Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Waran

   2,5 mg tabletter
   warfarinnatrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Waran är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Waran
   3. Hur du använder Waran
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Waran ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Waran är och vad det används för

   Det verksamma ämnet warfarin hämmar blodets förmåga att levra sig (koagulera) och förhindrar därigenom uppkomsten av blodproppar i blodkärlen.


   Waran används vid ökad benägenhet för blodproppar.


   Warfarin som finns i Waran kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Waran

   Använd inte Waran

   • om du är allergisk mot warfarin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har kraftigt förhöjd blödningsbenägenhet eller pågående blödning.

   • vid allvarlig leversjukdom.

   • om du använder naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum).

   • under den första tredjedelen och de sista fyra veckorna av en graviditet, se Graviditet och amning.

   Varningar och försiktighet

   Tala om för läkaren:

   • om du redan använder, innan du börjar använda eller slutar använda andra läkemedel under behandlingen med Waran (se även Användning av andra läkemedel)

   • om du har sjukdomar i hjärnans blodkärl (cerebrovaskulära sjukdomar)

   • om du har sköldkörtelrubbningar

   • om du har hjärtsvikt med leverpåverkan

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du har nedsatt leverfunktion

   • om du har okontrollerat högt blodtryck,

   • om du tidigare har haft blödningar exempelvis hjärnblödning eller blödning i mag-tarmkanalen.

   • om du har protein C-brist eller protein S-brist (rubbningar som kan medföra ökad risk för blodpropp)


   Stora förändringar i matvanor bör undvikas eftersom mängden K-vitamin i maten kan påverka effekten av behandlingen med Waran. Exempel på detta är övergång till enbart vegetarisk kost eller extrem bantning. Tillstånd som påverkar födoupptaget som diarré och kräkningar, kan också påverka effekten av Waran.


   Inför kirurgiska ingrepp eller tandutdragning är det viktigt att du informerar läkaren eller tandläkaren om att du behandlas med Waran.

   Andra läkemedel och Waran

   Rådgör med läkare om du använder, innan du börjar använda eller slutar använda andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter, under behandlingen med Waran.

   Glukosamin (mot artros) kan förstärka effekten av Waran.


   Många andra läkemedel påverkar behandlingseffekten av Waran, vilket gör att det kan finnas behov att ändra doseringen eller vidta andra försiktighetsåtgärder när Waran tas samtidigt med en rad andra läkemedel. Det är därför viktigt att behandlande läkare känner till all annan samtidig medicinering.

   Waran med mat och dryck

   Tranbär bör undvikas under behandling med Waran.

   Det dagliga intaget av K-vitaminrika livsmedel såsom kål, broccoli och spenat ska vara så jämt som möjligt. Förändringar i mängden K-vitamin i maten kan påverka Warans effekt.

   Effekten av Waran-behandlingen kan påverkas av alkohol.

   Även avokado kan påverka effekten av Waran.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Graviditet: Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Waran under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare. Under den första tredjedelen och de sista fyra veckorna av graviditeten ska Waran inte användas.


   Amning: Inga kända risker.


   Fertilitet.

   Fertila kvinnor ska använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen med Waran.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Waran påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Waran innehåller laktos

   Waran innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Waran

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Hela dosen bör tas vid samma tidpunkt varje dag.

   Om du använt för stor mängd av Waran

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Vid för hög dos av Waran kan du få ökad blödningstendens, t ex blod i urin eller avföring, hudblödningar (blåmärken) eller blödningar i tandköttet.

   Om du har glömt att använda Waran

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Tala omedelbart med läkare om du får någon av följande biverkningar:

   Smärtsamma hudutslag. I sällsynta fall kan warfarin orsaka allvarliga hudåkommor, bland annat ett tillstånd kallat kalcifylaxi som kan börja som ett smärtsamt hudutslag, men som kan leda till andra allvarliga komplikationer. Denna biverkning är vanligare hos patienter med kronisk njursjukdom.


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 patient av 10): Blödning från olika organ. Kontakta alltid läkare om du får blödningar.


   Vanliga (förekommer hos färre än 1 patient av 10, men hos fler än 1 patient av 100): Ökad känslighet för warfarin vid långtidsbehandling.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 patient av 100, men hos fler än 1 patient av 1 000): Blodbrist, kräkning, illamående, diarré.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 1000, men fler än hos 1 patient av 10 000): Hudutslag, nässelutslag, klåda, håravfall, leverpåverkan, gulsot, lokala kärlinflammationer i huden, vävnadsskador, vävnadadsskador i huden.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 10 000): Överkänslighetsreaktioner, blå tåsyndrom (smärtsam, blåaktig missfärgning av tårna), blodfärgad avföring.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   Ansamling av kalcium i blodkärlsväggen, vilket leder till tilltagande och smärtsamma sår i huden.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Waran ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är warfarinnatrium 2,5 mg per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 50 mg per tablett, majsstärkelse, kalciumvätefosfatdihydrat, povidon, magnesiumstearat och indigokarmin (färgämne E 132).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletterna är blå och runda med krysskåra.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser (men den kan inte delas i fyra lika stora doser).


   Förpackningsstorlekar:

   100 tabletter i plastburk

   98 x 1 tablett i endosblister

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Takeda Pharma AB

   Box 3131

   169 03 Solna

   Tel: 08-731 28 00

   E-post: infosweden@takeda.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-05-07


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Waran®

  Tablett 2,5 mg 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 139857
  • Tillverkare: Takeda Pharma AB

  101,54 kr

  Jämförpris: 1,02 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?