Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Xylocain

   100 mg/ml kutan spray, lösning
   lidokain

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD XYLOCAIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER XYLOCAIN
   3. HUR DU ANVÄNDER XYLOCAIN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR XYLOCAIN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD XYLOCAIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Xylocain kutan spray innehåller ett lokalbedövningsmedel. Xylocain kutan spray ger tillfällig smärtlindrande effekt genom att blockera nervernas impulsöverföring.

   Xylocain kutan spray används för att ge tillfällig bedövning eller smärtlindring inför undersökning/ingrepp utförda av läkare eller tandläkare, t ex:

   • undersökning av andningsvägarna

   • i samband med mindre kirurgiska ingrepp i hals, mun och näshåla

   • i samband med käkhålepunktion

   • i slutskedet av förlossning och vid ihopsyning av förlossningsskador

   • inom tandvård, t ex inför injektion

   Xylocain kutan spray är avsett för vuxna och barn från 3 års ålder.

   Lidokain som finns i Xylocain kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER XYLOCAIN

   Använd inte Xylocain

   • om du är allergisk (överkänslig) mot lidokain eller något annat lokalbedövningsmedel eller mot något av övriga innehållsämnen i Xylocain.

   Var särskilt försiktig med Xylocain

   • Användning av Xylocain kutan spray i mun och svalg kan påverka sväljförmågan och därmed öka risken för att man ofrivilligt får Xylocain spray i luftstrupen. Bedövningen kan också öka risken för bitskador. Före intag av mat och dryck ska därför bedövningen ha släppt helt.

   • Tala med din läkare innan du börjar använda Xylocain kutan spray om du lider av hjärt-kärlsjukdom, störning i hjärtats retledningssystem (hjärtblock), porfyri eller akut porfyri (ärftliga rubbningar i ämnesomsättningen), har allvarlig leversjukdom, kraftigt sänkt njurfunktion eller generellt nedsatt allmäntillstånd.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare, tandläkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Risken för biverkningar ökar om du använder Xylocain samtidigt som vissa andra läkemedel, framför allt

   • andra lokalbedövningsmedel.

   • läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet (så kallade antiarytmika).

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Tillfälligt bruk av Xylocain kutan spray under graviditet medför sannolikt inga ogynnsamma effekter på fostret.

   Lidokain passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Xylocain spray har inga eller obetydliga effekter på förmågan att köra bil och hantera maskiner. Viss övergående effekt på koordination och rörlighet kan förekomma och eventuellt påverka koncentrationsförmågan. Risken för dessa effekter beror på var du har behandlats och hur stor dos Xylocain spray du har fått.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER XYLOCAIN

   Din läkare eller tandläkare bestämmer dosen så att den passar för dig. Använd alltid Xylocain kutan spray enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Beroende på vad Xylocain används för, kan dosen variera mellan 10 mg och 400 mg (1-40 sprayningar).

   För barn under 12 år ska dosen inte överstiga 3 mg/kg (6 sprayningar för ett barn som väger 20 kg). Vid användning på eller runt struphuvudet och luftstupen ska dosen sänkas till 1,5 mg/kg kroppsvikt.

   Om du har fått i dig för stor dos läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   De första tecknen på att för mycket Xylocain spray har använts är vanligtvis en stickande känsla runt munnen, domningar i tungan, berusningskänsla, ljudkänslighet och tinnitus. Vid kraftig överdos kan ibland synstörningar, darrningar, muskelryckningar, kramper och medvetslöshet inträffa. Likaså kan effekter som blodtrycksfall och ändrad hjärtverksamhet inträffa efter överdosering av Xylocain spray.

   Vid tidiga tecken på överdosering ska spraybehandlingen avbrytas genast, då minskar risken för allvarliga biverkningar snabbt. Om du noterar några av dessa tecken, kontakta läkare/ tandläkare genast.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Xylocain orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Lokal irritation på platsen där Xylocain sprayats kan förekomma.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner, i allvarligaste fall anafylaktisk chock (häftig allergisk reaktion med t ex utslag, svullnader, feber, andningssvårigheter och svimningsanfall). Om du upplever sådana allvarliga allergiska reaktioner, bör du genast uppsöka en akutmottagning.

   Lidokain kan ge akuta symtom på förgiftning om koncentrationen i blodet blir hög på grund av överdosering eller om läkemedlet snabbt tas upp i kroppen. Se symtom under avsnitt ”Om du använt för stor mängd av Xylocain”.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR XYLOCAIN SKA FÖRVARAS

   Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i skydd mot kyla.

   Förvaring under 8 °C kan ge utfällning som löser sig vid uppvärmning till rumstemperatur.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är lidokain. 1 ml innehåller 100 mg lidokain.

   • Övriga innehållsämnen är etanol (96%) , makrogol, bananessens, mentol, sackarin och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lösningen i Xylocain spray är en klar till nästan klar, svagt rosafärgad eller gul vätska med lukt av etanol och mentol och med banansmak.

   Pumpspray, glasflaska, 50 ml

   Korta sprayrör, ca 120 mm

   Långa sprayrör, sterila, ca 230 mm

   Förpackningen innehåller ett kort sprayrör, ca 120 mm.

   Båda sprayrören är avsedda för engångsbruk och ska kasseras efter användning.

   Både korta och sterila, långa sprayrör finns tillgängliga i förpackningar om 50 st att beställa separat.

   Sprayrören är böjda till sin slutgiltiga form och bör inte böjas ytterligare.

   Klipp ej av sprayröret, då förstörs sprayfunktionen.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Aspen Pharma Trading Limited

   3016 Lake Drive, Citywest Business Campus

   Dublin 24, Irland

   Tel.: 0046 856642572


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-01-31

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Xylocain®

  Kutan spray, lösning 100 mg/ml 50 milliliter Flaska

  • Varunummer: 469429
  • Tillverkare: Aspen Nordic

  156,74 kr

  Jämförpris: 3,13 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?