Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vimpat

   50 mg, 100 mg, 150 mg resp. 200 mg Filmdragerade tabletter
   Lakosamid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vimpat är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Vimpat
   3. Hur du använder Vimpat
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vimpat ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vimpat är och vad det används för

   Lakosamid (Vimpat) används för att behandla en särskild form av epilepsi (se nedan) hos patienter från 16 år.
   Epilepsi är ett tillstånd där patienterna har upprepade anfall (kramper). Vimpat används för den form av epilepsi där anfallen till att börja med endast påverkar den ena hjärnhalvan, men därefter kan spridas till större områden i båda hjärnhalvorna (partiella anfall med eller utan sekundär generalisering).

   Du har fått Vimpat av din läkare för att minska antalet anfall.

   Vimpat kan användas som enda behandling eller tillsammans med andra läkemedel mot epilepsi.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Vimpat

   Använd inte Vimpat

   • om du är allergisk mot lakosamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Om du är osäker på om du är allergisk ska du diskutera med din läkare.

   • om du lider av en särskild typ av hjärtrytmrubbningar
    (AV-block av andra eller tredje graden (II eller III))

   Varningar och försiktighet

   Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex lakosamid, har haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart läkare.


   Tala med läkare innan du tar Vimpat om du lider av hjärtproblem som har att göra med försämrad elektrisk överledning i hjärtat (AV-block, förmaksflimmer och förmaksfladder) eller av svår hjärtsjukdom som hjärtsvikt eller hjärtinfarkt. Symtom på AV-block är långsam eller oregelbunden puls, yrsel eller svimningskänsla. Vid förmaksflimmer eller fladder, kan du uppleva hjärtklappning, snabb eller oregelbunden puls och andfåddhet.


   Vimpat kan orsaka yrsel, vilket kan öka risken för olycks­händelse eller fall. Därför bör du vara försiktig tills du är van vid de effekter som läkemedlet kan ha.

   Barn och ungdomar

   Vimpat rekommenderas inte för barn och ungdomar under 16 år. Säkerhet och effekt är inte känd i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Vimpat

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du använder läkemedel för hjärtproblem eller om du tar något läkemedel som kan orsaka en avvikelse vid EKG (elektrokardiogram) som kallas förlängd PQ-tid, t ex karbamazepin, lamotrigin, pregabalin (läkemedel för att behandla epilepsi) och läkemedel för att behandla vissa typer av oregelbunden hjärtrytm eller hjärtsvikt. Om du inte är säker på om de läkemedel du tar kan ha denna effekt, diskutera detta med din läkare.

   Läkemedel som t ex flukonazol, itrakonazol, ketokonazol (läkemedel för att behandla svampinfektioner), ritonavir (ett läkemedel för att behandla hiv-infektion), klaritromycin, rifampicin (läkemedel för att behandla bakterieinfektioner) och Johannesört (ett läkemedel för att behandla lindrig ångest) kan påverka hur levern bryter ner lakosamid.

   Vimpat med alkohol

   Som en försiktighetsåtgärd, använd inte Vimpat tillsammans med alkohol.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Det rekommenderas inte att ta Vimpat om du är gravid eftersom effekterna av Vimpat på graviditet och foster är okända. Informera omedelbart läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid; läkaren beslutar om du ska ta Vimpat.


   Amning rekommenderas inte medan du tar Vimpat eftersom det är okänt om Vimpat passerar över i modersmjölk. Informera omedelbart läkare om du ammar; läkaren beslutar om du ska ta Vimpat.


   Forskning har visat en ökad risk för missbildningar hos barn till mödrar som tar läkemedel mot epilepsi. Å andra sidan får effektiv epilepsibehandling inte avbrytas eftersom försämring av sjukdomen är skadlig för både modern och det ofödda barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vimpat kan orsaka yrsel eller dimsyn. Detta kan påverka din förmåga att köra bil eller använda verktyg eller maskiner. Kör inte bil och använd inte maskiner förrän du vet om läkemedlet påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.


   3. Hur du använder Vimpat

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Administrering av en laddningsdos har inte studerats hos patienter med status epilepticus.


   Dosering
   Vimpat måste tas 2 gånger dagligen, en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag. Vimpat används för långtidsbehandling.


   När du tar Vimpat som enda behandling:

   Vanlig startdos av Vimpat är 100 mg per dag, uppdelat på 2 separata doser om 50 mg på morgonen och 50 mg på kvällen.

   Läkaren kan också förskriva en startdos på 200 mg Vimpat per dag, uppdelat på 2 separata doser om 100 mg på morgonen och 100 mg på kvällen.

   Läkaren kan öka din dagliga dos varje vecka med 100 mg tills du uppnår en så kallad underhållsdos mellan 200 mg och 600 mg per dag, uppdelat på 2 separata doser. Du kommer att använda denna underhållsdos för långtidsbehandling.


   När du tar Vimpat tillsammans med andra läkemedel mot epilepsi:

   Vanlig startdos av Vimpat är 100 mg per dag, uppdelat på 2 separata doser om 50 mg på morgonen och 50 mg på kvällen. Läkaren kan öka din dagliga dos varje vecka med 100 mg tills du uppnår en så kallad underhållsdos mellan 200 mg och 400 mg per dag, uppdelat på 2 separata doser. Du kommer att använda denna underhållsdos för långtidsbehandling.


   Din läkare kan besluta att Vimpat-behandlingen ska börja med en enkel laddningsdos på 200 mg, följt ungefär 12 timmar senare av en underhållsdosering. En laddningsdos bör ges under medicinsk övervakning.


   Om du har problem med njurarna eller levern kan läkaren förskriva en annan dos.


   Hur Vimpat tabletter ska tas
   Du ska svälja tabletten med ett glas vatten. Du kan ta Vimpat med eller utan mat.


   Hur länge Vimpat ska användas
   Vimpat används för långtidsbehandling. Du ska fortsätta att ta Vimpat tills läkaren säger åt dig att sluta.

   Om du har tagit för stor mängd av Vimpat

   Om du har tagit för stor mängd av Vimpat, kontakta omedelbart läkare.

   Du kan bli yr, illamående, kräkas, få krampanfall, hjärtbesvär, hamna i koma eller drabbas av blodtrycksfall med snabba hjärtslag och svettningar.

   Försök inte att köra bil.

   Om du har glömt att ta Vimpat

   Om du missar en dos med några timmar ska du ta den så snart du kommer ihåg. Om det snart är dags (mindre än 6 timmar) för nästa dos ska du inte ta den missade tabletten. Ta istället nästa tablett vid normal tid.
   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Vimpat

   Sluta inte att använda Vimpat utan att prata med läkare eftersom dina symtom kan komma tillbaka eller bli värre.
   Om läkaren beslutar att avsluta din behandling med Vimpat kommer läkaren att instruera dig om hur du ska sänka dosen stegvis.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningar i centrala nervsystemet, såsom yrsel, kan öka efter en laddningsdos.


   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

   • Yrsel, huvudvärk

   • Illamående

   • Dubbelseende (diplopi)


   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • Balanssvårigheter, svårigheter att koordinera dina rörelser, problem med minnet, sömnighet, skakningar (tremor), problem med att tänka eller hitta ord, snabba och okontrollerade ögonrörelser (nystagmus), stickningar (parestesi)

   • Dimsyn

   • Stark yrsel (svindel)

   • Kräkningar, förstoppning, gasbildning i magen eller tarmarna, diarré

   • Klåda

   • Fall, blåmärken

   • Trötthet, gångsvårigheter, onormal trötthet eller svaghet (asteni), berusningskänsla

   • Depression

   • Förvirring

   • Minskad känsel eller känslighet, svårighet att artikulera ord, uppmärksamhetsstörning

   • Öron-sus, -ringningar eller -visslingar

   • Matspjälkningsbesvär, muntorrhet

   • Irritabilitet

   • Muskelspasmer

   • Hudutslag

   • Svårt att sova


   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

   • Långsam hjärtrytm

   • Störningar i hjärtats retledningssystem

   • Överdriven känsla av välbefinnande

   • Allergisk reaktion mot läkemedlet

   • Avvikelser i leverfunktionstest, leverskada

   • Självmordsförsök

   • Tankar på självmord eller att skada dig själv

   • Hjärtklappning och/eller snabb eller oregelbunden puls

   • Aggression

   • Upprördhet

   • Onormalt tänkande och/eller förlorad kontakt med verkligheten

   • Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad i ansikte, hals, händer, fötter, vrister eller nedre delen av benen

   • Nässelfeber

   • Hallucinationer (att se och/eller höra saker som inte är verkliga)

   • Svimning


   Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

   • Allvarlig minskning av en viss typ av vita blodkroppar (agranulocytos)

   • Allvarlig hudreaktion vilken kan innefatta influensaliknande symtom, utslag i ansiktet, utbrett hudutslag med hög feber, ökade nivåer av leverenzymer som ses i blodprover och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofiler) och förstorade lymfkörtlar

   • Utbrett hudutslag med blåsor och hudavlossning, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganet (Stevens-Johnsons syndrom) och en allvarligare form som orsakar hudavlossning på mer än 30% av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vimpat ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Detta läkemedel kräver ingen särskild förvaring.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är lakosamid.
   En tablett Vimpat 50 mg innehåller 50 mg lakosamid
   En tablett Vimpat 100 mg innehåller 100 mg lakosamid
   En tablett Vimpat 150 mg innehåller 150 mg lakosamid
   En tablett Vimpat 200 mg innehåller 200 mg lakosamid


   Övriga innehållsämnen är:
   Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, hydroxipropylcellulosa (lågsubstituerad), kolloidal vattenfri kiseldioxid, krospovidon (Polyplasdone XL-10 Läkemedelskvalitet), magnesiumstearat
   Tablettfilm: Polyvinylalkohol, polyetylenglykol, talk, färgämne titandioxid (E171), övriga färgämnen*
   *Övriga färgämnen är:
   50 mg tablett: Röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172), indigokarmin-aluminium-lackfärg (E132)
   100 mg tablett: Gul järnoxid (E172)
   150 mg tablett: Gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172)
   200 mg tablett: Indigokarmin-aluminium-lackfärg (E132)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vimpat 50 mg är rosa-aktiga ovala filmdragerade tabletter präglade med ’SP’ på ena sidan och ’50’ på den andra.
   Vimpat 100 mg är mörkgula ovala filmdragerade tabletter präglade med ’SP’ på ena sidan och ’100’ på den andra.
   Vimpat 150 mg är laxrosa ovala filmdragerade tabletter präglade med ’SP’ på ena sidan och ’150’ på den andra.
   Vimpat 200 mg är blå ovala filmdragerade tabletter präglade med ’SP’ på ena sidan och ’200’ på den andra.


   Vimpat tillhandahålls i förpackningar om 14, 28, 56, 14x1 och 56x1 filmdragerade tabletter och i en multipelförpackning bestående av 3 förpackningar som vardera innehåller 56 tabletter. Förpackningarna med 14x1 och 56x1 filmdragerad tablett tillhandahålls i form av perforerade endosblister av PVC/PVDC, förseglade med aluminiumfolie, alla andra förpackningar tillhandahålls med standardblister av PVC/PVDC, förseglade med aluminiumfolie. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   UCB Pharma SA, Allée de la Recherche 60, B-1070 Bryssel, Belgien


   Tillverkare

   UCB Pharma SA, Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l’Alleud, Belgien

   eller

   Aesica Pharmaceuticals GmbH, Alfred-Nobel Strasse 10, D-40789 Monheim am Rhein, Tyskland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   België/Belgique/Belgien

   UCB Pharma SA/NV

   Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

   Lietuva

   UCB Pharma Oy Finland

   Tel: + 358 9 2514 4221 (Suomija)

   България

   Ю СИ БИ България ЕООД

   Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

   Luxembourg/Luxemburg

   UCB Pharma SA/NV

   Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

   Česká republika

   UCB s.r.o.

   Tel: + 420 221 773 411

   Magyarország

   UCB Magyarország Kft.

   Tel.: + 36-(1) 391 0060

   Danmark

   UCB Nordic A/S

   Tlf: + 45 / 32 46 24 00

   Malta

   Pharmasud Ltd.

   Tel: + 356 / 21 37 64 36

   Deutschland

   UCB Pharma GmbH

   Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

   Nederland

   UCB Pharma B.V.

   Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40

   Eesti

   UCB Pharma Oy Finland

   Tel: + 358 9 2514 4221 (Soome)

   Norge

   UCB Nordic A/S

   Tlf: + 45 / 32 46 24 00

   Ελλάδα

   UCB Α.Ε.

   Τηλ: + 30 / 2109974000

   Österreich

   UCB Pharma GmbH

   Tel: + 43 (0) 1 291 80 00

   España

   UCB Pharma, S.A.

   Tel: + 34 / 91 570 34 44

   Polska

   UCB Pharma Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 22 696 99 20

   France

   UCB Pharma S.A.

   Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35

   Portugal

   Bial – Portela & Cª, S.A.

   Tel: + 351 22 986 6100

   Hrvatska

   Medis Adria d.o.o.

   Tel: +385 (0) 1 230 34 46

   România

   UCB Pharma Romania S.R.L.

   Tel: + 40 21 300 29 04

   Ireland

   UCB (Pharma) Ireland Ltd.

   Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

   Slovenija

   Medis, d.o.o.

   Tel: + 386 1 589 69 00

   Ísland

   Vistor hf.

   Simi: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   UCB s.r.o., organizačná zložka

   Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

   Italia

   UCB Pharma S.p.A.

   Tel: + 39 / 02 300 791

   Suomi/Finland

   UCB Pharma Oy Finland

   Puh/Tel: + 358 9 2514 4221

   Κύπρος

   Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

   Τηλ: + 357 22 34 74 40

   Sverige

   UCB Nordic A/S

   Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

   Latvija

   UCB Pharma Oy Finland

   Tel: + 358 9 2514 4221 (Somija)

   United Kingdom

   UCB Pharma Ltd.

   Tel : + 44 / (0)1753 534 655


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-05-03.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vimpat

  Filmdragerad tablett 100 mg 56 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 161275
  • Tillverkare: UCB Nordic A/S

  868,85 kr

  Jämförspris: 15,52 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?