Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   VIRBAC SA
   L.I.D. 1ère Avenue – 2065 m
   06516 Carros
   FRANKRIKE

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   VIRBAGEN OMEGA 5 ME respektive 10 ME för hund och katt

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Injektionsflaska innehållande frystorkat pulver

   Aktivt innehållsämne

   5 ME-förpackning:
   Rekombinant felint omega-interferon..........................

   5 ME */flaska

   10 ME-förpackning:
   Rekombinant felint omega-interferon.........................

   10 ME */flaska

   *ME: Miljoner Enheter

   Injektionsflaska innehållande lösningsmedel

   Isoton koksalt­lösning.....................................................

   1 ml

   4. INDIKATION(ER)

   Hund:
   Minskning av mortalitet, och kliniska tecken på parvoviros (intestinal form) hos hundar från en månads ålder.

   Katt:
   Behandling av katter infekterade med FeLV och/eller FIV, i icke-slutliga kliniska faser från 9 veckors ålder. I en utförd fältundersökning observerades :

   • reduktion av kliniska tecken under den symptomatiska fasen (fyra månader),

   • minskad mortalitet:

    • för katter med anemi minskade mortaliteten med cirka 30% efter behandling med interferon. Utan behandling var mortaliteten cirka 60 % vid 4, 6, 9 och 12 månader.

    • för katter utan anemi infekterade av FeLV, minskade mortaliteten med 20 % efter behandling med interferon. Utan behandling var mortaliteten 50%. Mortaliteten fôr katter smittade med FIV var låg (5 %) och påverkades inte av behandlingen.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Hund: vaccination under och efter behandling med VIRBAGEN OMEGA är kontraindicerad tills hunden har tillfrisknat.
   Katt: eftersom vaccination kontraindiceras i den symptomatiska fasen av FeIV/FIV-infektioner har inte effekten av VIRBAGEN OMEGA vid kattvaccination utvärderats.

   6. BIVERKNINGAR

   I vissa fall kan följande övergående kliniska tecken observeras under behandlingen av hund och katt:

   • hypertermi (3-6 timmar efter injektion)

   • kräkningar

   • tunn faeces till mild diarré, endast katter.

   Dessutom kan en lätt minskning av antalet leukocyter, trombocyter och röda blodkroppar och en förhöjning av koncentrationen av alaninaminotransferas observeras. Dessa parametrar återställs inom en vecka efter den sista injektionen.

   • övergående trötthet under behandlingen, endast katter.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Hund: Dosen är 2,5 ME/kg kroppsvikt
   Katt: Dosen är 1 ME/kg kroppsvikt

   Den frystorkade fraktionen skall lösas i 1 ml av medföljande spädningsvätska för att åstadkomma en suspension som innehåller antingen 5 ME eller 10 ME rekombinantinterferon, beroende på vald förpackning.
   Hund: Den färdiga lösningen skall injiceras intravenöst en gång dagligen 3 dagar i rad.
   Katt: Den färdiga lösningen skall injiceras subkutant en gång dagligen 5 dagar i rad. Tre separata femdagarsbehandlingar måste utföras dag 0, dag 14 och dag 60.

   Läkemedlet bör användas omedelbart efter beredning.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Hund och katt: det har visats att fullständig överensstämmelse med den rekommenderade doseringen är nödvändig för att uppnå klinisk nytta.

   Katt: I fall av upprepade behandlingar av kroniska sjukdomar associerade med hepatisk, hjärt- och njursvikt måste motsvarande sjukdom övervakas före administrering av VIRBAGEN OMEGA.

   Vätskebehandling och annan kompletterande stödjande behandling behövs för att förbättra prognosen.
   Läkemedlet ska endast användas med det medföljande lösningsmedlet.

   10. KARENSTID

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras och transporteras vid 4 °C ± 2 ºC.
   Får ej frysas.
   Förvaras i originalförpackningen.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation.

   Det finns ingen tillgänglig information om induktionen av långsiktiga biverkningar hos hund och katt, speciellt när det gäller autoimmuna störningar. Sådana biverkningar har beskrivits efter multipel och långvarig administrering av typ I interferon till människa. Därför kan inte fall av autoimmuna störningar hos hund uteslutas och måste balanseras med risken associerad med FeLV/FIV-infektioner.
   Produktens effektivitet på katter med en tumörform av FeLV-infektion eller katter infekterade med FeLV eller koinfekterade med FIV i slutliga faser har inte testats.
   I fall av intravenösadministrering hos katter kan fler biverkningar observeras t.ex. hypertermi, tunn faeces, anorexi, minskat vätskeintag eller kollaps.

   Vid oavsiktlig självinjektion uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel eller avfall från dessa skall hanteras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   19.05.2011. Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på EMAs hemsida http://www.ema.europa.eu

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien

   VIRBAC BELGIUM S.A.

   Rue de la station 17

   B-1300 WAVRE

   Tel. : 32 (0) 10 47 06 35

   Luxembourg/Luxemburg

   VIRBAC BELGIUM S.A.

   Rue de la station 17

   B-1300 WAVRE

   Tel. : 32 (0) 10 47 06 35

   Česká republika

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065m – L.I.D.

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Magyarország

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065m – L.I.D.

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Danmark

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065m – L.I.D.

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Malta

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065m – L.I.D.

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Deutschland

   VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

   West Rögen 20

   D-23843 Bad Oldesloe

   Tel: 49 (4531) 805 555

   Nederland

   VIRBAC NEDERLAND BV

   Hermesweg 15

   NL-3771 ND - BARNEVELD

   Tel: 31 (0) 342 427 100

   Eesti

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065m – L.I.D.

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Norge

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065m – L.I.D.

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Ελλάδα

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065m – L.I.D.

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Österreich

   VIRBAC Österreich GmbH

   A-1180 Wien

   Tel : 43 (0) 1 2183426 0

   España

   VIRBAC ESPAÑA S.A.

   ES-8950 Esplugues de Llobregat (Barcelona).

   Tél. : + 34 93 470 79 40

   Polska

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065m – L.I.D.

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   France

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065m – L.I.D.

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Portugal

   VIRBAC DE PORTUGAL

   LABORATÓRIOS LDA

   P-2080-Almeirim

   Tél. : (351) 243.570 500

   Ireland

   C&M Veterinary Distributors Limited

   IE- Limerick

   Tel.: 353 61 314 933

   Slovenija

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065m – L.I.D.

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Ísland

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065m – L.I.D.

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Slovenská republika

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065m – L.I.D.

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Italia

   VIRBAC SRL

   Via dei Gracchi 30

   I-20146 Milano

   Tel: 39 02 48 53 451

   Suomi/Finland

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065m – L.I.D.

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Κύπρος

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065m – L.I.D.

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Sverige

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065m – L.I.D.

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Latvija

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065m – L.I.D.

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   United Kingdom

   VIRBAC Ltd

   UK-Suffolk IP30 9UP

   Tel: 44 (0) 1359 243243

   Lietuva

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065m – L.I.D.

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   Република България

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

   România

   VIRBAC S.A.

   1ère avenue 2065 m – L.I.D

   F-06516 Carros

   Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Virbagen Omega

  Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 10 milj. enheter 5 x 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 012031
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  4.374,50 kr

  Jämförpris: 874,90 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?