Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zantac

   25 mg/ml injektionsvätska, lösning
   Ranitidinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zantac är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Zantac
   3. Hur du tar Zantac
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zantac ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zantac är och vad det används för

   Zantac tillhör en grupp läkemedel som kallas H2-receptorblockerare och fungerar genom att minska mängden syra i din magsäck.

   Zantac används för vuxna (18 år och äldre) för att:

   • läka sår i magsäcken, eller den del av tarmen som magsäcken mynnar ut i (tolvfingertarmen)

   • förebygga magsår

   • förebygga att magsår blöder

   • läka eller förhindra problem som orsakas av syra i matstrupen (esofagus) eller alltför mycket syra i magen. Båda dessa problem kan orsaka smärta eller obehag, som ibland kallas för ”indigestion”, ”dyspepsi” eller ”halsbränna”

   • undvika att syra kommer upp i matstrupen från magsäcken vid nedsövning under operationer.

   För barn (6 månader till 18 år) används Zantac för att:

   • läka sår i magsäcken, eller den del av tarmen som magsäcken mynnar ut i (tolvfingertarmen).

   • läka eller förhindra problem som orsakas av syra i matstrupen (esofagus) eller alltför mycket syra i magen. Båda dessa problem kan orsaka smärta eller obehag, som ibland kallas för ”indigestion”, ”dyspepsi” eller ”halsbränna”.

   Ranitidin som finns i Zantac kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Zantac

   Ta inte Zantac

   • om du är allergisk (överkänslig) mot ranitidin eller mot något av övriga innehållsämnen i Zantac.

   • Om du tror att detta gäller för dig, ta inte Zantac förrän du har pratat med din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Var särskilt försiktig med Zantac om du:

   • har cancer i magen

   • har nedsatt njur-eller leverfunktion

   • haft akut porfyri (ett ovanligt tillstånd med ökad omsättning av porfyriner)

   • är äldre än 65 år

   • har någon lungsjukdom

   • har diabetes

   • har något problem med ditt immunförsvar

   • om du tidigare haft problem med hjärtat.

   • Prata med din läkare om du tror att något av detta gäller dig.

   Andra läkemedel och Zantac

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Vissa läkemedel kan påverka hur Zantac fungerar, eller ge ökad risk för biverkningar. Zantac kan också påverka hur andra läkemedel fungerar. Dessa omfattar:

   • prokainamid eller n-acetylprokainamid (används mot hjärtproblem)

   • warfarin (används som blodförtunnande medel)

   • triazolam (används mot sömnproblem)

   • glipizid (används för att sänka blodsockret)

   • midazolam (ett lugnande medel som kan ges precis före en operation)

   • ketokonazol (används mot svampinfektioner)

   • atazanavir eller delaviridin (används mot HIV)

   • gefitinib (används mot lungcancer)

   • teofyllin (bronkvidgande medel)

   • fenytoin (används vid epilepsi)

   Antacida och sukralfat kan försämra upptaget av Zantac och därför bör Zantac intas ca 2 timmar före intag av dessa läkemedel. Effekten av alkohol kan förstärkas av Zantac.

   • Tala med läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid ta inte Zantac utan att kontakta din läkare. Din läkare kommer att bedöma risken och nyttan för dig och ditt barn vid användning av Zantac.

   Ranitidin utsöndras i bröstmjölk vilket leder till ökad risk för påverkan på barnet. Amning bör undvikas under behandling med Zantac.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Zantac kan biverkningar som yrsel och trötthet förekomma. Under dessa omständigheter kan reaktionsförmågan påverkas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs,

   t ex vid bilkörning eller användning av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Zantac innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per ampull, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


   3. Hur du tar Zantac

   Vuxna/ ungdomar (12 år och över)

   Vanlig dos är 50 mg var 6:e till 8:e timme som injektion i muskeln

   Andra doser kan ges till dig som långsam infusion eller som fortgående infusion, beroende på vilket tillstånd du behandlas för.

   Du kommer inte förväntas att ge dig själv detta läkemedel. Det kommer alltid att ges till dig av en person som är utbildad att göra detta.

   Zantac 25 mg/ml injektionsvätska, lösning, kommer att ges till dig antingen:

   • som en engångsinjektion i en muskel

   • som en långsam infusion i en ven. Detta är när läkemedlet ges till dig under ett par minuter.

   • som en kontinuerlig infusion i en ven. Detta är när läkemedlet långsamt ges till dig under ett par timmar.

   Barn/spädbarn (6 månader till 11 år)

   Injektion kan ges som en långsam intravenös injektion upp till maximalt 50 mg var 6:e till 8.e timma av en läkare. Detta kommer endast att göras om ditt barn inte kan ta Zantac via munnen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Zantac orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Symtom du ska vara uppmärksam på:

   Allergiska reaktioner: Dessa är sällsynta hos personer som tar Zantac. Symtomen omfattar:

   • upphöjda och kliande utslag (nässelutslag)

   • svullnad, ibland av ansiktet och munnen (angioödem)

   • bröstsmärta, andnöd, oförklarlig feber, väsande andning eller andningssvårigheter

   • svimningskänsla, speciellt när man står upp

   • kollaps.

   • Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta att ta Zantac.

   Allvarliga hudreaktioner: Dessa är mycket sällsynta hos personer som tar Zantac. Symtomen omfattar:

   • Hudutslag (erythema multiforme), som kan bilda blåsor, och se ut som små måltavlor (centrala mörka prickar omringade av ett ljusare område, med en mörk ring runt kanten).

   • Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta att ta Zantac.

   Mindre vanliga biverkningar

   Dessa kan påverka upp till 1 av 100 användare:

   • buksmärta, förstoppning, illamående.

   Sällsynta biverkningar

   Dessa kan påverka upp till 1 av 1000 användare:

   • allergiska reaktioner, t ex nässelutslag, angioödem, feber, kramp i luftvägarna, lågt blodtryck och bröstsmärta

   • hudreaktioner

   • försämrad njurfunktion (vanligtvis lätt, normaliseras vid fortsatt behandling)

   • övergående förändringar i leverfunktionstester

   • leversvikt, ibland med dödlig utgång.

   Mycket sällsynta biverkningar

   Dessa kan påverka upp till 1 av 10 000 användare:

   • allergisk chock

   • inflammation i blodkärlen (vaskulit)

   • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

   • inflammation i levern (hepatit), ibland med gulfärgning av ögonvitorna eller huden (gulsot)

   • inflammation i njurarna (interstitiell nefrit)

   • långsam eller oregelbunden hjärtrytm (bradykardi), rubbning i hjärtats retledningsystem (atrioventrikulärt block), asystole, ökad hjärtfrekvens (takykardi)

   • diarré

   • känsla av förvirring, depression, eller att se och höra saker som inte finns (hallucinationer)

   • led eller muskelvärk

   • huvudvärk, yrsel, dimsyn

   • ovanligt håravfall eller -förtunning (alopeci)

   • oförmåga att få eller behålla en erektion (impotens)

   • ovanlig utsöndring av bröstmjölk eller bröstförstoring hos män

   • lågt antal vita blodkroppar

   • minskat antal blodplättar (celler som hjälper blodet att levra sig)

   • minskat antal av alla sorters blodkroppar

   • allvarlig hudreaktion (erythema multiforme)

   • ofrivilliga rörelser såsom darrningar och muskelryckningar.

   Ingen känd frekvens

   Denna kan inte beräknas från tillgängliga data.

   • Andnöd.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Zantac ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

   Förvaras i kartongen. Ljuskänsligt.

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är ranitidin (som hydroklorid).

   En ml innehåller 25 mg ranitidinhydroklorid.

   En ampull à 2 ml innehåller 50 mg ranitidinhydroklorid.

   Övriga innehållsämnen är: vattenfritt dinatriumfosfat, natriumklorid, kaliumdivätefosfat, vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glasampull 2 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline AB

   Box 516

   169 29 SOLNA

   Tel: 08-638 93 00

   E-post: info.produkt@gsk.com

   Tillverkare

   GlaxoSmithKlineManufacturing Spa

   Strada Provinciale Asolana 90

   43056 S. Polo de Torrile

   Parma, Italien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zantac®

  Injektionsvätska, lösning 25 mg/ml 5 x 2 milliliter Ampull

  • Varunummer: 077875
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  93 kr

  Jämförpris: 9,30 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?