Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Xermelo

   250 mg Filmdragerade tabletter
   telotristatetyl

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> <använda> detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Xermelo är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Xermelo
   3. Hur du tar Xermelo
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Xermelo ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Xermelo är och vad det används för

   Vad Xermelo är

   Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen telotristatetyl.

   Vad Xermelo används för

   Detta läkemedel används till vuxna med ett tillstånd som kallas karcinoidsyndrom. Detta uppstår när en tumör, som kallas neuroendokrin tumör, frisläpper substansen serotonin i blodet.

   Läkaren kommer att förskriva detta läkemedel om din diarré inte är välkontrollerad med injektioner av andra läkemedel som kallas somatostatinanaloger (lanreotid eller oktreotid). Du ska fortsätta med injektioner av de andra läkemedlen när du tar Xermelo.

   Hur Xermelo fungerar

   När tumören frisläpper för mycket serotonin i blodet kan du få diarré.

   Detta läkemedel fungerar genom att minska mängden serotonin som tumören producerar. Detta minskar din diarré.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Xermelo

   Använd inte Xermelo

   • om du är allergisk mot telotristat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Xermelo:

   • om du har problem med levern. Detta på grund av att läkemedlet inte har testats hos patienter med allvarliga leverproblem. Läkaren kan besluta att minska din dagliga dos av Xermelo. Läkaren kommer också att kontrollera din lever.

   • om du problem med njurarna. Detta på grund av att läkemedlet inte har testats fullständigt hos patienter med njurproblem.

   Var uppmärksam på biverkningar

   Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av följande tecken eller symtom på att din lever kanske inte fungerar som den ska:

   • illamående eller kräkningar (oförklarliga), onormalt mörk urin, gulaktig hud eller gula ögonvitor, smärta i övre högra delen av magen.

   Läkaren kommer att ta blodprover för att kontrollera din leverfunktion och besluta om du ska fortsätta att ta detta läkemedel.

   Tala med läkare eller apotekspersonal:

   • om du känner dig nedstämd, deprimerad, eller om du känner att du inte är intresserad av eller inte känner någon glädje av att göra dina vanliga aktiviteter när du tar detta läkemedel.

   • om du har tecken på förstoppning, eftersom telotristat minskar antalet tarmtömningar.

   Tester

   • Läkaren kan komma att ta blodprover innan du börjar ta detta läkemedel och medan du tar det. Detta är för att kontrollera att din lever fungerar normalt.

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel rekommenderas inte till patienter under 18 år. Detta beror på att läkemedlet inte har testats i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Xermelo

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta för att Xermelo kan påverka sättet som andra läkemedel fungerar på, eller andra läkemedel kan påverka sättet som Xermelo fungerar på. Det kan innebära att läkaren behöver ändra dosen som du tar. Du ska berätta för din läkare om varje läkemedel. Det inkluderar:

   • läkemedel mot diarré. Xermelo och dessa läkemedel minskar antalet tarmtömningar och om de tas samtidigt kan de orsaka svår förstoppning. Läkaren kan behöva ändra dosen av dina läkemedel.

   • läkemedel som används för att behandla epilepsi, såsom valproinsyra.

   • läkemedel som används för att behandla din neuroendokrina tumör, såsom sunitinib eller everolimus.

   • läkemedel som används för att behandla depression, såsom bupropion eller sertralin.

   • läkemedel som används för att undvika transplantationsavstötning, såsom ciklosporin.

   • läkemedel som används för att minska kolesterolnivåer, såsom simvastatin.

   • orala preventivmedel såsom etinylestradiol.

   • läkemedel som används för att behandla högt blodtryck såsom amlodipin.

   • oktreotid. Om du behöver behandling med oktreotid subkutan injektion (injicerad under huden), ska du ta injektionen minst 30 minuter efter att du tagit Xermelo.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Ta inte detta läkemedel om du är gravid eller planerar att bli gravid. Det är inte känt hur telotristat kan påverka barnet.

   Kvinnor ska använda effektiva preventivmetoder när de tar detta läkemedel.

   Amma inte om du tar Xermelo, eftersom detta läkemedel kan överföras till barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Telotristat kan ha en liten effekt på din förmåga att köra bil eller använda verktyg eller maskiner. Om du känner dig trött ska du vänta tills du mår bättre innan du kör bil eller använder verktyg eller maskiner.

   Xermelo innehåller laktos

   Xermelo innehåller laktos (en sorts socker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Xermelo

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur mycket du ska ta

   Rekommenderad dos är en tablett (250 mg) tre gånger dagligen. Den maximala dosen av Xermelo är 750 mg under 24 timmar.

   Läkaren kommer att bestämma hur länge du ska ta Xermelo.

   Om du har leverproblem kan läkaren besluta att minska din dagliga dos av Xermelo.

   Att ta detta läkemedel

   • Ta alltid detta läkemedel tillsammans med måltid eller med lite mat.

   • Du ska fortsätta ta injektioner med somatostatinanaloger (lanreotid eller oktreotid) när du tar Xermelo.

   Om du har tagit för stor mängd av Xermelo

   Du kan må illa eller kräkas, få diarré eller magsmärtor. Tala med läkare. Ta med läkemedelsförpackningen.

   Om du har glömt att ta Xermelo

   Om du glömmer att ta en dos, ta nästa dos som planerat och hoppa över glömd dos.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Xermelo

   Sluta inte att ta Xermelo utan att först tala med läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tala omedelbart om för din läkare om du upplever någon av följande biverkningar:

   • illamående eller kräkningar, onormal mörk urin, gulaktig hud eller gula ögonvitor, smärta i övre högra delen av magen. Dessa kan vara tecken på att din lever inte fungerar som den ska. Detta kan också yttra sig genom förändringar i dina blodprover, såsom en ökning av leverenzymer: gamma-glutamyltransferas (mycket vanliga, kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare), transaminaser och alkaliska fosfataser i blodet (vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).

   Andra biverkningar

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever någon av följande biverkningar:

   Mycket vanliga biverkningar:

   • Magsmärta

   • Trötthets- eller svaghetskänsla

   Vanliga biverkningar:

   • Gaser

   • Feber

   • Huvudvärk

   • Förstoppning

   • Svullen mage

   • Minskad aptit

   • Svullnad (ansamling av vätska i kroppen)

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever någon av biverkningarna som beskrivs ovan.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Xermelo ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är telotristatetyl. 1 tablett innehåller telotristatetiprat motsvarande 250 mg telotristatetyl.

   • Övriga innehållsämnen är: vattenfri laktos (se avsnitt 2 under ”Xermelo innehåller laktos”), hydroxipropylcellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, polyvinylalkohol (delvis hydrolyserad) (E1203), titandioxid (E171), makrogol 3350 (E1521) och talk (E553b).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Xermelo är vita till blekvita filmdragerade ovala tabletter. Varje tablett är ca. 17 mm lång och 7,5 mm bred med ”T-E” präglat på ena sidan och ”250” präglat på den andra. Tabletterna är förpackade i PVC/PCTFE/PVC/Al-blister. Blistren är förpackade i en ytterkartong.

   Förpackningar med 90 och 180 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Ipsen Pharma

   65 quai Georges Gorse

   92100 Boulogne-Billancourt

   Frankrike

   Tillverkare

   Beaufour Ipsen Industrie
   Rue Ethé Virton

   28100 Dreux
   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-04-19


   Övriga informationskällor

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien
   Luxembourg/Luxemburg
   Ipsen NV Guldensporenpark 87
   B-9820 Merelbeke
   België /Belgique/Belgien
   Tél/Tel: + 32 - 9 - 243 96 00

   Latvija
   Ipsen Pharma representative office
   Kalnciema street 33-5
   Riga
   LV 1046
   Tel: +371 67622233


   България
   Pharmaswiss EOOD
   16, Troyanski Prohod Street
   Floor 3, Office 8, Lagera
   1612 Sofia
   Teл: +359 28952 110

   Lietuva
   Ipsen Pharma SAS Lietuvos filialas
   Narbuto g. 5,
   08103 Vilnius
   Tel. + 370 700 33305


   Česká republika
   Ipsen Pharma, o.s.
   Olbrachtova 2006/9,
   140 00 Praha 4
   Tel: + 420 242 481 821

   Magyarország
   Ipsen Pharma SAS Magyarországi Kereskedelmi Képviselet
   Árbóc utca 6.
   H- 1133 Budapest
   Tel.: +36-1-555-5930

   Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland
   Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB
   Kista Science Tower
   Färögatan 33
   SE- 164 51 Kista
   Sverige/Ruotsi/Svíþjóð
   Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00


   Nederland
   Ipsen Farmaceutica B.V.
   Taurusavenue 33b
   2132 LS Hoofddorp
   Tel: + 31 (0) 23 554 1600


   Deutschland, Österreich
   Ipsen Pharma GmbH
   Willy-Brandt-Str. 3
   D-76275 Ettlingen
   Tel.: +49 7243 184-80


   Polska
   Ipsen Poland Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 29
   00-867 Warszawa
   Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00


   Eesti
   CentralPharma Communications OÜ

   Selise 26 - 11
   13522 Tallinn
   Telephone: +372 6015540


   Portugal
   Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A. Alameda Fernão Lopes, n° 16a-1°
   Miraflores P-1495 - 190 Algés
   Portugal
   Tel: + 351 - 21 - 412 3550


   Ελλάδα, Κύπρος, Malta
   Ipsen EΠΕ
   Αγ. Δημητρίοσ 63 Άλιμος
   GR-17456 Αθήνα Ελλάδα
   Τηλ: + 30 - 210 - 984 3324


   România
   Ipsen Pharma
   Str. Grigore Alexandrescu nr. 59,
   clădirea HQ Victoriei, Sector 1,
   010626, Bucureşti
   Tel: + 40 (021) 231 27 20


   España
   Ipsen Pharma, S.A.
   Torre Realia, Plaza de Europa, 41-43
   08908 L'Hospitalet de Llobregat
   Barcelona
   Tel: + 34 - 936 - 858 100


   Slovenija
   Pharmaswiss d.o.o.
   Brodišče 32
   SI-1236 Trzin
   Tel: +386 1 236 47 00


   France, Hrvatska
   Ipsen Pharma
   65 quai Georges Gorse
   92100 Boulogne-Billancourt
   France
   Tél: + 33 1 58 33 50 00


   Slovenská republika
   Liek s.r.o.
   Hviezdoslavova 19
   SK-90301 Senec
   Tel : +421 905 667 410


   Ireland
   Ipsen Pharmaceuticals Ltd.
   Blanchardstown Industrial Park
   Blanchardstown
   IRL-Dublin 15
   Tel: +353-1-809-8256


   United Kingdom
   Ipsen Ltd.
   190 Bath Road
   Slough, Berkshire SL1 3XE
   United Kingdom
   Tel: + 44 (0)1753 - 62 77 00


   Italia
   Ipsen SpA
   Via del Bosco Rinnovato n. 6
   Milanofiori Nord Palazzo U7
   20090 Assago (Mi)
   Tel: + 39 - 02 - 39 22 41  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Xermelo®

  Filmdragerad tablett 250 mg 90 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 403615
  • Tillverkare: Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

  10.348,25 kr

  Jämförpris: 114,98 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?