Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Voriconazole Actavis

   50 mg och 200 mg filmdragerade tabletter
   vorikonazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. 

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Voriconazole Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Voriconazole Actavis
   3. Hur du använder Voriconazole Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Voriconazole Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Voriconazole Actavis är och vad det används för

   Voriconazole Actavis innehåller den aktiva substansen vorikonazol. Voriconazole Actavis är ett läkemedel mot svampinfektioner. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av de svampar som orsakar infektionerna.


   Läkemedlet används för att behandla patienter (vuxna och barn från 2 års ålder) med:

   • invasiv aspergillos (en typ av svampinfektion som orsakas av Aspergillus sp)

   • candidemi (en annan typ av svampinfektion som orsakas av Candida sp) hos icke-neutropena patienter (patienter utan onormalt lågt antal vita blodkroppar)

   • svåra invasiva Candida sp.- infektioner när svampen är motståndskraftig mot Flukonazol (ett annat svampläkemedel)

   • svåra svampinfektioner orsakade av Scedosporium sp. eller Fusarium sp. (två olika svamparter).

   Voriconazole Actavis är avsett för patienter med försämrade och eventuellt livshotande svampinfektioner.


   Förebyggande behandling hos stamcellstransplanterade patienter som löper hög risk att utveckla svampinfektion.


   Den här produkten ska endast användas under överinseende av läkare.


   Vorikonazol som finns i Voriconazole Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Voriconazole Actavis

   Använd inte Voriconazole Actavis

   • om du är allergisk mot vorikonazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller har tagit några andra läkemedel, även receptfria sådana, eller naturläkemedel.


   Följande läkemedel får inte tas under din behandling med Voriconazole Actavis:

   • terfenadin (används mot allergi)

   • astemizol (används mot allergi)

   • cisaprid (används mot magbesvär)

   • pimozid (används vid behandling av psykisk sjukdom)

   • kinidin (används mot oregelbunden hjärtverksamhet)

   • rifampicin (används vid behandling av tuberkulos)

   • efavirenz (används för behandling av hiv) vid doser om 400 mg eller mer en gång dagligen

   • karbamazepin (används vid behandling av kramper)

   • fenobarbital (används mot svåra sömnbesvär och kramper)

   • ergotalkaloider (t.ex. ergotamin, dihydroergotamin; används mot migrän)

   • sirolimus (används till transplanterade patienter)

   • ritonavir (används vid behandling av hiv) vid doser om 400 mg eller mer två gånger dagligen

   • johannesört (naturläkemedel).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Voriconazole Actavis om:

   • du tidigare har fått en allergisk reaktion mot andra azoler.

   • du har eller tidigare har haft en leversjukdom. Om du har en leversjukdom kan läkaren skriva ut en lägre dos Voriconazole Actavis. Läkaren ska även genom blodprover kontrollera din leverfunktion under tiden som du behandlas med Voriconazole Actavis.

   • du har en känd sjukdom i hjärtats muskulatur, oregelbundna hjärtslag, långsamma hjärtslag eller en EKG-förändring som kallas ”långt QTc-syndrom”.

   Undvik allt solljus och exponering för solen under tiden du behandlas med läkemedlet. Det är viktigt att täcka utsatta delar av huden och att använda solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor (SPF), eftersom huden kan bli mer känslig för solens UV-strålar. Dessa försiktighetsåtgärder gäller även barn.


   Medan du behandlas med Voriconazole Actavis ska

   du omedelbart tala om för läkaren om du får

   • solskada

   • allvarliga hudutslag eller blåsor

   • skelettsmärta

   Om du får ovanstående hudbesvär kan din läkare remittera dig till en hudläkare, som efter en konsultation kan besluta att det är viktigt för dig att bli undersökt regelbundet. Det finns en liten risk att utveckla hudcancer under långtidsanvändning med Voriconazole Actavis.


   Din läkare kontrollerar lever- och njurfunktionen genom att ta vissa blodprover.

   Barn och ungdomar

   Voriconazole Actavis ska inte ges till barn under 2 års ålder.

   Andra läkemedel och Voriconazole Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   En del läkemedel kan påverka eller påverkas av samtidig användning av Voriconazole Actavis.


   Tala om för din läkare om du tar följande läkemedel eftersom samtidig behandling med Voriconazole Actavis inte ska tas samtidigt om det går att undvika:

   • ritonavir (för behandling av hiv) i doser om 100 mg två gånger dagligen

   Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel eftersom samtidig behandling med Voriconazole Actavis ska undvikas om möjligt, och dosjustering av vorikonazol kan behövas:

   • Rifabutin (för behandling av tuberkulos). Om du redan behandlas med rifabutin måste dina blodvärden och biverkningar följas.

   • Fenytoin (för behandling av epilepsi). Om du redan behandlas med fenytoin måste koncentrationen av fenytoin i blodet följas under behandlingen med Voriconazole Actavis och dosen kan behöva justeras.

   Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel eftersom en dosjustering eller kontroll kan behöva göras för att se till att dessa läkemedel och/eller Voriconazole Actavis fortfarande har önskad effekt:

   • warfarin och andra antikoagulantia (t.ex. fenprokumon, acenokumarol) (används för att hämma blodets förmåga att levra sig)

   • ciklosporin (används till transplanterade patienter)

   • takrolimus (används till transplanterade patienter)

   • sulfonureider (t.ex. tolbutamid, glipizid och glyburid) (används mot diabetes)

   • statiner (t.ex. atorvastatin, simvastatin) (kolesterolsänkande läkemedel)

   • benzodiazepiner (t.ex. midazolam, triazolam) (används mot svåra sömnbesvär och stress)

   • omeprazol (används vid behandling av magsår)

   • P-piller (om du tar Voriconazole Actavis samtidigt som du använder p-piller kan du få biverkningar som illamående och menstruationsrubbningar)

   • vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin och vinblastin) (används vid behandling av cancer)

   • indinavir och andra hiv-proteashämmare (används vid behandling av hiv)

   • icke-nukleosida omvänt transkriptas-hämmare (t.ex. efavirenz, delavirdin, nevirapin) (används vid behandling av hiv) (vissa doser av efavirenz får INTE användas samtidigt som Voriconazole Actavis)

   • metadon (används för att behandla heroinmissbruk)

   • alfentanil och fentanyl och andra kortverkande opiater som sufentanil (smärtstillande läkemedel som används vid kirurgiska ingrepp)

   • oxykodon och andra långverkande opiater som hydrokodon (används vid medelsvår och svår smärta)

   • icke-steroida antiinflammatoriska medel (t.ex. ibuprofen, diklofenak) (används för att behandla smärta och inflammation)

   • flukonazol (används vid svampinfektioner)

   • everolimus (används vid behandling av avancerad njurcancer och hos transplanterade patienter).

   Graviditet och amning

   Voriconazole Actavis får inte tas under graviditet, om inte din läkare föreskrivit detta. Effektiv preventivmetod ska användas av kvinnor i fertil ålder. Kontakta omedelbart din läkare om du blir gravid under tiden du tar Voriconazole Actavis.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Voriconazole Actavis kan orsaka dimsyn eller obehaglig ljuskänslighet. Medan du upplever något sådant ska du inte köra bil, använda verktyg eller maskiner. Kontakta din läkare om du upplever detta.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Voriconazole Actavis innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör dukontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Voriconazole Actavis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Din läkare bestämmer din dos beroende på din vikt och den typ av infektion du har.

   Rekommenderad dos till vuxna (inklusive äldre patienter) är följande:


   Tabletter

   Patienter 40 kg eller över

   Patienter under 40 kg

   Dosen de första 24 timmarna

   (laddningsdosering)

   400 mg var 12:e timme under

   de första 24 timmarna

   200 mg var 12:e timme under

   de första 24 timmarna

   Dos efter de första 24 timmarna

   (underhållsdos)

   200 mg två gånger dagligen

   100 mg två gånger dagligen

   Beroende på hur behandlingen fungerar kan läkaren ordinera en höjning av dosen till 300 mg två gånger dagligen. Läkaren kan ordinera en sänkning av dosen om du har lätt till måttligt nedsatt leverfunktion.

   Användning för barn och ungdomar

   Rekommenderad dos till barn och ungdomar är följande:


   Tabletter

   Barn från 2 år och upp

   till 12 år och ungdomar 12-14 år som väger mindre än 50 kg

   Ungdomar 12-14 år som väger 50 kg eller mer; samt ungdomar äldre än 14 år

   Dosen de första 24 timmarna

   (laddningsdosering)

   Behandling kommer att påbörjas som en infusion

   400 mg var 12:e timme under

   de första 24 timmarna

   Dos efter de första 24 timmarna

   (underhållsdos)

   9 mg/kg två gånger dagligen

   (maximal dos är

   350 mg två gånger dagligen)

   200 mg två gånger dagligen

   Beroende på hur behandlingen fungerar kan läkaren öka eller minska den dagliga dosen.

   • Tabletter får endast ges till barn som kan svälja tabletter.

   Ta din tablett minst en timme före, eller en timme efter måltid. Svälj tabletten hel tillsammans med vatten.


   Om du eller ditt barn tar Voriconazole Actavis för att förebygga svampinfektioner kan läkaren sluta att ge Voriconazole Actavis om du eller ditt barn utvecklar biverkningar orsakade av behandlingen.

   Om du har tagit för stor mängd av Voriconazole Actavis

   Om du tar fler tabletter än föreskrivet (eller om någon annan tar dina tabletter) måste du rådfråga läkare eller omedelbart åka till akutmottagningen på närmaste sjukhus. Ta med din förpackning med Voriconazole Actavis. Du kan känna av en onormal ljuskänslighet om du tar för mycket Voriconazole Actavis.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har glömt att använda Voriconazole Actavis

   Det är viktigt att du tar dina Voriconazole Actavis tabletter regelbundet vid samma tid varje dag. Om du glömmer att ta en dos, ta nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Voriconazole Actavis

   Det har visats att effekten av ditt läkemedel väsentligt kan öka om alla doser tas vid den rätta tidpunkten. Om inte din läkare säger åt dig att sluta behandlingen är det därför viktigt att fortsätta ta Voriconazole Actavis som beskrivits ovan.


   Fortsätt att ta Voriconazole Actavis tills din läkare talar om för dig att sluta. Avbryt inte behandlingen i förtid eftersom din infektion då kanske inte läker ut. Patienter med försvagat immunsystem eller de med svåra infektioner kan behöva långtidsbehandling för att förhindra att infektionen återkommer.


   När behandling med Voriconazole Actavis avbryts av din läkare bör du inte märka någon effekt av detta.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Om några biverkningar uppträder är de flesta förmodligen obetydliga eller tillfälliga. Några kan dock vara allvarliga och kräva medicinsk vård.


   Allvarliga biverkningar - Sluta ta Voriconazole Actavis och sök omedelbart läkare

   • hudutslag

   • gulsot; förändringar i blodprov som testar leverns funktion

   • inflammation i bukspottkörteln

   Övriga biverkningar

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer) är:

   • synnedsättning (synförändringar)

   • feber

   • hudutslag

   • illamående, kräkningar, diarré

   • huvudvärk

   • svullna armar och ben

   • magsmärtor

   • andningssvårigheter

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) är:

   • influensa-liknande symtom, irritation och inflammation i magtarmkanalen, bihåleinflammation, inflammation i tandköttet, frossa, kraftlöshet

   • minskat antal av vissa typer av röda eller vita blodkroppar, minskat antal trombocyter (blodplättar) - celler som hjälper till vid blodets levring

   • allergiska reaktioner eller överdrivet immunsvar

   • lågt blodsocker, sänkt halt av kalium i blodet, sänkt halt av natrium i blodet

   • oro, depression, förvirring, rastlöshet, sömnsvårigheter, hallucinationer

   • krampanfall, darrningar eller okontrollerade muskelrörelser, stickningar eller onormala hudförnimmelser, ökad muskelspänning, sömnighet, yrsel

   • blödning i ögat

   • hjärtrytmrubbningar, däribland mycket snabba hjärtslag, mycket långsamma hjärtslag, svimning

   • lågt blodtryck, inflammation i en ven (vilket kan ge upphov till blodpropp)

   • andningsbesvär, smärta i bröstet, svullnad i ansiktet, vatten i lungorna

   • förstoppning, matsmältningsbesvär, inflammation i läpparna

   • gulsot, inflammation i levern, hudrodnad

   • hudutslag som kan leda till allvarlig blåsbildning och fjällning av huden som kännetecknas av ett plant, rött hudområde som är täckt av små sammanflytande knottror

   • klåda

   • håravfall

   • ryggsmärtor

   • njursvikt, blod i urinen, förändrade njurfunktionsvärden

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) är:

   • inflammation i magtarmkanalen som orsakar antibiotikaassocierad diarré, inflammation i lymfkärlen

   • inflammation i den tunna hinna som täcker bukväggens insida och bukorganen

   • förstorade lymfkörtlar (ibland smärtsamma), förändringar i blodets förmåga att levra sig, benmärgssvikt, andra förändringar av blodkroppar (förhöjd halt av eosinofiler och sänkt halt av vita blodkroppar i blodet)

   • försämrad binjurefunktion, underaktiv sköldkörtel

   • onormal hjärnfunktion, Parkinsonliknande symtom, nervskada som orsakar domningar, smärta, stickningar eller sveda i händer eller fötter

   • försämrad balans och koordinationsförmåga

   • hjärnsvullnad

   • dubbelseende, allvarliga tillstånd i ögat däribland: smärta och inflammation av öga och ögonlock, ofrivilliga ögonrörelser, onormala ögonrörelser, skada på synnerven som leder till synnedsättning, svullnad av synnervspapillen

   • nedsatt beröringssinne

   • förändrat smaksinne

   • hörselsvårigheter, öronringningar, vertigo

   • inflammation i vissa invärtes organ - bukspottkörteln och tolvfingertarmen, svullnad av och inflammation i tunga

   • leverförstoring, leversvikt, gallbesvär, gallsten

   • ledinflammation, inflammation i vener under huden (som kan vara förenad med blodproppsbildning)

   • njurinflammation, äggvita i urinen

   • mycket snabb puls eller överhoppade hjärtslag

   • onormalt EKG

   • höjd halt av kolesterol i blodet, höjd halt av urea i blodet

   • allergiska hudreaktioner (ibland allvarliga), inklusive hudutslag med blåsbildning och fjällning, inflammation i huden, snabb svullnad (ödem) av ”läderhuden” (dermis), subkutan vävnad, slemhinnor och vävnad under slemhinnor, klåda eller ömmande fläckar av tjock, röd hud med silverfärgade hudfjäll, nässelutslag, solskada eller allvarliga hudreaktioner efter exponering för ljus eller sol, hudrodnad och hudirritation, röd eller lila missfärgning av huden som kan bero på sänkt antal trombocyter, eksem

   • reaktion vid injektionsstället

   • livshotande allergisk reaktion

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer) är:

   • överaktiv sköldkörtel

   • försämrad hjärnfunktion som är en allvarlig komplikation till leversjukdom

   • skador på synnerven som medför nedsatt syn, grumling av hornhinnan

   • bullös fotosensitivitet

   • en rubbning vid vilken kroppens immunsystem angriper delar av det perifera nervsystemet

   • allvarliga rubbningar av hjärtrytmen som kan vara livshotande

   Andra viktiga biverkningar vars frekvens inte är känd men som omedelbart ska rapporteras till läkare:

   • hudcancer

   • inflammation i vävnaden som omger skelettet

   • röda, fjällande fläckar eller ringformade hudförändringar som kan vara symtom på en autoimmun sjukdom som kallas kutan lupus erythematosus.

   Eftersom Voriconazole Actavis kan påverka lever och njurar bör din läkare kontrollera din lever- och njurfunktion genom att ta blodprover. Tala om för din läkare om du har ont i magen eller om din avföring har en annorlunda konsistens.


   Hudcancer har rapporterats hos patienter som behandlats med Voriconazole Actavis vid långtidsbehandling.


   Solskada eller svår hudreaktion efter exponering för ljus eller sol var vanligare hos barn. Om du eller ditt barn utvecklar hudförändringar kan läkaren remittera dig eller ditt barn till en dermatolog som efter konsultation kan besluta att det är viktigt att du eller ditt barn kommer på regelbundna kontroller. Om några av dessa biverkningar inte går över eller är besvärliga, tala om det för din läkare.

   5. Hur Voriconazole Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blistret efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är vorikonazol. Varje tablett innehåller 50 mg vorikonazol eller 200 mg vorikonazol.

   • Övriga ingredienser är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, povidon K29/32, magnesiumstearat, hypromellos 6cP, titandioxid (E171), makrogol 3350, triacetin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Voriconazole Actavis 50 mg filmdragerade tabletter är 7 mm runda och vita med märkningen ”VC50” på ena sidan.

   Voriconazole Actavis 200 mg filmdragerade tabletter är vita och ovala med måtten 15,5 x 7,9 mm och märkningen ”VC200” på ena sidan.


   Voriconazole Actavis 50 mg filmdragerade tabletter finns i förpackningsstorlekarna 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 och 100 tabletter.

   Voriconazole Actavis 200 mg filmdragerade tabletter finns i förpackningsstorlekarna 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 och 100 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegur 76-78

   220 Hafnarfjördur

   Island


   Tillverkare

   Actavis Ltd.

   BLB016, Bulebel Industrial Estate

   Zejtun ZTN 3000

   Malta


   Actavis ehf.

   Reykjavikurvegur 78

   IS-220, Hafnarfjördur

   Island


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-09-10


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Voriconazole Actavis

  Filmdragerad tablett 200 mg 28 styck Blister

  • Varunummer: 449508
  • Tillverkare: Actavis AB

  2.436,12 kr

  Jämförspris: 87 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?