Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zarzio

   30 ME/0,5 ml och 48 ME/0,5 ml injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning, i förfylld spruta
   Filgrastim
   sorbitol (E420)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zarzio är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Zarzio
   3. Hur du använder Zarzio
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zarzio ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zarzio är och vad det används för

   Zarzio är en tillväxtfaktor för vita blodkroppar (granulocytkolonistimulerande faktor) och tillhör en grupp av proteiner som kallas cytokiner. Tillväxtfaktorer är proteiner som produceras naturligt i kroppen men de kan också tillverkas med bioteknik för att användas i läkemedel. Zarzio verkar genom att stimulera benmärgen så att den bildar fler vita blodkroppar.

   En minskning av antalet vita blodkroppar (neutropeni) kan uppträda av olika orsaker och försvagar kroppens förmåga att bekämpa infektioner. Zarzio stimulerar benmärgen att snabbt producera nya vita blodkroppar.


   Zarzio kan användas:

   • för att öka antalet vita blodkroppar efter behandling med kemoterapi i syfte att förhindra infektioner,

   • för att öka antalet vita blodkroppar efter en benmärgstransplantation i syfte att förhindra infektioner,

   • före högdos kemoterapi för att få benmärgen att producera fler stamceller som kan samlas in och återföras till dig efter behandlingen. Dessa kan tas från dig eller från en donator. Stamcellerna går sedan tillbaka till benmärgen och producerar blodkroppar,

   • för att öka antalet vita blodkroppar om du har svår kronisk neutropeni i syfte att förhindra infektioner,

   • hos patienter med avancerad HIV-infektion i syfte att minska risken för infektioner.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Zarzio

   Använd inte Zarzio

   • om du är allergisk mot filgrastim eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Zarzio. Var särskilt försiktig med Zarzio om du någonsin haft en allergisk reaktion mot latex.


   Informera din läkare innan du påbörjar behandling om du har:

   • osteoporos (benskörhet)

   • sicklecellanemi eftersom Zarzio kan orsaka sicklecellkris.


   Informera omedelbart din läkare under behandling med Zarzio om du:

   • får ont i övre vänstra delen av buken (buksmärta), smärta under vänster revbensbåge eller eller i vänster skulderbladsspets [detta kan vara symtom på förstorad mjälte (splenomegali) eller möjligen brusten mjälte]

   • märker onormala blödningar eller blåmärken [detta kan vara symtom på minskat antal blodplättar (trombocytopeni), vilket försämrar blodets förmåga att koagulera].

   • får plötsliga tecken på allergi som exempelvis utslag, klåda eller nässelutslag på huden, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen, andfåddhet, väsande andning eller svårighet att andas, eftersom detta kan vara tecken på en svår allergisk reaktion.

   • får svullnad i ansiktet eller fotlederna, blod i urinen eller brunfärgad urin eller om du märker att du kissar mindre än vanligt.

   Minskat svar på filgrastim

   Om du upplever att du inte längre svarar på filgrastimbehandlingen eller ditt behandlingssvar minskar kommer läkaren att undersöka orsakerna till detta, inklusive av om du har utvecklat antikroppar som neutraliserar filgrastims verkan.


   Läkaren kan vilja övervaka dig noga, se avsnitt 4 i bipacksedeln.


   Om du är en patient med svår kronisk neutropeni kan du löpa risk att utveckla blodcancer (leukemi, myelodysplastiskt syndrom [MSD]). Du bör prata med läkaren om din risk att utveckla blodcancer och vilka tester som bör göras. Om du löper risk att utveckla blodcancer, ska du inte använda Zarzio om inte läkaren säger åt dig att göra det.


   Om du är stamcellsdonator måste du vara mellan 16 och 60 år.


   Var särskilt försiktig med andra produkter som stimulerar vita blodkroppar

   Zarzio tillhör en grupp läkemedel som stimulerar produktionen av vita blodkroppar. Sjukvårdpersonalen bör alltid anteckna exakt vilken produkt du använder.

   Andra läkemedel och Zarzio

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Zarzio har inte testats på gravida eller ammande kvinnor.

   Det är viktigt att du talar om för din läkare om du:

   • är gravid

   • tror att du kan vara gravid

   • planerar att skaffa barn.

   Informera läkaren om du blir gravid under behandlingen med Zarzio.


   Om läkaren inte ger dig andra anvisningar måste du sluta amma om du använder Zarzio.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Zarzio bör inte ha någon effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Det är dock klokt att vänta och se hur du mår efter att du har tagit Zarzio och innan du framför fordon eller använder maskiner.

   Zarzio innehåller sorbitol (E420)

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Zarzio

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Hur ges Zarzio och hur mycket ska jag ta?


   Zarzio ges vanligen som en daglig injektion i vävnaden alldeles under huden (så kallad subkutan injektion). Det kan också ges som en långsam injektion i venen (så kallad intravenös infusion). Den vanliga dosen varierar beroende på din sjukdom och vikt. Läkaren kommer att tala om hur mycket Zarzio du ska ta.


   Patienter som genomgår benmärgstransplantation efter kemoterapi:

   Du får normalt din första dos Zarzio minst 24 timmar efter kemoterapin och minst 24 timmar efter att du har genomgått benmärgstransplantation.


   Du, eller personer som sköter om dig, kan få utbildning i hur man ger en subkutan injektion så att du kan fortsätta med din behandling hemma. Du ska dock inte försöka göra detta om du inte först har fått ordentlig utbildning av vårdpersonal.


   Hur länge behöver jag ta Zarzio?


   Du behöver ta Zarzio tills antalet vita blodkroppar är normalt. Blodprover kommer att tas regelbundet för att kontrollera antalet vita blodkroppar i kroppen. Läkaren kommer att tala om hur länge du behöver ta Zarzio.


   Användning för barn och ungdomar

   Zarzio används för att behandla barn som får kemoterapi eller som har mycket lågt antal vita blodkroppar (neutropeni). Dosen för barn som får kemoterapi är densamma som för vuxna.

   Om du använt för stor mängd av Zarzio

   Öka inte den dos läkaren har gett dig. Om du tror att du har injicerat mer Zarzio än du borde, kontakta läkare så snart som möjligt.

   Om du har glömt att använda Zarzio

   Om du har missat en injektion eller injicerat för lite ska du kontakta din läkare så snart som möjligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Berätta omedelbart för din läkare under behandling:

   • om du får en allergisk reaktion med kraftlöshet, blodtrycksfall, andningssvårigheter, svullnad i ansiktet (anafylaxi), hudutslag, kliande utslag (urtikaria), svullnad i ansiktets, läppar, mun, tunga eller hals (angioödem) eller andfåddhet (dyspné). Överkänslighet är vanligt hos patienter med cancer.

   • om du drabbas av hosta, feber och andningssvårigheter (dyspné), eftersom detta kan vara tecken på akut andnödssyndrom (ARDS). ARDS är mindre vanligt hos patienter med cancer.

   • om du får ont i övre vänstra delen av buken (buksmärta), smärta under vänster revbensbåge eller i skulderbladsspetsen, eftersom det kan bero på problem med mjälten [förstoring av mjälten (splenomegali) eller brusten mjälte].

   • om du behandlas för svår kronisk neutropeni och har blod i urinen (hematuri). Läkaren kan testa urinen regelbundet om du får denna biverkning eller om protein påvisas i urinen (proteinuri).

   • om du får någon eller några av följande biverkningar:

    - svullnader eller vätskeansamlingar, vilket kan vara förknippat med att urinering sker mer sällan än vanligt, andningssvårigheter, svullen buk och känsla av övermättnad, samt allmän trötthetskänsla. Dessa symtom utvecklas ofta snabbt.

    Dessa symtom kan vara tecken på ett mindre vanlig tillstånd (kan drabba upp till 1 av 100 användare) som kallas ”kapillärläckagesyndrom” och som gör att blod läcker från små blodkärl ut i kroppen. Detta tillstånd måste behandlas omedelbart.

   • om du får njurskada (glomerulonefrit). Njurskada har setts hos patienter som får filgrastim. Kontakta omedelbart läkare om du får svullnad i ansiktet eller fotlederna, blod i urinen eller brunfärgad urin eller om du märker att du kissar mindre än vanligt.


   En mycket vanlig biverkning vid användning av filgrastim är smärta i muskler eller skelett (muskuloskeletal smärta), som kan lindras med vanliga smärtstillande läkemedel (analgetika). Hos patienter som genomgår stamcells- eller benmärgstransplantation kan transplantat-mot-värdsjukdom (GvHD) förekomma – detta är en reaktion hos donatorcellerna mot patienten som mottar transplantatet; tecken och symtom är utslag på handflatorna och fotsulorna och sår i munnen, tarmen, levern, huden eller ögonen, lungorna, vagina och leder. En biverkning som är mycket vanlig hos friska stamcellsdonatorer är ökat antal vita blodkroppar (leukocytos) och minskat antal trombocyter, vilket försämrar blodets förmåga att koagulera (trombocytopeni), din läkare kommer att kontrollera detta.


   Mycket vanliga biverkningar (ses hos fler än 1 av 10 personer som tar Zarzio)


   hos cancerpatienter

   • förändringar i blodets kemiska sammansättning

   • ökning av vissa enzymer i blodet

   • minskad aptit

   • huvudvärk

   • smärta i munnen och halsen (orofaryngeal smärta)

   • hosta

   • diarré

   • kräkning

   • förstoppning

   • illamående

   • hudutslag

   • onormalt håravfall eller håruttunning (alopeci)

   • smärta i muskler eller skelett (muskuloskeletal smärta)

   • allmän svaghetskänsla (asteni)

   • trötthet (utmattning)

   • ömhet och svullnad i slemhinnan i matsmältningskanalen som går från munnen till anus (slemhinneinflammation)

   • andfåddhet (dyspné)

   • smärta


   hos friska stamcellsdonatorer

   • minskat antal blodplättar, vilket minskar blodets förmåga att koagulera (trombocytopeni)

   • ökat antal vita blodkroppar (leukocytos)

   • huvudvärk

   • smärta i muskler eller skelett (muskuloskeletal smärta)


   hos patienter med svår kroniskneutropeni

   • förstorad mjälte (splenomegali)

   • litet antal röda blodkroppar (anemi)

   • förändringar i blodets kemiska sammansättning

   • ökning av vissa enzymer i blodet

   • huvudvärk

   • näsblod (epistaxis)

   • diarré

   • förstorad lever (hepatomegali)

   • hudutslag

   • smärta i muskler eller skelett (muskuloskeletal smärta)

   • ledsmärta (artralgi)


   hos HIV-patienter

   • smärta i muskler eller skelett (muskuloskeletal smärta)


   Vanliga biverkningar (ses hos upp till 1 av 10 personer som tar Zarzio)


   hos cancerpatienter

   • allergisk reaktion (överkänslighet mot läkemedlet)

   • lågt blodtryck (hypotoni)

   • smärta vid urinering (dysuri)

   • bröstsmärta

   • blodig upphostning (hemoptys)


   hos friska stamcellsdonatorer

   • ökning av vissa enzymer i blodet

   • andfåddhet (dyspné)

   • förstorad mjälte (splenomegali)


   hos patienter med svår kroniskneutropeni

   • brusten mjälte

   • minskat antal blodplättar vilket minskar blodets förmåga att koagulera (trombocytopeni)

   • förändringar i blodets kemiska sammansättning

   • inflammation i blodkärlen i huden (kutan vaskulit)

   • onormalt håravfall eller håruttunning av håret (alopeci)

   • sjukdom som gör skelettet mindre tätt, så att det blir svagare, skörare och bryts lättare (osteoporos)

   • blod i urinen (hematuri)

   • smärta vid injektionsstället

   • skada i de mycket små filter som finns i njurarna (glomeurlonefrit)


   hos HIV-patienter

   • förstorad mjälte (splenomegali)


   Mindre vanliga biverkningar (ses hos upp till 1 av 100 personer som tar Zarzio)


   hos cancerpatienter

   • brusten mjälte

   • förstorad mjälte (splenomegali)

   • svår smärta i skelettet, bröstet, tarmarna eller lederna (sicklecellkris)

   • avstötning av transplanterad benmärg (graft-versus-hostsjukdom)

   • smärta och svullnad i lederna som liknar gikt (pseudogikt)

   • svår lunginflammation som orsakar andningssvårighet (akut andnödssyndrom)

   • lungor som inte fungerar som de ska vilket leder till andfåddhet (andningssvikt)

   • svullnad och/eller vätska i lungorna (lungödem)

   • lunginflammation (interstitiell lungsjukdom)

   • avvikelser på lungröntgen (lunginfiltration)

   • plommonfärgade, upphöjda, smärtsamma sår på armar och ben och ibland i ansiktet och på halsen med feber (Sweets syndrom)

   • inflammation i blodkärlen i huden (kutan vaskulit)

   • förvärrad reumatoid artrit

   • ovanliga förändringar i urinen

   • smärta

   • leverskada på grund av blockering av de små venerna i levern (venocklusiv sjukdom)

   • blödning från lungan (lungblödning)

   • förändringar i hur kroppen reglerar vätska vilket kan leda till svullnad

   • skada i de mycket små filter som finns i njurarna (glomeurlonefrit)


   hos friska stamcellsdonatorer

   • brusten mjälte

   • svår smärta i skelettet, bröstet, tarmarna eller lederna (sicklecellkris)

   • plötslig livshotande allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

   • förändringar i blodets kemiska sammansättning

   • blödning i lungan (lungblödning)

   • blodig upphostning (hemoptys)

   • avvikelser på lungröntgen (lunginfiltration)

   • minskat syreupptag i lungan (hypoxi)

   • ökning av vissa enzymer i blodet

   • förvärrad reumatoid artrit

   • skada i de mycket små filter som finns i njurarna (glomeurlonefrit)


   hos patienter med svår kroniskneutropeni


   • svår smärta i skelettet, bröstet, tarmarna eller lederna (sicklecellkris)

   • för mycket protein i urinen (proteinuri)

   hos HIV‑patienter

   • svår smärta i skelettet, bröstet, tarmarna eller lederna (sicklecellkris)


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • skada i de mycket små filter som finns i njurarna (glomeurlonefrit)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska . Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via


   Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

   Webbplats. www.lakemedelsverket.se


   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   5. Hur Zarzio ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat och på sprutans etikett efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).


   Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Oavsiktlig nedfrysning skadar inte Zarzio.


   Sprutan kan tas ut ur kylskåpet och lämnas i rumstemperatur under en enstaka period av maximalt 72 timmar (dock inte över 25ºC). Vid slutet av denna period ska produkten inte sättas tillbaka i kylskåp utan skall kasseras.


   Använd inte detta läkemedel om du upptäcker missfärgning, grumlighet eller partiklar, vätskan ska vara klar och färglös till svagt gulaktig.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är filgrastim.

   Zarzio 30 ME/0,5 ml injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning, i förfylld spruta: En förfylld spruta innehåller 30 ME filgrastim i 0,5 ml motsvarande 60 ME/ml.

   Zarzio 48 ME/0,5 ml injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning, i förfylld spruta: En förfylld spruta innehåller 48 ME filgrastim i 0,5 ml motsvarande 96 ME/ml.

   - Övriga innehållsämnen är glutaminsyra, sorbitol (E420), polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

   - Nålskyddet på sprutan kan innehålla torrt gummi (latex).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Zarzio är en klar, färglös till svagt gulaktig lösning för injektion eller infusion, i förfylld spruta.


   Zarzio finns tillgängligt i förpackningar innehållande 1, 3, 5 eller 10 förfyllda sprutor med injektionsnål och med eller utan nålskydd.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Sandoz GmbH

   Biochemiestrasse 10

   A 6250 Kundl

   Österrike


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   België/Belgique/Belgien

   Sandoz nv‑sa

   Tél/Tel: +32 2 722 97 97

   Lietuva

   Sandoz Pharmaceuticals d.d filialas

   Tel: +370 5 2636 037

   България

   Търговско представителство Сандоз д.д.

   Тел.: +359 2 970 47 47

   Luxembourg/Luxemburg

   Sandoz GmbH

   Tel: +43 5338 200

   Česká republika

   Sandoz s.r.o.

   Tel: +420 221 421 611

   Magyarország

   Sandoz Hungária Kft.

   Tel.: +36 1 430 2890

   Danmark/Norge/Ísland/Sverige

   Sandoz A/S

   Tlf/Sími /Tel: +45 63 95 10 00

   Malta

   Sandoz GmbH

   Tel: +43 5338 200

   Deutschland

   Hexal AG

   Tel: +49 8024 908 0

   Nederland

   Sandoz B.V.

   Tel: +31 36 52 41 600

   Eesti

   Sandoz d.d. Eesti filiaal

   Tel: +372 665 2400

   Österreich

   Sandoz GmbH

   Tel: +43 5338 2000

   Ελλάδα

   Sandoz Pharmaceuticals d.d,

   Τηλ: +30 216 600 5000

   ή

   DEMO Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία

   Тел.: +30 210 8161802

   Polska

   Sandoz Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 209 70 00

   España

   Sandoz Farmacéutica, S.A.

   Tlf: +34 900 456 856

   Portugal

   Sandoz Farmacêutica Lda.

   Tel: +351 21 924 19 11

   France

   Sandoz SAS

   Tél: +33 1 49 64 48 00

   România

   S.C. Sandoz Pharma Services S.R.L.

   Tel: +40 21 4075160

   Hrvatska

   Sandoz d.o.o.

   Tel: +385 1 23 53 111

   Slovenija

   Lek farmacevtska družba d.d.

   Tel: +386 1 580 21 11

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenská republika

   Sandoz d.d. ‑ organizačná zložka

   Tel: +421 2 48 200 600

   Italia

   Sandoz S.p.A.

   Tel: +39 02 96541

   Suomi/Finland

   Sandoz A/S

   Puh/Tel: +358 10 6133 415

   Κύπρος

   P.T.Hadjigeorgiou co ltd

   Τel: +357 25372425

   United Kingdom

   Sandoz Ltd

   Tel: +44 1276 69 8020

   Latvija

   Sandoz d.d. Pārstāvniecība Latvijā

   Tel: +371 67 892 006   Denna bipacksedel ändrades senast

   02-2016


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) webbplats http://www.ema.europa.eu.


   Instruktioner för hur du ger dig själv en injektion


   Detta avsnitt innehåller information om hur du ger dig själv en injektion av Zarzio. Det är viktigt att du inte försöker ge dig själv en injektion om du inte har fått specialutbildning av din läkare eller sköterska. Zarzio tillhandahålls med eller utan nålskydd och din läkare eller sköterska kommer att visa hur du använder det. Om du är osäker på hur du ger injektionen eller om du har några frågor, be din läkare eller sköterska om hjälp.


   1. Tvätta händerna.


   2. Ta ut en spruta från förpackningen och ta av skyddet från injektionsnålen. Sprutorna har graderingsringar för att det vid behov ska gå att använda en del av innehållet. Varje graderingsring motsvarar volymen 0,1 ml. Om endast en del av innehållet ska användas, avlägsna den oönskade volymen före injektionen.


   3. Tvätta huden på injektionsstället med en sprittork.


   4. Skapa ett hudveck genom att nypa ihop huden mellan tummen och pekfingret.


   5. Stick in nålen i hudvecket med en snabb, bestämd rörelse. Injicera Zarzio-lösningen så som läkaren har visat dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Förfylld spruta utan nålskydd

   Utan nålskydd

   6. Medan du hela tiden nyper ihop huden trycker du sakta och jämnt in kolven.


   7. När du har injicerat vätskan, drar du ut nålen och släpper huden.


   8. Lägg den använda sprutan i avfallsbehållaren. Använd varje spruta till endast en injektion.


   Förfylld spruta med nålskydd

   Med nålskydd

   6. Samtidigt som du hela tiden nyper ihop huden, trycker du sakta och jämnt in kolven tills du har injicerat hela dosen och kolven inte kan tryckas in ytterligare. Släpp inte trycket på kolven!


   7. När vätskan har injicerats drar du ut nålen samtidigt som du håller kvar trycket på kolven och därefter släpper du huden.


   8. Släpp kolven. Nålens säkerhetsskydd glider snabbt fram och täcker nålen.


   9. Kasta överblivet läkemedel och använt material. Använd varje spruta till endast en injektion.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Lösningen ska inspekteras visuellt före användning. Endast klara lösningar utan partiklar ska användas. Oavsiktlig exponering för frystemperaturer påverkar inte stabiliteten hos Zarzio negativt.


   Zarzio innehåller inget konserveringsmedel: Beroende på den möjliga risken för mikrobiell kontaminering är Zarzio sprutor endast avsedda för engångsbruk.


   Nålskyddet på sprutan kan innehålla torrt gummi (latex) och ska inte hanteras av personer som är känsliga för detta ämne.


   Spädning före administrering (valfritt)


   Vid behov kan Zarzio spädas i glukoslösning 50 mg/ml (5 %). Zarzio får inte spädas med natriumkloridlösningar.


   Lösningen ska aldrig spädas till en slutkoncentration som är lägre än 0,2 ME/ml (2 μg/ml).


   För patienter som behandlas med filgrastim som spätts till koncentrationer < 1,5 ME/ml (15 μg/ml), bör humant serumalbumin (HSA) tillsättas till en slutkoncentration på 2 mg/ml.


   Exempel: Vid en slutlig volym på 20 ml då totaldosen av filgrastim är lägre än 30 MU (300 μg) bör man tillsätta 0,2 ml humant serumalbumin 200 mg/ml (20 %) lösning Ph. Eur.


   Om spädning sker i glukoslösning 50 mg/ml (5 %) är filgrastim kompatibelt med glas och flera olika plaster, däribland polyvinylklorid, polyolefin (sampolymer av polypropen och polyeten) och polypropen.


   Efter spädning: Den utspädda infusionslösningen har visat kemisk och fysikalisk stabilitet i 24 timmar vid 2 °C-8 °C. Ur mikrobiologisk synpunkt bör den utspädda lösningen användas omedelbart. Om den utspädda lösningen inte används omedelbart, är förvaringstider och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar, och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C-8 °C, såvida inte spädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


   Användning av förfylld spruta med nålskydd


   Nålens säkerhetsskydd täcker nålen efter injektion för att förhindra nålstickskada. Detta påverkar inte normal hantering av sprutan. Tryck in kolven långsamt och jämnt tills hela dosen har injicerats och kolven inte kan tryckas in ytterligare. Samtidigt som trycket på kolven bibehålls, avlägsnas sprutan från patienten. Nålens säkerhetsskydd täcker nålen när kolven släpps.


   Användning av förfylld spruta utan nålskydd

   Administrera dosen på brukligt sätt.


   Destruktion

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zarzio

  Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 48 ME/0,5 ml 5 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 035829
  • Tillverkare: Abacus Medicine A/S

  3.064,94 kr

  Jämförpris: 612,99 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?