Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Voriconazole Teva

   50 mg och 200 mg filmdragerade tabletter
   vorikonazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Voriconazole Teva är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Voriconazole Teva
   3. Hur du tar Voriconazole Teva
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Voriconazole Teva ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Voriconazole Teva är och vad det används för

   Voriconazole Teva innehåller den aktiva substansen vorikonazol. Voriconazole Teva är ett läkemedel mot svampinfektioner. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av de svampar som orsakar infektionerna.

   Voriconazole Teva används för att behandla patienter (vuxna och barn från 2 års ålder) med:

   • invasiv aspergillos (en typ av svampinfektion som orsakas av Aspergillus sp.)

   • candidemi (en annan typ av svampinfektion som orsakas av Candida sp.) hos icke-neutropena patienter (patienter utan onormalt lågt antal vita blodkroppar)

   • svåra invasiva Candida sp.-infektioner när svampen är motståndskraftig mot flukonazol (ett annat svampläkemedel)

   • svåra svampinfektioner orsakade av Scedosporium sp. eller Fusarium sp. (två olika svamparter).

   Voriconazole Teva är avsett för patienter med försämrade och eventuellt livshotande svampinfektioner.

   Förebyggande behandling hos stamcellstransplanterade patienter som löper hög risk att utveckla svampinfektion.

   Den här produkten ska endast användas under överinseende av läkare.

   Vorikonazol som finns i Voriconazole Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Voriconazole Teva

   Ta inte Voriconazole Teva:

   • om du är allergisk mot vorikonazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare,apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar eller har tagit några andra läkemedel, även receptfria sådana, eller naturläkemedel.

   Följande läkemedel får inte tas under behandling med Voriconazole Teva:

   • terfenadin (används mot allergi)

   • astemizol (används mot allergi)

   • cisaprid (används mot magbesvär)

   • pimozid (används vid behandling av psykisk sjukdom)

   • kinidin (används mot oregelbunden hjärtverksamhet)

   • rifampicin (används vid behandling av tuberkulos)

   • efavirenz (används för behandling av hiv) vid doser om 400 mg eller mer en gång dagligen

   • karbamazepin (används vid behandling av kramper)

   • fenobarbital (används mot svåra sömnbesvär och kramper)

   • ergotalkaloider (t.ex. ergotamin, dihydroergotamin; används mot migrän)

   • sirolimus (används till transplanterade patienter)

   • ritonavir (används vid behandling av hiv) vid doser om 400 mg eller mer två gånger dagligen

   • johannesört (naturläkemedel).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Voriconazole Teva om:

   • du tidigare har fått en allergisk reaktion mot andra azoler

   • du har eller tidigare har haft en leversjukdom. Om du har en leversjukdom kan läkaren skriva ut en lägre dos Voriconazole Teva. Läkaren ska även genom blodprover kontrollera din leverfunktion under tiden du behandlas med Voriconazole Teva.

   • du har en känd sjukdom i hjärtats muskulatur, oregelbundna hjärtslag, långsamma hjärtslag eller en EKG-förändring som kallas ”långt QTc-syndrom”.


   Undvik solljus och exponering för solen under tiden du behandlas. Det är viktigt att täcka utsatta delar av huden och att använda solskydd med hög solskyddsfaktor (SPF), eftersom huden kan bli mer känslig för solens UV-strålar. Dessa försiktighetsåtgärder gäller även barn.

   Medan du behandlas med Voriconazole Teva ska du omedelbart tala om för läkaren om du får:

   • solskada

   • svåra hudutslag eller blåsor

   • skelettsmärtor.

   Om du får ovanstående hudbesvär kan din läkare remittera dig till en hudläkare som efter en konsultation kan besluta att det är viktigt för dig att bli undersökt regelbundet. Det finns en liten risk att utveckla hudcancer under långtidsanvändning med vorikonazol.

   Din läkare kontrollerar lever- och njurfunktionen genom att ta vissa blodprover.

   Barn och ungdomar

   Voriconazole Teva ska inte ges till barn under 2 års ålder.

   Andra läkemedel och Voriconazole Teva

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   En del läkemedel kan påverka eller påverkas av samtidig användning av Voriconazole Teva.

   Tala om för din läkare om du tar följande läkemedel eftersom Voriconazole Teva inte ska tas samtidigt om det går att undvika:

   • ritonavir (för behandling av hiv) i doser om 100 mg två gånger dagligen

   Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel eftersom samtidig behandling med Voriconazole Teva ska undvikas om möjligt, och dosjustering av vorikonazol kan behövas:

   • rifabutin (för behandling av tuberkulos). Om du redan behandlas med rifabutin måste dina blodvärden och biverkningar följas.

   • fenytoin (för behandling av epilepsi). Om du redan behandlas med fenytoin måste koncentrationen av fenytoin i blodet följas under behandlingen med Voriconazole Teva och dosen kan behöva justeras.

   Tala om för läkaren om du tar något av följande läkemedel, eftersom dosjustering eller kontroll kan behöva göras för att se till att dessa läkemedel och/eller Voriconazole Teva fortfarande har önskad effekt:

   • warfarin och andra antikoagulantia, t.ex. fenprokumon, acenokumarol (används för att hämma blodets förmåga att levra sig)

   • ciklosporin (används till transplanterade patienter)

   • takrolimus (används till transplanterade patienter)

   • sulfonureider, t.ex. tolbutamid, glipizid och glyburid (används mot diabetes)

   • statiner, t.ex. atorvastatin, simvastatin (kolesterolsänkande läkemedel)

   • bensodiazepiner, t.ex. midazolam, triazolam (används vid svåra sömnbesvär och stress)

   • omeprazol (används vid behandling av magsår)

   • p-piller (om du tar Voriconazole Teva samtidigt som du använder p-piller kan du få biverkningar som illamående och menstruationsrubbningar)

   • vinkaalkaloider, t.ex. vinkristin och vinblastin (används vid behandling av cancer)

   • indinavir och andra hiv-proteashämmare (används vid behandling av hiv)

   • icke-nukleosida omvända transkriptashämmare, efavirenz, delavirdin, nevirapin (används vid behandling av hiv). Vissa doser av efavirenz får INTE användas samtidigt som Voriconazole Teva

   • metadon (används för att behandla heroinmissbruk)

   • alfentanil och fentanyl och andra kortverkande opiater som sufentanil (smärtstillande läkemedel som används vid kirurgiska ingrepp)

   • oxikodon och andra långverkande opiater som hydrokodon (används vid medelsvår och svår smärta)

   • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, t.ex. ibuprofen, diklofenak (används för att behandla smärta och inflammation).

   • flukonazol (används vid svampinfektioner)

   • everolimus (används vid behandling av avancerad njurcancer och till transplanterade patienter).

   Graviditet och amning

   Voriconazole Teva får inte tas under graviditet, om inte din läkare förskrivit detta. Effektiv preventivmetod ska användas av kvinnor i fertil ålder. Kontakta omedelbart din läkare om du blir gravid under tiden du tar Voriconazole Teva.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Voriconazole Teva kan orsaka dimsyn eller obehaglig ljuskänslighet. Medan du upplever något sådant ska du inte köra bil, använda verktyg eller maskiner. Kontakta din läkare om du upplever detta.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Voriconazole Teva innehåller laktos

   Om du fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkaren innan du tar Voriconazole Teva.


   3. Hur du tar Voriconazole Teva

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Din läkare bestämmer din dos beroende på din vikt och den typ av infektion du har.

   Rekommenderad dos till vuxna (inklusive äldre patienter) är följande:


   Tabletter

   Patienter 40 kg eller över

   Patienter under 40 kg

   Dosen de första 24 timmarna

   (laddningsdos)

   400 mg var 12:e timme

   under de första 24 timmarna

   200 mg var 12:e timme

   under de första 24 timmarna

   Dosen efter de första 24 timmarna

   (underhållsdos)

   200 mg två gånger dagligen

   100 mg två gånger dagligen

   Beroende på hur behandlingen fungerar kan läkaren ordinera en höjning av dosen till 300 mg två gånger dagligen.

   Läkaren kan ordinera en sänkning av dosen om du har lätt till måttligt nedsatt leverfunktion.

   Användning för barn och ungdomar

   Rekommenderad dos till barn och ungdomar är:


   Tabletter

   Barn från 2 år och upp till

   12 år och ungdomar

   12‑14 år som väger

   mindre än 50 kg

   Ungdomar 12‑14 år

   som väger 50 kg eller mer, samt alla ungdomar

   äldre än 14 år

   Dosen de första 24 timmarna

   (laddningsdos)

   Behandlingen kommer att

   påbörjas som infusion

   400 mg var 12:e timme

   under de första 24 timmarna

   Dosen efter de första 24 timmarna

   (underhållsdos)

   9 mg/kg två gånger dagligen

   (maximal dos är 350 mg

   två gånger dagligen)

   200 mg två gånger dagligen

   Beroende på hur behandlingen fungerar kan läkaren öka eller minska den dagliga dosen.

   • Tabletterna får endast ges till barn som kan svälja tabletter.

   Ta tabletten minst en timme före, eller en timme efter måltid. Svälj tabletten hel tillsammans med vatten.

   Om du eller ditt barn tar Voriconazole Teva för att förebygga svampinfektioner kan läkaren avsluta behandlingen med Voriconazole Teva om du eller ditt barn får biverkningar orsakade av behandlingen.

   Om du har tagit för stor mängd av Voriconazole Teva

   Om du tar mer Voriconazole Teva än föreskrivet (eller om någon annan tar dina tabletter) måste du rådfråga läkare eller omedelbart åka till akutmottagningen på närmaste sjukhus. Ta med din förpackning med Voriconazole Teva tabletter. Du kan känna av en onormal ljuskänslighet om du tar för mycket Voriconazole Teva.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Voriconazole Teva

   Det är viktigt att du tar dina Voriconazole Teva tabletter regelbundet vid samma tid varje dag. Om du glömmer att ta en dos, ta nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta ta Voriconazole Teva

   Det har visats att effekten av ditt läkemedel väsentligt kan öka om alla doser tas vid den rätta tidpunkten. Om inte din läkare säger åt dig att sluta behandlingen är det därför viktigt att fortsätta ta Voriconazole Teva som beskrivits ovan.

   Fortsätt ta Voriconazole Teva tills din läkare säger att du ska sluta. Avbryt inte behandlingen i förtid eftersom din infektion då kanske inte läker ut. Patienter med försvagat immunsystem eller de med svåra infektioner kan behöva långtidsbehandling för att förhindra att infektionen återkommer.

   När behandlingen med Voriconazole Teva avbryts av läkaren bör du inte märka någon effekt av detta.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om några biverkningar uppträder är de flesta förmodligen obetydliga eller tillfälliga. Några kan dock vara allvarliga och kräva medicinsk vård.

   Allvarliga biverkningar – Sluta ta Voriconazole Tevs och sök omedelbart läkare

   • hudutslag

   • gulsot; förändringar i blodprov som testar leverns funktion

   • inflammation i bukspottkörteln.


   Övriga biverkningar

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • synnedsättning (synförändringar, inklusive dimsyn, förändrat färgseende, onormal överkänslighet för ljus, färgblindhet, ögonstörningar, upplevelse av halofenomen, nattblindhet, gungande synupplevelse, blixtar i synfältet, visuell aura, nedsatt synskärpa, förstärkt synupplevelse av ljus, förlust av delar av det normala synfältet, fläckar framför ögonen (flugseende))

   • feber

   • hudutslag

   • illamående, kräkningar, diarré

   • huvudvärk

   • svullna armar och ben

   • magsmärtor

   • andningssvårigheter

   • förhöjda leverenzymvärden

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • bihåleinflammation, inflammation i tandköttet, frossa, kraftlöshet

   • minskat antal, ävn kraftigt, av vissa typer av röda (ibland immunrelaterade) och/eller vita blodkroppar (ibland med feber), minskat antal trombocyter (blodplättar) -celler som hjälper till vid blodets levring

   • lågt blodsocker, sänkt halt av kalium i blodet, sänkt halt av natrium i blodet

   • oro, depression, förvirring, rastlöshet, sömnsvårigheter, hallucinationer

   • krampanfall, darrningar eller okontrollerade muskelrörelser, stickningar eller onormala hudförnimmelser, ökad muskelspänning, sömninghet, yrsel

   • blödning i ögat

   • hjärtrytmrubbningar, däribland mycket snabba hjärtslag, mycket långsamma hjärtslag, svimning

   • lågt blodtryck, inflammation i ett blodkärl (vilket kan ge upphov till blodpropp)

   • akuta andningsbesvär, smärta i bröstet, svullnad i ansiktet (mun, läppar och runt ögonen) vatten i lungorna

   • förstoppning, matsmältningsbesvär, inflammation i läpparna

   • gulsot, inflammation i levern och leverskada

   • hudutslag som kan leda till allvarlig blåsbildning och fjällning av huden som kännetecknas av ett plant, rött hudområde som är täckt av små sammanflytande knottror, hudrodnad

   • klåda

   • håravfall

   • ryggsmärtor

   • njursvikt, blod i urinen, förändrade njurfunktionsvärden.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • influensaliknande symtom, irritation och inflammation i magtarmkanalen, inflammation i magtarmkanalen som orsakar antibiotikaassocierad diarré, inflammation i lymfkärlen

   • inflammation i den tunna hinna som täcker bukväggens insida och bukorganen

   • lymfkörtelsvullnad (ibland smärtsam), benmärgssvikt, ökat antal eosinofiler

   • allergiska reaktioner eller överdrivet immunsvar

   • försämrad binjurefunktion, underaktiv sköldkörtel

   • avvikande hjärnfunktion, Parkinsonliknande symtom, nervskada som orsakar domningar, smärta, stickningar eller sveda i händer eller fötter

   • försämrad balans och koordinationsförmåga

   • hjärnsvullnad

   • dubbelseende, allvarliga tillstånd i ögat, t.ex. smärtor och inflammation i ögon och ögonlock, avvikande ögonrörelser, skada på synnerven som leder till synnedsättning, svullnad av synnervspapillen

   • nedsatt beröringssinne

   • förändrat smaksinne

   • hörselsvårigheter, öronringningar, svindel

   • inflammation i vissa inre organ – bukspottkörteln och tolvfingertarmen, svullnad och inflammation i tungan

   • leverförstoring, leversvikt, gallbesvär, gallsten

   • ledinflammation, inflammation i vener under huden (som kan bero på en blodpropp)

   • njurinflammation, äggvita i urinen, njurskada

   • mycket snabb puls eller överhoppade hjärtslag, ibland med oregelbundna elektriska impulser

   • onormalt EKG

   • ökad halt av kolesterol i blodet, ökad halt av urea i blodet

   • allergiska hudreaktioner (ibland svåra), inklusive livshotande hudsjukdomar som orsakar smärtsamma blåsor och sår på hud och slemhinnor, särskilt i munnen, inflammation i huden, nässelutslag, solskada eller allvarliga hudreaktioner efter exponering för ljus eller sol, hudrodnad och hudirritation, röd eller lila missfärgning av huden som kan bero på sänkt antal trombocyter, eksem

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • överaktiv sköldkörtel

   • försämrad hjärnfunktion som är en allvarlig komplikation av leversjukdom

   • förlust av merparten av fibrerna i synnerven, grumling av hornhinnan, ofrivilliga ögonrörelser

   • bullös ljuskänslighet

   • en rubbning där kroppens immunsystem angriper delar av det perifera nervsystemet

   • rubbningar av hjärtrytmen eller överledningen i hjärtat (ibland livshotande)

   • livshotande allergisk reaktion

   • förändringar i blodets förmåga att levra sig

   • allergiska hudreaktioner (ibland svåra) inklusive snabb svullnad (ödem) av ”läderhuden” (dermis), subkutan vävnad, slemhinnor och vävnad under slemhinnor, kliande eller ömmande fläckar av tjock, röd hud med silverfärgade hudfjäll, irritation av huden och slemhinnorna, livshotande hudsjukdom som medför att stora delar av hudens yttersta skikt (epidermis) lossnar från underliggande hudskikt

   • små fläckar med torr och fjällande hud, ibland förtjockad med hudhorn

   Biverkningar utan känd frekvens:

   • fräknar och pigmentfläckar.

   Andra viktiga biverkningar vars frekvens inte är känd men som omedelbart ska rapporteras till läkare:

   • hudcancer

   • inflammation i vävnaden som omger skelettet

   • röda, fjällande fläckar eller ringformade hudförändringar som kan vara symtom på en autoimmun sjukdom som kallas kutan lupus erythematosus.

   Eftersom Voriconazole Teva kan påverka lever och njurar bör din läkare kontrollera din lever- och njurfunktion genom att ta blodprover. Tala om för din läkare om du har ont i magen eller om din avföring har en annorlunda konsistens.

   Hudcancer har rapporterats hos patienter som fått långtidsbehandling med Voriconazole Teva.

   Solskada eller svår hudreaktion efter exponering för ljus eller sol var vanligare hos barn. Om du eller ditt barn utvecklar hudförändringar kan läkaren remittera dig eller ditt barn till en dermatolog som efter konsultation kan besluta att det är viktigt att du eller ditt barn kommer på regelbundna kontroller.

   Förhöjda leverenzymvärden sågs också oftare hos barn.

   Om några av dessa biverkningar inte går över eller är besvärliga, tala om det för din läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Voriconazole Teva ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blister eller kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är vorikonazol. Varje tablett innehåller antingen 50 mg vorikonazol (för Voriconazole Teva 50 mg filmdragerade tabletter) eller 200 mg vorikonazol (för Voriconazole Teva 200 mg filmdragerade tabletter).

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (se avsnitt 2 ”Voriconazole Teva innehåller laktos”) , kroskarmellosnatrium, povidon K25, pregelatiniserad majsstärkelse, magnesiumstearat, hypromellos 5 mPa·s, glycerol 85 %, titandioxid (E171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Voriconazole Teva 50 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls som vita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter (diameter ungefär 7,2 mm) märkta med ”V” på ena sidan och ”50” på andra sidan.

   Voriconazole Teva 200 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls som vita, rektangulära filmdragerade tabletter (storlek ungefär 17,2 x 7,2 mm) märkta med ”V” på ena sidan och ”200” på andra sidan.

   Voriconazole Teva 50 mg filmdragerade tabletter finns i förpackningsstorlekarna 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 eller 100 i PVC/Al-blister som multiförpackningar och enhetsförpackningar.

   Voriconazole Teva 200 mg filmdragerade tabletter finns i förpackningsstorlekarna 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 eller 100 i PVC/Al-blister som multiförpackningar och enhetsförpackningar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-11-08


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Voriconazole Teva

  Filmdragerad tablett 200 mg 56 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 478717
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  786 kr

  Jämförpris: 14,04 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?