Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Vyndaqel

   20 mg mjuka kapslar
   tafamidismeglumin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vyndaqel är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Vyndaqel
   3. Hur du använder Vyndaqel
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vyndaqel ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vyndaqel är och vad det används för

   Vyndaqel innehåller den aktiva substansen tafamidis.

   Vyndaqel är ett läkemedel för behandling av sjukdomen transtyretinamyloidos (TTR-amyloidos) med polyneuropati, även kallad familjär TTR-amyloidos med polyneuropati. TTR-amyloidos med polyneuropati orsakas av att ett protein kallat TTR inte fungerar som det ska. TTR är ett protein som transporterar andra ämnen, t.ex. hormoner, genom kroppen.

   Hos patienter som har denna sjukdom bryts TTR upp och kan bilda fibrer som kallas amyloid. Amyloid kan ansamlas runt dina nerver och på andra ställen i kroppen och hindra dem från att fungera normalt. Amyloidansamlingarna orsakar med tiden symtomen vid denna sjukdom.

   Vyndaqel kan förhindra att TTR bryts upp och bildar amyloidavlagringar. Läkemedlet används för att behandla vuxna patienter som har denna sjukdom och vars nerver har drabbats (personer med symtomgivande polyneuropati) för att fördröja progression.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Vyndaqel

   Använd inte Vyndaqel

   Om du är allergisk mot tafamidismeglumin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Vyndaqel.

   • Kvinnor som kan bli gravida ska använda preventivmedel när de tar Vyndaqel och ska fortsätta med detta under en månad efter att behandling med Vyndaqel har upphört. Det finns inga data från användning av Vyndaqel hos gravida kvinnor.

   Barn och ungdomar

   Barn och ungdomar har inga symtom på TTR-amyloidos med polyneuropati. Vyndaqel används därför inte till barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Vyndaqel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Du ska informera läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

   • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

   • diuretika (t.ex. furosemid, bumetanid)

   • läkemedel mot cancer (t.ex. metotrexat, imatinib)

   • statiner (t.ex. rosuvastatin)

   • antivirala läkemedel (t.ex. oseltamivir, tenofovir, ganciklovir, adefovir, cidofovir, lamivudin, zidovudin, zalcitabin).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   • Du ska inte ta Vyndaqel om du är gravid. eller ammar.

   • Om du kan bli gravid (är fertil), måste du använda preventivmedel under behandlingen och i en månad efter att behandlingen upphört.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vyndaqel förmodas ha ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Vyndaqel innehåller sorbitol

   Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta läkaren innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Vyndaqel

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är en kapsel (20 mg)tafamidismeglumin en gång dagligen.

   Om du skulle kräkas efter att du tagit läkemedlet och du kan se den intakta Vyndaqel-kapseln ska du ta en ny dos Vyndaqel samma dag. Om du inte ser någon Vyndaqel-kapsel behövs ingen ny dos av Vyndaqel utan du kan fortsätta ta Vyndaqel nästa dag som vanligt.

   Administreringssätt

   Vyndaqel är för oral användning.

   Den mjuka kapseln ska sväljas hel och inte krossas eller delas.

   Kapseln kan tas med eller utan föda.

   Om du använt för stor mängd av Vyndaqel

   Ta inte fler kapslar än läkaren ordinerar. Om du har tagit fler kapslar än läkaren har ordinerat ska du kontakta din läkare.

   Om du har glömt att använda Vyndaqel

   Om du har glömt att ta en dos, ta dina kapslar så snart du kommer ihåg det. Om det är mindre än 6 timmar till nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos på vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen.

   Om du slutar att använda Vyndaqel

   Sluta inte ta Vyndaqel utan att första tala med din läkare. Vyndaqel verkar genom att stabilisera proteinet. Om du slutar ta Vyndaqel stabiliseras proteinet inte längre och sjukdomen kan förvärras.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare:

   • Diarré

   • Urinvägsinfektion (med symtom som smärta eller brännande känsla när man kissar eller att man behöver kissa ofta)

   • Vaginal infektion hos kvinnor

   • Ont i magen eller buken

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vyndaqel ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är tafamidis. Varje mjuk kapsel innehåller 20 mg tafamidismeglumin motsvarande 12,2 mg tafamidisbas.

   • Övriga innehållsämnen är: gelatin (E441), glycerin (E422), sorbitol (E420), mannitol (E421), sorbitan, gul järnoxid (E172), titandioxid (E171), renat vatten, makrogol 400 (E1521), sorbitanmonooleat (E494), polysorbat 80 (E433), etanol, isopropylalkohol, polyvinylacetatftalat, propylenglykol (E1520), karmin (E120), briljantblått fcf (E133) och ammoniumhydroxid (E527).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vyndaqel mjuka kapslar är gula, ogenomskinliga, avlånga (ungefär 21 mm) kapslar med tryck, ”VYN20” i rött. De förpackas som blisterkartor innehållande 15 mjuka kapslar. Det finns 2 blisterkartor i varje plånboksförpackning. En förpackning med 30 eller 90 mjuka kapslar tillhandahålls. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Tillverkare

   Pfizer Europe MA EEIG

   Boulevard de la Plaine 17

   1050 Bruxelles

   Belgien

   Penn Pharmaceutical Services Limited 

   Units 23-24, Tafarnaubach Industrial Estate

   Tafarnaubach  

   Tredegar

   Gwent

   NP22 3AA

   Storbritannien


   eller


   Millmount Healthcare Limited

   Block-7, City North Business Campus,

   Stamullen,

   Co. Meath,

   Irland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Pfizer S.A. / N.V.

   Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

   Lietuva

   Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

   Tel. +3705 2514000

   България

   Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

   Тел.: +359 2 970 4333

   Luxembourg/Luxemburg

   Pfizer S.A.

   Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

   Česká Republika

   Pfizer PFE, spol. s r.o.

   Tel: +420 283 004 111

   Magyarország

   Pfizer Kft.

   Tel: +36 1 488 3700

   Danmark

   Pfizer ApS

   Tlf: +45 44 20 11 00

   Malta

   V.J. Salomone Pharma Ltd.

   Tel :+356 21220174

   Deutschland

   Pfizer Pharma GmbH

   Tel: +49 (0)30 550055-51000

   Nederland

   Pfizer bv

   Tel: +31 (0)10 406 43 01

   Eesti

   Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

   Tel: +372 666 7500

   Norge

   Pfizer Norge AS

   Tlf: +47 67 52 61 00

   Ελλάδα

   PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,

   Τηλ.: +30 210 67 85 800

   Österreich

   Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0)1 521 15-0

   España

   Pfizer, S.L.

   Télf: +34 91 490 99 00

   Polska

   Pfizer Polska Sp. z o.o.,

   Tel.: +48 22 335 61 00

   France

   Pfizer

   Tél +33 (0)1 58 07 34 40

   Portugal

   Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

   Tel: +351 21 423 5500

   Hrvatska

   Pfizer Croatia d.o.o.

   Tel: + 385 1 3908 777

   România

   Pfizer Romania S.R.L

   Tel: +40 (0)21 207 28 00

   Ireland

   Pfizer Healthcare Ireland

   Tel: +353 1800 633 363 (toll free)

   Tel: +44 (0)1304 616161

   Slovenija

   Pfizer Luxembourg SARL

   Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

   farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

   Tel: + 386 (0)1 52 11 400

   Ísland

   Icepharma hf.

   Tel: +354 540 8000

   Slovenská Republika

   Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

   Tel: +421 2 3355 5500

   Italia

   Pfizer S.r.l.

   Tel: +39 06 33 18 21

   Suomi/Finland

   Pfizer Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

   Κύπρος

   PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH),

   Τηλ: +357 22 817690

   Sverige

   Pfizer Innovations AB

   Tel: +46 (0)8 550 520 00

   Latvija

   Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

   Tel: +371 670 35 775

   United Kingdom

   Pfizer Limited

   Tel: +44 (0)1304 616161


   Denna bipacksedel ändrades senast

   12/2018. Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

   Om du har svårt att urskilja eller läsa texten i denna bipacksedel eller om du vill ha den i annat format, kontakta det lokala kontoret för innehavaren av godkännande för försäljning, vars telefonnummer anges i denna bipacksedel.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vyndaqel®

  Kapsel, mjuk 20 mg 30 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 541372
  • Tillverkare: Pfizer Innovations AB

  102.200,50 kr

  Jämförpris: 3.406,68 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?