Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   XELJANZ

   5 mg, 10 mg filmdragerade tabletter
   tofacitinib

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   Förutom den här bipacksedeln får du ett patientkort av din läkare. Kortet innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste känna till innan du får XELJANZ och under behandlingen med XELJANZ. Ha alltid patientkortet med dig.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad XELJANZ är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder XELJANZ
   3. Hur du använder XELJANZ
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur XELJANZ ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad XELJANZ är och vad det används för

   XELJANZ är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen tofacitinib.

   XELJANZ används för att behandla följande inflammatoriska sjukdomar:

   • reumatoid artrit

   • psoriasisartrit

   • ulcerös kolit

   Reumatoid artrit

   XELJANZ används för att behandla vuxna patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit, en kronisk sjukdom som främst orsakar värkande och svullna leder.

   XELJANZ används tillsammans med metotrexat när andra reumatoid artritbehandlingar inte har verkat tillräckligt bra eller inte tolererades. XELJANZ kan också användas som enda läkemedel i de fall du inte tål metotrexat eller om behandling med metotrexat är olämplig för dig. 

   XELJANZ har visat sig kunna minska ledsmärta och svullnad och öka patientens förmåga att utföra sina dagliga aktiviteter, både när det ges ensamt och tillsammans med metotrexat.

   Psoriasisartrit

   XELJANZ används för att behandla en sjukdom som kallas psoriasisartrit. Detta är en inflammatorisk ledsjukdom som ofta åtföljs av psoriasis. Om du har aktiv psoriasisartrit kommer du först att få ett annat läkemedel för att behandla din psoriasisartrit. Om behandlingen inte fungerar tillräckligt bra eller om du inte tål läkemedlet kan du få XELJANZ för att minska tecken och symtom på aktiv psoriasisartrit och förbättra din förmåga att utföra vardagliga aktiviteter.

   XELJANZ används tillsammans med metotrexat för att behandla vuxna patienter med aktiv psoriasisartrit

   Ulcerös kolit

   Ulcerös är en inflammationssjukdom som drabbar tjocktarmen. XELJANZ används för att minska tecken och symtom vid ulcerös kolit om du inte svarat tillräckligt väl eller inte tålt tidigare behandling av ulcerös kolit.

   2. Vad du behöver veta innan du använder XELJANZ

   Använd inte XELJANZ

   om du är allergisk mot tofacitinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du har en svår infektion t.ex. infektion i blodet eller aktiv tuberkulos.

   - om du har en allvarlig leversjukdom t.ex. cirros (skrumplever).

   - om du är gravid eller ammar.

   Kontakta din läkare om du är osäker på något av det ovanstående. 

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar XELJANZ:

   • om du tror du har en infektion eller har symtom på en infektion som feber, svettningar, frossa, muskelvärk, hosta, andfåddhet, slembildning eller förändring av redan befintlig slembildning, viktminskning, varm, rodnad eller smärtande hud eller sår på kroppen, svårt att svälja eller smärtor vid sväljning, diarré eller magsmärtor, sveda vid urinering eller urinering oftare än normalt, uttalad trötthet

   • om du har någon sjukdom som ökar risken för infektion (t.ex. diabetes, hiv/AIDS eller svagt immunförsvar)

   • om du har någon typ av infektion, just nu behandlas för en infektion, eller om du har infektioner som hela tiden återkommer. Tala omedelbart om för läkaren om du inte mår bra. XELJANZ kan minska kroppens försvar mot infektioner och kan göra en redan befintlig infektion värre eller öka risken att få en ny infektion

   • om du har eller tidigare har haft tuberkulos eller har varit i nära kontakt med någon med tuberkulos. Läkaren testar dig för tuberkulos innan du börjar ta XELJANZ och upprepar eventuellt testet under behandlingen

   • om du har någon kronisk lungsjukdom

   • om du har problem med levern

   • om du har eller har haft hepatit B eller hepatit C (virus som påverkar levern). Viruset kan bli aktivt när du tar XELJANZ. Det kan hända att läkaren tar blodprover för att kontrollera om du har hepatit innan du påbörjar behandlingen med XELJANZ och medan du tar XELJANZ.

   • om du någonsin har haft någon typ av cancer. XELJANZ kan öka risken att få vissa cancertyper.

    Lymfom och andra typer av cancer (t.ex. lung- eller bröstcancer, melanom, prostatacancer och bukspottkörtelcancer) har förekommit hos patienter som behandlas med XELJANZ. Om du utvecklar cancer samtidigt som du behandlas med XELJANZ kommer din läkare att överväga att eventuellt stoppa XELJANZ-behandlingen

   • om du löper stor risk att utveckla hudcancer kan din läkare rekommendera att du genomgår regelbundna hudundersökningar när du tar XELJANZ

   • om du har haft divertikulit (en typ av inflammation i tjocktarmen) eller sår i magsäck eller tarmar (se avsnitt 4)

   • om du har problem med njurarna

   • om du planerar att vaccinera dig, tala med läkaren. Vissa typer av vacciner ska inte ges när man tar XELJANZ. Innan du börjar ta XELJANZ ska du ha ett fullgott skydd enligt alla vaccinationsrekommendationer. Din läkare avgör om du behöver vaccineras mot bältros (herpes zoster).

   • om du har problem med hjärtat, högt blodtryck eller högt kolesterolvärde.

   Ytterligare prover för övervakning

   Läkaren ska ta blodprover innan du börjar ta XELJANZ, efter 4 till 8 veckors behandling och därefter var 3:e månad, för att bestämma om du har lågt antal vita blodkroppar (neutrofiler eller lymfocyter) eller lågt antal röda blodkroppar (anemi).

   Du ska inte ta XELJANZ om du har för få vita (neutrofiler eller lymfocyter) eller röda blodkroppar. Läkaren kan avbryta XELJANZ-behandlingen en tid om det behövs för att minska risken för infektion (vita blodkroppar) eller för anemi (röda blodkroppar).

   Läkaren kan också ta fler prover, t.ex. för att kontrollera kolesterolvärdet eller levern. Läkaren ska testa kolesterolvärdet 8 veckor efter att du börjat med XELJANZ. Läkaren ska ta leverprover med jämna mellanrum.

   Äldre

   Infektionsfrekvensen är högre hos patienter som är 65 år eller äldre. Tala med läkaren så snart du märker några tecken eller symtom på infektion.

   Patienter med asiatiskt ursprung

   Bältros förekommer oftare hos patienter med japanskt eller koreanskt ursprung. Tala om för läkaren om du får smärtsamma blåsor i huden.

   Risken att drabbas av vissa lungproblem kan också vara högre. Tala om för läkaren om du får andningssvårigheter.

   Barn och ungdomar

   XELJANZ rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år. Säkerheten och nyttan med XELJANZ för barn och ungdomar har ännu inte fastställts.

   Andra läkemedel och XELJANZ

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   XELJANZ kan användas i kombination med metotrexat eller ibland ensamt när det används för behandling av reumatoid artrit. Generellt sågs färre biverkningar när XELJANZ användes ensamt vid reumatoid artrit.

   Vissa läkemedel ska inte tas tillsammans med XELJANZ. Om de tas tillsammans med XELJANZ kan de förändra mängden XELJANZ i kroppen och dosen XELJANZ kan behöva ändras. Tala om för läkaren om du tar läkemedel (via munnen) som innehåller någon av följande aktiva substanser:

   • antibiotika såsom klaritromycin och rifampicin, som används mot bakterieinfektioner

   • flukonazol, ketokonazol, klotrimazol, itrakonazol och vorikonazol, som används mot svampinfektioner.

   XELJANZ rekommenderas inte tillsammans med läkemedel som hämmar immunsystemet, inklusive så kallade riktade biologiska (antikropps-) behandlingar, till exempel sådana som hämmar tumörnekrosfaktor, anti-integriner, interleukin-17, interleukin-12/interleukin-23, anti integriner eller starka kemiska medel som sätter ned immunförsvaret såsom azatioprin, merkaptopurin, ciklosporin och takrolimus. Om du tar XELJANZ tillsammans med dessa läkemedel kan risken för biverkningar öka, inklusive risken för infektion.

   Allvarliga infektioner kan också inträffa oftare hos personer som även tar kortikosteroider (t.ex. prednisolon).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är kvinna i fertil ålder ska du använda ett effektivt preventivmedel medan du behandlas med XELJANZ och i minst 4 veckor efter den sista dosen.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel. XELJANZ får inte användas under graviditet. Om du blir gravid medan du tar XELJANZ ska du tala om det för läkaren omedelbart.

   Om du tar XELJANZ och ammar måste du sluta amma tills du talat med läkaren om att avbryta behandlingen med XELJANZ.

   Körförmåga och användning av maskiner

   XELJANZ har ingen eller endast begränsad effekt på din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

   XELJANZ innehåller laktos

   XELJANZ 5 mg filmdragerade tabletter innehåller cirka 59 mg laktos per tablett och XELJANZ 10 mg filmdragerade tabletter innehåller cirka 119 mg laktos per tablett. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder XELJANZ

   Detta läkemedel skrivs ut och övervakas av en specialistläkare som vet hur man ska behandla din sjukdom.

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Reumatoid artrit

   • Rekommenderad dos är 5 mg två gånger dagligen.

   Psoriasisartrit

   • Rekommenderad dos är 5 mg två gånger dagligen.

   Ulcerös kolit

   • Rekommenderad dos är 10 mg två gånger dagligen i 8 veckor, följt av 5 mg två gånger dagligen.

   • Läkaren kan besluta att doseringen 10 mg två gånger dagligen ska förlängas i ytterligare 8 veckor (totalt 16 veckor), följt av 5 mg två gånger dagligen.

   • Läkaren kan besluta att behandlingen med XELJANZ ska avbrytas om XELJANZ inte har gett effekt inom 16 veckor.

   • För patienter som tidigare tagit biologiska läkemedel för behandling av ulcerös kolit (t.ex. läkemedel som blockerar aktiviteten hos tumörnekrosfaktorn i kroppen) och dessa läkemedel inte fungerade, kan läkaren besluta att fortsätta ge dig 10 mg två gånger dagligen. Läkaren informerar dig om ifall detta gäller dig.

   • Om underhållsbehandling med XELJANZ 5 mg två gånger dagligen inte fungerar för dig kan läkaren besluta att öka dosen till 10 mg två gånger dagligen.

   • Om din behandling avbryts kan det hända att läkaren beslutar att börja om på nytt med behandlingen.

   Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag (en tablett på morgonen och en tablett på kvällen).

   Läkaren kan sänka dosen om du har lever- eller njurproblem eller om du samtidigt tar vissa andra läkemedel. Läkaren kan också avbryta behandlingen tillfälligt eller permanent om blodprover visar lågt antal vita- eller röda blodkroppar.

   XELJANZ är avsett för oral användning (via munnen). Du kan ta XELJANZ med eller utan mat.

   Om du använt för stor mängd av XELJANZ

   Om du har tagit fler tabletter än du skulle ska du omedelbart berätta det för läkare eller apotekspersonal.

   Om du har glömt att använda XELJANZ

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa tablett vid vanlig tid och fortsätt som tidigare.

   Om du slutar att använda XELJANZ

   Du ska inte sluta att ta XELJANZ utan att först tala med din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   En del biverkningar kan vara allvarliga och kräva vård.

   Biverkningar som kan vara allvarliga

   I sällsynta fall kan infektioner vara livshotande.

   Om du märker av någon av följande allvarliga biverkningar, kontakta läkare omedelbart.

   Tecken på allvarliga infektioner (vanliga) innefattar

   • feber och frossa

   • hosta

   • blåsor på huden

   • magont

   • ihållande huvudvärk.

   Tecken på allergiska reaktioner (sällsynta) innefattar

   • tryck över bröstet

   • väsande andning

   • svår yrsel eller svindel

   • svullnad av läppar, tunga eller svalg

   • nässelutslag (kliande upphöjda hudutslag).

   Tecken på magproblem (mindre vanliga: sår eller hål i magsäck eller tarmar)

   • feber

   • mag- eller buksmärtor

   • blod i avföringen

   • oförklarliga förändringar av tarmvanorna.

   Hål i magsäck eller tarmar uppstår oftast hos personer som även tar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller kortikosteroider (t.ex. prednisolon).

   Andra biverkningar som förekommit med XELJANZ räknas upp nedan.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): lunginflammation (pneumoni och bronkit), bältros (herpes zoster), infektion i näsa, svalg eller luftrör (nasofaryngit), influensa, bihåleinflammation, inflammation i urinblåsan (cystit), ont i halsen (faryngit), förhöjda muskelenzymer i blodet (tecken på muskelproblem), magsmärtor (som kan beror på inflammation i magslemhinnan), kräkningar, diarré, illamående, matsmältningsbesvär, ledstukning, lågt antal röda blodkroppar (anemi), feber, utmattning/trötthet, svullna händer och fötter, huvudvärk, högt blodtryck (hypertoni), hosta, hudutslag.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): tuberkulos, infektion i njurarna, hudinfektion, herpes simplex eller munsår (oral herpes), lågt antal vita blodkroppar, förhöjda leverenzymer i blodet (tecken på leverproblem), förhöjt blodkreatinin (kan vara tecken på problem med njurarna), förhöjt kolesterol, viktökning, uttorkning, muskelsträckning, värk i muskler och leder, seninflammation, ledsvullnad, onormala känselförnimmelser, svårt att sova, svullna bihålor, andfåddhet eller andningssvårigheter, hudrodnad, klåda, fettlever, smärtsam inflammation i små fickor i tarmslemhinnan (divertikulit), virusinfektioner, virusinfektioner i tarmen, vissa typer av hudcancer (ej melanom).

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): infektion i blodet (sepsis), spridd tuberkulos i skelettet och andra organ, andra ovanliga infektioner, ledinfektioner.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): tuberkulos i hjärnan och ryggmärgen, hjärnhinneinflammation.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur XELJANZ ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda temperaturanvisningar.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Använd inte detta läkemedel om tabletterna visar synliga tecken på försämring (t.ex. är söndriga eller missfärgade).

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   XELJANZ 5 mg filmdragerad tablett

   • Den aktiva substansen är tofacitinib.

   • Varje 5 mg filmdragerad tablett innehåller 5 mg tofacitinib (som tofacitinibcitrat).

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat (se avsnitt 2), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos 6cP (E464), titandixoid (E171), makrogol 3350 och triacetin (E1518).

   XELJANZ 10 mg filmdragerad tablett

   • Den aktiva substansen är tofacitinib.

   • Varje 10 mg filmdragerad tablett innehåller 10 mg tofacitinib (som tofacitinibcitrat).

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat (se avsnitt 2), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos 6cP (E464), titandixoid (E171), makrogol 3350, triacetin (E1518), indigokarmin (E132) och brilliantblått (E133).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   XELJANZ 5 mg filmdragerad tablett är en vit och rund tablett.

   XELJANZ 10 mg filmdragerad tablett är en blå och rund tablett.

   XELJANZ 5 mg filmdragerade tabletter

   Tabletten finns i blisterkartor innehållande 14 tabletter. Varje förpackning innehåller 56, 112 eller 182 tabletter och i burkar om 60 eller 180 tabletter.

   XELJANZ 10 mg filmdragerade tabletter

   Tabletterna finns i blisterkartor innehållande 14 tabletter. Varje förpackning innehåller 56, 112 eller 182 tabletter i burkar om 60 eller 180 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer Europe MA EEIG

   Boulevard de la Plaine 17

   1050 Bruxelles

   Belgium

   Tillverkare

    

   Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

   Betriebsstätte Freiburg

   Mooswaldallee 1

   79090 Freiburg

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België /Belgique / Belgien

   Lietuva

   Pfizer S.A./N.V.

   Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

   Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

   Tel. +3705 2514000


   България

   Luxembourg/Luxemburg

   Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

   Pfizer S.A.

   Тел.: +359 2 970 4333

   Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11


   Česká republika

   Magyarország

   Pfizer PFE, spol. s r.o.

   Pfizer Kft.

   Tel: +420 283 004 111

   Tel.: + 36 1 488 37 00


   Danmark

   Malta

   Pfizer ApS

   Vivian Corporation Ltd.

   Tlf: +45 44 20 11 00

   Tel: + 35621 344610


   Deutschland

   Nederland

   Pfizer Pharma GmbH

   Pfizer bv

   Tel: +49 (0)30 550055-51000

   Tel: +31 (0)10 406 43 01


   Eesti

   Norge

   Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

   Pfizer Norge AS

   Tel: +372 666 7500

   Tlf: +47 67 52 61 00


   Ελλάδα

   Österreich

   PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E.

   Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

   Τηλ: +30 210 67 85 800

   Tel: +43 (0)1 521 15-0


   España

   Polska

   Pfizer GEP, S.L.

   Pfizer Polska Sp. z o.o.,

   Tel: +34 91 490 99 00

   Tel.: +48 22 335 61 00


   France

   Portugal

   Pfizer

   Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda.

   Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

   Tel: +351 21 423 5500


   Hrvatska

   România

   Pfizer Croatia d.o.o.

   Pfizer Romania S.R.L.

   Tel: + 385 1 3908 777

   Tel: +40 21 207 28 00


   Ireland

   Slovenija

   Pfizer Healthcare Ireland

   Pfizer Luxembourg SARL

   Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

   Tel: 1800 633 363 (toll free)

   Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

   +44 (0)1304 616161   Ísland

   Slovenská republika

   Icepharma hf.

   Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

   Sími: + 354 540 8000

   Tel: +421-2-3355 5500


   Italia

   Suomi/Finland

   Pfizer S.r.l.

   Pfizer Oy

   Tel: +39 06 33 18 21

   Puh/Tel: +358 (0)9 430 040


   Κύπρος

   Sverige

   PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)

   Τηλ: +357 22 817690

   Pfizer Innovations AB

   Tel: + 46 (0)8 550 520 00


   Latvija

   Storbritannien

   Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

   Pfizer Limited

   Tel: +371 670 35 775

   Tel: +44 (0)1304 616161


   Denna bipacksedel ändrades senast

   11/2018 Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://.ema.europa.eu.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  XELJANZ

  Filmdragerad tablett 5 mg 56 x 1 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 533553
  • Tillverkare: Pfizer Innovations AB

  8.539,23 kr

  Jämförpris: 152,49 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?