Bild på Zantac® Brus
 • Mot halsbränna
 • Läkemedel
 • Effekt efter ca 20 minuter, varar upp till 12 timmar.Minskar produktionen av magsyra och motverkar sura uppstötningar.
 • Grapefrukt/apelsinsmak.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zantac 150 mg tabletter, Zantac 150 mg brustabletter


   Ranitidinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel. innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

   Detta läkemedel är receptfritt. Zantac måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zantac är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Zantac
   3. Hur du tar Zantac
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zantac ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zantac är och vad det används för

   Zantac tabletter används hos vuxna och ungdomar över 12 år för symtomlindring vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.


   Zantac är en histamin (H2-)receptorblockerare och verkar genom att minska produktionen av saltsyra i magsäcken. Normalt är magsaften mycket sur och kan vid läckage upp till matstrupen förorsaka halsbränna och sura uppstötningar. En Zantac tablett minskar magsaftens surhetsgrad och den syrahämmande effekten kvarstår upp till 12 timmar.


   Syraproduktionen kan stimuleras av rökning, alkohol, starkt kryddad mat samt stress. Vissa läkemedel såsom acetylsalicylsyra och andra inflammationshämmande medel mot led- och muskelbesvär kan också vara orsaken till halsbränna och andra magsyrarelaterade besvär. Vänd dig till ditt apotek för upplysning.


   Halsbränna och sura uppstötningar kan orsakas av att magsaft tränger upp i matstrupen vid sängläge eller tunga lyft. Halsbränna och sura uppstötningar kan också förekomma vid magsår samt i sällsynta fall även vid allvarligare sjukdomar i magen eller matstrupen. En viktig åtgärd som kan ge lindring vid halsbränna och sura uppstötningar är att ändra sin livsföring. Detta kan bland annat innebära: att minska rökning, undvika kaffe, alkohol, starkt kryddad mat, sena kvällsmål och tunga lyft. Du bör försöka skaffa dig en regelbunden och stressfri livsföring. Höjd huvudända under natten kan också lindra besvären. En annan åtgärd kan vara behandling med receptfri medicin. Om dessa åtgärder ej hjälper bör du rådfråga läkare. Detta är speciellt viktigt om du har ihållande eller återkommande besvär, svårigheter att svälja eller om doktorn har sagt att du har nedsatt njurfunktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Zantac

   Ta inte Zantac

   • om du är allergisk (överkänslig ) mot ranitidin eller mot något av övriga innehållsämnen i Zantac

   • Om du tror att detta gäller för dig, ta inte Zantac förrän du har pratat med läkare.

   Varningar och försiktighet

   Var särskilt försiktig med Zantac om du:

   • har cancer i magen

   • har nedsatt njur- eller leverfunktion

   • haft akut porfyri (ett ovanligt tillstånd med ökad omsättning av porfyriner)

   • är äldre än 65 år

   • har någon lungsjukdom

   • har diabetes

   • har något problem med ditt immunförsvar

   • har haft magsår innan och du använder icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

   • Prata med läkare om du tror att något av detta gäller dig.

   Andra läkemedel och Zantac

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Vissa läkemedel kan påverka hur Zantac fungerar, eller ge ökad risk för biverkningar. Zantac kan också påverka hur andra läkemedel fungerar. Dessa omfattar:

   • prokainamid eller n-acetylprokainamid (används mot hjärtproblem)

   • warfarin (används som blodförtunnande medel)

   • triazolam (används mot sömnproblem)

   • glipizid (används för att sänka blodsockret)

   • midazolam (ett lugnande medel som kan ges precis före en operation)

   • ketokonazol (används mot svampinfektioner)

   • atazanavir eller delaviridin (används mot HIV)

   • gefitinib (används mot lungcancer)

   • teofyllin (bronkvidgande medel)

   • fenytoin (används vid epilepsi)

   • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) (används mot smärta och inflammation)

   Antacida och sukralfat kan försämra upptaget av Zantac och därför bör Zantac intas ca 2 timmar före intag av dessa läkemedel. Effekten av alkohol kan förstärkas av Zantac.

   • Tala med läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid ta inte Zantac utan att kontakta läkare. Läkaren kommer att bedöma risken och nyttan för dig och ditt barn vid användning av Zantac.


   Ranitidin utsöndras i bröstmjölk vilket leder till ökad risk för påverkan på barnet. Amning bör undvikas under behandling med Zantac.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Zantac kan biverkningar som yrsel och trötthet förekomma. Under dessa omständigheter kan reaktionsförmågan påverkas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs,

   t ex vid bilkörning eller användning av maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om några innehållsämnen i Zantac

   Zantac brustabletter:

   Zantac brustabletter innehåller en liten mängd aspartam, vilket är en fenylalaninkälla. Om du har en sjukdom som heter fenylketonuri ska du kontrollera med läkare om Zantac brustabletter är lämpligt för dig.

   Zantac brustabletter innehåller en liten mängd natrium. Om du äter en saltfattig diet ska du kontrollera med läkare om Zantac brustabletter är lämpligt för dig.

   Zantac brustabletter innehåller en liten mängd sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Zantac

   Vuxna/ ungdomar (12 år och över)

   1 tablett (150 mg) vid behov för symtomlindring, dock högst 2 tabletter per dygn om läkare ej förskriver annat.


   Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Zantac tabletter under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom dina magbesvär kan ha en annan orsak.


   Tabletter

   Svälj varje tablett hel med vatten.


   Brustabletter

   Lägg tabletten (tabletterna) i ett halvt glas vatten.

   Låt tabletterna lösas upp fullständigt i vattnet innan du dricker det.

   Om du har tagit för stor mängd av Zantac

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Zantac

   Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg, om det inte snart är tid för din nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Zantac

   Det är viktigt att du fullföljer hela behandlingen med Zantac. Sluta inte för tidigt, även om du mår bättre. Om du inte fullföljer hela behandlingen är det inte säkert att behandlingen är effektiv och dina symtom kan komma tillbaka.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Zantac orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Symtom du ska vara uppmärksam på:


   Allergiska reaktioner: Dessa är sällsynta hos personer som tar Zantac. Symtomen omfattar:

   • upphöjda och kliande utslag (nässelutslag)

   • svullnad, ibland av ansiktet och munnen (angioödem)

   • bröstsmärta, andnöd, oförklarlig feber, väsande andning eller andningssvårigheter

   • svimningskänsla, speciellt när man står upp

   • kollaps

   • Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta att ta Zantac.


   Allvarliga hudreaktioner: Dessa är mycket sällsynta hos personer som tar Zantac. Symtomen omfattar:

   • Hudutslag (erythema multiforme), som kan bilda blåsor, och se ut som små måltavlor (centrala mörka prickar omringade av ett ljusare område, med en mörk ring runt kanten).

   • Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta att ta Zantac.


   Mindre vanliga biverkningar

   Dessa kan påverka upp till 1 av 100 användare:

   • buksmärta, förstoppning, illamående.


   Sällsynta biverkningar

   Dessa kan påverka upp till 1 av 1000 användare:

   • allergiska reaktioner, t ex nässelutslag, angioödem, feber, kramp i luftvägarna, lågt blodtryck och bröstsmärta

   • hudreaktioner

   • försämrad njurfunktion (vanligtvis lätt, normaliseras vid fortsatt behandling)

   • övergående förändringar i leverfunktionstester

   • leversvikt, ibland med dödlig utgång.


   Mycket sällsynta biverkningar

   Dessa kan påverka upp till 1 av 10 000 användare:

   • allergisk chock

   • inflammation i blodkärlen (vaskulit)

   • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

   • inflammation i levern (hepatit), ibland med gulfärgning av ögonvitorna eller huden (gulsot)

   • inflammation i njurarna (interstitiell nefrit)

   • långsam eller oregelbunden hjärtrytm (bradykardi), rubbning i hjärtats retledningssystem (atrioventrikulärt block), ökad hjärtfrekvens (takykardi)

   • diarré

   • känsla av förvirring, depression, eller att se och höra saker som inte finns (hallucinationer)

   • led- eller muskelvärk

   • huvudvärk, yrsel, dimsyn

   • ovanligt håravfall eller -förtunning (alopeci)

   • oförmåga att få eller behålla en erektion (impotens)

   • ovanlig utsöndring av bröstmjölk eller bröstförstoring hos män

   • lågt antal vita blodkroppar

   • minskat antal blodplättar (celler som hjälper blodet att levra sig)

   • minskat antal av alla sorters blodkroppar

   • allvarlig hudreaktion (erythema multiforme)

   • ofrivilliga rörelser såsom darrningar och muskelryckningar.


   Ingen känd frekvens

   Denna kan inte beräknas från tillgängliga data.

   • Andnöd.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Zantac ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.


   Tabletter:

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Brustabletter:

   Förvaras vid högst 25°C. Brustabletterna är känsliga för fukt. Förvara därför tabletterna i förpackningen.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är ranitidin (som hydroklorid).


   Tabletter: Varje tablett innehåller 150 mg ranitidinhydroklorid

   Övriga innehållsämnen: triacetin, magnesiumstearat, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, titandioxid (färgämne E171)


   Brustabletter: Varje brustablett innehåller 150 mg ranitidinhydroklorid

   Övriga innehållsämnen: natriumbensoat, natriumbikarbonat, krospovidon, vattenfritt natriumcitrat samt aspartam 30 mg (sötningsmedel) och grapefrukt/apelsin (smakämne). I smakämnet ingår en liten mängd sorbitol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletter:

   150 mg: Vita, filmdragerade, bikonvexa tabletter märkta GXEC2.

   Polyeten/aluminium-tryckförpackning à 10 tabletter.


   Brustabletter:

   Vita till svagt gulfärgade, runda brustabletter med fasad kant märkta med ”GS LHK” med en diameter på 20 mm.

   Förpackning à 10 (rör 1x10 st), 20 (rör 2x10 st), 30 (rör 2x15 st)


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithkline AB

   Box 516

   169 29 SOLNA

   Tel: 08-638 93 00


   Tillverkare:

   Aspen Bad Oldesloe GmbH

   Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Tyskland


   Tillverkare (brustabletter)

   Losan Pharma GmbH

   Otto Hahn Strasse 13

   Neuenberg am Rhein

   Tyskland


   Information lämnas av

   GlaxoSmithKline, Consumer Healthcare A/S, Köpenhamn, Danmark


   Kontaktas via

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, 2605 Brøndby, Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-04-19


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zantac® Brus

  Brustablett 150 mg 10 styck Burk

  • Varunummer: 047505
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  94,50 kr

  Jämförpris: 9,45 kr / styck

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/zantac-brus-brustablett-150-mg-10-styck-burk-231347/ 231347 Zantac® Brus https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/047505s.jpg 94.50 94.50 SEK Zantac OutOfStock Mot halsbränna Meny Meny/Mage Meny/Mage/Halsbränna Tidsperiod Tidsperiod/Långtidsverkande Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Brustablett 150 mg 10 styck Burk