Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Voltaren T

   50 mg dragerade tabletter
   diklofenakkalium

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD VOLTAREN T ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER VOLTAREN T
   3. HUR DU ANVÄNDER VOLTAREN T
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR VOLTAREN T SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD VOLTAREN T ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Voltaren T dämpar inflammation, lindrar smärta och sänker feber. Voltaren T tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

   Voltaren T används för att behandla akut mild till måttlig smärta och migränanfall.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER VOLTAREN T

   Använd inte Voltaren T:

   • om du är allergisk mot diklofenak eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

   • om du tidigare har fått allergiska reaktioner såsom svullnad av ansikte, läppar, svalg, tunga och/eller armar och ben (tecken på angioödem), astma, snuva eller hudutslag när du tagit smärtstillande medel innehållande acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot smärta/inflammation inom gruppen NSAID

   • om du har svår leversjukdom

   • om du har ökad blödningsbenägenhet

   • om du har porfyri (ämnesomsättningssjukdom)

   • om du har eller har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår

   • om du tidigare har fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med diklofenak eller liknande preparat

   • om du har en känd hjärtsjukdom och/eller sjukdom i hjärnans blodkärl, t.ex. hjärtattack, stroke, ”mini-stroke” (transitorisk ischemisk attack, TIA). Du kan även ha haft förträngningar i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan, eller har opererats för sådana förträngningar genom rensning av kärlen eller via en bypass-operation

   • om du har eller har haft problem med blodcirkulationen (perifer kärlsjukdom)

   • om du har svår njursjukdom

   • under graviditetens sista 3 månader

   Varningar och försiktighet

   Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra allvarliga risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.

   Om du har eller har haft följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandling med Voltaren T påbörjas:

   • diabetes

   • kärlkramp, blodproppar, högt blodtryck

   • magsår eller tolvfingertarmsår

   • inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

   • leversjukdom

   • hjärt- eller njursjukdom

   • inflammation i näshålornas slemhinnor, astma, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), kronisk infektion i luftvägarna eller allergiska reaktioner såsom nässelutslag eller angioödem (periodiskt uppträdande lokala ansvällningar)

   • SLE (bindvävssjukdom)

   • blodsjukdomar och sjukdomar med ökad blödningstendens

   • högt blodtryck

   Innan du får diklofenak, tala om för din läkare:

   • om du röker

   • om du har höga kolesterol- eller triglyceridvärden (blodfetter)

   Äldre personer, speciellt med låg kroppsvikt, bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.

   NSAID inklusive Voltaren T kan i sällsynta fall ge magsår vilket kan uppträda när som helst under behandlingen med eller utan varningssymtom. Patienter som får besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, ska kontakta läkare vid symtom från buken.

   Liksom andra NSAID kan Voltaren T dölja tecken eller symtom på infektion.

   Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.

   Användning av Voltaren T (liksom alla läkemedel som hämmar cyclooxygenas/prostaglandinsyntes) kan försvåra möjligheten att bli gravid. Rådgör med läkare om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid. Påverkan är tillfällig, dvs. upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

   Läkemedel som Voltaren T kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.

   Du bör vara uppmärksam på tecken och symtom som t ex. bröstsmärta, andnöd, svaghet, sluddrande tal som kan komma utan förvarning. Om du får dessa besvär ska du omedelbart kontakta läkare.

   Andra läkemedel och Voltaren

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Voltaren T kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

   • medel mot blodpropp (t ex warfarin, tiklopidin, acetylsalicylsyra, heparin)

   • läkemedel för behandling av diabetes, med undantag för insulin

   • litium eller selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) (används vid vissa typer av depression)

   • digoxin (används vid hjärtbesvär)

   • takrolimus (används vid transplantationer och eksem)

   • ciklosporin (används vid transplantationer, vid svår psoriasis och reumatism)

   • vissa läkemedel mot högt blodtryck (s.k. betareceptorblockerande medel, angiotensin II-antagonister och ACE-hämmare)

   • diuretika (vätskedrivande medel som också används mot högt blodtryck)

   • kinolonantibiotika (används vid urinvägsinfektion)

   • kortikosteroider (används för att behandla inflammatoriska sjukdomar)

   • kolestipol eller kolestyramin (används vid höga blodfetter)

   • rifampicin (antibiotika vid tuberkulos)

   • karbamazepin (används vid epilepsi)

   • johannesört

   • metotrexat (används vid psoriasis, reumatism och vissa former av cancer)

   • sulfinpyrazon (används vid gikt)

   • vorikonazol eller flukonazol (används vid svampinfektioner)

   • fenytoin (används vid epilepsi)

   • amiodaron (används vid rytmrubbningar i hjärtat)

   • trimetoprim (används för att förbygga eller behandla urinvägsinfektion)

   Samtidig användning av andra NSAID bör undvikas då risken för biverkningar ökar.

   Voltaren T med mat och dryck

   Tabletterna sväljs tillsammans med vätska.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Intag av Voltaren T kan hämma fertiliteten hos kvinnor och ska undvikas av kvinnor som försöker bli gravida eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

   Voltaren T passerar över i modersmjölk. För att undvika påverkan på barnet ska Voltaren T inte användas vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Voltaren T kan hos vissa personer ge biverkningar som synstörningar, yrsel eller dåsighet. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Voltaren T innehåller sackaros

   Tabletterna innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU ANVÄNDER VOLTAREN T

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Akuta smärttillstånd

   Vanlig dos för vuxna: 50 mg upp till 3 gånger per dygn. Högsta rekommenderade dygnsdos är 150 mg.

   Migränanfall

   Vanlig dos för vuxna: 50 mg tas vid första tecknet på ett migränanfall. Om lindring ej uppnås inom 2 timmar, tas ytterligare 50 mg. Detta kan upprepas med 4-6 timmars mellanrum, men högst 150 mg per dag.

   Tabletterna sväljs tillsammans med vätska. Tabletterna ska inte delas eller tuggas.

   Om du använt för stor mängd av Voltaren T

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

   Sluta använda Voltaren T och tala genast om för din läkare om du märker av följande:

   • Infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär. Voltaren T kan påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras (mycket sällsynt). Ett blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du vid kontakt med läkare informerar om din medicinering.

   • Symtom som svullnad av bl. a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter (angioödem) uppträder (mycket sällsynt).

   • Hudutslag eller skador på slemhinnorna. Allvarliga hudreaktioner (Steven Johnsons syndrom (slemhinne- och hudinflammation med blåsor och hög feber) och Lyells syndrom (som Steven-Johnsons syndrom men även med plötslig hudavlossning)) vid användning av NSAID har rapporterats (mycket sällsynt).

   • Hjärtklappning eller plötslig bröstsmärta (tecken på hjärtinfarkt). Om du blir andfådd, får svårigheter att andas när du ligger ned eller om fötter eller ben svullnar (tecken på hjärtsvikt) (mindre vanlig).

   • Lätt kramp och ömhet i magen, som börjar kort efter behandlingsstarten med Voltaren T och följs av ändtarmsblödning eller blodig diarré, vanligtvis inom 24 timmar efter att magsmärtor uppstår (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).

   Även följande biverkningar har rapporterats vid användning av Voltaren T:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magsmärta, illamående, kräkningar, diarré, matsmältningsrubbningar, minskad aptit, ökad gasbildning, huvudvärk, yrsel, svindel, hudutslag, förhöjda levervärden.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): kramp i luftrören.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Trötthet, svullnad i kroppen på grund av vätskeansamling, överkänslighetsreaktioner (nässelutslag, allergisk chockreaktion med blodtrycksfall), magkatarr, magsår, magblödningar (blodblandad kräkning, blod i avföringen, blodiga diarréer), impotens (samband osäkert), leverfunktionsstörningar (leverinflammation, gulsot), astma (inklusive andnöd).

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare inklusive enstaka rapporter): Påverkan på synen (dimsyn, dubbelseende) och hörseln (nedsatt hörsel, öronsusningar), insomningssvårigheter, mardrömmar, irritabilitet, ängslan, depression, minnesstörningar, förvirring, störd verklighetsuppfattning, myrkrypningar, darrningar, kramper, känselbortfall, smakförändringar, påverkan på kärl (t ex högt blodtryck, kärlinflammation), blodbildspåverkan (minskat antal blodplättar som kan ge små blödningar i hud och slemhinnor, sönderfall av röda blodkroppar, blodbrist, minskat antal vita blodkroppar), eksem, klåda, hudrodnad, håravfall, ljusöverkänslighetsreaktioner, påverkan på njurarna (t ex minskad eller upphörd urinproduktion och blod i urinen), allvarlig leversjukdom, leversvikt, hjärnhinneinflammation eller lunginflammation utan bakteriell orsak, stroke, tarmsbesvär (t.ex. förstoppning, inflammation i tarmen med eller utan blödningar), försämring av Crohns sjukdom och ulcerös kolit, inflammation i tungan, munnen eller matstrupen, inflammation i bukspottkörteln.

   För NSAID förekommer i sällsynta fall allvarliga hud- och mjukdelsinfektioner i samband med vattkoppor.

   Läkemedel som diklofenak kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke, risken ökar vid högre doser och långtidsbehandling.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR VOLTAREN T SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Voltaren T dragerade tabletter 50 mg

   Det aktiva innehållsämnet är diklofenakkalium. Varje tablett innehåller 50 mg diklofenakkalium.

   Övriga innehållsämnen är kalciumfosfat, vattenfri kollodial kiseldioxid, magnesiumstearat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat, makrogol 8000, sackaros, talk titandioxid (färgämne E 171), röd järnoxid (färgämne E 172).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Sverige AB

   Box 1218

   164 28 Kista


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2019-01-23

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Voltaren® T

  Dragerad tablett 50 mg 20 styck Blister

  • Varunummer: 069211
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  101 kr

  Jämförpris: 5,05 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?