Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Xylocain Viskös

   20 mg/ml oral lösning
   lidokainhydroklorid
   konserveringsmedel

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Xylocain Viskös är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Xylocain Viskös
   3. Hur du använder Xylocain Viskös
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Xylocain Viskös ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Xylocain Viskös är och vad det används för

   Xylocain Viskös är ett lokalbedövningsmedel. Lösningen är avsedd att sköljas runt i munnen och/eller sväljas ned och ger då en smärtstillande effekt i munnen och/eller övre mag-tarmkanalen.


   Xylocain Viskös är avsett till behandling av vuxna i följande situationer:

   • vid smärtsamma sjukdomstillstånd i mun, hals och matstrupe

   • av sjukvårdspersonal i samband med nedförande av katetrar, sonder eller undersökningsinstrument i magsäcken.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Xylocain Viskös

   Använd inte Xylocain Viskös

   • om du är allergisk mot lokalbedövningsmedel, paraaminobensoesyra (PABA) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Användning av Xylocain Viskös i svalget kan påverka sväljförmågan och därmed öka risken för att man ofrivilligt får Xylocain Viskös i luftstrupen. Bedövningen kan också öka risken för bitskador. Före intag av mat och dryck bör därför bedövningen ha släppt helt.


   Tala med din läkare innan du börjar använda Xylocain Viskös om du lider av störning i hjärtats retledningssystem (hjärtblock), allvarlig leversjukdom, kraftigt sänkt njurfunktion, porfyri (ärftlig rubbning i ämnesomsättningen) eller generellt nedsatt allmäntillstånd.

   Andra läkemedel och Xylocain Viskös

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Risken för biverkningar ökar om du använder Xylocain Viskös samtidigt som vissa andra läkemedel, framför allt

   • andra lokalbedövningsmedel

   • läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet (s.k. antiarytmika)

   Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Tillfälligt bruk av Xylocain Viskös under graviditet medför sannolikt inga ogynnsamma effekter på fostret.

   Lidokain passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Xylocain Viskös påverkas inte reaktionsförmågan.

   Xylocain Viskös innehåller konserveringsmedel

   Xylocain Viskös innehåller konserveringsmedlen metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat. Dessa kan ge upphov till allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   3. Hur du använder Xylocain Viskös

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

   Den totala dosen under ett dygn bör ej överskrida totalt 60 ml.

   Om du har använt för stor mängd av Xylocain Viskös

   Om du fått i dig för stor dos läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sällsynt (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner, i allvarligaste fall anafylaktisk chock (häftig allergisk reaktion med till exempel utslag, svullnader, feber, andningssvårigheter och svimningsanfall). Om du upplever sådana allvarliga allergiska reaktioner bör du genast uppsöka en akutmottagning.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Xylocain Viskös ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är lidokainhydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är: karmellosnatrium, sackarinnatrium, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 216), körsbärsarom, citronsyra, natriumhydroxid (pH-justerare), vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Plastflaska 100 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Aspen Pharma Trading Limited

   3016 Lake Drive, Citywest Business Campus

   Dublin 24, Irland


   Tillverkare

   Takeda Pharma Sp. z o.o., 99-420 Łyszkowice, Polen

   eller

   Takeda Nycomed AS, Solbærvegen 5, Elverum, Norge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018–01–31


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Xylocain® viskös

  Oral lösning 20 mg/ml 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 014424
  • Tillverkare: Aspen Nordic

  83,64 kr

  Jämförpris: 0,84 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?