Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zavesca

   100 mg kapslar
   Miglustat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zavesca är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Zavesca
   3. Hur du tar Zavesca
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zavesca ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zavesca är och vad det används för

   Zavesca innehåller den aktiva substansen miglustat som tillhör en grupp läkemedel som påverkar metabolism. Det används för att behandla två sjukdomar:

   Zavesca används för att behandla mild till måttlig Gauchers sjudom typ 1 hos vuxna.

   Vid Gauchers sjukdom typ 1, avlägsnas inte en kemisk substans kallad glukosylceramid från din kropp. Den börjar inlagras i vissa celler som hör till kroppens immunsystem. Detta kan leda till lever- och mjältförstoring, förändringar i blodet samt skelettsjukdom.

   Gauchers sjukdom typ 1 behandlas normalt med enzymersättningsbehandling. Zavesca används endast om patienten inte anses lämpad för behandling med enzymersättningbehandling.

   • Zavesca används också för att behandla tilltagande neurologiska symptom vid sjukdomen Niemann-Pick typ C hos vuxna och barn.

   Om du har sjukdomen Niemann-Pick C lagras fetter, såsom glykosphingolipider i dina hjärnceller. Detta kan leda till störningar i de neurologiska funktionerna såsom långsamma ögonrörelser, balans, sväljförmåga, minnet och till kramper.

   Zavesca verkar genom att hämma ett enzym som heter ”glukosylceramid syntetas”, vilket ansvarar för det första steget i tillverkningen av de flesta glykosphingolipider.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Zavesca

   Ta inte Zavesca:

   • om du är allergisk mot miglustat eller något av övriga innehållsämnen i deta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zavesca

   • om du har någon njursjukdom

   • om du har någon leversjukdom

   Din läkare kommer att utföra följande kontroller före och under behandling med Zavesca:

   • undersökning för att kontrollera nerverna i dina armar och ben

   • mätning av vitamin B12-värde

   • följa din tillväxt om du är ett barn eller ungdom med sjukdomen Niemann-Pick typ C

   • kontrollera antalet blodplättar

   Aledningen till dessa kontroller är att en del patienter har fått stickningar eller domningar i händer och fötter eller minskat i vikt under behandling med Zavesca. Kontrollerna gör det lättare för läkaren att avgöra om dessa problem är på grund av din sjukdom eller något du har haft sedan tidigare, eller om de beror på biverkningar av Zavesca (för övriga upplysningar se avsnitt 4).

   Om du får diarré, kan din läkare be dig att förändra din kost så att du minskar intaget av mjölksocker och kolhydrater såsom sackaros (vanligt socker). Läkaren kan också be dig att inte ta Zavesca tillsammans med mat. I vissa fall kan läkaren tillfälligt sänka din dos eller förskriva någon medicin mot diarré (såsom loperamid). Om din diarré inte svarar på dessa åtgärder, eller om du har något annat problem med magen, skall du rådfråga din läkare. I sådant fall kan din läkare besluta om ytterligare utredningar.

   Manliga patienter bör använda tillförlitlig preventivmetod under behandling med Zavesca och i 3 månader efter avslutad behandling.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar (under 18 år) med Gauchers sjukdom typ 1 för det är inte känt om det fungerar mot den sjukdomen.

   Andra läkemedel och Zavesca

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala om för läkare om du tar läkemedel som innehåller imiglukeras, som ibland används samtidigt som Zavesca. De kan sänka mängden Zavesca i din kropp.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Du bör inte ta Zavesca om du är gravid eller planerar att bli gravid. Din läkare kan ge dig mer information. Du måste använda säker preventivmetod när du tar Zavesca. Amma inte när du tar Zavesca.

   Manliga patienter skall använda pålitliga preventivmetoder under behandling med Zavecsa och 3 månader efter avslutad behandling.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemdel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Zavesca kan få dig att känna dig yr. Kör inte något fordon och använd inga verktyg eller maskiner om du känner dig yr.


   3. Hur du tar Zavesca

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • Vid Gauchers sjukdom typ 1: för vuxna patienter är den vanliga dosen är en kapsel (100 mg) tre gånger om dagen (morgon, eftermiddag och kväll). Detta innebär en daglig maxdos på tre kapslar (300 mg).

   • Vid sjukdomen Niemann-Pick typ C: För vuxna och ungdomar (över 12 år) är den vanliga dosen två kapslar (200 mg) tre gånger om dagen (morgon, eftermiddag och kväll). Detta innebär en daglig maxdos på 6 kapslar (600 mg).

   För barn under 12 års ålder som har sjukdomen Niemann-Pick typ C kommer läkaren att anpassa dosen.

   Om du har problem med njurarna kan du få en lägre startdos. Din läkare kan sänka din dos t.ex. till en kapsel (100 mg) en eller två gånger om dagen, om du lider av diarré under behandling med Zavesca (se avsnitt 4). Din läkare talar om hur länge du kommer att behandlas.

   Ta ut kapseln såhär:

   Ta ut kapseln såhär:

   1. Avskilj vid perforeringarna

   2. Dra pappret bakåt vid pilarna

   3. Tryck läkemedlet genom folien

   Zavesca kan tas med eller utan mat. Du bör svälja hela kapseln med ett glas vatten.

   Om du har tagit för stor mängd av Zavesca

   Rådgör omedelbart med din läkare om du tagit fler kapslar än du borde. Zavesca har använts i kliniska prövningar i doser som är tio gånger högre än den dos som rekommenderas: detta orsakade en minskning av antalet vita blodkroppar och andra biverkningar liknade dem som beskrivs i avsnitt 4.

   Om du har glömt att ta Zavesca

   Ta nästa kapsel vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar ta Zavesca

   Sluta inte ta Zavesca utan att tala med din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allvarligaste biverkningarna:

   Vissa patienter har upplevt stickningar eller domningar i händer och fötter (vanligt förekommande). Detta kan vara tecken på perifer neuropati på grund av biverkningar av Zavesca eller på grund av redan existerande tillstånd. Din läkare kommer att utföra några kontroller före och under behandling med Zavesca för att utvärdera detta (se avsnitt 2).

   Om du upplever något av dessa symptom, rådfråga din läkare så snart som möjligt.

   Om du får lättare skakningar, vanligtvis i händerna, rådfråga din läkare så snart som möjligt. Dessa skakningar försvinner oftast utan att behandlingen måste avbrytas. Ibland behöver din läkare minska dosen eller avbryta behandlingen med Zavesca, för att du ska bli av med skakningarna.

   Mycket vanligakan drabba mer än 1 av 10 personer

   De vanligaste biverkningarna är diarré, gaser, buk (mag ) smärtor, viktminskning och minskad aptit.

   Oroa dig inte om du minskar något i vikt när du börjar behandlingen med Zavesca. Vanligtvis slutar man att minska i vikt när behandlingen fortgår.

   Vanliga – kan drabba upp till 1 av 10 personer

   Vanliga biverkningar av behandlingen inkluderar huvudvärk, yrsel, parastesi (stickningar eller domningar), onormal koordination, hypoestesi (nedsatt känsel), sura uppstötningar (halsbränna), illamående, förstoppning och kräkningar, svullnad eller obehag från buken (magen) och trombocytopeni (minskad nivå av blodplättar). De neurologiska symtomen och trombocytopenin kan orsakas av den underliggande sjukdomen.

   Andra möjliga biverkningar är muskelspasmer eller -svaghet, trötthet, frossa och allmän sjukdomskänsla, depression, sömnsvårigheter, glömska och minskad libido.

   De flesta patienter får en eller flera av dessa biverkningar, vanligtvis i början av behandlingen eller periodvis under behandlingen. I de flesta fall är biverkningarna milda och försvinner ganska snabbt. Om någon av dessa biverkningar orsakar problem rådgör med din läkare. Han eller hon kan då minska dosen av Zavesca eller föreslå andra mediciner som kan hjälpa till att minska biverkningarna.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Zavesca ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad..

   Förvaras vid högst 30°C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är miglustat 100 mg.

   De övriga innehållsämnena är:

   Natriumstärkelseglykolat,

   Povidon (K30),

   Magnesiumstearat.

   Gelatin,

   Titandioxid (E171).

   Svart järnoxid (E172)

   Shellack.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Zavesca är en vit 100 mg kapsel med "OGT 918" i svart tryck i änden och "100" i svart tryck på sidan.

   En kartong innehåller 4 tryckförpackningar med vardera 21 kapslar, vilket ger totalt 84 kapslar.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Actelion Registration Ltd

   Chiswick Tower, 13th Floor

   389 Chiswick High Road

   London W4 4AL

   Storbritannien

   Tillverkare:

   Actelion Manufacturing GmbH

   Emil-Barell-Strasse 7

   79639 Grenzach-Wyhlen

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien
   Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.
   Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

   Lietuva
   Biocodex UAB

   Tel: +370 37 40 86 81

   България

   Actelion Pharmaceuticals Ltd

   Teл.: +420-2 3413 8150

   Luxembourg/Luxemburg
   Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V
   Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

   Ceská republika
   Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o.
   Tel: +420-2 21 968 006

   Magyarország
   Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft.
   Tel: +36-1-413-3270

   Danmark
   Actelion Pharmaceuticals Sverige AB
   Tlf: +46-(0)8 544 982 50

   Malta
   Actelion Pharmaceuticals UK Ltd
   Tel: +44 208 987 3333

   Deutschland
   Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH
   Tel: +49-(0)761 45 64 0

   Nederland
   Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V.
   Tel: +31-(0)348 435950

   Eesti
   Biocodex OÜ

   Tel: +372 605 6014

   Norge
   Actelion Pharmaceuticals Sverige AB
   Tlf: +46-(0)8 544 982 50

   Ελλάδα
   Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.
   Τηλ: +30-210 675 25 00

   Österreich
   Actelion Pharmaceuticals Austria GmbH
   Tel: +43-(0)1 505 4527

   España
   Actelion Pharmaceuticals España S.L.
   Tel: +34-93 366 43 99

   Polska
   Actelion Pharma Polska Sp. z o.o.

   Tel: +48 (22) 262 31 00


   France
   Actelion Pharmaceuticals France SAS
   Tél: +33-(0)1 58 62 32 32

   Portugal
   Actelion Pharmaceuticals Portugal Lda.
   Tel: +351-21 358 6120

   Hrvatska

   Medis Adria d.o.o

   Tel: +385 (0)1 2303 446

   România

   Geneva Romfarm Internacional

   Tel: + 40 (021) 231 3561

   Ireland
   Actelion Pharmaceuticals UK Ltd
   Tel: +44 208 987 3333

   Slovenija
   Medis d.o.o.

   Tel: +386-(0)1 589 69 00

   Ísland
   Actelion Pharmaceuticals Sverige AB
   Sími: +46-(0)8 544 982 50

   Slovenská republika
   Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o.
   Tel: +420 2 21 968 006

   Italia
   Actelion Pharmaceuticals Italia S.r.l.
   Tel: +39-0542 64 87 40

   Suomi/Finland
   Actelion Pharmaceuticals Sverige AB
   Puh/Tel: +46-(0)8 544 982 50

   Κύπρος
   Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.
   Τηλ: +30-210 675 25 00

   Sverige
   Actelion Pharmaceuticals Sverige AB
   Tel: +46-(0)8 544 982 50

   Latvija
   Biocodex SIA

   Tel: +371 6761 9365

   United Kingdom
   Actelion Pharmaceuticals UK Ltd
   Tel: +44 208 987 3333


   Denna bipacksedel ändrades senast

   maj 2018


    

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zavesca

  Kapsel, hård 100 mg 84 styck Blister

  • Varunummer: 076867
  • Tillverkare: Medartuum AB

  39.655,68 kr

  Jämförpris: 472,09 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?