Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Xtandi

   40 mg mjuka kapslar
   enzalutamid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Xtandi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Xtandi
   3. Hur du använder Xtandi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Xtandi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Xtandi är och vad det används för

   Xtandi innehåller den aktiva substansen enzalutamid. Xtandi används för att behandla vuxna män med prostatacancer som har spridit sig till andra delar av kroppen.


   Hur Xtandi fungerar

   Xtandi är ett läkemedel som verkar genom att blockera aktiviteten hos hormoner som kallas androgener (t.ex. testosteron). Genom att blockera androgener hindrar enzalutamid prostatacancerceller från att växa och dela sig.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Xtandi

   Ta inte Xtandi:

   • Om du är allergisk mot enzalutamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • Om du är gravid eller kan bli gravid (se ”Graviditet, amning och fertilitet”)

   Varningar och försiktighet

   Krampanfall

   Krampanfall rapporterades hos 5 av 1 000 personer som tar Xtandi och färre än 1 av 1000 personer som tar placebo (se också ”Andra läkemedel och Xtandi” i detta avsnitt och avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”).

   Situationer då du kan ha en högre risk för krampanfall innefattar:

   • Om du tidigare har haft krampanfall

   • Om du har haft en allvarlig skallskada eller en historia med huvudskada/trauma

   • Om du har haft en viss sorts slaganfall (stroke)

   • Om du har haft en hjärntumör eller cancer som spridit sig till hjärnan

   • Om du dricker stora mängder alkohol antingen regelbundet eller då och då

   • Om du tar läkemedel som kan orsaka krampanfall eller som kan öka benägenheten för att få krampanfall (se ”Andra läkemedel och Xtandi” nedan)


   Om du får ett krampanfall under behandling:

   Sluta ta Xtandi och ta inga fler kapslar. Kontakta din läkare snarast möjligt.


   Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES)

   Det har förekommit sällsynta rapporter av PRES, ett sällsynt och övergående tillstånd med påverkan på hjärnan hos patienter som behandlas med Xtandi. Om du får krampanfall, förvärrad huvudvärk, blir förvirrad, blind eller får andra problem med synen, kontakta läkare så snart som möjligt (se också avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).


   Tala med läkare innan du tar Xtandi

   • Om du tar något läkemedel som förhindrar blodet att koagulera (t.ex. warfarin, acenokumarol)

   • Om du har problem med din lever

   • Om du har problem med dina njurar


   Tala om för läkaren om du har något av följande:

   Hjärtkärlsjukdom inklusive hjärtrytmrubbningar (arytmi) eller om du tar medicin mot detta. Risken för att drabbas av hjärtrytmrubbningar kan vara förhöjd när man tar Xtandi.


   Om något av ovanstående stämmer in på dig eller om du är osäker, tala med din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel ska inte användas av barn eller ungdomar.

   Andra läkemedel och Xtandi


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Du behöver känna till namnen på de läkemedel du tar. Ha en förteckning över dem med dig för att visa din läkare när du får ett nytt läkemedel utskrivet. Du ska inte börja eller sluta att ta något läkemedel innan du talar med läkaren som ordinerat dig Xtandi.


   Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel. När de tas samtidigt som Xtandi, kan dessa läkemedel öka risken för krampanfall:

   • Vissa läkemedel som används för att behandla astma och andra sjukdomar i andningsorganen (t.ex. aminofyllin, teofyllin)

   • Läkemedel som används för att behandla vissa psykiska sjukdomar såsom depression och schizofreni (t.ex. klozapin, olanzapin, risperidon, ziprasidon, bupropion, litium, klorpromazin, mesoridazin, tioridazin, amitriptylin, desipramin, doxepin, imipramin, maprotilin, mirtazapin)

   • Vissa läkemedel för behandling av smärta (t.ex. petidin)


   Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel. Dessa läkemedel kan påverka effekten av Xtandi, eller Xtandi kan påverka effekten av dessa läkemedel:


   Detta inkluderar vissa läkemedel som används för att:

   • Sänka kolesterolet (t.ex. gemfibrozil, atorvastatin, simvastatin)

   • Behandla smärta (t.ex. fentanyl, tramadol)

   • Behandla cancer (t.ex. kabazitaxel)

   • Behandla epilepsi (t.ex. karbamazepin, klonazepam, fenytoin, primidon, valproinsyra)

   • Behandla vissa psykiatriska sjukdomar såsom svår ångest eller schizofreni (t.ex. diazepam, midazolam, haloperidol)

   • Behandla sömnstörningar (t.ex. zolpidem)

   • Behandla hjärtproblem eller sänka blodtrycket (t.ex. bisoprolol, digoxin, diltiazem, felodipin, nikardipin, nifedipin, propranolol, verapamil)

   • Behandla allvarliga inflammatoriska sjukdomar (t.ex. dexametason, prednisolon)

   • Behandla hiv-infektion (t.ex. indinavir, ritonavir)

   • Behandla bakterieinfektioner (t.ex. klaritromycin, doxycyklin)

   • Behandla sköldkörtelsjukdomar (t.ex. levotyroxin)

   • Behandla gikt (t.ex. kolkicin)

   • Förhindra hjärtsjukdomar eller slaganfall (t.ex. dabigatranetexilat)


   Xtandi kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det används tillsammans med andra läkemedel (t.ex. metadon (används mot smärta och vid behandling av drogberoende), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika (används mot allvarlig psykisk sjukdom)).


   Tala om för din läkare om du tar något av de läkemedel som listas ovan. Dosen av Xtandi eller av något annat läkemedel som du tar kan behöva ändras.

   Graviditet, amning och fertilitet

   • Xtandi är inte avsett att användas av kvinnor. Detta läkemedel kan orsaka skada på det ofödda barnet eller potentiellt orsaka missfall om det tas av kvinnor som är gravida. Det får inte tas av kvinnor som är gravida, kan tänkas bli gravida eller som ammar.

   • Detta läkemedel kan möjligen ha effekt på manlig fertilitet.

   • Om du har sex med en kvinna som kan bli gravid, använd kondom och annat effektivt preventivmedel under behandling och i 3 månader efter behandling med detta läkemedel. Om du har sex med en gravid kvinna, använd kondom för att skydda det ofödda barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel kan ha en måttlig påverkan på din förmåga att köra bil eller att använda verktyg eller maskiner eftersom krampanfall förekommer bland biverkningarna för Xtandi. Om du har en ökad risk för krampanfall, tala med din läkare.

   Xtandi innehåller sorbitol

   Detta läkemedel innehåller sorbitol (en sockerart). Om du har fått veta av din läkare att du är överkänslig mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Xtandi

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.


   Rekommenderad dos är 160 mg (fyra kapslar), som tas vid samma tidpunkt en gång dagligen.


   Intag av Xtandi

   • Svälj kapslarna hela med vatten.

   • Tugga inte, lös inte upp och öppna inte kapseln innan den sväljes.

   • Xtandi kan tas med eller utan mat.


   Läkaren kan också ordinera andra läkemedel under den tid du tar Xtandi.

   Om du tagit för stor mängd av Xtandi

   Om du har tagit fler kapslar än vad som ordinerats dig, sluta ta Xtandi och kontakta din läkare. Du kan ha en ökad risk för krampanfall eller andra biverkningar.

   Om du har glömt att ta Xtandi

   • Om du har glömt att ta Xtandi vid den vanliga tidpunkten, ta din vanliga dos så snart du kommer ihåg den.

   • Om du har glömt att ta Xtandi under en hel dag, ta din vanliga dos nästa dag.

   • Om du har glömt att ta Xtandi under mer än en dag, ta omedelbart kontakt med din läkare.

   • Ta inte dubbel dosför att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Xtandi

   Sluta inte att ta detta läkemedel om inte din läkare säger att du ska göra det.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta din läkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Krampanfall

   Krampanfall rapporterades hos 5 av 1 000 personer som tar Xtandi och färre än 1 av 1000 personer som tar placebo.

   Krampanfall är mer troliga om du tar mer än den rekommenderade dosen av detta läkemedel, om du tar vissa andra läkemedel, eller om du har en högre risk än vanligt att få krampanfall (se avsnitt 2).


   Om du får ett krampanfall, kontakta din läkare snarast möjligt. Ta inte mer Xtandi.


   Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES)

   Det har förekommit sällsynta rapporter av PRES (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer), ett sällsynt och övergående tillstånd med påverkan på hjärnan, hos patienter som behandlas med Xtandi. Om du får krampanfall, förvärrad huvudvärk, blir förvirrad, blind eller får andra problem med synen, kontakta läkare så snart som möjligt.


   Andra möjliga biverkningar är:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   Trötthet, huvudvärk, värmevallningar, högt blodtryck


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   Fall, benbrott, ångestkänsla, torr hud, klåda, svårigheter att minnas, bröstförstoring hos män (gynekomasti), symtom på rastlösa ben-syndrom (en okontrollerbar vilja att röra en del av kroppen, vanligtvis benen), minskad koncentrationsförmåga, glömska


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   Hallucinationer, svårigheter att tänka klart, lågt antal vita blodkroppar


   Ingen känd (frekvensen kan inte beräknas utifrån tillgänglig data)

   Muskelvärk, muskelkramper, muskelsvaghet, ryggsmärta, förändringar (QT-förlängning) i EKG (elektrokardiogram), orolig mage inklusive illamående, utslag, kräkningar, svullnad i läppar, tunga och/eller hals, minskat antal blodplättar (vilket ökar risken för blödning eller blåmärken), diarre.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Xtandi ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på plånboksförpackningen och ytterkartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Ta inte någon kapsel som läcker, är skadad eller visar tecken på att vara manipulerad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är enzalutamid. Varje kapsel innehåller 40 mg enzalutamid.

   • Övriga innehållsämnen i kapseln är kaprylokaproylmakrogol-8-glycerider, butylhydroxianisol (E320) och butylhydroxitoluen (E321).

   • Kapselhöljet består av gelatin, sorbitolsorbitanlösning (se avsnitt 2), glycerol, titandioxid (E171) och renat vatten.

   • Tryckfärgen består av svart järnoxid (E172) och polyvinylacetatftalat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • Xtandi kapslar är vita till benvita, avlånga, mjuka kapslar (ungefär 20 mm gånger 9 mm) med “ENZ” tryckt på en sida.

   • Varje kartong innehåller 112 kapslar i 4 plånboksförpackningar med 28 kapslar i varje.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Astellas Pharma Europe B.V.

   Sylviusweg 62

   2333 BE Leiden

   Nederländerna


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   België/Belgique/Belgien

   Astellas Pharma B.V. Branch

   Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

   Lietuva

   Astellas Pharma a/s

   Dānija

   Tel: +45 4343 0355

   България

   Астелас Фарма ЕООД

   Teл.: + 359 2 862 53 72

   Luxembourg/Luxemburg

   Astellas Pharma B.V.Branch

   Belgique/Belgien

   Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

   Česká republika

   Astellas Pharma s.r.o.

   Tel: +420 236 080300

   Magyarország

   Astellas Pharma Kft.

   Tel.: +36 1 577 8200

   Danmark

   Astellas Pharma a/s

   Tlf: + 45 4343 0355

   Malta

   E.J. Busuttil Ltd.

   Tel: + 356 21 447184

   Deutschland

   Astellas Pharma GmbH

   Tel: + 49 (0)89 454401

   Nederland

   Astellas Pharma B.V.

   Tel: + 31 (0)71 5455745

   Eesti

   Astellas Pharma a/s

   Taani

   Tel: +45 4343 0355

   Norge

   Astellas Pharma

   Tlf: + 47 66 76 46 00

   Ελλάδα

   Astellas Pharmaceuticals AEBE

   Τηλ: + 30 210 8189900

   Österreich

   Astellas Pharma Ges.m.b.H.

   Tel: + 43 (0)1 8772668

   España

   Astellas Pharma S.A.

   Tel: + 34 91 4952700

   Polska

   Astellas Pharma Sp.z.o.o.

   Tel.: + 48 225451 111

   France

   Astellas Pharma S.A.S.

   Tél: + 33 (0)1 55917500

   Portugal

   Astellas Farma, Lda.

   Tel: + 351 21 4401320

   Hrvatska

   Astellas d.o.o.

   Tel: + 385 1 670 01 02

   România

   S.C. Astellas Pharma SRL

   Tel: + 40 (0)21 361 04 95 /96 /92

   Ireland

   Astellas Pharma Co. Ltd.

   Tel: + 353 (0)1 4671555

   Slovenija

   Astellas Pharma d.o.o.

   Tel: + 386 14011 400

   Ísland

   Vistor hf

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   Astellas Pharma s.r.o.,

   Tel: + 421 2 4444 2157

   Italia

   Astellas Pharma S.p.A.

   Tel: + 39 02 921381

   Suomi/Finland

   Astellas Pharma

   Puh/Tel: + 358 (0)9 85606000

   Κύπρος

   Astellas Pharmaceuticals AEBE

   Ελλάδα

   Τηλ: + 30 210 8189900

   Sverige

   Astellas Pharma AB

   Tel: +46 (0)40-650 15 00

   Latvija

   Astellas Pharma a/s

   Dānija

   Tel: + 45 4343 0355

   United Kingdom

   Astellas Pharma Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 379 8700


   Denna bipacksedel ändrades senast

   09/2017


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Xtandi

  Kapsel, mjuk 40 mg 112 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 524257
  • Tillverkare: Astellas Pharma AB

  25.546,25 kr

  Jämförspris: 228,09 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?