Bild på Viscotears®
 • Ögongel
 • Läkemedel mot torra ögon
 • Smörjande och långverkande effekt. Ger tillfällig dimsyn. Konserveringsmedel Cetrimid. Svåra besvär.
 • Kontaktlins tas ut före gel tas. Sätt in först efter 15 min. Öppnad hållbar i 4v.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Viscotears

   2 mg/g ögongel
   Karbomer

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt. Viscotears måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Viscotears är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Viscotears
   3. Hur du använder Viscotears
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Viscotears ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Viscotears är och vad det används för

   Viscotears ögongel ersätter tårvätskan vid fall av torra ögon. Viscotears ögongel fuktar ögonen och bildar en skyddande film, som kan kvarstå i upp till 6 timmar.

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller annan dosering än angivet i bipacksedeln.

   Karbomer som finns i Viscotears kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Viscotears

   Använd inte Viscotears

   • om du är allergisk (överkänslig) mot karbomer eller mot något av övriga innehållsämnen i Viscotears.

   Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten, även om dessa skulle skilja sig från den informationen som ges i denna bipacksedel.

   Var särskilt försiktig med Viscotears

   • om du har kontaktlinser ska de tas ut före användning av Viscotears och inte sättas in igen förrän tidigast efter 30 minuter. Konserveringsmedlet cetrimid kan missfärga mjuka kontaktlinser.

   Barn och ungdomar under 18 år

   Klinisk erfarenhet visar på säkerhet och effekt hos barn och ungdomar vid samma användning och dosering av Viscotears som hos vuxna, men det finns inga resultat från kliniska prövningar.

   Användning av andra läkemedel

   Om du använder andra ögonläkemedel samtidigt med Viscotears bör du vänta 5 minuter mellan varje behandling. Viscotears droppas alltid i ögat som sista läkemedel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Kan användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Får du dimsyn i samband med användning av Viscotears ögongel, bör du inte köra bil eller använda maskiner omedelbart efter att du droppat ögongelen i ögonen.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Viscotears

   Använd alltid Viscotears enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig dos är 1 droppe i ögat 3-4 gånger dagligen eller vid behov.

   Barn och ungdomar under 18 år

   Klinisk erfarenhet visar på säkerhet och effekt hos barn och ungdomar vid samma användning och dosering av Viscotears som hos vuxna, men det finns inga resultat från kliniska prövningar.

   Bruksanvisning:

   Tvätta händerna. Dra ner det nedre ögonlocket med ett finger. Böj huvudet bakåt och håll tuben med ögongel lodrätt med spetsen nedåt i den andra handen. Pressa en droppe gel ur tuben och dosera gelen i bindhinnepåsen mellan ögat och det nedre ögonlocket. Undvik att beröra ögat med tubens spets.

   Bruksanvisning

   Tuben med ögongel bör stängas omedelbart efter användningen.

   Undvik att beröra någon yta, ögat medräknat, med tubens spets då detta kan förorsaka skada på ögat och kontaminera gelen.

   Om du har glömt att använda Viscotears

   Om du har glömt att använda Viscotears ska du applicera ögongelen så fort du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Viscotears orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Ögon:

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Lätt övergående ögonirritation, klibbiga ögonlock och dimsyn.

   Följande biverkningar har rapporterats (ingen känd frekvens): Överkänslighet, blodsprängda ögon, svullnad på ögats yttre yta (bindhinnan), svullna ögonlock, samt klåda och smärta i ögonen.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Viscotears ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara tuben lodrätt, med spetsen nedåt.

   En öppnad tub är användbar i 4 veckor för enskild patient och 1 vecka för användning till flera patienter.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är 2,0 mg karbomer per 1 g ögongel.

   • Övriga innehållsämnen är cetrimid (konserveringsmedel), sorbitol (E 420), natriumhydroxid (E 524) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Steril, halvgenomskinlig och färglös flytande gel.

   Förpackningsstorlekar: 1 x 10 g och 3 x 10 g.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Laboratoires THEA

   12 rue Louis Blériot

   63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

   Frankrike

   Tillverkare

   Dr Gerhard Mann Chem.-pharm Fabrik GmbH

   Brunsbütteler Damm 165-173

   13581 Berlin

   Tyskland

   eller

   Laboratoires THEA

   12 rue Louis Blériot

   63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

   Frankrike.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-02-17


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Viscotears®

  Ögongel 2 mg/g 10 gram Tub

  • Varunummer: 597562
  • Tillverkare: Laboratoires Théa

  69,50 kr

  Jämförpris: 69,50 kr / st

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/viscotears-ogongel-2-mg-per-g-10-gram-tub-104746/ 104746 Viscotears® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/597562s.jpg 69.50 69.50 SEK Viscotears InStock Ögongel Meny Meny/Ögon & öron Meny/Ögon & öron/Torra ögon Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Ögongel 2 mg/g 10 gram Tub