Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vigantol

   20 000 IE/ml orala droppar, lösning
   Kolekalciferol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vigantol är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Vigantol
   3. Hur du använder Vigantol
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vigantol ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vigantol är och vad det används för

   Vigantol innehåller kolekalciferol (vitamin D3).

   Det används för att behandla vitamin D-brist vid till exempel följande tillstånd:

   • engelska sjukan hos spädbarn och barn

   • benskörhet; i detta fall används Vigantol i kombination med kalcium och eventuellt även annan behandling

   • sekundär hyperparatyreoidism (när låga halter av kalcium i blodet leder till för stor utsöndring av bisköldkörtelhormoner tillsammans med förstoring av bisköldkörteln).

   Vigantol används också för att förebygga och behandla vitamin D-brist hos personer som har svårt att ta upp vitamin D och hos personer med ökad risk för frakturer, t.ex. äldre patienter och patienter som behandlas med glukokortikoider.


   Kolekalciferol som finns i Vigantol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


    

   2. Vad du behöver veta innan du använder Vigantol

   Använd inte Vigantol

   • om du är allergisk (överkänslig) mot vitamin D3 eller mot något av övriga innehållsämnen i Vigantol (se avsnitt 6 Innehållsdeklaration)

   • om du har hyperkalcemi (för höga halter av kalcium i blodet)

   • om du har hypervitaminos D (för höga halter av vitamin D i blodet).

   Ta inte Vigantol tillsammans med kalcium om du har gravt nedsatt njurfunktion.


   Varningar och försiktighet

   Ta inte mer Vigantol än den dos läkaren har ordinerat, eftersom det kan leda till överdosering. När du använder Vigantol ska du inte samtidigt använda andra produkter som innehåller vitamin D, utöver de din läkare har ordinerat.

   Tala om för läkaren

   • om du har haft njursten

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du har sarkoidos (en inflammatorisk bindvävssjukdom som framför allt drabbar lungorna) eller någon annan kronisk sjukdom som leder till inflammation i bindväven.

   Om du har ökad halt av fosfat i blodet kan läkaren ordinera ett läkemedel som binder fosfat tillsammans med Vigantol. Fråga din läkare om råd.


   Andra läkemedel och Vigantol

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Det är särskilt viktigt om du använder:

   • fenytoin (mot epilepsi), barbiturater (sömnmedel eller lugnande medel)

   • rifampicin eller isoniazid (mot tuberkulos)

   • hjärtglykosider

   • vätskedrivande läkemedel av tiazidtyp (t.ex. hydroklortiazid och bendroflumetiazid, läkemedel mot högt blodtryck)

   • tabletter som innehåller aluminium (mot halsbränna)

   • andra produkter som innehåller vitamin D

   • läkemedel för viktminskning (t.ex. orlistat och kolestyramin).


   Vigantol med mat och dryck

   Du ska helst ta Vigantol tillsammans med dagens huvudmåltid. För att göra det lättare att ta dropparna kan du blanda dem med mat eller dryck.   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Vigantol kan användas under graviditet vid D-vitaminbrist.


   Vigantol kan användas under amning. Vitamin D och dess nedbrytningsprodukter förs över i bröstmjölk.

   Vänd dig till din läkare eller barnmorska om du har frågor om detta. Man har inte sett några fall där amning har lett till överdosering hos spädbarn.


   Det finns ingen information om effekten av Vigantol på fertilitet. Normala nivåer av vitamin D förväntas dock inte ha någon negativ effekt på fertilitet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Effekten på förmågan att köra bil eller använda maskiner har inte undersökts. Vigantol har inga kända biverkningar som förmodas påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Vigantol

   Använd alltid Vigantol enligt läkarens anvisningar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 


   Dosen du får beror på varför du får Vigantol och på halten vitamin D i ditt blod.

   Det är därför viktigt att du alltid tar den dos som din läkare har ordinerat åt just dig, även om du känner någon annan som har fått en mycket högre dos ordinerad. Vanlig dos är mellan 1 droppe och 20 droppar dagligen eller mellan 5 droppar och 3,5 ml per vecka. 


   Du ska helst ta Vigantol tillsammans med dagens huvudmåltid. Håll flaskan stilla, rakt upp och ned. Se bild nedan:

   Håll flaskan raktDet kan ta omkring 10 sekunder till första droppen. De efterföljande dropparna kommer något snabbare. Ta gärna dropparna med hjälp av en sked. Se till att du sväljer hela dosen.


   Om du använder Vigantol under lång tid kan din läkare vilja ta regelbundna blodprover för att kontrollera att behandlingen fungerar så bra som möjligt.


   Om du har tagit för stor mängd av Vigantol

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.   Om du har glömt att ta Vigantol

   Hoppa över den missade dosen och ta sedan följande doser som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Vigantol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande symtom har observerats efter intag av produkter som innehåller vitamin D3: för höga halter av kalcium i blodet och urinen, förstoppning, gasbildning, illamående, buksmärtor, diarré och överkänslighetsreaktioner som klåda, utslag eller nässelutslag.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   5. Hur Vigantol ska förvaras

   • Förvara droppflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Innehållet i flaskan ska användas inom 6 månader från det att flaskan öppnats för första gången.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter "Utg.dat.".

   • Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Använd inte Vigantol om du märker att flaskans innehåll är grumligt.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är kolekalciferol (vitamin D3).

   • En ml lösning (ungefär 40 droppar) innehåller 0,5 mg kolekalciferol, vilket motsvarar 20 000 IE vitamin D3.

   • Övriga innehållsämnen är triglycerider med medellånga kedjor (från kokosnötsolja och palmkärnolja).

   Läkemedlets utseende

   Vigantol är en klar, svagt gulaktig, viskös lösning   Importör

   Medartuum AB, Göteborg


   Tillverkare

   Merck-koncernen


   Ompackare

   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-12-03


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vigantol

  Orala droppar, lösning 20 000 IE/ml 10 milliliter Flaska

  • Varunummer: 166981
  • Tillverkare: Medartuum AB

  427,21 kr

  Jämförspris: 42,72 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?