När du köper denna går 5 kr till Djurens Vänner.

 • Avmaskning valp & unghund
 • Febantel, kombinationer
 • Mot spolmask. Oral lösning, ges som engångsdos. Upprepas för valpar var 14:e dag upp till 3 månaders ålder.
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Bayer Animal Health GmbH

   D-51368 Leverkusen

   Tyskland

   Tillverkare:

   KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

   Projensdorfer Str. 324

   D-24106 Kiel

   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Welpan vet. 15 mg/ml + 5 mg/ml oralsuspension för hund. Febantel 15 mg/ml / Pyrantel 5 mg/ml

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml rödskiftande oral supension innehåller:

   Aktiva substanser:

   Febantel

   15 mg

   Pyrantel

   5 mg (motsvarar pyrantelembonat 14,4 mg)

   Hjälpämnen:

   Natriumbensoat (E211)

   2,05 mg

   Natriumpropioat (E281)

   2,05 mg

   Nykockin (E124)

   0,25 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   För behandling av rundmask infektioner hos valpar och unga hundar upp till ett års ålder, orsakade av:

   Spolmask: Toxocara canis, Toxascaris leonia

   Hakmask: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala

   Piskmask: Trichuris vulpis

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till dräktiga eller digivande tikar.

   Använd inte samtidigt med produkter som innehåller piperazin.

   6. BIVERKNINGAR

   I mycket sällsynta fall kan milda och övergående störningar i magtarmkanalen förekomma (t.ex. kräkningar och diarré).

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund (valpar och unga hundar upp till ett års ålder).

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   Doserings- och behandlingsschema

   Engångsdos via munnen: 15 mg/kg kroppsvikt febantel och 5 mg/kg kroppsvikt pyrantel (som embonat) motsvarande 14,4 mg/kg pyrantelembonat. Detta motsvarar 1 ml suspension per kg kroppsvikt.

   Till följd av överföring i livmodern eller via mjölkkörtlarna, kan spolmask uppträda hos hundar i mycket låg ålder. I vissa fall, speciellt vid allvarliga infektioner, kan avdödning av spolmask bli ofullständig och då kan inte eventuell överföring till människan uteslutas. Där det är lämpligt utifrån kontroll och utbredning av spolmask, rekommenderas det att behandlingen påbörjas när valpen är 2 veckor gammal och att den upprepas med lämpliga intervall (t.ex. varannan vecka) tills avvänjning. I övriga fall bör behandlingen baseras på bekräftad infektion, t.ex. resultat från avföringsprover.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Läkemedlet kan ges direkt till djuret eller inblandad i fodret. Inga särskilda kostanpassningar behöver göras. Blanda produkten genom att vända på behållaren innan den önskade dosen tas ut.

   10. KARENSTID

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Detta oöppnade veterinärmedicinska läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar. Öppnad förpackning förvaras vid högst 25 ºC.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen efter EXP.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 12 veckor

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Parasiter (maskar) kan bli motståndskraftiga mot en viss klass av maskmedel vid ofta upprepad användning av medel mot mask ur denna klass.

   Använd inte till dräktiga eller digivande tikar.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Läkemedlets säkerhet har inte studerats hos valpar som är yngre än 2 veckor och väger mindre än 0,600 kg.

   Avmaskningseffekten av både pyrantel (spastisk paralys) och piperazin (neuromuskulär paralys) kan motverkas när läkemedlen används tillsammans.

   5 gånger rekommenderad dos har givits till valpar och unga hundar, utan att kliniska tecken på intolerans uppstått.

   Vid 10 gånger rekommenderad dos har de första symptomen på intolerans (kräkningar) observerats.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Tvätta händerna efter användningen.

   Undvik att produkten kommer i direktkontakt med huden och ögonen. Vid oavsiktligt spill, tvätta genast området med rent rinnande vatten.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överblivet eller för gammalt läkemedel från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-11-15

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: 50 ml, 4x50 ml, 100 ml (med 5 ml spruta)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Bayer A/S

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

  • Denna produkt används inom följande områden:

  Welpan® vet.

  Oral suspension 5 mg/ml+15 mg/ml 50 milliliter Flaska

  • Varunummer: 156231
  • Tillverkare: Bayer A/S

  159 kr

  Jämförpris: 3,18 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/welpan-vet-oral-suspension-5-mg-per-ml-plus-15-mg-per-ml-50-milliliter-flaska-117264/ 117264 Welpan® vet. https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/156231s.jpg 159.00 159.00 SEK InStock Avmaskning valp & unghund Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Hund Speciellt för/Djur/Hund/Avmaskning Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Oral suspension 5 mg/ml+15 mg/ml 50 milliliter Flaska