Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Xagrid

   0,5 mg hårda kapslar
   anagrelid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Xagrid är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Xagrid
   3. Hur du tar Xagrid
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Xagrid ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Xagrid är och vad det används för

   Xagrid innehåller den aktiva substansen anagrelid. Xagrid är ett läkemedel som påverkar utvecklingen av trombocyter. Det reducerar antalet trombocyter som produceras av benmärgen och därmed blir antalet trombocyter i blodet mer normalt. Därför används det till att behandla patienter med essentiell trombocytemi.


   Essentiell trombocytemi är ett tillstånd som uppkommer när benmärgen producerar alltför många av de blodceller som kallas trombocyter. Ett stort antal trombocyter i blodet kan ge upphov till allvarliga problem med blodcirkulation och blodproppsbildning.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Xagrid

   Ta inte Xagrid

   • om du är allergisk mot anagrelid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). En allergisk reaktion kan visa sig som utslag, klåda, svullet ansikte eller svullna läppar, eller andnöd;

   • om du har måttliga eller allvarliga leverproblem;

   • om du har måttliga eller allvarliga njurproblem.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Xagrid:

   • om du har eller tror att du kanske har hjärtproblem;

   • om du föddes med förlängt QT-intervall (ses på EKG, elektrisk registrering av hjärtat) eller om det finns i din familj, eller om du tar andra läkemedel som leder till onormala EKG-förändringar, eller om du har låga nivåer av elektrolyter, till exempel kalium, magnesium eller kalcium (se avsnittet ”Andra läkemedel och Xagrid”);

   • om du har några problem med lever eller njurar.


   Vid samtidig användning av acetylsalicylsyra (en substans som även kallas aspirin och finns i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber och även för att förhindra blodproppar) ökar risken för större blödningar (se avsnittet ”Andra läkemedel och Xagrid”).

   Barn och ungdomar

   Data beträffande användning av Xagrid hos barn och ungdomar är begränsad och detta läkemedel ska därför användas med försiktighet.

   Andra läkemedel och Xagrid

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

   • Läkemedel som kan förändra hjärtrytmen, t.ex. sotalol och amiodaron

   • Fluvoxamin som används för att behandla depression

   • Vissa typer av antibiotika, till exempel enoxacin som används för att behandla infektioner

   • Teofyllin som används för att behandla svår astma och andningsproblem

   • Läkemedel som används för att behandla hjärtsjukdomar, t.ex. milrinon, enoximon, amrinon, olprinon och cilostazol

   • Acetylsalicylsyra (en substans som även kallas aspirin och finns i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber och även för att förhindra blodproppar)

   • Andra läkemedel som används för att behandla tillstånd som påverkar trombocyterna i blodet, t.ex. klopidogrel

   • Omeprazol som används för att minska mängden syra som produceras i magsäcken

   • Orala preventivmedel: Om du får svår diarré under tiden du tar detta läkemedel kan det påverka hur väl det orala preventivmedlet fungerar och användning av ytterligare en preventivmetod rekommenderas (t.ex. kondom). Se instruktionerna i bipacksedeln till det p-piller du tar.


   Xagrid eller dessa läkemedel verkar eventuellt inte på rätt sätt om de tas tillsammans.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Graviditet och amning

   Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Xagrid bör inte tas av gravida kvinnor. Kvinnor som löper risk att bli gravida bör se till att de använder effektiva preventivmedel medan de tar Xagrid. Tala med din läkare om du behöver råd om preventivmedel.


   Tala om för din läkare om du ammar eller om du planerar att amma ditt barn. Xagrid bör inte tas medan du ammar. Du måste sluta amma om du tar Xagrid.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel har rapporterats av vissa patienter som tar Xagrid. Undvik att köra bil eller använda maskiner om du känner dig yr.

   Xagrid innehåller laktos

   Laktos är ett innehållsämne i detta läkemedel. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Xagrid

   Ta alltid Xagrid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Olika personer kan ta olika mängd Xagrid beroende på sjukdomstillstånd. Din läkare ordinerar den dos som är bäst för dig.


   Den vanliga startdosen av Xagrid är 1 mg. Du tar denna dos som en kapsel med 0,5 mg två gånger per dag i minst en vecka. Därefter kan din läkare antingen öka eller minska antalet kapslar du tar för att hitta den dos som är bäst lämpad för dig och som behandlar ditt tillstånd mest effektivt.


   Kapslarna ska sväljas hela och sköljas ner med vatten; De får inte krossas och innehållet får inte lösas upp i vätska. Du kan ta kapslarna i samband med måltid eller efter en måltid eller på fastande mage. Du bör helst ta kapslarna vid samma tid varje dag.


   Ta inte fler kapslar än din läkare har rekommenderat.


   Din läkare kommer att ta blodprover med regelbundna mellanrum för att kontrollera att läkemedlet verkar effektivt och att din lever och dina njurar fungerar bra.

   Om du har tagit för stor mängd av Xagrid

   Om du har tagit för stor mängd Xagrid, eller om någon annan har tagit av ditt läkemedel, måste du omedelbart tala om det för läkare eller apotekspersonal. Visa dem Xagrid–förpackningen.

   Om du har glömt att ta Xagrid

   Ta dina kapslar så snart du kommer ihåg det. Ta nästa dos på den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Xagrid orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Tala med din läkare om du är orolig.


   Allvarliga biverkningar:

   Mindre vanliga: Hjärtsvikt (tecken på detta är andnöd, bröstsmärta och bensvullnad på grund av vätskeansamling), svåra problem med hjärtfrekvensen eller hjärtrytmen (kammartakykardi, supraventrikulär takykardi eller förmaksflimmer), inflammation i pankreas som ger svår smärta i mage och rygg (pankreatit), blodkräkning eller blodig eller svart avföring, kraftig minskning av mängden blodkroppar som kan orsaka svaghet, blåmärken, blödning eller infektioner (pancytopeni).

   Sällsynta: Njursvikt (liten eller ingen urinering) eller hjärtinfarkt.


   Om du märker någon av dessa biverkningar ska du kontakta läkare omedelbart.


   Mycket vanliga biverkningar: kan påverka fler än 1 av 10 personer

   Huvudvärk.


   Vanliga biverkningar: kan påverka upp till 1 av 10 personer

   Yrsel, trötthet, snabba hjärtslag, oregelbundna eller kraftiga hjärtslag (palpitationer), illamående, diarré, magont, gaser, kräkningar, minskning av antalet röda blodkroppar (anemi), vätskeansamling eller utslag.


   Mindre vanliga biverkningar: kan påverka upp till 1 av 100 personer

   Svaghetskänsla eller sjukdomskänsla, högt blodtryck, oregelbundna hjärtslag, svimning, frossa eller feber, matsmältningsbesvär, aptitlöshet, förstoppning, blåmärken, blödning, svullnad (ödem), viktförlust, muskelvärk, ledsmärta, ryggont, minskad eller förlorad känsel eller domningar, särskilt i huden, onormal känsla eller krypningar och stickningar, sömnlöshet, depression, förvirring, nervositet, muntorrhet, minnesförlust, andfåddhet, näsblod, allvarlig lunginfektion med feber, andnöd, hosta, slembildning, håravfall, kliande hud eller hudmissfärgning, impotens, bröstsmärta, minskat antal blodplättar som ökar risken för blödningar eller blåmärken (trombocytopeni), vätskeansamling runt lungorna eller en ökning av enzymer i levern. Din läkare kan komma att göra ett blodprov som kan visa en ökning av enzymer i din lever.


   Sällsynta biverkningar: kan påverka upp till 1 av 1 000 personer

   Blödande tandkött, viktökning, svår bröstsmärta (kärlkramp), hjärtmuskelsjukdom (tecken på detta är trötthet, bröstsmärta och palpitationer), hjärtförstoring, vätskeansamling runt hjärtat, förlust av koordination, talsvårigheter, torr hud, migrän, synstörningar eller dubbelseende, ringningar i öronen, yrsel när man reser sig upp från sittande eller liggande, ökat behov av att urinera nattetid, smärta, influensaliknande symtom, sömnighet, vidgade blodkärl, inflammation i tjocktarmen (tecken på detta är smärta, illamående och kräkningar), ökat tryck i artärerna i lungorna (tecken på detta är andnöd och läpparna och huden kan få en blåaktig färgton), område med onormal täthet i lungan eller förhöjda kreatininnivåer i blodet som kan vara ett tecken på njurproblem.


   Följande biverkningar har rapporterats men det är inte känt exakt hur ofta de inträffar:

   • potentiellt livshotande, oregelbunden hjärtrytm (torsade de pointes);

   • leverinflammation. Tecken på detta är illamående, kräkningar, klåda, gulfärgning av huden och ögonen och missfärgning av avföring och urin (hepatit);

   • lunginflammation (tecken på detta är feber, hosta, andningssvårigheter och väsande andning som ger ärrbildning på lungorna), (allergisk alveolit, inklusive interstitiell lungsjukdom och pneumonit);

   • njurinflammation (tubulointerstitiell nefrit).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Xagrid ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flasketiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Om din läkare avbryter din behandling med läkemedlet, så bör du inte behålla några kvarblivna kapslar om inte din läkare ber dig att göra det. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är anagrelid. Varje kapsel innehåller 0,5 mg anagrelid (som anagrelidhydroklorid).


   Övriga innehållsämnen är:

   Kapselns innehåll: povidon (E1201); krospovidon; laktos, vattenfri; laktosmonohydrat; cellulosa, mikrokristallin (E460) och magnesiumstearat.


   Kapselns hölje: gelatin och titandioxid (E171).

   Märkbläck: shellack, stark ammoniumlösning, kaliumhydroxid (E525), svart järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Xagrid levereras som ogenomskinliga, hårda, vita kapslar. De är märkta med ”S 063”.

   Kapslarna tillhandahålls i flaskor med 100 hårda kapslar. Burken innehåller även en liten förseglad behållare. Den innehåller ett torkmedel som håller kapslarna torra. Förvara den förseglade behållaren i burken. Torkmedlet får inte avlägsnas eller förtäras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Shire Pharmaceutical Contracts Limited

   1 Kingdom Street

   London

   W2 6BD

   Storbritannien

   Tel: +44(0) 1256 894000

   Fax: +44(0) 1256 894708

   E-post: mailto: medinfoemea@shire.com


   Tillverkare

   Wasdell Packaging Limited

   Units 1, 2, 3, 5, 6, 7 & 8 Euro Way Industrial Estate

   Blagrove

   Swindon

   SN5 8YW

   Storbritannien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   България, Hrvatska, Latvija, Lietuva, Magyarország, România, Slovenija, Slovenská republika

   Shire Pharmaceuticals Ltd

   Великобритания, Lielbritānija, Jungtinė Karalystė, Nagy-Britannia, Marea Britanie, Velika Britanija, Vel’ká Británia

   Teл/Tel: +44(0) 800 055 6614

   email: medinfoemea@shire.com


   België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/Luxemburg

   Shire Belgium BVBA

   België/Belgique

   Tél/Tel: +32 (0)2711 0246

   email: medinfoemea@shire.com

   Italia

   Shire Italia S.p.A

   Tel: +39 0265 535 096

   email: medinfoemea@shire.com

   Česká Republika 

   Shire Pharmaceuticals Ltd

   Velká Británie 

   Tel: +420 239 018 556

   email: medinfoemea@shire.com

   Kύπρος

   Shire Hellas S.A

   Ελλάδα

   Τηλ: +30 216 900 4026

   email: medinfoemea@shire.com

   Danmark

   Shire Sweden AB

   Sverige

   Tlf: +45 (0)80 886 962

   email: medinfoemea@shire.com

   Malta

   Vivian Corporation Ltd

   Tel: +356 21 320338

   email: medinfoemea@shire.com

   Deutschland

   Shire Deutschland GmbH

   Tel: +49 (0)800 1830742

   email: medinfoeemea@shire.com

   Nederland

   Shire Belgium BVBA

   België

   Tel: +31 (0)2020 35492

   email: medinfoemea@shire.com

   Eesti

   Grove Healthcare Baltic UAB
   Lithuania

   Tel: +372 55596234

   email: medinfoemea@shire.com

   Norge

   Shire Sweden AB

   Sverige

   Tlf: +47 800 19240

   email: medinfoemea@shire.com

   Ελλάδα

   Shire Hellas S.A

   Τηλ: +30 216 900 4026

   email: medinfoemea@shire.com

   Polska

   Shire Pharmaceuticals Ltd

   Wielka Brytania

   Tel: +48 (0)2230 62447

   email: medinfoemea@shire.com

   España

   Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L.

   Tel: : +34 900 947 618 (avgiftsfritt nummer)

   Vid användning av mobiltelefon, ring +34 91 422 9896

   email: medinfoemea@shire.com

   Österreich

   Shire Austria GmbH

   Tel: +43 (0)120 609 2538

   email: medinfoemea@shire.com

   France

   Shire France S.A.

   Tél: +33 (0)800 907 913

   Utanför Frankrike, ring +33 (0)1 40 67 32 90

   email: medinfoemea@shire.com

   Portugal

   Shire Pharmaceuticals Portugal Lda

   Tel: +351 800 785 005

   email: medinfoemea@shire.com

   Ireland

   Shire Pharmaceuticals Ltd

   United Kingdom

   Tel: 1800 818 016

   Utanför Irland, ring +44 800 055 6614

   email: medinfoemea@shire.com

   Suomi/Finland

   Shire Sweden AB

   Ruotsi

   Puh/Tel: +358 (0)800 774 051

   email: medinfoemea@shire.com

   Ísland

   Shire Sweden AB

   Svíþjóð

   Sími: +46 8 544 964 00

   email: medinfoemea@shire.com

   Sverige

   Shire Sweden AB

   Tel: 020-795 079

   Utanför Sverige, ring +46 8 544 964 00

   email: medinfoemea@shire.com


   United Kingdom

   Shire Pharmaceuticals Ltd

   Tel: 0800 055 6614

   email: medinfoemea@shire.com   Denna bipacksedel ändrades senast

   04/2018.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Xagrid®

  Kapsel, hård 0,5 mg 100 kapsel/kapslar Burk

  • Varunummer: 159815
  • Tillverkare: Abacus Medicine A/S

  4.103,07 kr

  Jämförpris: 41,03 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?