Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Voluven

   60 mg/ml infusionsvätska, lösning.
   Hydroxietylstärkelse (HES 130/0,4) i en isoton natriumkloridlösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Voluven är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Voluven
   3. Hur du använder Voluven
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Voluven ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Voluven är och vad det används för

   Voluven är ett volymersättningsmedel för plasma som används för att återställa blodvolymen när du har förlorat blod, när enbart produkter som kallas kristalloider inte anses tillräckliga.

   Hydroxietylstärkelse som finns i Voluven kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller anna hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Voluven

   Använd inte Voluven

   • om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en svår systemisk infektion (blodförgiftning)

   • om du har brännskador

   • om du har nedsatt njurfunktion eller får dialys

   • om du har en blödning i hjärnan (intrakraniell blödning eller hjärnblödning)

   • om du är svårt sjuk (t.ex. behöver vara inlagd på en intensivvårdsavdelning)

   • om du har för mycket vätska i kroppen och har fått veta att du har ett tillstånd som kallas hyperhydrering

   • om du har vätska i lungorna (lungödem)

   • om du är uttorkad

   • om du har fått veta att du har en allvarlig ökning av natrium eller klorid i blodet

   • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion

   • om du har svår hjärtsvikt

   • om du har svåra problem med blodkoagulationen

   • om du har fått en organtransplantation

   Varningar och försiktighet

   Det är viktigt att berätta för din läkare om du har:

   • nedsatt leverfunktion

   • problem med hjärtat eller blodcirkulationen

   • störningar i blodkoagulationen

   • problem med njurarna

   På grund av risken för allergiska (anafylaktiska/anafylaktoida) reaktioner, kommer du att övervakas noggrant när du får detta läkemedel för att upptäcka tidiga tecken på en allergisk reaktion.

   Kirurgi och trauma:

   Din läkare kommer att noggrant överväga om detta läkemedel är lämpligt för dig.

   Din läkare kommer att justera dosen av Voluven noga för att förhindra vätskeöverbelastning. Detta kommer särskilt att ske om du har problem med dina lungor eller med hjärtat eller cirkulationen.

   Vårdpersonalen kommer också att övervaka din vätskebalans, salthalt i blodet och njurfunktion. Vid behov kan du få ytterligare salter.

   Det kommer dessutom att säkerställas att du får tillräckligt med vätska.

   Voluven ska inte ges till dig om du har nedsatt njurfunktion eller njurskada som kräver dialys.

   Om njurfunktionen blir nedsatt under behandlingen:

   Om läkaren upptäcker tecken på nedsatt njurfunktion kommer han/hon sluta ge dig detta läkemedel. Dessutom kan din läkare behöva övervaka din njurfunktion under upp till 90 dagar.

   Om du får Voluven upprepade gånger kommer läkaren övervaka blodets förmåga att koagulera, blödningstid och andra funktioner. Vid en försämring av blodets förmåga att koagulera kommer din läkare att sluta ge dig detta läkemedel.

   Om du ska genomgå öppen hjärtkirurgi med hjärt-lungmaskin för att hjälpa till att pumpa blodet under operationen, rekommenderas inte att du får denna lösning.

   Barn

   Det finns begränsade data för barn, varför HES-produkter inte rekommenderas för denna population.

   Andra läkemedel och Voluven

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Inga negativa effekter mellan Voluven och andra läkemedel är kända i dagsläget.

   Voluven med mat och dryck

   Det finns inga kända negativa effekter av att få Voluven samtidigt med mat eller dryck.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Om du är gravid kommer din läkare ge dig Voluven först efter att ha vägt fördelar med behandlingen mot eventuella risker för barnet.

   Om du ammar kommer din läkare besluta om du ska fortsätta eller avbryta amningen eller fortsätta eller avbryta behandlingen, efter att ha vägt fördelar med ammning för barnet och fördelar med behandlingen för dig.

   Det saknas information från behandling av gravida (utom kejsarsnitt, se nedan) och ammande kvinnor. Djurstudier tyder varken på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller barnets utveckling efter födsel. Inga tecken på teratogenicitet har iakttagits.

   Det finns begränsade data tillgängliga på användning av en engångsdos av Voluven 60 mg/ml till gravida kvinnor vid kejsarsnitt med ryggmärgsbedövning. Ingen negativ påverkan av Voluven 60 mg/ml på patientsäkerhet kunde detekteras, inte heller kunde någon negativ inverkan på det nyfödda barnet detekteras.

   Det är inte känt huruvida hydroxietylstärkelse utsöndras i bröstmjölk hos människa. Utsöndringen av hydroxietylstärkelse i mjölk har inte studerats i djur.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Din körförmåga och förmåga att använda maskiner påverkas inte av Voluven.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Voluven

   Voluven ges av, eller under direkt överinseende av läkare, som noggrant kommer att kontrollera den mängd Voluven du får.

   Administreringssätt
   Du får läkemedlet genom infusion i en ven (intravenöst dropp). Infusionshastigheten samt den mängd lösning som ges beror på dina specifika behov, vilken sjukdom läkemedlet används för att behandla och på den angivna maximala dygnsdosen.

   Dosering

   Din läkare avgör lämplig dos för dig.

   Din läkare kommer att använda lägsta möjliga effektiva dos och kommer inte att ge dig Voluven under mer än 24 timmar.

   Den maximala dygnsdosen är 30 ml/kg för Voluven 60 mg/ml.

   Användning för barn

   Det finns endast begränsad erfarenhet av användning av detta läkemedel på barn. Därför är det inte rekommenderat att använda detta läkemedel på barn.

   Användning för barn

   Det finns endast begränsad erfarenhet av användning av detta läkemedel på barn. Därför är det inte rekommenderat att använda detta läkemedel på barn.

   Om du har fått för stor mängd Voluven

   Som för alla så kallade plasmaersättningsmedel kan en för stor tillförsel av Voluven leda till en överbelastning av cirkulationssystemet vilket t.ex. kan ge vatten i lungorna (lungödem).

   Din läkare kommer att se till att du får rätt mängd Voluven. Olika människor behöver dock olika doser, och om den dos du får visar sig vara för stor kommer din läkare omedelbart att avbryta behandlingen med Voluven och vid behov ge ett läkemedel som driver ut vätska ur kroppen (diuretikum).

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Voluven orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga:

   kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

   Vanliga:

   kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   Mindre vanliga:

   kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

   Sällsynta:

   kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer

   Mycket sällsynta:

   kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

   Ingen känd frekvens:

   kan inte beräknas från tillgängliga data

   Blod och lymfsystemet

   Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1000 personer): Tillförsel av hydroxietylstärkelse kan, beroende på dosen, medföra att blodets förmåga att levra sig ändra utan att det beror på en utspädning av blodet.

   Immunsystemet

   Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1000 personer): Läkemedel som innehåller hydroxietylstärkelse kan ge svåra allergiska reaktioner (hudrodnad, milda influensaliknande symptom, låg eller hög puls, svullnad i halsen och andningssvårigheter, vätska i lungorna som inte orsakas av hjärtproblem).

   Hud och subkutan vävnad

   Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer): Klåda är en känd biverkan av hydroxietylstärkelse vid långvarig tillförsel av höga doser.

   Undersökningar

   Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer): Koncentrationen av enzymet serumamylas kan öka vid tillförsel av hydroxietylstärkelse och kan förväxlas med diagnosen av bukspottkörtelinflammation (pankreatit). Den förhöjda amylasnivån får dock inte användas för att diagnostisera pankreatit.

   Andra biverkningar associeras med den spädning av blodet som sker vid höga doser, så som förlängd tid för blodet att levra sig.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • Njurskada

   • Leverskada

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Voluven ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Får ej frysas.

   Använd inte Voluven efter det utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkaren eller sköterskan kommer att se till att lösningen är klar och fri från partiklar, att förpackningen är oskadad och att ytterpåsen tas bort från påsen av polyolefin (freeflex) före användningen.

   Lösningen ska användas omedelbart efter att förpackningen har öppnats och överbliven lösning ska kasseras efter behandlingen. Endast för engångsbruk.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   1000 ml infusionsvätska innehåller:

   Poly(O-2-hydroxyetyl)stärkelse (Ph.Eur.)

   - Molär substitution 0,38–0,45

   - Medelmolekylvikt (MW) = 130 000 Da

   (tillverkad från majsstärkelse)

   60 g

   Natriumklorid

   9 g

   Elektrolyter:


   Na+

   154 mmol/l

   Cl-

   154 mmol/l

   Teoretisk osmolaritet:

   308 mOsm/l

   Syratiter:

   < 1,0 mmol NaOH/l

   pH:

   4,0–5,5

   Övriga innehållsämnen: natriumhydroxid, saltsyra, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Voluven är en steril, klar till lätt opaliserande lösning, färglös till svagt gul.

   Den förpackas i

   • mjuka påsar av polyolefin (freeflex) eller PVC

   • polyetylenflaska (KabiPac)

   • i en glasflaska

   Polyolefin påse (freeflex) med ytterpåse:

   1, 5, 10, 20, 30, 35, 40 x 250 ml

   1, 5, 10, 15, 20 x 500 ml

   Polyetylenflaska (KabiPac):

   1, 10, 20, 30 x 250 ml

   1, 10, 20 x 500 ml

   PVC-påse med ytterpåse:

   1, 5, 25 x 250 ml

   1, 5, 15 x 500 ml

   Ofärgad glasflaska av typ II-glas med halobutylgummipropp och aluminiumkapsyl:

   1, 5, 10 x 250 ml

   1, 5, 10 x 500 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Sverige

   Tillverkare:

   Fresenius Kabi Deutschland GmbH

   61346 Bad Homburg v.d.H.

   Tyskland

   eller

   Fresenius Kabi France

   6, rue du Rempart

   BP 611

   27400 Louviers Cedex

   Frankrike

   eller

   Fresenius Kabi Polska Sp. z.o.o.

   Wytwórnia Plynów Infuzyjnych

   ul. Sienkiewicza 25

   99-300 Kutno

   Polen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-08-11


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Användningen av HES bör begränsas till den inledande fasen av volymersättningen och användas under maximalt 24 timmar.

   Den maximala dygnsdosen är 30 ml Voluven 60 mg/ml per kg kroppsvikt.

   Den lägsta möjliga effektiva dosen ska användas. Behandlingen bör åtföljas av kontinuerlig hemodynamisk övervakning så infusionen stoppas så snart lämpliga hemodynamiska mål har uppnåtts. Den maximala rekommenderade dygnsdosen får inte överskridas.

   De första 10-20 ml bör infunderas långsamt och under noggrann övervakning av patienten, så att en eventuell anafylaktisk/anafylaktoid reaktion kan upptäckas så tidigt som möjligt.

   Om en anafylaktoid/anafylaktisk reaktion inträffar ska infusionen omedelbart avbrytas och lämplig akut medicinsk behandling initieras.

   Behandlingstiden beror på

   • hur låg blodvolymen är

   • blodtrycket

   • spädningen av blodet och dess komponenter (blodplättar, röda blodkroppar osv.)

   Pediatrisk population

   Det finns begränsade data för barn, varför HES-produkter inte rekommenderas för denna population.

   Endast för engångsbruk.

   Ska användas omedelbart efter att flaskan eller påsen har öppnats.

   Ej använt läkemedel ska kasseras.

   Använd endast klar, partikelfri lösning och oskadade förpackningar.

   Avlägsna ytterpåsen från polyolefinpåsen (freeflex) före användning.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Voluven

  Infusionsvätska, lösning 60 mg/ml 20 x 500 milliliter Påse

  • Varunummer: 066287
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?