Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Viekirax

   12,5 mg/75 mg/50 mg filmdragerade tabletter
   ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Viekirax är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Viekirax
   3. Hur du använder Viekirax
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Viekirax ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Viekirax är och vad det används för

   Viekirax är ett virushämmande läkemedel som används för att behandla vuxna med kronisk (långvarig) hepatit C (en infektionssjukdom som drabbar levern, orsakat av hepatit C-virus). Det innehåller de aktiva substanserna ombitasvir, paritaprevir och ritonavir.

   Den kombinerade effekten av de tre aktiva substanserna stoppar hepatit C-virus från att föröka sig och infektera nya celler, vilket så småningom avlägsnar virus ur blodet. Ombitasvir och paritaprevir blockerar två proteiner som är viktiga för att virus ska föröka sig. Ritonavir agerar som en förstärkare och förlänger effekten av paritaprevir i kroppen.

   Viekirax tabletter tas ofta tillsammans med andra virushämmande läkemedel såsom dasabuvir och ribavirin. Din läkare kommer att berätta för dig vilka av dessa läkemedel du ska ta tillsammans med Viekirax.

   Det är mycket viktigt att du även läser bipacksedlarna för de andra virushämmande läkemedel som du tar med Viekirax. Om du har några frågor om läkemedlet, fråga läkare eller apotekspersonal.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Viekirax

   Använd inte Viekirax

   • Om du är allergisk mot ombitasvir, paritaprevir, ritonavir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du har måttlig till svår leversjukdom utöver hepatit C.

   • Om du tar något av de läkemedel som anges i följande tabell. Detta då allvarliga eller livshotande biverkningar kan uppkomma när Viekirax tas med dessa läkemedel. Dessa läkemedel kan påverka hur Viekirax fungerar och Viekirax kan påverka hur dessa läkemedel fungerar.

   Läkemedel du inte får ta med Viekirax

   Läkemedel du inte får ta med Viekirax

   Läkemedel eller aktiv substans

   Syfte med läkemedlet

   alfuzosin

   mot förstorad prostata

   amiodaron, disopyramid, dronedaron

   används för att motverka oregelbundna hjärtslag

   astemizol, terfenadin

   mot allergiska symtom. Dessa läkemedel kan finnas tillgängliga receptfritt.

   atorvastatin, lovastatin, simvastatin

   för att sänka blodkolesterol

   karbamazepin, fenytoin, fenobarbital

   mot epilepsi

   cisaprid

   för lindring av vissa magproblem

   klaritromycin, fusidinsyra, rifampicin, telitromycin

   mot bakteriella infektioner

   kolkicin hos patienter med svår lever- eller njursjukdom

   för behandling av giktanfall

   konivaptan

   gör så att natriumnivån i blodet blir normal

   efavirenz, etravirin, lopinavir/ritonavir, saquinavir, tipranavir, nevirapin, indinavir, kobicistat

   mot HIV-infektion

   enzalutamid

   mot prostatacancer

   ergotamin, dihydroergotamin

   mot migränhuvudvärk

   ergonovin, metylergometrin

   används vid förlossning

   etinylestradiol–innehållande läkemedel såsom de som finns i de flesta p-piller eller vaginalringar som används som preventivmedel

   preventivmedel

   itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol

   mot svampinfektioner

   midazolam, triazolam (vid intag via munnen)

   mot oro och sömnsvårigheter

   mitotan

   mot symtom från elakartade tumörer i binjurarna

   pimozid, lurasidon

   mot schizofreni

   quetiapin

   mot schizofreni, bipolär sjukdom och svår depression

   kinidin

   mot onormal hjärtrytm eller malaria

   ranolazin

   mot kronisk kärlkramp (bröstsmärta)

   salmeterol

   mot astma

   sildenafil

   när det används för att behandla en hjärt- och lungsjukdom kallad ”pulmonell arteriell hypertension”

   johannesört (hypericum perforatum)

   ett växtbaserat läkemedel mot lätt nedstämdhet och lindrig

   oro. Detta läkemedel finns tillgängligt receptfritt.

   ticagrelor

   motverkar blodet från att klumpa sig

   Ta inte Viekirax om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Viekirax.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Viekirax om du:

   • har en leversjukdom utöver hepatit C;

   • har eller tidigare har haft en infektion med hepatit B-virus, eftersom läkaren då kan vilja följa upp dig mer noggrant.

   • har diabetes. Dina blodsockernivåer kan behöva kontrolleras noggrannare och/eller justering av dina diabetesläkemedel kan behövas efter att du har börjat ta Viekirax. Hos vissa diabetespatienter har blodsockernivåerna sjunkit (hypoglykemi) efter att behandling med läkemedel så som Viekirax har påbörjats.

   När du tar Viekirax tillsammans med dasabuvir, berätta för läkare om du får följande symtom eftersom det kan vara tecken på försämring av leverproblem:

   • illamående, kräkningar eller tappar din aptit

   • får gulfärgad hud eller gulfärgade ögon

   • din urin är mörkare än vanligt

   • förvirring

   • märker av svullnad av magområdet

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Viekirax.

   Berätta för läkare om du tidigare varit deprimerad eller psykiskt sjuk. Depression med självmordstankar och självmordsbeteende har rapporterats av vissa patienter som tagit detta läkemedel, särskilt av de som tidigare varit deprimerade eller psykiskt sjuka, eller av de som tagit ribavirin tillsammans med detta läkemedel. Du eller din vårdgivare ska även omedelbart berätta för läkare om ditt beteende eller humör förändras och om du får självmordstankar.

   Blodprover

   Din läkare kommer att ta blodprover före, under och efter din behandling med Viekirax. Detta för att din läkare ska kunna:

   • Besluta vilka andra läkemedel du ska ta tillsammans med Viekirax och hur länge.

   • Bekräfta att behandlingen har fungerat och att du inte längre bär på hepatit C-virus.

   • Upptäcka biverkningar av Viekirax eller andra virushämmande läkemedel (såsom ”dasabuvir” och ”ribavirin”) som din läkare har ordinerat att du ska använda tillsammans med Viekirax.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år. Användning av Viekirax hos barn och ungdomar har ännu inte studerats.

   Andra läkemedel och Viekirax

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Det finns vissa läkemedel som du inte får ta med Viekirax – se föregående tabell ”Läkemedel du inte får ta med Viekirax”.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal innan du tar Viekirax, om du använder något av följande läkemedel i tabellen nedan. Din läkare kan behöva ändra dosen av dessa läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal innan du tar Viekirax om du också använder hormonella preventivmedel. Se avsnittet om preventivmedel nedan.

   Läkemedel som du måste berätta för din läkare om innan du tar Viekirax

   Läkemedel som du måste berätta för din läkare om innan du tar Viekirax

   Läkemedel eller aktiv substans

   Syfte med läkemedlet

   alprazolam, diazepam

   mot ångest, panikattacker och sömnproblem

   ciklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus

   för att hämma immunförsvaret

   cyklobensaprin, karisoprodol

   mot muskelkramper

   kolkicin hos patienter med normal njur- och leverfunktion

   för behandling av giktanfall eller familjär medelhavsfeber

   digoxin, amlodipin, nifedipin, valsartan, diltiazem, verapamil, kandesartan, losartan

   mot hjärtproblem eller högt blodtryck

   furosemid

   mot vätskeansamling i kroppen

   hydrokodon

   mot smärta

   levotyroxin

   mot sköldkörtelproblem

   rilpivirin, darunavir, atazanavir

   mot HIV-infektion

   omeprazol, lansoprazol, esomeprazol

   mot magsår eller andra magproblem

   imatinib

   för behandling av vissa typer av blodcancer

   fluvastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin

   för att sänka blodkolesterol

   dabigatran, warfarin

   för att förtunna blodet

   fexofenadin

   mot hösnuva

   s-mefenytoin

   mot epilepsi

   sulfasalazin

   mot inflammatoriska magsjukdomar

   repaglinid

   för att sänka blodsockret

   erytromycin

   mot bakteriella infektioner

   steroid eller kortikosteroid läkemedel (t.ex. flutikason)

   mot många olika sjukdomar bland annat allvarliga sjukdomar och allergier

   trazodon

   mot ångest och depression

   warfarin och andra liknande läkemedel så kallade vitamin K-antagonister*

   för att förtunna blodet

   * Din läkare kan behöva ta blodprov från dig oftare för att se hur bra ditt blod levrar sig.

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Viekirax.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet och preventivmedel

   Effekten av Viekirax på graviditet är inte känd. Viekirax ska inte användas under graviditet eller av kvinnor i fertil ålder som inte använder effektiv preventivmetod.

   • Du eller din partner måste använda en effektiv preventivmetod under behandlingen. Preventivmedel som innehåller etinylestradiol kan inte användas tillsammans med Viekirax. Fråga din läkare vilken preventivmetod som är bäst för dig.

   Extrem försiktighet krävs om Viekirax tas tillsammans med ribavirin. Ribavirin kan orsaka allvarliga fosterskador. Ribavirin finns kvar i kroppen under en längre tid efter att behandlingen har avslutats och en effektiv preventivmetod krävs både under behandlingen och en tid efteråt.

   • Det finns risk för fosterskador när ribavirin används av kvinnliga patienter som blir gravida.

   • Det finns också risk för fosterskador om ribavirin används av en manlig patient, vars kvinnliga partner blir gravid.

   • Läs avsnittet om preventivmetod i bipacksedeln för ribavirin mycket noga. Det är viktigt att både män och kvinnor läser informationen.

   • Om du eller din partner blir gravid under behandling med Viekirax och ribavirin eller under de månaderna som följer, kontakta din läkare omedelbart.

   Läs avsnittet ”Preventivmedel” i bipacksedeln för de andra virushämmande läkemedel (såsom ”dasabuvir” och ”ribavirin”) som du tar tillsammans med Viekirax. Det är viktigt att både män och kvinnor läser informationen.

   Amning

   Du ska inte amma under behandlingen med Viekirax. Det är inte känt om de aktiva substanserna i Viekirax (ombitasvir, paritaprevir och ritonavir) går över i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Några patienter har rapporterat trötthet vid användning av Viekirax med andra läkemedel mot hepatit C-infektion. Om du känner dig trött, kör inte eller använd inte maskiner.


   3. Hur du använder Viekirax

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viekirax tabletter tas vanligen med andra virushämmande läkemedel såsom ”dasabuvir” och ”ribavirin”.

   Hur mycket du ska ta

   Rekommenderad dos är två tabletter som tas tillsammans på morgonen.

   Hur du ska ta

   • Ta tabletterna på morgonen med mat. Typen av mat är inte viktig.

   • Svälj tabletterna hela.

   • Tabletterna ska inte tuggas, krossas eller delas eftersom de kan ha en bitter smak.

   Hur länge du ska använda Viekirax

   Du kommer att ta Viekirax i 8, 12 eller 24 veckor. Din läkare kommer att tala om för dig hur länge din behandling ska pågå. Sluta inte ta Viekirax om inte din läkare säger till dig. Det är viktigt att du fullföljer hela behandlingen. Detta kommer att ge läkemedlen den bästa chansen att bota hepatit C-virusinfektionen.

   Om du använt för stor mängd av Viekirax

   Om du av misstag tar mer än den rekommenderade dosen, ska du omedelbart kontakta läkare eller närmaste sjukhus. Ta med dig läkemedelsförpackningen så att du enkelt kan beskriva vad du har tagit.

   Om du har glömt att använda Viekirax

   Det är viktigt att du inte missar en dos av detta läkemedel. Om du missar en dos och det är:

   • mer än 12 timmar till nästa dos – ta den missade dosen med mat så snart som möjligt.

   • mindre än 12 timmar till nästa dos – ta inte den missade dosen, ta din nästa dos som vanligt, med mat.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Sluta att ta Viekirax och kontakta omedelbart läkare eller sök vård om något av följande händer:

   Biverkningar när Viekirax används med eller utan dasabuvir och med eller utan ribavirin:

   Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

   • Allvarlig allergisk reaktion som kan inkludera tecken som:

    1. Svårighet att andas eller svälja

    2. Yrsel eller berusningskänsla som kan bero på lågt blodtryck

    3. Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

    4. Utslag och klåda i huden

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du upplever någon av följande biverkningar.

   Biverkningar när Viekirax används med dasabuvir:

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • Klåda

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer

   • Svullnad av hudlager som kan påverka alla delar av kroppen inklusive ansikte, tunga eller svalg och kan göra det svårt att svälja eller andas (angioödem)

   Biverkningar när Viekirax används med dasabuvir och ribavirin:

   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

   • Känsla av trötthet

   • Illamående

   • Klåda

   • Sömnproblem (insomnia)

   • Känsla av svaghet eller energilöshet (asteni)

   • Diarré

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • Anemi (lågt antal av röda blodkroppar)

   • Kräkning

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

   • Uttorkning

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer

   • Svullnad av hudlager som kan påverka alla delar av kroppen inklusive ansikte, tunga eller svalg och kan göra det svårt att svälja eller andas (angioödem)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Viekirax ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • En tablett innehåller 12,5 mg ombitasvir, 75 mg paritaprevir och 50 mg ritonavir.

   • Övriga innehållsämnen är:

   • Tablettkärna: kopovidon, vitamin E polyetylenglykolsuccinat, propylenglykolmonolaurat, sorbitanmonolaurat, kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), natriumstearylfumarat.

   • Tablettfilmdragering: polyvinylalkohol (E1203), polyetylenglykol 3350, talk (E553b), titandioxid (E171) och röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Viekirax tabletter är rosa, avlånga filmdragerade tabletter med dimensioner 18,8 mm x 10,0 mm, präglade med ’AV1’.

   Viekirax tabletter förpackas i blister innehållande 2 tabletter. En kartong innehåller 56 tabletter (multipackkartong med 4 innerkartonger med vardera 14 tabletter).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

   Knollstrasse

   67061 Ludwigshafen

   Tyskland

   Tillverkare

   AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

   Knollstrasse

   67061 Ludwigshafen

   Tyskland

   Information lämnas av:

   AbbVie AB

   Tel: +46 (0)8 684 44 600


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-12-13


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Viekirax

  Filmdragerad tablett 12,5 mg/75 mg/50 mg 4 x 14 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 151138
  • Tillverkare: Abacus Medicine A/S

  67.545,25 kr

  Jämförpris: 1.206,17 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?