Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Yomesan

   500 mg tuggtabletter
   niklosamid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Yomesan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta Innan du tar Yomesan
   3. Hur du använder Yomesan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Yomesan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Yomesan är och vad det används för

   Yomesan används för att behandla bandmaskinfektioner och verkar direkt på bandmaskens huvud (scolex). Niklosamid (den aktiva substansen i Yomesan) hämmar parasitens inre andning så att huvudet och de angränsande segmenten dör. Som ett resultat tappar kedjan av segment sitt grepp och förs ut med avföringen, antingen i ett stycke eller i delar.

   Yomesan används för behandling av följande bandmaskinfektioner hos vuxna och barn:

   • Infektioner orsakade av nötbandmask (Taenia saginata)

   • Infektioner orsakade av svinbandmask (Taenia solium)

   • Infektioner orsakade av fiskbandmask (Diphyllobothrium latum).

   2. Vad du behöver veta Innan du tar Yomesan

   Ta inte Yomesan

   - om du är allergisk mot niklosamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Yomesan med mat, dryck och alkohol

   Observera: Bandmaskinfektion ger en ökning av tarmslemmet under vilket masken ligger. Denna ökning av tarmslem kan förebyggas genom intag av sura fruktjuicer, t.ex. apelsinjuice (se avsnitt 3.).

   Yomesan ska inte användas tillsammans med dryck som innehåller alkohol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det finns inte tillräcklig erfarenhet för användning av Yomesan under graviditet. Försiktighet ska iakttas framför allt under första trimestern.

   Det är okänt om Yomesan utsöndras i modersmjölk.

   Yomesan ska endast användas hos ammande kvinnor efter risk/nytta-bedömning av läkare.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Då man reagerar olika på detta läkemedel, kan din förmåga att reagera tillräckligt snabbt och precist på oväntade och plötsliga händelser försämras, framför allt i början av behandlingen och i samband med alkohol. Var uppmärksam på att din körförmåga och förmågan att använda maskiner eller arbeta utan stadigt fotfäste kan vara försämrad.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Yomesan

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är, om inte din läkare förskrivit annorlunda:

   Vuxna och barn över 6 år: 4 tuggtabletter.

   Barn 2-6 år: 2 tuggtabletter.

   Barn under 2 år: 1 tuggtablett.

   Ta din dos efter frukost. Tabletterna ska tuggas noggrant och sedan sköljas ner med lite vatten. Du kan också smula sönder tabletterna i vatten innan du tar dem.

   Användning för barn och ungdomar

   För små barn, krossa tabletterna och blanda de med lite vatten innan det ges till barnet.

   Observera:

   Bandmaskinfektion ger en ökning av tarmslemmet under vilket masken ligger. Denna ökning av tarmslem kan förebyggas genom intag av sura fruktjuicer, t.ex. apelsinjuice. Minskningen av tarmslemmet medför att Yomesan lättare når bandmasken.

   Vid förstoppning rekommenderas behandling med avföringsmedel innan behandling med Yomesan. Ingen särskild kost är nödvändig.

   För att bandmasken ska utsöndras snabbt ur tarmen och helst i en bit efter behandlingen, kan ett kraftigt laxerande medel ges tidigast två timmar efter tabletterna. Detta orsakar diarré som kommer spola ut parasiterna.

   Om laxermedel inte används, kommer delar av bandmask att förekomma i avföringen under de kommande dagarna. Vid behandling av svinbandmask ska ett kraftigt verkande laxermedel ges.

   Behandlingslängd

   Om inte läkaren förskrivit annorlunda ska behandling av nöt-, svin- och fiskbandmask ges som engångsdos.

   Ta inte Yomesan längre än den planerade behandlingen utan att fråga din läkare.

   Fråga din läkare eller apotekspersonal om du tycker att effekten av Yomesan är för stark eller för svag.

   Om du använt för stor mängd av Yomesan

   Inga fall av överdosering har rapporterats.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tala genast med läkare om någon av följande potentiellt allvarliga biverkningar skulle drabba dig:

   • Allergisk reaktion (t.ex. med hudrodnad, kraftig klåda eller hudutslag)

   • Anafylaktisk reaktion (allergisk reaktion, kraftig allergi; specifik överkänslighetsreaktion som kan utvecklas till livshotande chock)

   • Anafylaktisk chock (plötslig livshotande allergisk reaktion med plötsliga tecken på allergi, såsom utslag, klåda eller nässelutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen, andnöd, väsande andning eller andningssvårigheter).

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Biverkningar där frekvensen inte är känd (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • Yrsel

   • Blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor (cyanos)

   • Illamående

   • Kräkningar

   • Smärta i mage och buk

   • Kväljningar

   • Diarré

   • Utslag

   • Klåda

   • Överdriven svettning (hyperhidros)

   • Allmän sjukdomskänsla (trötthet)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Yomesan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är niklosamid

   • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, talk, natriumlaurilsulfat, povidon, vanillin, magnesiumstearat, sackarinnatrium.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Yomesan 500 mg tuggtabletter är grå-gula, runda tabletter med ”FE” tryck på ena sidan och Bayer-korset på den andra.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Bayer AB

   Box 606

   SE-169 26 Solna

   Tillverkare:

   Bayer AG, 51368 Leverkusen, Tyskland

   eller

   Bayer Oy, FI-20210 Turku, Finland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-04-24


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Yomesan®

  Tuggtablett 500 mg 4 styck Blister

  • Varunummer: 152942
  • Tillverkare: Bayer AB

  150 kr

  Jämförpris: 37,50 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?