Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vitalipid Adult

   koncentrat till infusionsvätska, emulsion
   all-ractokoferol, vitamin A, fytomenadion, ergokalciferol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vitalipid Adult är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Vitalipid Adult
   3. Hur du använder Vitalipid Adult
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vitalipid Adult ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vitalipid Adult är och vad det används för

   Vitalipid Adult är steril olja-i-vatten emulsion som innehåller fettlösliga vitaminer; all-rac-alfa-tokoferol (vitamin E), vitamin A, fytomenadion (vitamin K) och ergokalciferol (vitamin D).

   Vitalipid Adult är avsett för patienter som får intravenös näring (som dropp i en ven) för att tillgodose det dagliga behovet av vitamin A, K, D och E.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Vitalipid Adult

   Använd inte Vitalipid Adult

   • om du är allergisk mot de aktiva substanserna eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

   • om du är allergisk mot jordnötter eller soja. Vitalipid Adult innehåller sojaolja (renad sojaolja kan innehålla jordnötsprotein),

   • om du är allergisk mot ägg,

   • i höga doser under graviditeten,

   • om du är ett barn yngre än 11 år gammal,

   • om du har fått för mycket vitaminer,

   • om du har för mycket kalcium i blodet eller urinen,

   • om du använder vitamin A eller läkemedel som kallas retinoider (se "Andra läkemedel och Vitalipid Adult" nedan).

   Varningar och försiktighet

   Tala om för din läkare omedelbart om du får symptom på allergi. Se avsnitt 4 "Eventuella biverkningar" för mer information.

   Din läkare kan vilja kontrollera mängden vitaminer i blodet, speciellt om du får detta läkemedel under långa tidsperioder.

   Tala med din läkare eller sjuksköterska innan du får Vitalipid Adult om du:

   • har symtom på hud- och skelettpåverkan, såsom fjällning, klåda och gulaktig färg på huden eller ont i lederna och/eller skelettet,

   • har dubbelseende,

   • står på lågproteindiet,

   • har problem med njurar eller lever,

   • är ett barn eller har liten kroppsstorlek,

   • har mycket kalcium i blodet eller urinen,

   • har en blödarsjukdom,

   • har en vana att dricka mycket alkohol,

   • har liggsår, sår eller brännskador,

   • har svårt att ta upp näringsämnen från tarmen p.g.a. korttarmsyndrom,

   • har cystisk fibros,

   • har hjärtproblem.

   Andra läkemedel och Vitalipid Adult

   Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   • Vitamin A och läkemedel som kallas retinoider (t.ex. bexaroten, som används för att behandla en typ av hudcancer). Samtidig användning kan öka risken för bieffekter.

   • Läkemedel som innehåller tipranavir (som används för behandling av HIV). Både Vitalipid Adult och läkemedel med tipranavir innehåller vitamin E, vilket kan leda till att du får i dig för mycket vitamin E.

   • Så kallade antikoagulantia (såsom warfarin och fenprokumon). Samtidig användning av Vitalipid Adult med dessa läkemedel bör undvikas eftersom vitamin K kan förhindra deras effekt, och vitamin E kan öka deras effekt.

   • Vitamintillskott eller läkemedel som innehåller vitaminer. Interaktioner (krockar) mellan fettlösliga vitaminer och andra innehållsämnen i läkemedel för intravenös näringstillförsel är sällsynta.

   • Ultraviolett ljus kan inaktivera vitamin A.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Vitalipid Adult kan användas under graviditet. Men höga doser (över 8000 IE/dag) vitamin A bör inte tas under graviditet.

   Vitalipid Adult kan användas under amning.

   Vitalipid Adult innehåller sojaolja

   Om du är allergisk mot jordnötter eller soja, använd inte detta läkemedel.


   3. Hur du använder Vitalipid Adult

   Den rekommenderade dosen för vuxna och barn över 11 år är 10 ml (en ampull) per dag.

   Vitalipid Adult kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska. Vitalipid Adult ges som dropp i en ven (intravenös infusion) efter spädning. Instruktioner för spädning finns i avsnittet avsett för hälso- och sjukvårdspersonal.

   Om du givits för stor mängd av Vitalipid Adult

   Vitalipid Adult kommer att spädas och administreras av sjukvårdspersonal, det är därför osannolikt att du skulle få större dos än vad du borde.

   • En enda överdos av fettlösliga vitaminer bör inte orsaka biverkningar.

   • Vitamin D: Långvarig överdosering med höga doser kan orsaka osteopeni (minskad bentäthet).

   • Vitamin K: Snabb infusion med vitamin K kan orsaka rodnad, bronkospasm (sammandragning av luftrören), takykardi (hjärtklappning) och lågt blodtryck.

   • Vitamin A: En enda överdos med höga doser kan orsaka gastrointestinala besvär, huvudvärk, ökat tryck i hjärnan, svullnad av synnerven, psykiska störningar, irritabilitet, kramper eller fjällning av huden och skelettförändringar (längre, kortare eller sköra ben). Långvarig överdosering kan orsaka ökat tryck i hjärnan, förändringar i benstommen som vanligtvis känns igen av ömmande eller smärtsam svullnad vid arm- och benslut.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkning har rapporterats:

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Allergiska reaktioner. Symtomen kan vara utslag och nässelutslag; svårt att andas; tryck över bröstet, svullnad av mun, ansikte, läppar eller tunga.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vitalipid Adult ska förvaras

   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Får ej frysas.

   För förvaring efter utspädning av läkemedlet, se avsnitt avsett för hälso- och sjukvårdspersonal.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Använd inte detta läkemedel om du märker att lösningen inte är en mjölkliknande vit emulsion eller om behållaren är skadad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är:


   1 ml innehåller:

   10 ml innehåller:

   all-rac-alfa-Tokoferol

   (Vitamin E)

   910 mikrog

   (1 IE)

   9100 mikrog

   (10 IE)

   Retinolpalmitat motsvarande

   retinol (vitamin A)

   99 mikrog

   (330 IE) 

   990 mikrog

   (3300 IE)

   Fytomenadion (Vitamin K1)

   15 mikrog


   150 mikrog


   Ergokalciferol (Vitamin D2)

   0,5 mikrog

   (20 IE)

   5 mikrog

   (200 IE)

   • Övriga innehållsämnen är renad sojaolja, renade äggfosfolipider, glycerol, natriumhydroxid (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Koncentrat till infusionsvätska, emulsion

   Mjölkliknande, vit, steril olja-i-vatten emulsion med pH ca 8 och osmolalitet ca 300 mOsm/kg vatten.

   Förpackningsstorlek: 10 x 10 ml glasampull

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala, Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-06-14


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Ska spädas.

   Kompatibilitet 

   Alla tillsatser bör göras aseptiskt.

   Vitalipid Adult får endast blandas med andra läkemedel eller näringslösningar för vilka blandbarheten har dokumenterats. Blandbarhetsdata och förvaringstider för olika blandningar tillhandahålles på begäran.

   Vitalipid Adult kan användas för att lösa Soluvit pulver till infusionsvätska. En injektionsflaska Soluvit löses upp genom tillsats av 10 ml (en ampull) Vitalipid Adult. Därefter sätts blandningen till en kompatibel lösning.

   Tillsats av Vitalipid Adult skall utföras aseptiskt inom en timme före infusionens början.

   För att säkerställa en homogen blandning bör behållaren vändas ett par gånger precis före infusionens början.

   Endast för engångsbruk.

   Eventuellt kvarvarande blandning efter infusion måste kasseras.

   Ur mikrobiologisk synpunkt bör blandningen användas omedelbart efter beredning. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden och omständigheterna före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2-8 °C, såvida inte blandningen har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vitalipid Adult

  Koncentrat till infusionsvätska, emulsion 10 x 10 milliliter Ampull

  • Varunummer: 191247
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  264,76 kr

  Jämförpris: 2,65 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?