstsmärtor) eller stroke (till exempel mild stroke utan kvarstående effekter)

   • om du har en sjukdom som kan öka risken för blodproppar i en artär. Detta gäller följande sjukdomar:

    • diabetes med skadade blodkärl

    • mycket högt blodtryck

    • mycket höga nivåer av fett i blodet (kolesterol eller triglycerider)

    • ett tillstånd som kallas hyperhomocysteinemi

   • om du har (eller har haft) en särskild form av migrän (med så kallad aura)

   • om du har (eller har haft) en leversjukdom och din lever fortfarande inte fungerar normalt

   • om dina njurar inte fungerar bra (njursvikt)

   • om du har (eller har haft) en tumör i levern

   • om du har (eller har haft) eller om du misstänker bröstcancer eller cancer i könsorganen

   • om du har oförklarade vaginala blödningar

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller barnmorska innan du tar Zellmine.

   När ska du kontakta läkare?

   Sök omedelbart läkare:

   -om du märker möjliga tecken på en blodpropp som kan betyda att du har en blodpropp i benet (dvs. djup ventrombos), en blodpropp i lungan (dvs. lungemboli), en hjärtinfarkt eller en stroke (se avsnitt ”Blodproppar” nedan).

   För en beskrivning av symtomen vid dessa allvarliga biverkningar gå till ”Så här känner du igen en blodpropp”.

   Tala om för läkare om något av följande tillstånd gäller dig.

   Om tillståndet uppstår eller försämras när du använder Zellmine, ska du också kontakta läkare.

   • om du har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit (kronisk inflammatorisk tarmsjukdom)

   • om du har en systemisk lupus erythematosus (SLE – en sjukdom som påverkar ditt naturliga immunsystem)

   • om du har hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS - en störning av blodkoaguleringen som leder till njursvikt)

   • om du har sicklecellanemi (en ärftlig sjukdom i de röda blodkropparna)

   • om du har ökade blodfetter (hypertriglyceridemi) eller en ärftlighet för detta tillstånd. Hypertriglyceridemi har förknippats med en ökad risk att utveckla pankreatit (bukspottkörtelinflammation)

   • om du behöver genomgå en operation eller blir sängliggande en längre period (se avsnitt 2 ”Blodproppar”)

   • om du nyss har fött barn löper du ökad risk att få blodproppar. Fråga läkaren hur snart efter förlossningen du kan börja använda Zellmine

   • om du har en inflammation i venerna under huden (ytlig tromboflebit)

   • om du har åderbråck.

   • om någon nära släkting har eller har haft bröstcancer

   • om du har någon lever- eller gallsjukdom

   • om du har diabetes

   • om du lider av depression

   • om du har epilepsi (se ” Andra läkemedel och Zellmine”)

   • om du har en sjukdom som framkommit först under graviditet eller under tidigare användning av könshormoner (t.ex. nedsatt hörsel, en blodsjukdom som kallas porfyri, hudutslag med blåsor under graviditeten (graviditetsherpes), en nervsjukdom som orsakar plötsliga ryckningar i kroppen (Sydenhams korea))

   • om du har eller har haft kloasma (en missfärgning av huden, särskilt i ansiktet eller på halsen, så kallade ”graviditetsfläckar”). I detta fall ska du undvika direkt exponering för solljus eller ultraviolett ljus.

   • om du har ärftligt angioödem kan produkter innehållande östrogen framkalla eller förvärra symtomen. Du bör uppsöka en läkare omgående om du upplever symtom på angioödem, som t.ex. svullnad i ansiktet, tungan och/eller svalget, och/eller svårighet att svälja eller nässelfeber tillsammans med andningssvårigheter.

   BLODPROPPAR

   Om du använder kombinerade hormonella preventivmedel som Zellmine ökar risken för blodpropp jämfört med om du inte använder dessa preparat. I sällsynta fall kan en blodpropp blockera blodkärlen och orsaka allvarliga problem.

   Blodproppar kan bildas:

   • i vener (kallas venös trombos, venös tromboembolism eller VTE)

   • i artärer (kallas arteriell trombos, arteriell tromboembolism eller ATE).

   Det går inte alltid att återhämta sig helt efter blodproppar. I sällsynta fall kan de ha allvarliga kvarstående effekter och, i mycket sällsynta fall, vara dödliga.

   Det är viktigt att komma ihåg att den totala risken för en farlig blodpropp på grund av Zellmine är liten.

   SÅ HÄR KÄNNER DU IGEN EN BLODPROPP

   Sök omedelbart läkare om du märker något av följande tecken eller symtom

   Upplever du något av dessa tecken?

   Vad kan du eventuellt lida av?

   svullnad av ett ben eller längs en ven i benet eller foten, framför allt om du också får:

   • smärta eller ömhet i benet som bara känns när du står eller går

   • ökad värme i det drabbade benet

   • färgförändring av huden på benet, t.ex. blekt, rött eller blått

   Djup ventrombos

   • plötslig oförklarlig andfåddhet eller snabb andning

   • plötslig hosta utan tydlig orsak som eventuellt kan leda till att du hostar blod

   • kraftig bröstsmärta som kan öka vid djupa andetag

   • kraftig ostadighetskänsla eller yrsel

   • snabba eller oregelbundna hjärtslag

   • svår smärta i magen

   Om du är osäker, kontakta läkare eftersom vissa av dessa symtom, t.ex. hosta och andfåddhet, av misstag kan tolkas som ett lättare tillstånd som luftvägsinfektion (t.ex. en vanlig förkylning).

   Lungemboli

   Symtom som vanligtvis förekommer i ett öga:

   • omedelbar synförlust eller

   • dimsyn utan smärta som kan leda till synförlust

   Retinal ventrombos (blodpropp i ögat)

   • bröstsmärta, obehag, tryck, tyngdkänsla

   • tryck eller fyllnadskänsla i bröstet, armen eller nedanför bröstbenet

   • mättnadskänsla, matsmältningsbesvär eller känsla av kvävning

   • obehag i överkroppen som strålar mot ryggen, käken, halsen, armen och magen

   • svettning, illamående, kräkningar eller yrsel

   • extrem svaghet, ångest eller andfåddhet

   • snabba eller oregelbundna hjärtslag

   Hjärtinfarkt

   • plötslig svaghet eller domning i ansikte, armar eller ben, speciellt på en sida av kroppen

   • plötslig förvirring, svårigheter att tala eller förstå

   • plötsliga synproblem i ett eller båda ögonen

   • plötsliga problem med att gå, yrsel, förlorad balans eller koordination

   • plötslig, allvarlig eller långvarig huvudvärk utan känd orsak

   • medvetslöshet eller svimning med eller utan anfall

   Ibland kan symtomen på stroke vara kortvariga med nästan omedelbar eller fullständig återhämtning, men du ska ändå omedelbart söka läkare eftersom du löper risk att drabbas av en ny stroke.

   Stroke

   • svullnad och lätt blåmissfärgning av en arm eller ett ben

   • svår smärta i magen (akut buk)

   Blodproppar som blockerar andra blodkärl

   BLODPROPPAR I EN VEN

   Vad kan hända om en blodpropp bildas i en ven?

   • Användningen av kombinerade hormonella preventivmedel har förknippats med en ökning av risken för blodproppar i venen (venös trombos). Dessa biverkningar är dock sällsynta. De inträffar oftast under det första årets användning av ett kombinerat hormonellt preventivmedel.

   • Om en blodpropp bildas i en ven i benet eller foten kan det leda till en djup ventrombos (DVT).

   • Om en blodpropp förflyttar sig från benet och stannar i lungan kan det leda till en lungemboli.

   • I mycket sällsynta fall kan en blodpropp bildas i en ven i ett annat organ så som ögat (retinal ventrombos).

   När är risken att utveckla en blodpropp i en ven störst?

   Risken för att utveckla en blodpropp i en ven är störst under det första året som du för första gången använder kombinerade hormonella preventivmedel. Risken kan också vara högre om du börjar om med ett kombinerat hormonellt preventivmedel (samma produkt eller en annan produkt) efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre.

   Efter det första året minskar risken, men den är alltid något högre än om du inte använde ett kombinerat hormonellt preventivmedel.

   När du slutar använda Zellmine återgår risken för en blodpropp till det normala inom några veckor.

   Hur stor är risken för att utveckla en blodpropp?

   Risken beror på din naturliga risk för VTE och vilken typ av kombinerat hormonellt preventivmedel du tar.

   Den totala risken för en blodpropp i benet eller lungorna med Zellmine är liten.

   • Av 10 000 kvinnor som inte använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel och inte är gravida, utvecklar cirka 2 en blodpropp under ett år.

   • Av 10 000 kvinnor som använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel som innehåller levonorgestrel eller noretisteron eller norgestimat utvecklar cirka 5-7 en blodpropp under ett år.

   • Av 10 000 kvinnor som använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel som innehåller drospirenon så som Zellmine, utvecklar cirka 9-12 en blodpropp under ett år.

   • Risken för blodpropp varierar beroende på din sjukdomshistoria (se ”Faktorer som kan öka risken för en blodpropp” nedan).

   Risk för att utveckla en blodpropp under ett år

   Kvinnor som inte använder kombinerat p-piller och som inte är gravida

   Cirka 2 av 10 000 kvinnor

   Kvinnor som använder ett kombinerat hormonell preventivmedel som innehåller levonorgestrel, noretisteron eller norgestimat

   Cirka 5-7 av 10 000 kvinnor

   Kvinnor som använder Zellmine

   Cirka 9-12 av 10 000 kvinnor

   Faktorer som kan öka risken för en blodpropp i en ven

   Risken för en blodpropp med Zellmine är liten men vissa tillstånd ökar risken. Risken är högre:

   • om du är överviktig (kroppsmasseindex eller BMI över 30 kg/m2)

   • om någon i din släkt har haft en blodpropp i ben, lungor eller annat organ vid ung ålder (t.ex. under cirka 50 år). I det här fallet kan du ha en ärftlig blodkoaguleringssjukdom

   • om du behöver genomgå en operation, eller blir sängliggande under en längre period på grund av skada eller sjukdom, eller om benet gipsas. Användningen av Zellmine kan behöva avbrytas i flera veckor innan en operation eller medan du är mindre rörlig. Om du måste sluta ta Zellmine, fråga läkaren när du kan börja ta det igen

   • med stigande ålder (särskilt om du är över cirka 35 år)

   • om du har fött barn för några veckor sedan

   Risken för att utveckla en blodpropp ökar ju fler tillstånd du har.

   Flygresor (över 4 timmar) kan tillfälligt öka risken för en blodpropp, särskild om du har någon av de andra faktorer som listas här.

   Det är viktigt att du talar om för läkaren om något av dessa tillstånd gäller dig, även om du är osäker. Läkaren kan beslut att du måste sluta ta Zellmine.

   Om något av ovanstående tillstånd ändras när du använder Zellmine, t.ex. en nära släkting drabbas av blodpropp med okänd orsak, eller du går upp mycket i vikt, tala med din läkare.

   BLODPROPPAR I EN ARTÄR

   Vad kan hända om en blodpropp bildas i en artär?

   På samma sätt som en blodpropp i en ven kan en propp i en artär leda till allvarliga problem. Det kan t.ex. orsaka hjärtinfarkt eller stroke.

   Faktorer som kan öka risken för en blodpropp i en artär

   Det är viktigt att du vet att risken för en hjärtinfarkt eller stroke till följd av användning av Zellmine är mycket liten men kan öka:

   • med stigande ålder (efter cirka 35 års ålder)

   • om du röker. När du använder kombinerade hormonella preventivmedel Zellmine bör du sluta röka. Om du inte kan sluta röka och är över 35 år kan läkaren råda dig att använda en annan typ av preventivmedel

   • om du är överviktig

   • om du har högt blodtryck

   • om någon nära släkting har haft en hjärtinfarkt eller en stroke i unga år (yngre än 50 år). I det här fallet kan du också löpa större risk för en hjärtinfarkt eller en stroke

   • om du eller någon nära släkting har höga blodfetter (kolesterol eller triglycerider)

   • om du får migrän, speciellt migrän med en aura

   • om du har problem med hjärtat (klaffsjukdom, en hjärtrytmstörning som kallas förmaksflimmer)

   • om du har diabetes.

   Om du har mer än ett av dessa tillstånd eller om något av dem är särskilt allvarligt kan risken för att utveckla en blodpropp vara ännu större.

   Om något av ovanstående tillstånd ändras när du använder Zellmine, t.ex. om du börjar röka, en nära släkting drabbas en trombos av okänd orsak, eller du går upp mycket i vikt, tala med din läkare.

   Zellmine och cancer

   Bröstcancer har observerats något oftare hos kvinnor som använder kombineradep-piller, men det är inte känt om detta är orsakat av behandlingen. Det kan till exempel vara så att fler tumörer upptäcks hos kvinnor som använder kombineradep-piller eftersom de oftare undersöks av läkare. Förekomsten av brösttumörer minskar gradvis efter avslutad behandling med kombinerade hormonella preventivmedel. Det är viktigt att du regelbundet undersöker dina bröst och du bör kontakta din läkare om du känner någon knöl.

   I sällsynta fall har godartade levertumörer, och i ännu färre fall elakartade levertumörer rapporterats hos p-pilleranvändare. Kontakta din läkare om du upplever ovanligt svår buksmärta.

   Mellanblödning

   Under de första månaderna när du använder Zellmine kan du få oväntade blödningar (blödning utanför mellanveckan). Om denna typ av blödning pågår längre än i några få månader, eller om den uppträder efter några månader, måste din läkare/barnmorska ta reda på vad som är fel.

   Vad du ska göra om du inte får någon blödning under mellanveckan

   Om du tagit alla tabletter på rätt sätt, inte haft kräkningar eller svår diarré och om du inte har tagit några andra läkemedel, är det mycket osannolikt att du är gravid.

   Om den förväntade blödningen uteblir två gånger i rad, är det möjligt att du är gravid. Kontakta omedelbart din läkare/barnmorska. Påbörja inte nästa tablettkarta innan du är säker på att du inte är gravid.

   Andra läkemedel och Zellmine

   Tala alltid om för din läkare/barnmorska vilka läkemedel eller naturläkemedel du redan använder. Tala också om för andra läkare eller tandläkare som förskriver andra läkemedel (eller apotekspersonal) att du använder Zellmine. De kan tala om för dig om du behöver använda ytterligare preventivmedel (t.ex. kondom), och i så fall under hur lång tid.

   Vissa läkemedel kan påverka nivån av Zellmine i blodet och kan göra det mindre effektivt när det gäller att förebygga graviditet, eller kan orsaka oväntade blödningar. Det gäller bland annat:

   • läkemedel som används för behandling av

    • epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbazepin)

    • tuberkulos (t.ex. rifampicin)

    • HIV- och hepatit C-virusinfektion (så kallade proteashämmare och icke-nukleosida hämmare av omvänt transkriptas såsom ritonavir, nevirapin, efavirenz) eller andra infektioner (griseofulvin)

    • högt blodtryck i lungornas blodkärl (bosentan)

   • naturläkemedlet Johannesört

   Zellmine kan påverka effekten av andra läkemedel, t.ex.

   • läkemedel som innehåller ciklosporin

   • det antiepileptiska läkemedlet lamotrigin (detta kan leda till en ökning av antalet krampanfall).

   Rådfråga läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Laboratorieprover

   Om du behöver lämna ett blodprov ska du tala om för din läkare eller laboratoriepersonalen att du använder p-piller, eftersom hormonella preventivmedel kan påverka resultatet av vissa prover.

   Zellmine med mat och dryck

   Zellmine kan tas med eller utan mat, om nödvändigt med lite vatten

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare/barnmorska eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel

   Om du är gravid, ska du inte använda Zellmine. Om du blir gravid medan du tar Zellmine måste du omedelbart sluta och kontakta din barnmorska/läkare. Om du vill bli gravid kan du sluta ta Zellmine när som helst (se även ”Om du slutar att använda Zellmine”).

   I allmänhet är amning inte att rekommendera under användning av Zellmine. Om du vill använda p-piller medan du ammar ska du kontakta din läkare.

   Rådfråga barnmorska/läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns ingen information som tyder på att användning av Zellmine påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Zellmine innehåller laktos, tartrazin (E102) och para-orange (E110).

   Laktos: Om du inte tål vissa sockerarter ska du tala med din läkare innan du tar Zellmine.

   E102, E110: Kan orsaka allergiska reaktioner.


   3. Hur du använder Zellmine

   Ta alltid detta läkemedel exakt så som läkare/barnmorska eller apotekspersonal har sagt, rådfråga läkare/barnmorska eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ta en tablett Zellmine dagligen, med en mindre mängd vatten om nödvändigt. Du kan ta tabletterna tillsammans med eller utan mat, men du bör ta tabletterna vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

   En tablettkarta innehåller 21 tabletter. Bredvid varje tablett står det vilken veckodag som tabletten ska tas. Om du exempelvis börjar tablettkartan på en onsdag, ska du ta den tablett vid vilken det står ”On”. Följ pilens riktning på tablettkartan tills du tagit alla 21 tabletter.

   Efter att du tagit alla 21 tabletterna, ska du inte ta några tabletter i 7 dagar. Under dessa 7 tablettfria dagar (som kallas stopp eller mellanvecka) bör blödningen börja. Detta kallas för ”bortfallsblödning” och den börjar i allmänhet på andra eller tredje dagen i mellanveckan.

   På den åttonde dagen efter den senaste Zellmine-tabletten (det vill säga efter mellanperioden på 7 dagar), ska du påbörja nästa tablettkarta, oavsett om blödningen har slutat eller inte. Detta betyder att du ska påbörja varje tablettkarta samma veckodag, och att bortfallsblödningarna bör inträffa samma dagar i varje månad.

   Om du använder Zellmine på detta sätt, är du skyddad mot graviditet även under de 7 dagar då du inte tar någon tablett.

   När kan du börja med den första tablettkartan?

   • Om du inte har använt ett hormonellt preventivmedel under föregående månad

    Börja med Zellmine den första dagen i menscykeln (d.v.s. samma dag som din menstruation börjar). Om du börjar med Zellmine den första dagen av din menstruation har du genast skydd mot graviditet. Du kan också börja på dag 2–5 i menscykeln, men då måste du använda extra skyddsmetoder (t.ex. kondom) under de första 7 dagarna.

   • Byte från ett hormonellt kombinations-p-piller, eller kombinationspreparat i form av vaginalring eller plåster

    Du kan med fördel börja med Zellmine dagen efter den sista aktiva tabletten (den sista tabletten som innehåller aktiva substanser) av ditt tidigare p-piller, men senast dagen efter den tablettfria perioden med ditt tidigare p-piller (eller efter den sista inaktiva tabletten av ditt tidigare p-piller). När du byter från ett kombinationspreparat i form av vaginalring eller plåster, följ din läkares/barnmorskas råd.

   • Byte från metod med enbart gestagen (minipiller, injektion, implantat eller ett gestagenutsöndrande intrauterint system (hormonspiral))

    Du kan vilken dag som helst byta från minipiller (från implantat eller hormonspiral på dagen då detta avlägsnas, från ett injicerbart preventivmedel vid tidpunkten för nästa injektion) men i alla dessa fall använd extra skydd (t.ex. kondom) under de första 7 dagarna av tablettintag.

   • Efter ett missfall

    Följ läkarens råd.

   • Efter förlossning

    Du kan börja med Zellmine mellan 21 och 28 dagar efter förlossningen. Om du börjar senare än dag 28, använd en så kallad barriärmetod (t.ex. kondom) under de första sju dagarna du använder Zellmine.

    Om du haft sex innan du börjar använda Zellmine (igen) efter förlossning, se till att du inte är gravid, eller vänta till din nästa menstruation.

   • Om du ammar och önskar börja med Zellmine (igen) efter att ha fött barn

    Läs avsnittet ”Amning”.

   Fråga din läkare/barnmorska vad du ska göra om du är osäker på när du ska börja.

   Om du använt för stor mängd av Zellmine

   Det finns inga rapporter om allvarliga skadliga effekter till följd av att ta för många Zellmine -tabletter. Om du tar flera tabletter samtidigt kan du få symtom som illamående eller kräkningar. Unga flickor kan få blödning från slidan.

   Om du har tagit för många Zellmine-tabletter eller upptäcker att ett barn har fått i sig tabletter ska du kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Zellmine

   • Om det har gått mindre än 12 timmar sedan du skulle ha tagit din tablett, är det preventiva skyddet inte nedsatt. Ta tabletten så snart du kommer ihåg det och ta sedan nästa tablett vid den vanliga tidpunkten.

   • Om det har gått mer än 12 timmar sedan du skulle ha tagit din tablett kan det preventiva skyddet vara nedsatt. Ju fler tabletter du har glömt, desto större är risken för att bli gravid.

   Risken för ofullständigt skydd mot graviditet är störst om du glömmer en tablett i början eller slutet av tablettkartan. Därför bör du följa följande regler (se även diagrammet).

   • Mer än en tablett glömd i tablettkartan

    Kontakta din läkare/barnmorska.

   • En tablett glömd under vecka 1

    Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt sedan att ta tabletter vid den vanliga tidpunkten, och använd extra skydd under de kommande sju dagarna, t.ex. kondom. Om du haft sex veckan innan du glömde tabletten så kan du vara gravid. Kontakta i så fall din läkare/barnmorska.

   • En tablett glömd under vecka 2

    Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt ta tabletter vid den vanliga tidpunkten. Skyddet mot graviditet är inte nedsatt och du behöver inte använda extra skydd.

   • En tablett glömd under vecka 3

    Du kan välja mellan två alternativ:

    1. Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt sedan att ta tabletterna vid den vanliga tidpunkten. Gör inget tablettuppehåll utan påbörja nästa tablettkarta. Du kommer sannolikt att få mens i slutet av den andra tablettkartan, och du kan få en lätt eller menstruationsliknande blödning under användningen av den andra tablettkartan.

    2. Du kan också avbryta intaget från den aktuella tablettkartan och fortsätta med den tablettfria perioden på 7 dagar (notera vilken dag du glömde din tablett). Om du vill börja på en ny tablettkarta samma dag som du brukar, gör den tablettfria perioden kortare än 7 dagar.

    Om du följer någon av dessa två rekommendationer är du fortfarande skyddad mot graviditet.

   • Om du har glömt någon tablett i en tablettkarta och du inte får någon blödning under den första tablettfria perioden så kan det betyda att du är gravid. Kontakta din läkare/barnmorska innan du börjar på nästa tablettkarta.

   Om du glömt ta tablett

   Om du kräks eller får svår diarré

   Om du kräks inom 3-4 timmar efter att du tagit en tablett eller om du har svår diarré finns det en risk att de aktiva substanserna i tabletten inte kommer att tas upp fullständigt av kroppen. Denna situation är nästan samma som att glömma en tablett. Efter kräkning eller diarré, ta en ny tablett från en reservtablettkarta så snart som möjligt. Ta den om möjligt inom 12 timmar från den tid då du normalt tar din tablett. Om detta inte är möjligt eller om 12 timmar redan har gått bör du följa råden som ges ovan i avsnittet ”Om du har glömt att ta ”Zellmine”.

   Att förskjuta menstruationen

   Även om det inte rekommenderas kan du flytta fram din menstruation, genom att börja direkt på en ny Zellmine-karta utan att göra något tablettuppehåll och avsluta hela den tablettkartan. Du kan få en lätt eller menstruationsliknande blödning medan du tar den andra tablettkartan. Efter det vanliga tablettuppehållet på 7 dagar, börja på nästa tablettkarta.

   Du kan rådfråga din läkare/barnmorska innan du bestämmer dig för att förskjuta din menstruation

   Ändra menstruationens första dag

   Om du tar dina tabletter enligt anvisningarna börjar din menstruation under den tablettfria veckan. Om du måste ändra denna dag kan du minska antalet tablettfria dagar (men aldrig förlänga – 7 är maximum!). Om du exempelvis normalt börjar dina tablettfria dagar på en fredag, och du vill att den ska börja på en tisdag (tre dagar tidigare) börja på den nya tablettkartan tre dagar tidigare än vanligt. Om du tar en mycket kort tablettfri period (t.ex. tre dagar eller mindre), kanske du inte får någon blödning under denna tid. Du kan sedan få en lätt eller menstruationsliknande blödning. Kontakta din läkare/barnmorska om du är osäker på hur du ska göra.

   Om du slutar att använda Zellmine

   Du kan sluta ta Zellmine när du vill. Om du inte vill bli gravid ska du rådgöra med din läkare/barnmorska om andra tillförlitliga preventivmetoder. Om du vill bli gravid, sluta ta Zellmine och vänta på din menstruation innan du försöker bli gravid. Du kommer då lättare att kunna beräkna det förväntade förlossningsdatumet.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, barnmorska eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om du får någon biverkning, framför allt om den är allvarlig eller ihållande, eller om din hälsa förändras och du tror att det kan bero på Zellmine, prata med läkaren.

   Liksom för alla kvinnor som tar hormonella kombinerade preventivmedel finns en ökad risk för blodproppar i dina vener (venös tromboembolism, VTE) eller blodproppar i dina artärer (arteriell trombos, ATE). Mer information om de olika riskerna vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel finns i avsnitt 2 ”Vad du behöver veta innan du tar Zellmine”.

   Nedan följer en lista över biverkningar som har kopplats samman med användning av Zellmine.

   Vanliga biverkningar (mellan 1 och 10 av 100 användare kan påverkas):

   • menstruationsrubbningar, mellanblödningar, smärta i brösten, ömmande bröst

   • huvudvärk, nedstämdhet

   • migrän

   • illamående

   • vitaktig tjock flytning från slidan och svampinfektion i slidan.

   Mindre vanliga biverkningar (mellan 1 och 10 av 1 000 användare kan påverkas):

   • förstorade bröst, ändrat intresse för sex

   • högt blodtryck, lågt blodtryck

   • kräkningar, diarré

   • akne, hudutslag, klåda, håravfall (alopeci)

   • infektion i slidan

   • ansamling av vätska i kroppen och förändringar i kroppsvikten.

   Sällsynta biverkningar (mellan 1 och 10 av 10 000 användare kan påverkas):

   • allergiska reaktioner (överkänslighet), astma

   • vätskeutsöndring från brösten

   • nedsatt hörsel

   • hudåkommor som erytema nodosum (kännetecknas av smärtsamma rödaktiga knutor i huden) eller erytema multiforme (kännetecknas av utslag med ringformade rodnader eller sår).

   • farliga blodproppar i en ven eller en artär, t.ex.:

    • i ett ben eller en fot (dvs. DVT)

    • i lungorna

    • hjärtinfarkt

    • stroke

    • mini-stroke eller övergående strokeliknande symtom, som kallas transitorisk ischemisk attack (TIA)

    • blodproppar i levern, magen/tarmarna, njurarna eller ögonen.

   Risken för att drabbas av en blodpropp kan vara högre om du har andra tillstånd som ökar den här risken (se avsnitt 2 för mer information om de tillstånd som ökar risken för blodproppar och symtomen på en blodpropp).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller barnmorska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Zellmine ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är drospirenon och etinylestradiol.

   Varje tablett innehåller 3 milligram drospirenon och 0,030 milligram etinylestradiol.

   Övriga innehållsämnen är:

   Laktosmonohydrat

   Majsstärkelse

   Povidon

   Krospovidon

   Magnesiumstearat

   Tartrazin (E102)

   Para-orange (E110)

   Indigokarmin (E132)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Varje tablett är gul, rund, 6,00 mm, bikonvex och odragerad med ”143” tryckt på ena sidan, den andra sidan är slät.

   Varje förpackning innehåller 1, 3, 6 och 13 blisterkartor med 21 tabletter i varje.

   Varje kartong innehåller blisterkartor separat förpackade i en laminerad aluminiumpåse.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   CampusPharma AB

   Karl Gustavsgatan 1A

   411 25 Göteborg

   Tillverkare

   CampusPharma AB

   Karl Gustavsgatan 1A

   411 25 Göteborg


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-05-20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zellmine

  Tablett 0,03 mg/3 mg 3 x 21 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 493980
  • Tillverkare: Campus Pharma AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?