Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Viramune

   50 mg/5 ml oralsuspension
   nevirapin
   sackaros, sorbitol, metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Viramune är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Viramune
   3. Hur du använder Viramune
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Viramune ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Viramune är och vad det används för

   Viramune hör till läkemedelsgruppen antiretrovirala medel, som används vid behandling av infektion med Humant Immunbrist Virus (HIV-1).

   Den aktiva substansen i ditt läkemedel kallas nevirapin. Nevirapin hör till en klass antiretrovirala läkemedel som kallas icke-nukleosida omvända transkriptashämmare (NNRTI). Omvänt transkriptas är ett enzym som HIV behöver för att föröka sig. Nevirapin hindrar omvänt transkriptas från att arbeta. Genom att hindra omvänt transkriptas från att arbeta, hjälper Viramune till att kontrollera HIV-1-infektionen.

   Viramune är avsett för behandling av HIV-infekterade vuxna, ungdomar och barn i alla åldrar. Du måste använda Viramune tillsammans med andra antiretrovirala läkemedel. Din läkare kommer att rekommendera de mediciner som är bäst för dig.

   Om Viramune har förskrivits till ditt barn så riktar sig all information i denna bipacksedel till ditt barn (i så fall ska du läsa “ditt barn” istället för “du”).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Viramune

   Använd inte Viramune

   • om du är allergisk mot nevirapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 ”Förpackningens innehåll och övriga upplysningar”).

   • om du har använt Viramune tidigare och måste sluta på grund av:

    • svåra hudutslag

    • hudutslag med andra symtom till exempel:

     • feber

     • blåsbildning

     • munsår

     • ögoninflammation

     • svullnad i ansiktet

     • allmän svullnad

     • andfåddhet

     • muskel- eller ledsmärta

     • allmän sjukdomskänsla

     • buksmärta

    • överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner)

    • leverinflammation (hepatit)

   • om du har svår leversjukdom

   • om du vid ett tidigare tillfälle måste avbryta behandlingen med Viramune på grund av förändrad leverfunktion

   • om du tar mediciner som innehåller växten johannesört (Hypericum perforatum). Detta örtmedel kan leda till att Viramune inte fungerar som avsett.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Viramune.

   Under de första 18 veckornas behandling med Viramune är det mycket viktigt att du och din läkare är uppmärksamma på tecken på lever- eller hudreaktioner. Dessa kan bli svåra och till och med livshotande. Det är störst risk för sådana reaktioner under de första 6 veckornas behandling.

   Om du får svåra hudutslag eller överkänslighet (allergiska reaktioner som kan uppträda i form av hudutslag) tillsammans med andra biverkningar såsom

   • feber,

   • blåsor,

   • munsår,

   • ögoninflammation,

   • ansiktssvullnad,

   • generell svullnad,

   • andfåddhet,

   • muskel- eller ledsmärta,

   • allmän sjukdomskänsla,

   • eller buksmärta

   SKA DU SLUTA ANVÄNDA VIRAMUNE OCH OMEDELBART KONTAKTA din läkare eftersom sådana reaktioner kan vara potentiellt livshotande eller leda till döden. Om du någon gång får symtom av milda utslag utan andra reaktioner ska du informera din läkare omedelbart, för att få råd huruvida du ska sluta använda Viramune.

   Om du får symtom som tyder på leverskada, såsom

   • aptitförlust,

   • illamående,

   • kräkningar,

   • gul hud (gulsot),

   • buksmärta

   ska du sluta använda Viramune och kontakta din läkare omedelbart.


   Om du utvecklar allvarliga lever-, hud- eller överkänslighetsreaktioner när du använder Viramune, ska du ALDRIG ANVÄNDA VIRAMUNE igen utan att först diskutera med din läkare.
   Du måste använda Viramune med den dos din läkare har ordinerat. Detta är speciellt viktigt under de första 14 dagarna av behandlingen (för ytterligare information, se Hur du tar Viramune).

   Följande patienter löper högre risk att utveckla leverproblem:

   • kvinnor

   • hepatit B- eller C-infekterade

   • förhöjda värden på leverfunktionsprover

   • tidigare obehandlade patienter med höga CD4-värden när Viramune-behandlingen påbörjas (kvinnor mer än 250 celler/mm3, män mer än
    400 celler/mm3)

   • tidigare behandlade patienter med mätbar HIV-1 virusmängd i plasma och höga CD4-värden när Viramune-behandlingen påbörjas (kvinnor mer än
    250 celler/mm3, män mer än 400 celler/mm3)

   Hos vissa patienter med framskriden HIV-infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska infektioner (som kan hänföras till AIDS-sjukdom), kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner inträffa kort tid efter att behandlingen mot HIV påbörjats. Dessa symtom beror troligtvis på en förbättring i kroppens immunsvar, vilken gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kanske har funnits tidigare, men ej orsakat några symtom. Informera din läkare omedelbart om du märker några symtom på infektion.

   Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din HIV-infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

   Förändringar i fettdistributionen kan förekomma hos patienter som får kombinerad antiretroviral behandling. Kontakta din eller ditt barns läkare om du noterar förändringar i kroppsfettet (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

   Vissa patienter som får antiretroviral kombinationsbehandling kan utveckla en bensjukdom som kallas osteonekros (vävnadsdöd i benvävnaden orsakat av strypt blodtillförsel till benet). Några av de många riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, försvagat immunförsvar och högre kroppsmasseindex. Tecken på osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och axlar) och svårighet att röra sig. Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.

   Om du tar nevirapin och zidovudin samtidigt, informera din läkare eftersom denne kan behöva kontrollera dina vita blodkroppar.

   Ta inte Viramune efter att ha utsatts för HIV-virus såvida du inte har blivit diagnosticerad med HIV och instruerats av din läkare att ta Viramune. Viramune botar inte HIV-infektionen. Därför kan du fortsätta utveckla infektioner och andra sjukdomar som är förknippade med HIV-infektion. Du ska därför bibehålla regelbunden kontakt med din läkare. Du kan fortfarande överföra HIV-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

   Prednison bör inte användas för att behandla utslag som beror på Viramune.

   Om du tar preventivmedel via munnen (till exempel p-piller) eller andra hormonella preventivmedel under behandling med Viramune så bör du också använda en barriärmetod (till exempel kondom) för att förhindra graviditet.

   Om du får hormonersättning mot klimakteriebesvär, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.

   Om du tar eller får rifampicin förskrivet för att behandla tuberkulos, informera läkare innan du tar detta läkemedel med Viramune.

   Barn och ungdomar

   Viramune oral suspension kan användas av barn i alla åldersgrupper. Följ alltid exakt instruktionerna från ditt barns läkare.

   Viramune finns också tillgängligt som tabletter. Viramune tabletter kan användas av:

   • barn 16 år eller äldre

   • barn under 16 år som väger 50 kg eller mer

   • eller med en kroppsyta som är större än 1,25 m2.

   Andra läkemedel och Viramune

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Informera din läkare om alla andra mediciner innan du börjar ta Viramune. Skälet är att läkaren kan behöva ta ställning till om dina andra läkemedel fortfarande fungerar och om dosen behöver ändras. Läs noga bipacksedlarna för alla de andra HIV-läkemedlen, som du ska använda tillsammans med Viramune.

   Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du använder eller nyligen har använt:

   • johannesört (Hypericum perforatum, medicin mot nedstämdhet)

   • rifampicin (tuberkulos-läkemedel)

   • rifabutin (tuberkulos-läkemedel)

   • makrolider t ex klaritromycin (antibiotika)

   • flukonazol (mot svampinfektioner)

   • ketokonazol (mot svampinfektioner)

   • itrakonazol (mot svampinfektioner)

   • metadon (vid opiatutsättning)

   • warfarin (blodförtunnande)

   • hormonella preventivmedel (t ex p-piller)

   • atazanavir (HIV-läkemedel)

   • lopinavir/ritonavir (HIV-läkemedel)

   • fosamprenavir (HIV-läkemedel)

   • efavirenz (HIV-läkemedel)

   • etravirin (HIV-läkemedel)

   • rilpivirin (HIV-läkemedel)

   • delavirdin (HIV-läkemedel)

   • zidovudin (HIV-läkemedel)

   • boceprevir (mot hepatit C)

   • telaprevir (mot hepatit C)

   • elvitegravir/kobicistat (HIV-läkemedel)

   Din läkare kommer att följa effekten noga av Viramune och dessa läkemedel om du använder dem tillsammans.

   Om du behandlas med dialys av njurarna, kommer din doktor att överväga en dosjustering av Viramune. Detta beror på att Viramune delvis kan sköljas ut ur blodet vid dialys.

   Viramune med mat, dryck och alkohol

   Det finns inga hinder att ta Viramune tillsammans med mat och dryck.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Du bör avbryta amningen om du använder Viramune. I allmänhet rekommenderas de som är HIV-infekterade att avstå från att amma, eftersom det är möjligt att din baby kan bli infekterad med HIV genom din bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna trötthet när du tar Viramune. Var försiktig vid aktiviteter som bilkörning, användning av verktyg eller maskiner. Om du upplever trötthet ska du undvika potentiellt riskfyllda uppgifter som bilkörning eller användning av verktyg eller maskiner.

   Viramune innehåller sackaros, sorbitol, metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

   Viramune oral suspension innehåller 150 mg sackaros och 162 mg sorbitol per ml oral lösning. Detta ska beaktas för patienter med typ-2-diabetes.

   Om din läkare har talat om att du har en intolerans mot vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar Viramune.

   Viramune oral suspension innehåller metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat. Hjälpämnen som kan orsaka allergiska reaktioner (möjligen fördröjda).


   3. Hur du använder Viramune

   Du ska inte använda Viramune enbart. Du måste använda det med minst två andra antiretrovirala läkemedel. Din läkare kommer att rekommendera de bästa läkemedlen för dig.

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Den vanliga dosen är densamma till alla vuxna (20 ml).

   Ditt barns läkare kommer att räkna fram dosen för ditt barn. Dosen räknas fram med utgångspunkt från ditt barns ålder och vikt eller barnets kroppsyta. Se till att läkaren noga informerar om vilken dos du ska ge ditt barn.

   Vuxna

   Dosen för vuxna är 20 ml (200 mg) en gång per dag under de första 14 dagarna (insättningsperiod). Efter 14 dagar är den vanliga dosen 20 ml (200 mg) två gånger dagligen.

   Det är mycket viktigt att endast ta 20 ml Viramune per dag under de första 14 dagarna (insättningsperiod). Om du får några hudutslag under denna period, ska du inte öka dosen, utan kontakta din läkare.

   Viramune finns också tillgängligt som 200 mg tabletter för vuxna (från 16 års ålder).

   Användning för barn och ungdomar

   Dosen för barn är 4 mg/kg kroppsvikt eller 150 mg/m2 kroppsyta en gång per dag under de första två veckornas behandling (insättningsperiod). Därefter kommer barnet att övergå till dosering två gånger dagligen och läkaren kommer att bestämma rätt dos, baserad på barnets vikt eller kroppsyta.

   Det är mycket viktigt att ditt barn endast tar Viramune en gång per dag under de första 14 dagarna (insättningsperiod). Om ditt barn får några hudutslag under denna period, ska du inte öka dosen, utan kontakta din läkare.

   Viramune finns också tillgängligt som 200 mg tabletter för äldre barn, särskilt ungdomar, som väger mer än 50 kg eller har en kroppsyta på mer än 1,25 m2. Barnets läkare kommer att informera dig om den rätta dosen för ditt barn, Ditt barns läkare kommer kontinuerligt att undersöka barnets vikt och kroppsyta för att säkerställa rätt dosering. Fråga läkaren eller apotekspersonal om du är osäker.

   Mät upp rätt dos med den medföljande dossprutan och adaptern enligt följande:

   1. Skaka flaskan försiktigt.

   2. Öppna flaskan.

   3. Fäst plastadaptern på flaskhalsen genom att först trycka och sedan skruva fast den. Se till att adaptern sitter fast ordentligt.

   4. Sätt dossprutan i adaptern. Se till att dossprutan sitter fast ordentligt.

   5. Vänd flaskan upp och ned och dra försiktigt in rätt mängd Viramune oral suspension i sprutan.

   6. Du kan dra in högst 5 ml varje gång. Om du behöver en högre dos, upprepa steg 4-5.

   Flaskan kan förslutas med locket till adaptern.

   Om du är vuxen och väljer ett annat mått (t ex dosmugg eller tesked) är det viktigt att vara säker på att hela dosen tas, eftersom en del Viramune kan finnas kvar i muggen eller skeden.

   Insättningsperioden på 14 dagar har visats sig medföra lägre risk för hudutslag.

   Eftersom Viramune alltid kommer att ges tillsammans med andra läkemedel som hämmar HIV-virus, ska du följa instruktionerna för dessa läkemedel noga. Dessa finns i bipacksedlarna för dessa läkemedel.

   Du ska fortsätta att använda VIRAMUNE så länge din läkare rekommenderar det.

   I avsnittet "Varningar och försiktighet" ovan anges att läkaren kommer att följa leverprover och vara uppmärksam på oönskade effekter, t ex hudutslag. Beroende på utvecklingen kan din läkare besluta sig för att avbryta eller avsluta behandlingen med Viramune. Din läkare kan sedan besluta sig för att återuppta behandlingen med en lägre dosering.

   Viramune oral suspension är en flytande suspension som skall sväljas. Skaka flaskan väl innan du tar din medicin.

   Om du använt för stor mängd av Viramune

   Använd inte mer Viramune än din läkare har förskrivit och som beskrivs i denna bipacksedel. Det finns för närvarande begränsad information om effekterna av Viramune vid överdosering. Kontakta din läkare om du har tagit för stor mängd Viramune.

   Om du har glömt att använda Viramune

   Försök att inte missa någon dos. Om du upptäcker missad dos inom 8 timmar efter avsedd tidpunkt, ska du ta den missade dosen så fort som möjligt. Om det har gått mer än 8 timmar efter avsedd tidpunkt, ta endast nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

   Om du slutar att använda Viramune

   Att ta alla doser av HIV-läkemedel vid rätt tidpunkt

   • leder till en stor ökning av effekten av din kombination av antiretrovirala läkemedel

   • minskar risken att din HIV-infektion blir resistent mot dina antiretrovirala läkemedel.

   Det är därför viktigt att fortsätta använda Viramune korrekt enligt anvisningarna ovan, om inte din läkare instruerar dig att sluta.

   Om du eller ditt barn avbryter behandlingen med Viramune oral suspension under mer än 7 dagar kommer din läkare att föreslå att du startar insättningsperioden på 14 dagar (se ovan) ännu en gång innan du återgår till behandling två gånger dagligen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Under HIV‑behandling kan viktökning och ökade nivåer av blodfetter och blodsocker förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodfetter kan det ibland finnas ett samband med själva HIV‑läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana förändringar.

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   I avsnittet "Varningar och försiktighet", ovan, anges att den viktigaste biverkan av Viramune är svåra och livshotande hudreaktioner samt allvarliga leverskador. Dessa reaktioner förekommer främst under de första 18 veckornas behandling med Viramune. Denna period kräver därför noggrann uppföljning av din läkare.

   Om du någonsin observerar några hudutslag ska du informera din läkare omedelbart.

   När hudutslag förekommer är de normalt milda till medelsvåra. Hos vissa patienter kan emellertid utslag, som framträder som blåsbildning i huden, vara svåra eller livshotande (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys) och dödsfall har rapporterats. De flesta fall av utslag, både svåra och milda till medelsvåra uppträder under de första 6 veckorna.

   Om hudutslag och illamående uppträder samtidigt, måste du avbryta behandlingen omedelbart och uppsöka din läkare snarast. Var speciellt uppmärksam på om ditt barn får några utslag. Även om utslagen ser normala ut (t ex blöjeksem), kan de ha orsakats av Viramune. Fråga barnets doktor om du är tveksam.

   Överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) kan förekomma. Sådana reaktioner kan förekomma i form av anafylaxi (en svår form av allergisk reaktion) med symtom som:

   • hudutslag

   • ansiktssvullnad

   • andningssvårigheter (kramp i luftvägarna)

   • anafylaktisk chock

   Överkänslighetsreaktioner kan också förekomma som hudutslag tillsammans med andra biverkningar:

   • feber

   • blåsor på huden

   • munsår

   • ögoninflammation

   • ansiktssvullnad

   • allmän svullnad

   • andfåddhet

   • muskel- eller ledsmärta

   • en minskning av antalet vita blodkroppar (granulocytopeni)

   • allmän sjukdomskänsla

   • allvarliga problem med lever- eller njurar (lever- eller njursvikt)

   Tala omedelbart om för din läkare om du får hudutslag och någon av de andra biverkningarna som hör till en överkänslighetsreaktion (allergisk reaktion). Sådana reaktioner kan vara livshotande.

   Onormal leverfunktion har rapporterats vid behandling med Viramune. Detta inkluderar några fall av inflammation i levern (hepatit) som kan vara plötslig och intensiv (fulminant hepatit) och leversvikt, som båda kan leda till döden.

   Informera din läkare om du upplever något av följande kliniska symtom som tyder på leverskada:

   • aptitlöshet

   • illamående

   • kräkningar

   • gul hud (gulsot)

   • buksmärta

   Biverkningarna som anges nedan har rapporterats från patienter som använt Viramune:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • hudutslag

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • minskat antal vita blodkroppar (granulocytopeni)

   • allergiska reaktioner (överkänslighet)

   • huvudvärk

   • illamående

   • kräkningar

   • buksmärta

   • lös avföring (diarré)

   • leverinflammation (hepatit)

   • utmattning

   • feber

   • avvikande leverfunktionsprover

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • allergisk reaktion såsom hudutslag, ansiktssvullnad, andningssvårigheter (bronkospasm) eller anafylaktisk chock

   •  minskat antal av röda blodkroppar (anemi)

   • gul hud (gulsot)

   • svåra och livshotande hudutslag (Stevens Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys)

   • nässelutslag (urtikaria)

   • vätskeansamlingar under huden (angioödem)

   • ledsmärta (artralgi)

   • muskelsmärta (myalgi)

   • minskad fosforhalt i blodet

   • ökat blodtryck

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • plötslig och intensiv inflammation i levern (fulminant hepatit)

   • läkemedelsutlöst reaktion med allmänna symtom (läkemedelsutlöst reaktion med eosinofili (förhöjt antal vita blodkroppar av en viss typ) i kombination med allmänna symtom).

   När Viramune använts tillsammans med andra HIV-läkemedel har även följande biverkningar rapporterats:

   • minskat antal röda blodkroppar eller blodplättar

   • inflammation i bukspottkörteln

   • minskad eller onormal känsel i huden.

   Dessa biverkningar förekommer ofta vid behandling med andra HIV-medel och kan förväntas när Viramune används i kombination med andra läkemedel. Det är dock inte troligt att dessa biverkningar orsakas av behandlingen med Viramune.

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Minskning i vita blodkroppar (granulocytopeni) kan förekomma, vilket är mer vanligt hos barn. En minskning av röda blodkroppar (anemi), som kan ha samband med nevirapin-behandlingen, observeras också oftare hos barn. Liksom vid hudutslag, var vänlig informera din läkare om alla biverkningar.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Viramune ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Viramune ska användas inom 6 månader efter öppnandet av flaskan.

   Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är nevirapin. 5 ml innehåller 50 mg av den aktiva substansen nevirapin (som hemihydrat).

   • Övriga innehållsämnen är:

    • karbomer

    • metylparahydroxibensoat

    • propylparahydroxibensoat

    • sorbitol

    • sackaros

    • polysorbat 80

    • natriumhydroxid och

    • vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Viramune oral suspension är en vit till benvit homogen suspension.

   Viramune oral suspension tillhandahålls i plastflaska, med suspension för oral användning, med 240 ml suspension per flaska. En dosspruta i plast finns i varje förpackning för att mäta upp rätt dos. 

   Viramune tillhandahålls också som 200 mg tabletter för äldre barn och vuxna.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Boehringer Ingelheim International GmbH

   Binger Strasse 173

   55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland

   Tillverkare

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Binger Strasse 173

   55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

   Tél/Tel: +32 2 773 33 11

   Lietuva

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas

   Tel.: +370 37 473922

   България

   Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ - клон България

   Тел: +359 2 958 79 98

   Luxembourg/Luxemburg

   SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

   Tél/Tel: +32 2 773 33 11

   Česká republika

   Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

   Tel: +420 234 655 111

   Magyarország

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Magyarországi Fióktelepe

   Tel.: +36 1 299 8900

   Danmark

   Boehringer Ingelheim Danmark A/S

   Tlf: +45 39 15 88 88

   Malta

   Boehringer Ingelheim Ltd.

   Tel: +44 1344 424 600

   Deutschland

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Tel: +49 (0) 800 77 90 900

   Nederland

   Boehringer Ingelheim b.v.

   Tel: +31 (0) 800 22 55 889

   Eesti

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal

   Tel: +372 612 8000

   Norge

   Boehringer Ingelheim Norway KS

   Tlf: +47 66 76 13 00

   Ελλάδα

   Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

   Tηλ: +30 2 10 89 06 300

   Österreich

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Tel: +43 1 80 105-0

   España

   Boehringer Ingelheim España, S.A.

   Tel: +34 93 404 51 00

   Polska

   Boehringer Ingelheim Sp. z o.o

   Tel.: +48 22 699 0 699

   France

   Boehringer Ingelheim France S.A.S.

   Tél: +33 3 26 50 45 33

   Portugal

   Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

   Tel: +351 21 313 53 00

   Hrvatska

   Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

   Tel: +385 1 2444 600

   România

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Viena - Sucursala Bucuresti

   Tel: +40 21 302 2800

   Ireland

   Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

   Tel: +353 1 295 9620

   Slovenija

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Podružnica Ljubljana

   Tel: +386 1 586 40 00

   Ísland

   Vistor hf.

   Tel: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   organizačná zložka

   Tel: +421 2 5810 1211

   Italia

   Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

   Tel: +39 02 5355 1

   Suomi/Finland

   Boehringer Ingelheim Finland Ky

   Puh/Tel: +358 10 3102 800

   Κύπρος

   Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

   Tηλ: +30 2 10 89 06 300

   Sverige

   Boehringer Ingelheim AB

   Tel: +46 8 721 21 00

   Latvija

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG

   Latvijas filiãle

   Tel: +371 67 240 011

   United Kingdom

   Boehringer Ingelheim Ltd.

   Tel: +44 1344 424 600


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-11-13


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Viramune®

  Oral suspension 10 mg/ml 240 milliliter Flaska

  • Varunummer: 531913
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim AB

  499,13 kr

  Jämförpris: 2,08 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?