Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren


    

   Votubia 1 mg dispergerbara tabletter

   Votubia 2 mg dispergerbara tabletter

   Votubia 3 mg dispergerbara tabletter

   Votubia 5 mg dispergerbara tabletter

   everolimus

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Votubia är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Votubia
   3. Hur du tar Votubia
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Votubia ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Votubia är och vad det används för

   Votubia dispergerbara tabletter innehåller den aktiva substansen everolimus. Votubia används för att behandla barn från 2 års ålder och vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering (epilepsi) i samband med en genetisk sjukdom som kallas tuberös skleroskomplexet (TSC) och när andra läkemedel mot epilepsi inte fungerar tillräckligt. Partiella anfall startar från ena sidan av hjärnan, men kan sprida sig och sträcka sig över större områden på båda sidor av hjärnan (sk "sekundär generalisering"). Votubia dispergerbara tabletter ges tillsammans med andra läkemedel mot epilepsi.

   Votubia är också ett läkemedel mot tumörer som kan hindra tillväxten av vissa celler i kroppen. Det kan minska storleken på en typ av hjärntumör, som kallas subependymalt jättecellsastrocytom (SEGA) och som också orsakas av TSC.

   Votubia dispergerbara tabletter används för att behandla SEGA i samband med TSC hos vuxna och barn när kirurgi inte är lämpligt.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Votubia

   Använd inte läkemedlet

   Votubia förskrivs enbart av läkare med erfarenhet av att behandla patienter med SEGA eller krampanfall och som genom blodprov kan mäta mängden Votubia i blodet.

   Följ läkarens instruktioner noggrant. De kan skilja sig från den allmänna information som finns i denna bipacksedel. Om du har några frågor om Votubia eller varför du har fått det förskrivet, fråga din läkare.

   Ta inte Votubia

   • om du är allergisk mot everolimus eller besläktade substanser, som t.ex. sirolimus eller temsirolimus, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6,).

   Om du har haft allergiska reaktioner förut, fråga läkare om råd.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Votubia:

   • om du har problem med levern eller om du någonsin har haft någon sjukdom som kan ha påverkat din lever. I så fall kan läkaren behöva ordinera en annan dos av Votubia eller avbryta behandlingen, antingen för en kortare period eller permanent.

   • om du har diabetes (högt blodsockervärde). Votubia kan öka blodsockernivåerna och försämra diabetes mellitus. Detta kan resultera i behov av insulin och/eller oralt diabetesläkemedel. Informera din läkare om du upplever någon onormal törst eller att du behöver kissa oftare.

   • om du behöver vaccinera dig under tiden som du får behandling med Votubia, eftersom vaccinationen då kan vara mindre effektiv. För barn med SEGA eller krampanfall är det viktigt att diskutera barnvaccinationsprogrammet med läkaren innan behandling med Votubia påbörjas.

   • om du har högt kolesterolvärde, eftersom Votubia kan höja kolesterolvärdet och/eller andra blodfetter.

   • om du nyligen har genomgått en större operation eller om du fortfarande har ett oläkt sår efter operation. Votubia kan öka risken för problem med sårläkning.

   • om du har en infektion, eftersom det kan vara nödvändigt att behandla infektionen innan du påbörjar behandlingen med Votubia.

   • om du tidigare haft hepatit B, eftersom infektionen kan uppträda igen vid behandling med Votubia (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar).

   Votubia kan också:

   • orsaka munsår

   • försvaga ditt immunsystem. Det finns därför risk för att du får en infektion under tiden du tar Votubia. Om du får feber eller andra tecken på en infektion, rådgör med din läkare. Vissa infektioner kan vara svåra och kan leda till dödsfall hos vuxna och barn.

   • påverka njurfunktionen. Därför kommer läkaren kontrollera din njurfunktion medan du tar Votubia.

   • orsaka andfåddhet, hosta och feber (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar).

   Kontakta din läkare omedelbart om du upplever dessa symtom.

   Blodprov kommer att tas före och regelbundet under behandlingen. Med hjälp av dessa kan man kontrollera antalet blodkroppar (vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar) i kroppen och se om Votubia har någon oönskad effekt på dessa celler. Blodprover tas också för att kontrollera din njurfunktion (kreatininvärdet, blodurea eller protein i urin), leverfunktion (transaminasvärden) och dina blodsocker- och blodlipidvärden. Detta på grund av att även dessa kan påverkas av Votubia.

   Regelbundna blodprover är också nödvändiga för att mäta hur mycket Votubia som finns i blodet, eftersom detta hjälper läkaren att bestämma hur mycket Votubia du behöver ta.

   Barn och ungdomar

   Votubia kan användas hos barn och ungdomar med SEGA i samband med TSC.

   Votubia ska inte användas hos barn under 2 år med TSC och krampanfall.

   Andra läkemedel och Votubia

   Votubia kan påverka sättet som vissa andra läkemedel verkar på. Om du tar andra läkemedel på samma gång som Votubia kan läkaren behöva ändra dosen av Votubia eller av de andra läkemedlen.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Följande kan öka risken för biverkningar med Votubia:

   • ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol eller flukonazol och andra läkemedel som används för att behandla svampinfektioner

   • klaritromycin, telitromycin eller erytromycin – antibiotika som används för att behandla bakterieinfektioner

   • ritonavir eller andra läkemedel som används för att behandla HIV-infektion/AIDS

   • verapamil eller diltiazem, används för att behandla hjärtåkommor eller högt blodtryck

   • dronedaron, ett läkemedel som reglerar hjärtrytmen

   • ciklosporin, ett läkemedel som används för att hindra kroppen från att avstöta transplanterade organ

   • imatinib, ett läkemedel som hämmar tillväxten av tumörceller.

   • ACE-hämmare (t.ex. ramipril), som används mot högt blodtryck och andra hjärt-kärlsjukdomar.

   Följande kan minska effekten av Votubia:

   • rifampicin – används för att behandla tuberkulos (tbc)

   • efavirenz eller nevirapin, som används för att behandla HIV-infektion/AIDS

   • johannesört (Hypericum perforatum), ett örtmedel som används för att behandla depression och andra tillstånd

   • dexametason, en kortikosteroid som används för att behandla flera slags tillstånd, däribland inflammationer och immunsjukdomar

   • fenytoin, karbamazepin eller fenobarbital och andra antiepileptika – används för att stoppa krampanfall.

   Alla läkemedel som anges ovan ska undvikas under behandling med Votubia. Om du tar något av dessa läkemedel kan läkaren eventuellt ställa om dig på ett annat läkemedel eller ändra dosen av Votubia.

   Om du tar något läkemedel mot epilepsi, kan en förändring av dosen av det läkemedlet (höjning eller sänkning) göra det nödvändigt att ändra dosen av Votubia. Din läkare avgör detta. Om dosen av ditt epilepsiläkemedel ändras, informera din läkare.

   Informera din läkare innan du tar Votubia om du följer en viss kost för att minska antalet krampanfall.

   Votubia med mat och dryck

   Undvik grapefrukt och grapefruktjuice under tiden som du behandlas med Votubia.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Votubia kan ha skadlig effekt på foster och rekommenderas inte under graviditet. Tala om för läkaren om du är gravid eller om du tror att du kan vara gravid.

   Kvinnor som skulle kunna bli gravida måste använda en mycket effektiv preventivmetod under behandlingen och upp till 8 veckor efter avslutad behandling. Om du trots dessa åtgärder tror att du kan ha blivit gravid, rådfråga läkaren innan du tar något mer Votubia.

   Amning

   Votubia kan ha skadlig effekt på barn som ammas. Du ska inte amma under behandlingen och upp till 2 veckor efter sista dosen av Votubia. Tala om för läkaren om du ammar.

   Fertilitet

   Votubia kan påverka fertiliteten hos kvinnor och män. Tala med din läkare ifall du vill ha barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du känner dig ovanligt trött (trötthet är en vanlig biverkan), var då särskilt försiktig när du kör bil eller använder maskiner.

   Votubia innehåller laktos

   Votubia innehåller laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Votubia

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Votubia finns som tabletter och dispergerbara tabletter. Ta alltid antingen tabletterna eller de dispergerbara tabletterna och aldrig en kombination av båda. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vilken dos av Votubia du ska ta

   Din läkare kommer bestämma vilken dos av Votubia du behöver utifrån:

   • din ålder

   • din kroppsstorlek

   • leverfunktion

   • vilka andra läkemedel du tar.

   Under behandling med Votubia kommer blodprov tas för att mäta mängden Votubia i blodet så att dosen anpassas speciellt för dig.

   Om du upplever särskilda biverkningar (se avsnitt 4) när du tar Votubia kan läkaren eventuellt sänka din dos eller avbryta behandlingen, antingen under en kort tid eller permanent

   Hur du tar detta läkemedel

   • Ta Votubia dispergerbara tabletter en gång om dagen.

   • Ta dem vid samma tidpunkt varje dag.

   • Du kan antingen ta dem med mat och dryck eller utan mat och dryck, men du ska ta dem på samma sätt varje dag.

   Ta endast Votubia dispergerbara tabletter som en oralsuspension

   Tugga eller krossa inte de dispergerbara tabletterna. Svälj dem inte hela. Du måste blanda de dispergerbara tabletterna med vatten så att en grumlig vätska bildas (en så kallad oral suspension) .

   Hur du bereder och tar den orala suspensionen

   Bered den orala suspensionen genom att blanda de dispergerbara tabletterna med vatten, antingen i en oral spruta eller i ett litet glas. Efter beredning måste du omgående dricka upp suspensionen. Om den inte tas inom 30 minuter när en oral spruta används eller inom 60 minuter när ett litet glas används, kasta suspensionen och bered en ny. Läs de detaljerade instruktionerna i slutet av denna bipacksedel om hur man gör. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker

   Viktig information till vårdgivare

   Vårdgivare ska undvika direktkontakt med suspensionen av Votubia tabletter. Tvätta händerna noga före och efter beredning av suspensionen.

   Om du har tagit för stor mängd av Votubia

   • Om du har tagit för mycket Votubia, eller om någon annan av misstag tar dina dispergerbara tabletter, kontakta omedelbart läkare eller sjukhus. Brådskande medicinsk behandling kan bli nödvändig.

   • Ta med tablettförpackningen och denna bipacksedel, så att läkaren vet vad du har tagit.

   Om du har glömt att ta Votubia

   Om du missar en dos, ta nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dispergerbar tablett.

   Om du slutar att ta Votubia

   Sluta inte att ta Votubia dispergerbara tabletter, såvida inte läkaren säger till dig det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   SLUTA att ta Votubia och sök omedelbart medicinsk hjälp om du eller ditt barn upplever något av följande tecken på en allergisk reaktion:

   • svårigheter att andas eller svälja

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg (tecken på angioödem)

   • kraftig hudklåda med röda eller upphöjda utslag.

   Allvarliga biverkningar av Votubia kan vara:

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • feber, hosta, andningssvårigheter, väsande andning (tecken på lunginflammation pga. infektion - pneumoni).

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • svullnad, tyngd- eller spänningskänsla, smärta, begränsad rörlighet av kroppsdelar (detta kan inträffa var som helst i kroppen och är ett möjligt tecken på en onormal ansamling av vätska i mjuk vävnad på grund av en blockering i det lymfatiska systemet, så kallat lymfödem)

   • utslag, klåda, nässelutslag, svårigheter att andas eller svälja, yrsel (tecken på allvarlig allergisk reaktion - överkänslighetsreaktion)

   • feber, hosta, andningssvårigheter, väsande andning (tecken på lunginflammation - pneumonit).

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • utslag med små vätskefyllda blåsor på rodnad hud (tecken på virussjukdom som eventuellt kan vara svår - bältros)

   • feber, frossa, snabb andning och hjärtfrekvens, hudutslag och eventuell förvirring och desorientering (tecken på allvarlig infektion - sepsis)

   Om du får någon av dessa biverkningar, tala med din läkare omedelbart eftersom de kan få livshotande konsekvenser.

   Andra eventuella biverkningar av Votubia kan vara:

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • övre luftvägsinfektion

   • halsont och rinnsnuva

   • huvudvärk, tryck över ögon, näsa och kinder (tecken på bihåleinflammation)

   • urinvägsinfektion

   • höga blodfetter (hyperkolesterolemi)

   • minskad aptit

   • huvudvärk

   • hosta

   • munsår

   • diarré

   • kräkning

   • akne

   • hudutslag

   • trötthetskänsla

   • feber

   • menstruationsstörningar såsom utebliven mens (amenorré) eller oregelbunden mens

   • halsont (faryngit)

   • huvudvärk, yrsel - tecken på högt blodtryck.

   Vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • öroninflammation

   • svullet och blödande tandkött eller tecken på inflammerat tandkött

   • hudinflammation

   • höga blodfetter och triglycerider

   • låga fosfatvärden i blodet

   • högt blodsocker

   • trötthet, andfåddhet, blek hud (tecken på låga nivåer av röda blodkroppar - anemi)

   • feber, halsont, munsår på grund av infektioner (tecken på låga nivåer av vita blodkroppar - leukopeni, lymfopeni, neutropeni)

   • blödningar eller blåmärken som uppstår utan anledning (tecken på låga nivåer av blodplättar - trombocytopeni)

   • munsmärta

   • näsblod

   • magbesvär t. ex. illmående

   • buksmärta

   • svår smärta, som kan vara skarp, i underlivet och bäckenbotten tillsammans med oregelbunden mens (cystor på äggstockarna)

   • ökad mängd gaser i tarmarna, väderspänning

   • förstoppning

   • buksmärta, illamående, kräkning, diarré, svullen och uppblåst buk (tecken på inflammation av magsäckens slemhinna - gastrit eller viral gastroenterit)

   • torr hud, klåda

   • inflammation i huden som kännetecknas av rodnad, klåda och vätskefyllda cystor som fjällar, är skorviga eller hårda (dermatit acneiform)

   • håravfall

   • protein i urinen

   • menstruationsstörningar såsom stora blödningar eller vaginal blödning

   • sömnsvårigheter

   • irritabilitet

   • aggressivitet

   • höga blodvärden av laktatdehydrogenas, ett enzym som ger information om tillståndet i vissa organ

   • förhöjda nivåer av det hormon som utlöser ägglossning (luteiniserande hormon)

   • viktminskning.

   Mindre vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • muskelkramper, feber, mörkfärgad urin, vilket kan vara symtom på muskelpåverkan (rabdomyolys)

   • slemmig hosta, bröstsmärta, feber (tecken på inflammation i luftvägarna - viral bronkit)

   • smakförändringar

   • menstruationsstörningar såsom försenad menstruation

   • förhöjda nivåer av kvinnliga könshormoner (follikelstimulerande hormon)

   Om dessa biverkningar blir svåra, kontakta läkare och/eller apotekspersonal. De flesta biverkningarna är lindriga till måttliga och försvinner i allmänhet om behandlingen avbryts i ett par dagar.

   Följande biverkningar har rapporterats för patienter som använt everolimus för andra tillstånd än TSC:

   • Njurproblem: förändrad frekvens eller frånvaro av urinering kan vara tecken på njursvikt och har observerats hos vissa patienter som behandlats med everolimus. Andra symtom kan vara förändrade njurfunktionstester (förhöjt kreatinin).

   • Symtom på hjärtsvikt, t.ex. andnöd, andningssvårigheter i liggande ställning, svullnader i fötter eller ben.

   • Blockering eller förträngning av ett blodkärl (ven) i benet (djup ventrombos) - symtom på detta kan vara svullnad och/eller smärta i ett av benen, oftast i vaden, samt rodnad eller värmekänsla i det drabbade området.

   • Problem med sårläkning.

   • Högt blodsocker.

   Återuppträdande (reaktivering) av hepatit B har observerats hos ett antal patienter som fått everolimus. Berätta för din läkare om du upplever några symtom på hepatit B under behandlingen med everolimus. Exempel på tidiga symtom är feber, hudutslag, ledvärk och inflammation. Andra symtom kan vara trötthet, minskad aptit, illamående, gulsot (gulfärgad hud) och smärta i bukens övre, högra sida. Blek avföring eller mörk urin kan också vara tecken på hepatit.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Votubia ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Inga särskilda temperaturanvisningar.

   • Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

   • Öppna blistret precis före användning av Votubia dispergerbara tabletter.

   • Hållbarheten för suspensionen är 60 minuter. Suspensionen måste tas direkt efter beredning. Om den inte används inom 60 minuter måste den kastas och en ny suspension beredas.

   • Använd inte läkemedlet om du ser att förpackningen är skadad eller förefaller ha öppnats tidigare.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är everolimus.

    En dispergerbar tablett Votubia om 1 mg innehåller 1 mg everolimus.

    En dispergerbar tablett Votubia om 2 mg innehåller 2 mg everolimus.

    En dispergerbar tablett Votubia om 3 mg innehåller 3 mg everolimus.

    En dispergerbar tablett Votubia om 5 mg innehåller 5 mg everolimus.

   • Övriga innehållsämnen är butylhydroxitoluen (E321), magnesiumstearat, laktosmonohydrat, hypromellos, krospovidon typ A, mannitol, mikrokristallin cellulosa och kolloidal kiseldioxid, vattenfri.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Votubia 1 mg dispergerbara tabletter är vita till gulaktiga, runda, platta tabletter med fasade kanter och utan skåra. De är präglade med ”D1” på ena sidan och ”NVR” på den andra.

   Votubia 2 mg dispergerbara tabletter är vita till gulaktiga, runda, platta tabletter med fasade och utan skåra. De är präglade med ”D2” på ena sidan och ”NVR” på den andra.

   Votubia 3 mg dispergerbara tabletter är vita till gulaktiga, runda, platta tabletter med fasade kanter och utan skåra. De är präglade med ”D3” på ena sidan och ”NVR” på den andra.

   Votubia 5 mg dispergerbara tabletter är vita till gulaktiga, runda, platta tabletter. De är präglade med ”D5” på ena sidan och ”NVR” på den andra

   Votubia 1 mg dispergerbara tabletter finns i förpackningar innehållande 30 dispergerbara tabletter i perforerat endosblister om vardera 10 x 1 tabletter.

   Votubia 2 mg dispergerbara tabletter finns i förpackningar innehållande 10 x 1, 30 x 1 eller 100 x 1 dispergerbara tabletter i perforerat endosblister om vardera 10 x 1 tabletter.

   Votubia 3 mg och 5 mg dispergerbara tabletter finns i förpackningar innehållande 30 x 1 eller 100 x 1 dispergerbara tabletter i perforerat endosblister om vardera10 x 1 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Vista Building

   Elm Park, Merrion Road

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   Novartis Pharma GmbH

   Roonstrasse 25

   D 90429 Nürnberg

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   SIA "Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Bulgaria EOOD

   Тел.: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft.

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 555

   Eesti

   SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma ‑ Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   SIA “Novartis Baltics”

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-12


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Bruksanvisning

   Läs och följ dessa instruktioner noggrant för att bereda läkemedlet korrekt. Det kommer att se ut som en grumlig vätska (en så kallad oralsuspension).

   Använd den orala sprutan eller det lilla glaset enbart för att bereda och ta Votubia suspension - använd det inte för något annat.

   Viktig information:

   Ta endast Votubia dispergerbara tabletter som suspension.

   Dessa instruktioner gäller för en dos mellan 1 och 10 mg.

   • Det mesta du kan ta på en gång med hjälp av oral spruta eller litet glas är 10 mg, med användning av högst 5 dispergerbara tabletter

   • Om du behöver ta en högre dos eller använda fler än 5 dispergerbara tabletter, dela upp dosen och upprepa stegen med samma orala spruta eller glas.

   • Fråga din läkare eller apotekspersonal om hur du kan dela upp dosen om du är osäker.

   Vårdgivare bör undvika hudkontakt med den orala suspensionen. Förvara läkemedlet oåtkomligt för barn.

   Använd endast vatten (drickbart kranvatten eller icke kolsyrat vatten på flaska) för att förbereda den orala suspensionen. Använd inte juice eller andra vätskor.

   Efter beredningen måste patienten omgående dricka upp suspensionen. Om den inte tas inom 30 minuter när en oral spruta har använts eller inom 60 minuter när ett litet glas har använts, kasta supensionen och bered en ny.

   Instruktioner till vårdgivare för beredning av en suspension i en oral spruta:

   Du behöver:

   • Blisterkarta med Votubia dispergerbara tabletter

   • Sax för att öppna blistret

   • Oral spruta, 10 ml med 1 ml-graderingar (för engångsbruk): se bild nedan

   • Två rena glas

   • Cirka 30 ml vatten

   Spruta

   Förberedelse

   1.

   Tvätta och torka händerna.

   2.

   Ta en 10 ml oral spruta och dra ut kolven helt från sprutan.

   Bild 1

   Lägg i de dispergerbara tabletterna

   3.

   Använd en sax för att öppna blisterkartan och klipp utmed den streckade linjen. Ta ut de dispergerbara tabletterna från blisterkartan. Lägg dem i den orala sprutan med en gång.

   Bild 2

   4.

   Sätt tillbaka kolven i den orala sprutan. Tryck in kolven tills den når de dispergerbara tabletterna.

   Bild 3

   Tillsätt vatten

   5.

   Fyll ett litet glas med vatten (drickbart kranvatten eller icke kolsyrat vatten på flaska). Placera spetsen på sprutan i vattnet. Dra upp ca 5 ml vatten genom att långsamt dra ut kolven upp till 5 ml-graderingen på sprutan.


   Obs! Mängden vatten i sprutan behöver inte vara exakt, men alla tabletterna ska täckas. Om några tabletter fastnar i den torra övre delen av sprutan knackar du försiktigt på sprutan tills de faller ner i vattnet.

   Bild 4

   Blandning av medicinen

   6.

   Håll sprutan med spetsen pekande uppåt. Dra sakta ut kolven till 9 ml-strecket av sprutan för att dra in luft i sprutan.

   Bild 5

   7.

   Placera den fyllda sprutan i det rena och tomma glaset med spetsen pekande uppåt. Vänta i 3 minuter tills de dispergerbara tabletterna har fallit sönder.

   3 min spruta i glas

   8.

   Blanda medicinen genom att långsamt vända sprutan upp och ner fem gånger strax innan dosen ska ges. Skaka inte sprutan. Använd suspensionen omgående. Om du inte använder den inom 30 minuter, kasta den och bered en ny suspension.

   Spruta 3 min

   Avlägsna luft

   9.

   Håll sprutan med spetsen uppåt. Tryck långsamt in kolven för att avlägsna det mesta av luften (en liten mängd luft får finnas kvar runt spetsen).

   Bild 8

   Ta medicinen

   10.

   För in sprutan i patientens mun. Tryck långsamt in kolven så att hela innehållet i sprutan ges.

   Bild 9

   11.

   Ta försiktigt bort sprutan från patientens mun.

   Säkerställ att all medicin intas

   12.

   För ner spetsen på sprutan i glaset fyllt med vatten. Dra upp 5 ml vatten genom att långsamt dra upp kolven.

   Bild 10

   13.

   Håll sprutan med spetsen pekande uppåt. Dra sakta ut kolven till 9 ml-strecket för att dra in luft i sprutan.

   Bild 11

   14.

   Snurra sprutan mellan fingrarna, med spetsen på sprutan pekande uppåt, för att samla upp kvarvarande medicin i sprutan.

   Bild 12

   15.

   Håll sprutan med spetsen pekande uppåt. Tryck långsamt in kolven för att avlägnsna det mesta av luften.

   Bild 13

   16.

   För in sprutan i patientens mun. Tryck långsamt in kolven så att hela innehållet i sprutan ges.

   Bild 14

   17.

   Ta försiktigt bort sprutan från patientens mun.

   Om den totala föreskrivna dosen är mer än 10 mg eller fler än 5 dispergerbara tabletter behöver användas, upprepa steg 2 till 17 för att ge hela dosen.

   Rengöring

   18.

   Fråga apotekspersonalen hur man kastar den orala sprutan.

   19.

   Tvätta och torka händerna.

   Instruktioner till vårdgivare för beredning av en suspension i ett litet glas:

   Du behöver:

   • Blisterkarta med Votubia dispergerbara tabletter

   • Sax för att öppna blistret

   • Ett litet glas (högst 100 ml)

   • Doseringsbägare på 30 ml för att mäta upp vattnet

   • Cirka 50 ml vatten för att bereda suspensionen

   • Sked att röra om med

   Förberedelse

   1.

   Tvätta och torka händerna.

   Tillsätt vatten

   2.

   Häll upp cirka 25 ml vatten i doseringsbägare. Mängden vatten behöver inte vara exakt.

   Doseringsbägare

   3.

   Häll över vattnet från doseringsbägaren till glaset.

   Bild 16

   Lägg i de dispergerbara tabletterna

   4.

   Använd en sax för att öppna blisterkartan och klipp utmed den streckade linjen. Ta ut de dispergerbara tabletterna från blisterkartan.

   5.

   Lägg de dispergerbara tabletterna i vattnet.

   Bild 17

   Blandning av medicinen

   6.

   Vänta i 3 minuter tills de dispergerbara tabletterna har fallit sönder.

   Glas och klocka

   7.

   Rör varsamt om innehållet med en sked och fortsätt genast till steg 8.

   Bild 19

   Ta medicinen

   8.

   Patienten måste omgående dricka upp hela innnehållet i glaset. Om suspensionen inte används inom 60 minuter, kasta den och bered en ny suspension.

   Bild 20

   Säkerställ att all medicin intas

   9.

   Fyll glaset med samma mängd vatten (ca 25 ml) en gång till. Rör om med skeden för att få med kvarvarande medicin i glaset och på skeden.

   Bild 21

   10.

   Patienten måste dricka upp hela innehållet i glaset.

   Om den totala föreskrivna dosen är mer än 10 mg eller fler än 5 dispergerbara tabletter behöver användas, upprepa steg 2 till 10 för att ta hela dosen.

   Bild 22

   Rengöring

   11.

   Tvätta glaset och skeden grundligt med rent vatten. Torka dem med en ren pappershandduk. Förvara dem på en torr och ren plats tills nästa gång.

   Bild 23

   12.

   Tvätta och torka händerna.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Votubia

  Dispergerbar tablett 2 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 399306
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  9.814,31 kr

  Jämförpris: 327,14 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?