Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   VIRBAC S.A.
   1ère avenue
   2065 m – LID
   06516 Carros
   France

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   YPOZANE tabletter 1,875 mg för hund             YPOZANE tabletter 3,75 mg för hund                YPOZANE tabletter 7,5 mg för hund                                                     YPOZANE tabletter 15 mg för hund Osateronacetat

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En tablett innehåller 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg eller 15 mg osateronacetat

   4. INDIKATION(ER)

   Behandling av godartad prostataförstoring hos hanhund.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Den oftast rapporterade biverkningen är tillfälligt förändrad aptit, antingen en ökning (mycket vanligt) eller en minskning (mycket ovanligt). Ändringar i hundens beteende som ökad eller minskad aktivitet eller mer sällskapligt beteende, är vanliga. Andra biverkningar, såsom övergående kräkningar och/eller diarré, ökad törst eller letargi förekommer i mindre vanliga fall. Förstoring av bröstkörtlar förekommer mindre ofta och kan associeras med mjölkproduktion i mycket sällsynta fall. Övergående biverkningar såsom pälsförändringar som t.ex. håravfall eller hårförändringar har observerats i mycket sällsynta fall efter administrering av Ypozane.
   Alla nämnda biverkningarna är övergående utan specifik behandling.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade) 

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär. 

   7. DJURSLAG

   Hund (hanhund)

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   För oraladministrering.
   Administrera 0,25 – 0,5 mg osateronacetat per kg kroppsvikt, en gång dagligen i 7 dagar enligt följande:

   Hundens vikt

   YPOZANE tabletter för

   administrering

   Antal tabletter
   per dag

   Behandlingstid

   3-7,5 kg

   1,875 mg tablett

   1 tablett

   7 dagar

   7,5-15 kg

   3,75 mg tablett

   15-30 kg

   7,5 mg tablett

   30-60 kg

   15 mg tablett

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Tabletterna administreras direkt i hundens mun eller blandas i foder.
   Klinisk respons på behandlingen märks oftast inom 2 veckor och varar under minst 5 månader efter behandlingen.

   Kontroll hos en veterinär bör göras 5 månader efter behandlingen eller tidigare om kliniska tecken återkommer. Beslut om upprepad behandling vid detta eller senare tillfälle bör baseras på en veterinärundersökning. Veterinären gör då en nytta/risk-bedömning av läkemedlet.

   Vid betydligt kortare svar på behandlingen än förväntat, ska diagnosen omprövas.

   Den maximala dosen bör ej överskridas.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blistern (Utg.dat.).

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Ges med försiktighet till hundar som har eller har haft leversjukdom.

   Tvätta händerna efter administrering av läkemedlet.

   Vid oavsiktlig förtäring, sök omedelbar läkarvård och visa bipacksedeln eller förpackningen för vårdpersonalen.

   En engångsdos av 40 mg osateronacetat hos män orsakade enstaka minskningar av könshormoner, som var reversibla efter 16 dagar. Inga kliniska effekter observerades.

   Vid studieförsök på hondjur, orsakade osateronacetat allvarliga störningar i reproduktionsfunktion. Därför bör kvinnor i fertil ålder undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet eller använda engångshandskar vid administrering av läkemedlet.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären om hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-10-26. Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Godartad prostataförstoring är en naturlig följd av åldrande. Mer än 80 % av hanhundar över 5 års ålder drabbas. BPH är en utveckling och förstoring av prostata orsakad av det manliga hormonet testosteron. Detta kan leda till många ospecifika kliniska symtom som buksmärtor, svårigheter vid tarmtömning och urinering, blod i urinen och rörelsestörningar.

   België/Belgique/Belgien

   VIRBAC BELGIUM S.A.

   B-3001 Leuven

   Tel: 32 (0) 10 47 06 35

   Luxembourg/Luxemburg

   VIRBAC BELGIUM S.A.

   B-3001 Leuven

   Tel: 32 (0) 10 47 06 35

   Česká republika

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Magyarország

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Danmark

   VIRBAC Danmark A/S

   Profilvej 1

   6000 Kolding

   Tel: 45 2219 1733

   Malta

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Deutschland

   VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

   Rögen 20

   D-23843 Bad Oldesloe

   Tel: 49 (4531) 805 111

   Nederland

   VIRBAC NEDERLAND BV

   Hermesweg 15

   NL-3771 ND-Barneveld

   Tel: 31 (0) 342 427 100

   Eesti

   OÜ ZOOVETVARU

   Uusaru 5

   ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

   Tel: + 372 6 709 006

   E-mail: margus@zoovet.ee

   Norge

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Ελλάδα

   VIRBAC HELLAS A.E.

   23 rd Klm National Road Athens-Lamia

   145 65 Agios Stefanos

   Athens

   GREECE

   Tel: +30 210 6219520

   E-mail: info@virbac.gr

   Österreich

   VIRBAC Österreich GmbH

   Hildebrandgasse 27

   A-1180 Wien

   Tel: 43 (0) 1 21 834 260

   España

   VIRBAC ESPAÑA, S.A.

   E-08950 - Esplugues de Llobregat (Barcelona)

   Tel: + + 34 93 470 79 40

   Polska

   VIRBAC Sp. o.o.

   ul. Puławska 314

   02-819 Warszawa

   France

   VIRBAC

   13ème rue – L.I.D – BP 27

   F-06517 Carros

   Portugal

   VIRBAC DE Portugal

   LABORATÓRIOS LDA

   Ed13-Piso 1- Esc.3

   Quinta da Beloura

   2710-693 Sintra

   00 351 219 245 020

   Ireland

   C&M Veterinary Distributors Limited

   IE-Limerick

   Tel: 353 61 314 933

   Slovenija

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Ísland

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Slovenská republika

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Italia

   VIRBAC SRL

   Via Caldera, 21

   I-20153 Milano

   Tel: +39 02 40 92 47 1

   Suomi/Finland

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Κύπρος

   Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

   Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca, Cyprus

   (P.O.Box 40261, 6302 Larnaca, Cyprus)

   Tel: +357 24813333

   Sverige

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Latvija

   OÜ ZOOVETVARU

   Uusaru 5

   ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

   Tel: + 372 6 709 006

   E-mail: margus@zoovet.ee

   United Kingdom

   VIRBAC Ltd

   UK-Suffolk IP30 9 UP

   Tel: 44 (0) 1359 243243

   Lietuva

   OÜ ZOOVETVARU

   Uusaru 5

   ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

   Tel: + 372 6 709 006

   E-mail: margus@zoovet.ee

   Република България

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   România

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Hrvatska

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ypozane

  Tablett 1,875 mg 7 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 145440
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  343,50 kr

  Jämförpris: 49,07 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?