Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vokanamet

   50 mg/850 mg, 50 mg/1 000 mg, 150 mg/850 mg, 150 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter
   kanagliflozin/metforminhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vokanamet är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Vokanamet
   3. Hur du tar Vokanamet
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vokanamet ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vokanamet är och vad det används för

   Vokanamet innehåller två olika aktiva substanser, kanagliflozin och metformin. De är två läkemedel som på olika sätt hjälper till att sänka blodsockret hos vuxna med typ 2-diabetes.

   Detta läkemedel kan användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel som du eventuellt redan använder för att behandla din typ 2-diabetes (t.ex. insulin, en DPP-4-hämmare [t.ex. sitagliptin, saxagliptin eller linagliptin], en sulfonureid [t.ex. glimepirid eller glipizid] eller pioglitazon) och som sänker blodsockervärdena. Du kanske redan tar ett eller flera av dessa läkemedel för att behandla din typ 2-diabetes. Vokanamet används när ditt blodsocker inte kan kontrolleras tillräckligt med metformin givet ensamt eller tillsammans med andra läkemedel mot diabetes. Om du redan tar både kanagliflozin och metformin som separata tabletter kan Vokanamet ersätta dessa som en tablett.

   Det är viktigt att du fortsätter att följa råden om kost och motion som du har fått av din läkare eller sjuksköterska.

   Vad är typ 2-diabetes?

   Typ 2-diabetes är en sjukdom där kroppen inte tillverkar tillräckligt mycket insulin, och det insulin som kroppen bildar inte fungerar så bra som det borde. Din kropp kan också tillverka för mycket socker. När det händer ansamlas det socker (glukos) i blodet. Det kan leda till allvarliga medicinska tillstånd såsom hjärtsjukdom, njursjukdom, blindhet och amputation.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Vokanamet

   Ta inte Vokanamet

   • om du är allergisk mot kanagliflozin, metformin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har leverproblem

   • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion

   • om du har okontrollerad diabetes med exempelvis svår hyperglykemi (högt blodsocker), illamående, kräkningar, diarré, snabb viktnedgång, laktatacidos (se "Risk för laktatacidos" nedan) eller ketoacidos. Ketoacidos är ett tillstånd där ämnen som kallas ketonkroppar ansamlas i blodet, vilket kan leda till diabetisk prekoma. Symtomen är bland annat magont, snabb och djup andning, sömnighet eller att din andedräkt får en annorlunda, fruktig lukt.

   • om du har en allvarlig infektion

   • om kroppen har förlorat mycket vatten (uttorkning), t.ex. genom långvarig eller allvarlig diarré, eller om du har kräkts flera gånger i följd

   • om du har ett förstadium till diabeteskoma, så kallad diabetisk pre-koma.

   • om du nyligen har haft en hjärtinfarkt eller har allvarliga problem med blodcirkulationen, t.ex. ”chock” eller andningssvårigheter

   • om du dricker för mycket alkohol (antingen varje dag eller då och då)

   • om du har eller nyligen har haft hjärtsvikt.

   Varningar och försiktighet

   Risk för laktatacidos

   Vokanamet kan orsaka den mycket sällsynta, men mycket allvarliga, biverkningen laktatacidos, i synnerhet om dina njurar inte fungerar som de ska. Risken för att utveckla laktatacidos är också förhöjd vid okontrollerad diabetes, svåra infektioner, långvarig fasta eller alkoholintag, uttorkning (se mer information nedan), leverproblem och tillstånd där en del av kroppen har minskad syretillförsel (bland annat akut svår hjärtsjukdom).

   Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare för närmare anvisningar.

   Sluta ta Vokanamet under en kortare tid om du har ett tillstånd som kan vara förknippat med uttorkning, såsom kraftiga kräkningar, diarré, feber, exponering för värme eller om du dricker mindre vätska än normalt. Tala med läkare för närmare anvisningar.

   Sluta ta Vokanamet och kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du får något av symtomen på laktatacidos eftersom tillståndet kan leda till koma.

   Symtomen på laktatacidos är bland annat:

   • kräkningar

   • buksmärta (magont)

   • muskelkramper

   • en allmän känsla av att inte må bra och uttalad trötthet

   • svårt att andas

   • sänkt kroppstemperatur och puls.

   Laktatacidos är ett akut medicinskt tillstånd som måste behandlas på sjukhus.

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel och under behandlingen:

   • om vad du kan göra för att förhindra uttorkning

   • om du har typ 1-diabetes (din kropp bildar inget insulin). Vokanamet ska inte användas mot denna sjukdom.

   • om du upplever snabb viktminskning, illamående eller kräkningar, magsmärta, kraftig törst, snabb och djup andning, förvirring, onormal sömnighet eller trötthet, en sötaktig andedräkt, en sötaktig smak eller metallsmak i munnen eller en annorlunda lukt på urin eller svett, ska du kontakta läkare eller närmaste sjukhus omedelbart. Dessa symtom kan vara tecken på ”diabetesketoacidos” – ett sällsynt men allvarligt, i vissa fall livshotande problem du kan få vid diabetes p.g.a. förhöjda nivåer av ”ketonkroppar” i urinen eller blodet. Detta visar sig i tester. Risken för att utveckla diabetesketoacidos kan öka vid utdragen fasta, hög alkoholkonsumtion, vätskebrist, plötslig sänkning av insulindosen eller ett större behov av insulin på grund av en större operation eller en allvarlig sjukdom.

   • om du någonsin har haft allvarliga hjärtproblem eller har haft en stroke

   • om du tar läkemedel för att sänka blodtrycket (antihypertensiva medel) eller någon gång har haft lågt blodtryck (hypotension). Mer information ges nedan under rubriken ”Andra läkemedel och Vokanamet”.

   • Det är viktigt att regelbundet kontrollera dina fötter och att följa alla råd om fotvård och tillräckligt intag av vätska som du får av din hälso- och sjukvårdspersonal. Du bör omedelbart kontakta din läkare om du upptäcker sår eller missfärgningar eller om du känner dig öm eller har ont i fötterna. Vissa studier tyder på att användning av kanagliflozin kan ha bidragit till risken för amputation av nedre extremiteter (framförallt tåamputationer).

   Njurfunktion

   Dina njurar kommer att kontrolleras med hjälp av ett blodprov innan du börjar ta, och under behandlingen med Vokanamet. Under behandling med Vokanamet kommer läkaren att kontrollera din njurfunktion minst en gång om året eller oftare om du är äldre och/eller om din njurfunktion försämras.

   Kirurgiska ingrepp

   Om du ska genomgå en större operation måste du sluta ta Vokanamet under operationen och en viss tid efter den. Läkaren avgör när du måste sluta ta Vokanamet och när du ska börja ta det igen.

   Din läkare kommer att avgöra om du behöver någon annan behandling för att kontrollera ditt blodsocker under tiden som du har slutat ta Vokanamet. Det är viktigt att du följer läkarens anvisningar noga.

   Socker i urinen

   På grund av sättet som kanagliflozin fungerar på kommer din urin att ge positiva testsvar för socker (glukos) medan du behandlas med läkemedlet.

   Barn och ungdomar

   Vokanamet rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Vokanamet

   Om du behöver få en injektion i blodet med kontrastmedel som innehåller jod, till exempel i samband med röntgen eller datortomografi måste du sluta ta Vokanamet före eller vid tidpunkten för injektionen. Läkaren avgör när du måste sluta ta Vokanamet och när du ska börja ta det igen.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Anledningen till detta är att detta läkemedel kan påverka funktionen hos vissa andra läkemedel. En del andra läkemedel kan också påverka hur detta läkemedel fungerar. Du kan behöva göra fler blodsocker- och njurfunktionstester, eller så kan läkaren behöva justera dosen av Vokanamet. Det är särskilt viktigt att du nämner följande:

   • insulin eller en sulfonureid (t.ex. glimepirid eller glipizid) mot diabetes - läkaren kan vilja minska dosen för att undvika att blodsockernivån blir för låg (hypoglykemi)

   • läkemedel som ökar urinproduktionen (diuretika)

   • Johannesört (ett naturläkemedel för att behandla depression)

   • karbamazepin, fenytoin, fenobarbital (läkemedel som används för att kontrollera krampanfall)

   • efavirenz eller ritonavir (läkemedel som används för behandling av HIV-infektion)

   • rifampicin (ett antibiotikum som används mot tuberkulos)

   • kolestyramin (ett läkemedel för att minska kolesterolnivåerna i blodet). Se avsnitt 3, ”Intag av läkemedlet”.

   • digoxin eller digitoxin (läkemedel som används mot vissa hjärtproblem). Nivån av digoxin eller digitoxin i blodet kan behöva kontrolleras om de tas samtidigt med Vokanamet.

   • dabigatran (blodförtunnande läkemedel som minskar risken för blodpropp)

   • läkemedel som innehåller alkohol. Se avsnitt ”Vokanamet med alkohol”.

   • cimetidin (läkemedel som används för att behandla magbesvär)

   • kortikosteroider (används för att behandla en rad olika tillstånd såsom allvarlig inflammation i huden eller astma) som tas genom munnen, som en injektion eller som andas in

   • beta 2-agonister (t.ex. salbutamol eller terbutalin) som används för behandling av astma.

   • läkemedel som används för att behandla smärta och inflammation (NSAID-läkemedel och COX 2-hämmare, såsom ibuprofen och celecoxib)

   • vissa läkemedel för behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare och angiotensin II-receptorantagonister).

   Vokanamet med alkohol

   Undvik högt alkoholintag medan du tar Vokanamet eftersom alkohol kan öka risken för laktatacidos (se avsnittet "Varningar och försiktighet").

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder eller fortsätter att använda detta läkemedel.

   Kanagliflozin, en av de verksamma substanserna i Vokanamet, ska inte användas under graviditet. Tala med läkare om bästa sättet att kontrollera ditt blodsocker utan Vokanamet så snart du vet att du är gravid.

   Du ska inte ta detta läkemedel om du ammar. Diskutera med läkare om du ska sluta ta detta läkemedel eller om du ska sluta amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vokanamet har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon, cykla och använda verktyg eller maskiner. Yrsel har dock rapporterats, vilket kan påverka din förmåga att köra bil, cykla eller använda verktyg eller maskiner.

   Om man tar Vokanamet tillsammans med andra läkemedel mot diabetes som kallas sulfonureider (t.ex. glimepirid eller glipizid) eller insulin kan det öka risken för lågt blodsocker (hypoglykemi). Tecken på detta kan vara dimsyn, stickningar i läpparna, darrningar, svettningar, blekhet, förändrad sinnesstämning, ångest eller förvirring. Detta kan påverka din förmåga att köra bil, cykla och använda verktyg eller maskiner. Tala med din läkare så snart som möjligt om du får några symtom på lågt blodsocker.


   3. Hur du tar Vokanamet

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur mycket man ska ta

   • Dosen av Vokanamet är en tablett två gånger dagligen.

   • Styrkan Vokanamet som du kommer att ta varierar beroende på ditt tillstånd och mängden kanagliflozin och metformin som behövs för att kontrollera ditt blodsocker.

   • Läkaren kommer att förskriva den styrka som är rätt för dig.

   Intag av läkemedlet

   • Svälj tabletten hel med minst ett halvt glas vatten.

   • Det är bäst att ta tabletten i samband med måltid. Detta kommer att minska risken för att få en orolig mage.

   • Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Detta kommer att hjälpa dig att komma ihåg att ta den.

   • Om läkaren har förskrivit kanagliflozin tillsammans med något kolesterolsänkande läkemedel som kolestyramin, bör du ta detta läkemedel minst 1 timme innan eller 4 till 6 timmar efter det kolesterolsänkande läkemedlet.

   Läkaren kan ha ordinerat Vokanamet tillsammans med ett annat blodglukossänkande medel. Kom ihåg att ta alla läkemedel enligt läkarens anvisningar för att uppnå bästa resultat för din hälsa.

   Kost och motion

   För att ha kontroll på din diabetes måste du fortfarande följa de råd du får från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om kost och motion. Detta gäller i synnerhet om du följer en diabetesanpassad diet för att kontrollera din vikt, fortsätt att följa den så länge som du tar detta läkemedel.

   Om du har tagit för stor mängd av Vokanamet

   Om du har tagit för stor mängd av detta läkemedel ska du omedelbart tala med en läkare.

   Om du har glömt att ta Vokanamet

   • Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så fort du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppar du över den bortglömda dosen.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Vokanamet

   Ditt blodsocker kan komma att stiga om du slutar att ta detta läkemedel. Sluta inte ta detta läkemedel utan att först tala med läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta omedelbart ta Vokanamet och kontakta läkare eller uppsök genast närmsta sjukhus om du får någon av följande allvarliga biverkningar:

   Laktatacidos (mycket ovanligt, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

   Vokanamet kan orsaka den mycket sällsynta, men mycket allvarliga biverkningen laktatacidos (se avsnittet "Varningar och försiktighet"). Om detta händer dig måste du sluta ta Vokanamet och genast kontakta läkare eller närmaste sjukhus eftersom laktatacidos kan leda till koma.

   Sluta ta Vokanamet och kontakta läkare så snabbt som möjligt om du får någon av följande allvarliga biverkningar:

   Vätskebrist (mindre vanligt, kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • förlust av för mycket vätska från kroppen (uttorkning). Detta händer oftare hos äldre personer (75 år och äldre), personer med njurproblem och personer som tar vattendrivande läkemedel (diuretika).

   Möjliga tecken på uttorkning är:

   • känsla av yrsel eller svindel

   • svimningar eller yrsel när du reser dig upp

   • torr eller klibbig mun, väldig törst

   • känsla av matthet eller trötthet

   • att man kissar väldigt lite eller inget alls

   • snabba hjärtslag.

   Kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du får någon av följande biverkningar:

   Diabetesketoacidos (sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

   Detta är tecken på diabetesketoacidos (se också avsnitt 2 Varningar och försiktighet)

   • förhöjda nivåer av ”ketonkroppar” i urinen eller blodet

   • snabb viktminskning

   • illamående eller kräkningar

   • magsmärta

   • kraftig törst

   • snabb och djup andning

   • förvirring

   • ovanlig sömnighet eller trötthet

   • en sötaktig lukt på andedräkten, en sötaktig eller metallsmak i munnen eller en annorlunda lukt på urin eller svett.

   Detta kan förekomma oavsett blodsockernivåer. Läkaren kan bestämma att tillfälligt eller varaktigt stoppa behandlingen med Vokanamet.

   Informera läkare så snabbt som möjligt om du får någon av följande biverkningar:

   Hypoglykemi (mycket vanligt, kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • låg blodsockernivå (hypoglykemi) när du tar detta läkemedel tillsammans med insulin eller en sulfonureid (t.ex. glimepirid eller glipizid).

   Möjliga tecken på lågt blodsocker är:

   • dimsyn

   • stickningar i läpparna

   • darrningar, svettningar, blekhet

   • förändrad sinnesstämning eller ångest eller förvirring.

   Läkaren kommer att tala om för dig hur man behandlar lågt blodsocker och vad du ska göra om du har något av tecknen ovan.

   Andra biverkningar när du enbart tar kanagliflozin:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • svampinfektion i slidan.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • hudutslag eller rodnad på penis eller förhuden (svampinfektion)

   • urinvägsinfektioner

   • förändringar i urinering (t.ex. att man kissar oftare eller större mängder, har urinträngningar, måste kissa på natten)

   • förstoppning

   • törst

   • illamående

   • blodprover kan visa på förändringar i blodfetter (kolesterol) och ökat antal röda blodkroppar i ditt blod (hematokrit).

   Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • hudutslag eller hudrodnad – detta kan klia och inkludera utslag med upphöjda bulor, vätskande utslag eller blåsor

   • nässelutslag

   • blodprov kan visa på förändringar relaterade till njurfunktion (ökat kreatinin eller urea) eller ökat kalium.

   • blodprov kan visa förhöjda nivåer av blodfosfat

   • benfraktur

   • njursvikt (i huvudsak som en följd av för stor vätskeförlust från kroppen).

   • amputationer av nedre extremiteter (framförallt tår), särskilt om du har hög risk för hjärtsjukdom.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

   • allvarlig allergisk reaktion (som kan omfatta svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg och leda till svårigheter att andas eller att svälja).

   Biverkningar när du enbart tar metformin och som inte har beskrivits för kanagliflozin:

   • mycket vanliga: illamående, kräkningar, diarré, magont och förlorad matlust

   • vanliga: en metallisk smak (smakförändringar)

   • mycket sällsynta: vitamin B12-brist (kan orsaka blodbrist – för lågt antal röda blodkroppar), störningar i leverfunktionstest, gulsot (inflammation i levern) och klåda.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vokanamet ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30 ºC.

   Använd inte Vokanamet om förpackningen är skadad eller visar några tecken på att ha manipulerats.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är kanagliflozin och metforminhydroklorid.

   • Varje 50 mg/850 mg tablett innehåller 50 mg kanagliflozin och 850 mg metforminhydroklorid.

   • Varje 50 mg/1000 mg tablett innehåller 50 mg kanagliflozin och 1000 mg metforminhydroklorid.

   • Varje 150 mg/850 mg tablett innehåller 150 mg kanagliflozin och 850 mg metforminhydroklorid.

   • Varje 150 mg/1000 mg tablett innehåller 150 mg kanagliflozin och 1000 mg metforminhydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är:

   • Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, hypromellos, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat

   • Filmdragering:

   • 50 mg/850 mg tabletter: makrogol (3350), polyvinylalkohol, talk, titandioxid (E171), röd järnoxid (E 172) och svart järnoxid (E 172).

   • 50 mg/1000 mg tabletter: makrogol (3350), polyvinylalkohol, talk, titandioxid (E171), gul järnoxid (E 172) och röd järnoxid (E 172).

   • 150 mg/850 mg tabletter: makrogol (3350), polyvinylalkohol, talk, titandioxid (E171) och gul järnoxid (E 172).

   • 150 mg/1000 mg tabletter: makrogol (3350), polyvinylalkohol, talk, titandioxid (E171), röd järnoxid (E 172) och svart järnoxid (E 172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • Vokanamet 50 mg/850 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är rosa, kapselformade, 20 mm långa och märkta med ”CM” på ena sidan och ”358” på den andra sidan.

   • Vokanamet 50 mg/1000 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är beige, kapselformade, 21 mm långa och märkta med "CM" på ena sidan och ”551” på den andra sidan.

   • Vokanamet 150 mg/850 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är ljusgula, kapselformade, 21 mm långa och märkta med "CM" på ena sidan och ”418” på den andra sidan.

   • Vokanamet 150 mg/1000 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är lila, kapselformade, 22 mm långa och märkta med "CM" på ena sidan och ”611” på den andra sidan.

   Vokanamet tillhandahålls i HDPE-burkar med barnsäkert lock. Förpackningsstorlekar är kartonger med 20, 60 och 180 tabletter (3 burkar med 60 tabletter vardera).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Janssen Cilag International NV

   Turnhoutseweg 30

   B 2340 Beerse

   Belgien

   Tillverkare

   Janssen-Cilag SpA

   Via C. Janssen

   Borgo San Michele

   04100 Latina

   Italien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Sverige

   Janssen‑Cilag AB

   Box 4042

   SE‑16904 Solna

   Tel: +46 8 626 50 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   11/2017


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vokanamet

  Filmdragerad tablett 150 mg/850 mg 60 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 144374
  • Tillverkare: Mundipharma AB

  568,35 kr

  Jämförpris: 9,47 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?