Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Xalvobin

   150 mg, 500 mg filmdragerade tabletter
   capecitabin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Xalvobin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Xalvobin
   3. Hur du använder Xalvobin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Xalvobin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Xalvobin är och vad det används för

   Xalvobin tillhör en grupp läkemedel som kallas för ”cytostatika” vilka hindrar tillväxten av cancerceller. Xalvobin innehåller 150 eller 500 mg capecitabin vilken i sig inte är cytostatiskt. Först efter att kroppen absorberat capecitabin omvandlas det till ett aktivt anti-cancermedel (företrädesvis i tumörvävnad).


   Xalvobin förskrivs av läkare för behandling av tjocktarms-, ändtarms-, magsäcks- eller bröstcancer. Xalvobin förskrivs också av läkare för att förhindra att tjocktarmscancern kommer tillbaka efter det att tumören har opererats bort.


   Xalvobin kan användas antingen ensamt eller i kombination med andra läkemedel.


   Capecitabin som finns i Xalvobin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Xalvobin

   Ta inte Xalvobin:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot capecitabin eller mot något av övriga innehållsämnen i Xalvobin (anges i avsnitt 6). Du måste tala om för din läkare om du vet att du är allergisk eller överkänslig mot detta läkemedel,

   • om du tidigare fått svåra reaktioner av fluoropyrimidin-behandling (en grupp av läkemedel mot cancer så som fluorouracil),

   • om du är gravid eller ammar

   • om du har allvarligt låga nivåer av vita blodkroppar eller blodplättar (leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni),

   • om du har svåra lever- eller njurproblem,

   • om du har en känd brist på enzymet dihydropyrimidindehydrogenas (DPD) som är involverat i metabolismen av uracil och tymin, eller

   • om du behandlas med, eller inom de senaste 4 veckorna har behandlats med brivudin, sorivudin eller liknande substanser för behandling av herpes zoster (vattkoppor eller bältros).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Xalvobin

   • om du har lever- eller njursjukdom

   • om du har eller har haft hjärtproblem (till exempel oregelbunden hjärtrytm eller smärta i bröstet, käken eller ryggen som orsakats av fysisk ansträngning och på grund av problem med blodflödet till hjärtat)

   • om du har sjukdomar i hjärnan (till exempel cancer som har spridit sig till hjärnan eller nervskada (neuropati))

   • om du har rubbad kalciumbalans (ses i blodprover)

   • om du har diabetes

   • om du inte kan behålla mat eller vatten i kroppen på grund av kraftigt illamående och kräkningar

   • om du har diarré

   • om du är eller blir uttorkad

   • om du har en obalans av joner i blodet (obalans av elektrolyter, ses i prover)

   • om du tidigare haft problem med ögonen, eftersom du kan behöva extra kontroller av ögonen

   • om du har en svår hudreaktion.

   DPD-brist: DPD-brist är ett sällsynt medfött tillstånd som vanligtvis inte förknippas med hälsoproblem såvida du inte får vissa mediciner. Om du har en okänd DPD-brist och tar Xalvobin kan du få svåra former av biverkningarna som listas i avsnitt 4 Eventuella biverkningar. Kontakta genast din läkare om du är orolig över någon av biverkningarna eller om du märker ytterligare biverkningar som inte anges i denna bipacksedel (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).

   Barn och ungdomar

   Xalvobin är inte indicerat till barn och ungdomar. Ge inte Xalvobin till barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Xalvobin

   Innan behandlingen startar, tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är mycket viktigt då behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med andra läkemedel. Du måste vara särskilt försiktig om du tar medicin mot något av följande:

   • gikt (allopurinol)

   • blodförtunnande läkemedel (kumarin, warfarin)

   • vissa anti-virala mediciner (sorivudin och brivudin)

   • mediciner för krampanfall eller darrningar (fenytoin)

   • interferon alfa

   • strålbehandling och vissa läkemedel som används för att behandla cancer (folinsyra, oxaliplatin, bevacizumab, cisplatin, irinotekan) eller

   • läkemedel som används för att behandla folsyrabrist.

   Xalvobin med mat och dryck

   Du bör ta tabletterna inom 30 minuter efter avslutad måltid.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Innan behandlingen startar måste du tala om för din läkare om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid. Du ska inte ta Xalvobin om du är eller tror att du är gravid. Du ska inte amma när du tar Xalvobin. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Behandlingen kan medföra att du känner dig yr, illamående eller trött efter intag. Det är därför möjligt att Xalvobin kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Xalvobin

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Xalvobin ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av användning av läkemedel mot cancer.


   Xalvobin-tabletter skall sväljas hela med vatten inom 30 minuter efter avslutad måltid.


   Din läkare förskriver rätt dos och dosering till dig. Dosen av Xalvobin baseras på din kroppsyta. Den beräknas från din längd och vikt. Normaldosen för vuxna är 1250 mg/m2 kroppsyta två gånger per dag (morgon och kväll). Två exempel ges här: En person vars kroppsvikt är 64 kg och längd är 1,64 m har en kroppsyta på 1,7 m2 och bör ta 4 tabletter à 500 mg och 1 tablett à 150 mg två gånger per dag. En person vars kroppsvikt är 80 kg och längd är 1,80 m har en kroppsyta på 2,00 m2 och bör ta 5 tabletter à 500 mg två gånger per dag.


   Xalvobin-tabletter tas normalt under 14 dagar följt av en 7-dagars viloperiod (då inga tabletter tas). Denna 21-dagarsperiod är en behandlingscykel.


   I kombination med andra läkemedel kan normaldosen för vuxna vara lägre än 1250 mg/m2 kroppsyta och du kan behöva ta tabletterna under en annan tidsperiod (t.ex. varje dag utan någon viloperiod).


   Din läkare kommer att tala om för dig vilken dos du behöver ta, när den ska tas och hur länge du behöver ta den.


   Din läkare kan vilja att du tar en kombination av 150 mg och 500 mg tabletter vid varje doseringstillfälle.

   • Ta tabletterna morgon och kväll som läkaren har förskrivit.

   • Ta tabletterna inom 30 minuter efter avslutad måltid (frukost och middag).

   • Det är viktigt att du tar alla läkemedel som förskrivits av din läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av Xalvobin

   Om du har tagit mer Xalvobin än vad du borde, kontakta din läkare så snart som möjligt innan du tar nästa dos.

   Du kan få följande biverkningar om du tar mycket mer capecitabin än vad du borde: illamående och kräkningar, diarré, inflammation eller sår i tarmen eller munnen, smärta eller blödning från tarmen eller magen eller benmärgsdepression (minskning av vissa typer av blodkroppar). Tala genast om för läkare om du upplever något av dessa symtom.

   Om du har glömt att ta Xalvobin

   Ta inte den glömda dosen och dubblera inte nästa dos. Fortsätt istället med din förskrivna dosering och tala med din läkare.

   Om du slutar att ta Xalvobin

   Det finns inga biverkningar som orsakas av att behandlingen med capecitabin avslutas. Ifall du använder kumarin antikoagulantia (innehållande t.ex. fenprokumon) kan det krävas att läkaren justerar din dosering av antikoagulantia när du slutar att ta capecitabin.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   SLUTA omedelbart att ta Xalvobin och kontakta din läkare om något av dessa symtom uppkommer:

   - Diarré: Om du har en ökning på mer än 4 avföringar varje dag jämfört med ditt normala antal avföringar per dag eller diarré på natten.

   - Kräkningar: Om du kräks mer än en gång per dygn.

   -Illamående: Om du förlorar aptiten och mängden mat som du äter varje dag är mycket mindre än vanligt.

   - Stomatit: Om du har smärta, rodnad, svullnad eller sår i din mun.

   - Hand-fot syndromet: Om du har smärta, svullnad och rodnad i händerna och/eller på fötterna.

   - Feber: Om du har en kroppstemperatur på 38 ºC eller

   - Infektion: om du har tecken på infektion orsakad av bakterier eller virus eller andra organismer

   - Bröstsmärta: Om du känner smärta från mitten av bröstkorgen, framförallt om det kommer när du tränar.

   - Stevens-Johnsons syndrom: Om du har smärtsamma röda eller violetta hudutslag som sprider sig och blåsor och/eller andra sår som börjar dyka upp i slemhinnan (t ex mun och läppar), särskilt om du innan varit ljuskänslig, haft infektion i luftvägarna (t ex bronkit) och/eller feber.


   Om dessa biverkningar upptäcks tidigt kan de avklinga inom 2 till 3 dagar efter att behandlingen avbrutits. Om dessa biverkningar fortsätter kontakta omedelbart din läkare. Din läkare kan uppmana dig att börja behandlingen igen med en lägre dos.


   I tillägg till det som nämns ovan, när Xeloda används ensamt, är mycket vanliga biverkningar, som kan drabba fler än 1 person av 10:

   - buksmärta

   - hudutslag, torr eller kliande hud

   - trötthet

   - aptitlöshet (anorexi)

   Dessa biverkningar kan bli allvarliga. Kontakta därför alltid din läkare omedelbart när du börjar känna en biverkan. Din läkare kan uppmana dig att minska dosen och/eller tillfälligt upphöra med Xelodabehandlingen. På så sätt minskas risken för att biverkan fortsätter eller förvärras.


   Andra biverkningar är:

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) inkluderar:

   • minskat antal vita eller röda blodkroppar (ses i prover),

   • uttorkning, viktminskning,

   • sömnlöshet (insomnia), depression,

   • huvudvärk, sömnighet, yrsel, onormal känsla i huden (domningar eller stickningar), smakförändringar,

   • ögonirritation, ökad tårmängd, röda ögon (konjunktivit)

   • inflammation i venerna (tromboflebit),

   • andnöd, näsblödning, hosta, rinnande näsa,

   • munsår eller annan herpesinfektion,

   • infektioner i lungorna eller andningsvägarna (t ex lunginflammation eller bronkit),

   • blödning från tarmen, förstoppning, smärta i övre delen av buken, matsmältningsproblem, ökade gaser i magen, muntorrhet,

   • hudutslag, håravfall (alopeci), hudrodnad, torr hud, klåda, hudmissfärgning, hudavlossning, hudinflammation, nagelpåverkan,

   • värk i leder, extremiteter, bröst eller rygg,

   • feber, svullnad i extremiteterna, sjukdomskänsla,

   • problem med leverfunktionen (ses i blodprover) och ökad mängd bilirubin i blodet (utsöndras av levern)


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) inkluderar:

   • infektion i blodet, urinvägsinfektion, infektion i huden, infektion i näsan och halsen, svampinfektioner (inklusive infektioner i munnen), influensa, mag-tarmkatarr, tandsjukdom

   • knölar under huden (lipom),

   • minskat antal blodkroppar inklusive blodplättar, förtunnat blod (ses i prover),

   • allergi,

   • diabetes, minskad mängd kalium i blodet, undernäring, förhöjda blodfetter,

   • förvirringstillstånd, panikattacker, nedstämdhet, minskad libido,

   • svårigheter att tala, försämrat minne, förlust av förmåga att koordinera rörelser, balansproblem, svimning, nervskada (neuropati) och känselproblem,

   • dimsyn eller dubbelseende,

   • yrsel, öronvärk,

   • oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning (arytmi), värk i bröstet och hjärtattack (infarkt),

   • blodproppar i de djupa venerna, högt eller lågt blodtryck, värmevallningar, kalla extremiteter, lila fläckar på huden,

   • blodproppar i venerna i lungan (pulmonell embolism), kollapsande lunga, hosta upp blod, astma, andfåddhet vid ansträngning,

   • tarmobstruktion, ansamling av vätska i buken, inflammation i tunntarmen, tjocktarmen, magen eller matstrupen, smärta i nedre delen av buken, obehag i buken, halsbränna (uppstötning av mat från magen), blodig avföring,

   • gulsot (gulfärgning av hud och ögon),

   • sår och blåsor på huden, hudreaktion vid solljus, rodnad i handflatorna, svullnad eller smärta i ansiktet,

   • svullna eller stela leder, skelettsmärta, svaghet eller stelhet i musklerna,

   • ansamling av vätska i njurarna, kissa oftare på natten, inkontinens, blod i urinen, ökat kreatinin i blodet (tecken på störd funktion i njurarna),

   • ovanlig blödning från vaginan,

   • svullnad (ödem), frossa och stelhet


   Vissa av dessa biverkningar är mer vanliga när capecitabin används tillsammans med andra läkemedel för behandling av cancer. Övriga biverkningar som setts i dessa fall är följande:


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) inkluderar:

   • minskad mängd natrium, magnesium eller kalcium i blodet, ökat blodsocker,

   • nervsmärta,

   • ringningar eller surrande ljud i öronen (tinnitus), hörselförlust,

   • inflammation i venerna,

   • hicka, förändrad röst,

   • smärta eller förändrad/onormal känsel i munnen, smärta i käken,

   • svettning, nattliga svettningar,

   • muskelkramper,

   • svårighet att urinera, blod eller protein i urinen,

   • blåmärken eller reaktion vid injektionsstället (orsakad av läkemedel som samtidigt ges som injektion)


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer) inkluderar:

   • förträngning eller blockering av tårkanalen (lacrimalis ductus stenosis),

   • leversvikt,

   • inflammation som leder till dysfunktion eller blockering vid utsöndring av galla (kolestatisk hepatit),

   • specifika förändringar på elektrokardiogram (QT-förlängning),

   • vissa typer av arytmi (inklusive kammarflimmer, torsade de pointes och bradykardi).

   • ögoninflammation som orsakar smärta i ögonen och möjligen problem med synen,

   • inflammation i huden som ger röda fjällande fläckar på grund av sjukdom utgående från immunsystemet


   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer) inkluderar:

   • svår hudreaktion såsom hudutslag, sår och blåsor som kan inkludera sår i mun, näsa, könsorgan, händer, fötter och ögon (röda och svullna ögon).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Xalvobin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är capecitabin. Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg capecitabin.

   - Den aktiva substansen är capecitabin. Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg capecitabin.

   - Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, vattenfri kolloid silika, magnesiumstearat

   Tablettdragering: hypromellos, titandioxid (E171), talk, makrogol, röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Xalvobin 150 mg filmdragerade tabletter:

   Lätt persikofärgade och ovala filmdragerade tabletter märkta med ”150” på ena sidan med en storlek på cirka 11,4 mm x 5,9 mm.

   Förpackningen med Xalvobin 150 mg filmdragerade tabletter innehåller 60 filmdragerade tabletter.


   Xalvobin 500 mg filmdragerade tabletter:

   Persikofärgade och bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”500” på ena sidan med en storlek på cirka 17,1 mm x 8,1 mm.

   Förpackningen med Xalvobin 500 mg filmdragerade tabletter innehåller 120 filmdragerade tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Alvogen IPCo S.àr.l

   5, Rue Heienhaff, L-1736,

   Senningerberg

   Luxemburg


   Tillverkare

   Remedica LTD

   Limassol Industrial Estate,

   Aharnon Street,

   3056 Limassol,

   Cypern


   Lokal företrädare

   Hospira Nordic AB

   P.O. Box 34116

   SE-100 26 Stockholm

   Sverige

   Tel: +46 (0)8-672 85 00


   Detta läkemedel är godkänt i EEA:s medlemsstater under följande namn:

   Sverige: Xalvobin 150mg, 500mg Filmdragerade tabletter

   Bulgaria: Xalvobin 150mg, 500mg филмирани таблетки

   Tjeckien: Xalvobin 150mg, 500mg

   Estland: Xalvobin

   Ungern: Xalvobin 150mg, 500mg filmtabletta

   Litauen: Xalvobin 150mg, 500mg plėvele dengtos tabletės

   Lettland: Xalvobin 150mg, 500mg apvalkotās tabletes

   Polen: Xalvobin

   Rumänien: Xalvobin 150mg, 500mg comprimate filmate

   Slovakien: Xalvobin 150mg, 500mg


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-06-23


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Xalvobin

  Filmdragerad tablett 150 mg 60 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 154236
  • Tillverkare: Hospira Nordic AB

  209,25 kr

  Jämförspris: 3,49 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?