Bild på Voltaren
 • Medicinskt plåster
 • Läkemedel
 • Vid inflammation/värk i muskler och leder i samband med t ex. sportskador. Diklofenak. Från 16 år. Egenvårdsbehandla i max 7dagar.
 • Lindrar smärta och inflammation, minskar svullnad.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Voltaren

   140 mg medicinskt plåster
   diklofenaknatrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Voltaren är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Voltaren
   3. Hur du använder Voltaren
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Voltaren ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Voltaren är och vad det används för

   Voltaren är ett smärtstillande medel som hör till läkemedelsgruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID).


   Voltaren används för lokal symtomatisk korttidsbehandling av smärta i samband med akuta sträckningar, stukningar eller mjukdelsskador på armar och ben till följd av skador (t.ex. idrottsskador) till ungdomar över 16 år och vuxna.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Voltaren

   Använd inte Voltaren

   - om du är allergisk mot diklofenak eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   - om du är allergisk mot något annat smärtstillande läkemedelmedel mot inflammation (NSAID t.ex. acetylsalicylsyra eller ibuprofen)

   - om du har haft astmaanfall, nässelutslag eller svullnad och irritation på näsans slemhinna efter att du tagit smärtstillande läkemedel innehållande acetylsalicylsyra eller läkemedel av NSAID-typ

   - om du har magsår eller tarmsår

   - under graviditetens sista tre månader


   Voltaren får inte användas på skadad hud (t.ex. skrubbsår, skärsår, brännskador), infekterad hud eller hud med vätskande hudinflammation eller eksem.


   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Voltaren:

   • om du får utslag. Avlägsna i så fall genast det medicinska plåstret och avsluta behandlingen.

   • om du har njur-, hjärt- eller leverproblem, eller om du har eller har haft ett magsår eller tarmsår, tarminflammation eller har ökad blödningsbenägenhet.


   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Voltaren om något av det ovanstående gäller dig.


   Biverkningarna kan minskas genom att använda den lägsta effektiva dosen under kortast möjliga tid.


   VIKTIGA försiktighetsåtgärder

   • Om symtomen pågår längre än 7 dagar ska du uppsöka läkare.

   • Det medicinska plåstret får inte komma i kontakt med ögonen eller slemhinnorna.

   • Äldre patienter ska använda Voltaren med försiktighet, eftersom de med större sannolikhet upplever biverkningar.


   Undvik direkt solljus eller solarium på behandlat området under behandlingen och minst två veckor efter avslutad behandling, för att minska risken för ljuskänslighetsreaktioner.


   Använd inte Voltaren samtidigt med andra smärtstillande medel som innehåller diklofenak eller andra smärtstillande medel oberoende av om dessa används på huden eller tas genom munnen.

   Barn och ungdomar

   Voltaren får inte användas av barn och ungdomar under 16 år, eftersom erfarenheten av användning av läkemedlet hos denna åldersgrupp är otillräcklig.

   Andra läkemedel och Voltaren

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Om Voltaren används korrekt, upptas endast en liten mängd diklofenak i kroppen. Interaktioner som förknippas med läkemedel som tas via munnen och som innehåller diklofenak är därför osannolika.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Om du är gravid i första eller andra trimestern eller om du vill blir gravid, ska du tala med läkare innan du använder Voltaren.

   Voltaren får inte användas under graviditetens sista tre månader, eftersom en ökad risk för komplikationer hos mamman och barnet inte kan uteslutas (se ”Använd inte Voltaren ”).


   Amning

   Diklofenak passerar över i modersmjölk i små mängder.

   Voltaren bör endast användas vid amning efter läkares ordination. Voltaren bör inte appliceras direkt på bröstområdet om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Voltaren påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner.


   3. Hur du använder Voltaren

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 16 år är ett medicinskt plåster två gånger dagligen.


   Applicera ett medicinskt plåster på det smärtande området två gånger dagligen, på morgonen och på kvällen. Den högsta dygnsdosen är 2 medicinska plåster även om fler än ett skadat område behandlas. Behandla endast ett smärtande område åt gången.


   Administrering

   Ska endast användas på huden. Får inte intas genom munnen.

   Bruksanvisning:

   1. Klipp upp dospåsen längs den streckande linjen och ta ut det medicinska plåstret.


   Applicering av plåstret


   2. Avlägsna den ena skyddsfilmen.

   Punkt 2


   3. Applicera plåstret på området som ska behandlas och avlägsna den återstående skyddsfilmen.

   Punkt 3


   4. Tryck försiktigt med handflatan tills plåstret har fäst ordentligt på huden.

   Punkt 4


   Avlägsnande av plåstret:

   5. Fukta plåstret med vatten och ta tag i ena kanten och dra försiktigt av plåstret från huden.

   Punkt 5


   6. För att avlägsna eventuella rester av produkten, tvätta det behandlade området försiktigt med vatten och gnid området med cirkelformade fingerrörelser.


   Vid behov kan det medicinska plåstret fästas med ett nätförband.


   Det medicinska plåstret får endast användas på hel och frisk hud.


   Det medicinska plåstret får inte användas tillsammans med lufttäta ocklusionsförband.

   Plåstret får inte användas när du badar eller duschar.


   Det medicinska plåstret får inte delas.


   Behandlingens längd

   Voltaren får inte användas i längre än 7 dagar. För användning av detta läkemedel under en längre tidsperiod måste läkare kontaktas.


   Om du upplever att effekten av Voltaren är för stark eller för svag, tala med läkare eller apotekspersonal.


   Användning för barn och ungdomar

   Voltaren rekommenderas inte till barn och ungdomar under 16 år eftersom erfarenheten av användning av läkemedlet hos denna åldersgrupp är otillräcklig (se avsnitt 2).


   Om Voltaren behöver används av ungdomar över 16 års ålder för smärtbehandling i längre än 7 dagar eller om symptomen förvärras, rekommenderas föräldrarna/patienten att kontakta läkare.

   Om du använt för stor mängd av Voltaren

   Om du använt för stor mängd läkemedel eller om du eller t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Tala om för din läkare om du upplever betydande biverkningar efter felaktig användning eller oavsiktlig överdosering av detta läkemedel (t.ex. hos barn). Läkaren berättar vad du ska göra.

   Om du har glömt att använda Voltaren

   Använd inte dubbla plåster för att kompensera för glömt plåster.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Kontakta genast läkare och sluta använda plåstret om du märker något av följande:

   plötsligt, kliade utslag (nässelutslag); svullnad av händer, fötter, vrister, ansikte, läppar, mun eller svalg; andningssvårigheter; lågt blodtryck eller svaghet.


   Följande biverkningar kan förekomma:


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   lokala hudreaktioner, t.ex. hudrodnad, brännande känsla, klåda, hudinflammation med rodnad, utslag, ibland med varblåsor eller upphöjningar.


   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   överkänslighetsreaktioner eller lokala allergiska reaktioner (kontakteksem).


   Hos patienter som använt utvärtes läkemedel som hör till samma läkemedelsgrupp som diklofenak, har enstaka rapporter om följande förekommit: utslag på hela kroppen, överkänslighetsreaktioner såsom svullnad av huden och slemhinnorna och reaktioner av anafylaktisk typ med akuta blodcirkulationsstörningar och ljuskänslighetsreaktioner.


   Diklofenak absorberas genom huden i mycket liten grad jämfört med läkemedelskoncentrationen i blodet efter intag av diklofenak genom munnen. Därför är risken för biverkningar som påverkar hela kroppen (såsom störningar i magtarmkanalen eller njurarna eller andningssvårigheter) mycket låg.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Voltaren ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på den yttre förpackningen och dospåsen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvaras i originalförpackningen. Känsligt för uttorkning. Ljuskänsligt.

   Förvara dospåsen väl tillsluten. Känsligt för uttorkning. Ljuskänsligt.


   Använd inte Voltaren om plåstret är skadat.


   Använda plåster ska vikas på mitten med den häftande sidan inåt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är diklofenaknatrium.

   Varje medicinskt plåster innehåller 140 mg diklofenaknatrium.


   Övriga innehållsämnen är:

   Stödlager:

   Polyesterfiberduk


   Självhäftande lager:

   Basisk butylerad metakrylatkopolymer

   Kopolymerakrylatvinylacetat

   PEG 12-stearat

   Sorbitanoleat


   Skyddspapper:

   Papper med monosilikonbeläggning

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Voltaren är ett vitt självhäftande plåster i storleken 10 x 14 cm. Den ena sidan är tillverkad av fibertyg av polyester och den andra sidan av papper.

   Voltaren finns i förpackningar på 2, 5 och 10 plåster i endospåsar.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

   Nykær 68

   2605 Brøndby

   Danmark


   Tillverkare

   SPA Italiana Laboratori Bouty

   Strada Statale n. 11 Padana Superiore, km 160

   20060 Cassina de’ Pecchi (MI)

   Italien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-02-25


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Voltaren

  Medicinskt plåster 140 mg 2 styck Påse

  • Varunummer: 073798
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  109 kr

  Jämförspris: 54,50 kr / styck

  Via butik/recept

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/voltaren-medicinskt-plaster-140-mg-2-styck-pase-254237/ 254237 Voltaren https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/073798s.jpg 109.00 109.00 SEK Voltaren OutOfStock Medicinskt plåster Utan kampanj Läkemedel Tillfälligt slut Medicinskt plåster 140 mg 2 styck Påse