Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Victrelis

   200 mg hårda kapslar
   Boceprevir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Victrelis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Victrelis
   3. Hur du tar Victrelis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Victrelis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Victrelis är och vad det används för

   Vad Victrelis är

   Victrelis innehåller den aktiva substansen boceprevir som hjälper till att kämpa mot hepatit C infektion genom att stoppa virusförökningen. Victrelis måste alltid användas tillsammans med två andra läkemedel. Dessa kallas peginterferon alfa och ribavirin. Victrelis får inte användas ensamt.


   Vad Victrelis används för

   Victrelis i kombination med peginterferon alfa och ribavirin används vid kronisk hepatit C virusinfektion (även kallad HCV-infektion) hos vuxna.

   Victrelis kan användas hos vuxna som inte tidigare fått behandling vid HCV-infektion eller som tidigare använt läkemedel som kallas "interferoner" och "pegylerade interferoner".


   Hur Victrelis fungerar

   Victrelis hämmar förökningen av virus direkt och bidrar på detta sätt till att minska mängden hepatit C virus i kroppen.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Victrelis

   Ta inte Victrelis i kombination med peginterferon alfa och ribavirin om du:

   • är allergisk mot boceprevir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • är gravid

   • har ett tillstånd som kallas "autoimmun hepatit"

   • använder bepridil, pimozid, lurasidon, midazolam via munnen, triazolam via munnen, simvastatin, lovastatin, alfuzosin, silodosin, "ergotamin"-läkemedel (såsom dihydroergotamin, ergonovin, ergotamin eller metylergonovin), lumefantrin, halofantrin, quetiapin eller tyrosinkinashämmare.


   Ta inte Victrelis om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Victrelis.


   Påminnelse: Läs även avsnittet "Använd inte" i bipacksedlarna för peginterferon alfa och ribavirin innan du börjar ta Victrelis.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar ditt läkemedel om du:

   • någonsin har haft problem med blodet såsom anemi (blodbrist, när du saknar tillräcklig mängd friska röda blodkroppar, vilka transporterar syre i kroppen).

   • någonsin har haft problem med blodet såsom neutropeni (avsaknad av en viss typ vita blodkroppar). Neutropeni påverkar kroppens förmåga att kämpa mot infektioner

   • någonsin har haft problem med blodet såsom pancytopeni (lågt antal blodplättar samt röda och vita blodkroppar)

   • har eller tidigare har haft en infektion med hepatit B-virus, eftersom din läkare kan vilja följa upp dig mer noggrant

   • har leversvikt

   • har annat leverproblem utöver hepatit C-infektion

   • har hiv (humant immunbristvirus) eller tidigare har haft några andra problem med ditt immunsystem

   • är organtransplanterad

   • har hepatit C, annan än genotyp 1

   • är en patient som inte svarat på tidigare behandling med en HCV-proteashämmare

   • själv har eller någon i din familj har en oregelbunden hjärtrytm, speciellt ett tillstånd som kallas "QT-förlängning"

   • har lågt kalium i blodet (hypokalemi)


   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Victrelis.


   Vid kombinationen av Victrelis med ribavirin och peginterferon alfa har allvarliga allergiska reaktioner rapporterats. Se avsnittet ”Eventuella biverkningar” för mer information.


   Undersökningar

   Din läkare kommer regelbundet att ta blodprover. Dessa blodprover tas av flera skäl:

   • så att din läkare vet om behandlingen fungerar för dig

   • för att din läkare ska kunna besluta hur länge du ska behandlas med Victrelis

   • för kontroll avseende biverkningar.

   Andra läkemedel och Victrelis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


   I synnerhet, ta inte Victrelis om du tar några av följande läkemedel:

   • alfuzosin och silodosin - används för att behandla symtomen av en förstorad prostata

   • bepridil - används vid hjärtproblem

   • pimozid eller lurasidon - används vid psykiska problem

   • midazolam via munnen eller triazolam via munnen - lugnande medel, när de tas via munnen

   • statiner - simvastatin eller lovastatin

   • "ergotamin"-läkemedel, såsom dihydroergotamin, ergonovin, ergotamin eller metylergonovin - används vid migrän och klusterhuvudvärk

   • lumefantrin och halofantrin – används som läkemedel mot malaria

   • quetiapin – används vid behandling av schizofreni, bipolär sjukdom och egentlig depression

   • tyrosinkinashämmare – används som läkemedel mot cancer


   Ta inte Victrelis om du tar något av ovanstående läkemedel. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Victrelis.


   Tala även om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

   • preventivmedel - drospirenon

   • CYP3A4-inducerande läkemedel (såsom antibiotika - rifampicin och antiepileptika - karbamazepin, fenobarbital, fenytoin)

   • antiarytmiska läkemedel - amiodaron, kinidin

   • antibiotika – pentamidin

   • vissa neuroleptika

   • läkemedel mot svamp – ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol

   • hiv-icke-nukleosida omvända transkriptashämmare – efavirenz, etravirin

   • hiv-proteashämmare – atazanavir, darunavir, lopinavir, ritonavir

   • intravenösa lugnande medel – benzodiazepiner (t ex alprazolam, midazolam, triazolam)

   • immunsuppressiva läkemedel – takrolimus, sirolimus, ciklosporin

   • vissa statiner – atorvastatin eller pravastatin

   • metadon

   • hormonell substitutionsbehandling – läkemedel baserade på östrogen

   • läkemedel som används för att sänka blodtrycket – kalciumblockerare (t ex amlodipin, diltiazem, felodipin, nikardipin, nifedipin, nisoldipin, verapamil)

   • läkemedel som används för att behandla symtomen av en förstorad prostata – doxazosin och tamsulosin.

   • warfarin och andra likartade läkemedel som kallas vitamin K-antagonister används för att tunna ut blodet. Din läkare kan behöva testa ditt blod oftare för att kontrollera blodets koaguleringsförmåga.

   Graviditet och amning

   Graviditet ska undvikas med anledning av att Victrelis används tillsammans med ribavirin. Ribavirin kan vara mycket skadligt för ett ofött barn. Därför ska du och din partner vidta särskilda försiktighetsåtgärder vid sexuellt umgänge om det finns möjlighet för graviditet:


   - om du är en kvinna i fertil ålder som tar ribavirin:

   måste du ha ett negativt graviditetstest före behandlingen, varje månad under behandlingen och under 4 månader efter avslutad behandling. Du ska använda en effektiv preventivmetod under tiden du tar ribavirin och under 4 månader efter avslutad behandling. Detta bör diskuteras med läkare.

   - om du är en man som tar ribavirin:

   ha inte sex med en gravid kvinna såvida du inte använder kondom. Detta minskar risken för att ribavirin blir kvar i kvinnans kropp. Om din kvinnliga partner inte är gravid men är i fertil ålder måste hon göra ett graviditetstest varje månad under behandlingen och under 7 månader efter din avslutade behandling. Du eller din partner ska använda en effektiv preventivmetod under tiden du tar ribavirin och under 7 månader efter avslutad behandling. Detta bör diskuteras med läkare.


   Det är möjligt att boceprevir utsöndras i human bröstmjölk. Om du ammar kommer din läkare att råda dig att avsluta amning eller avsluta behandling med Victrelis, under tiden du ammar.


   Påminnelse: Läs också avsnittet "Graviditet och amning" i bipacksedlarna för peginterferon alfa och ribavirin, innan du påbörjar behandling med Victrelis.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Victrelis påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda verktyg eller maskiner. Däremot kan kombinationsbehandling av Victrelis, peginterferon alfa och ribavirin göra att du känner dig trött, svimmar, en känsla av att det snurrar i ditt huvud, förändringar i blodtryck, förvirrad eller svårighet att se klart. Om detta händer ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

   Victrelis innehåller laktos

   Victrelis innehåller laktos (en sockerart). Om du har fått veta av din läkare att du inte tål eller kan smälta vissa sockerarter, såsom vid total laktasbrist eller glukos- galaktosmalabsorption, tala med din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Victrelis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Hur mycket ska du ta

   Rekommenderad dos av Victrelis är 4 kapslar tre gånger dagligen (totalt 12 kapslar per dag). Ta kapslarna på morgonen, eftermiddagen och kvällen tillsammans med en måltid eller lättare tilltugg. Användning utan mat kan allvarligt minska din chans att lyckas med behandlingen.


   Hur du tar detta läkemedel

   • Dra fliken bakåt för att komma åt kapseln - tryck inte kapseln genom blistret eftersom den då kan gå sönder.

   • Ta detta läkemedel via munnen.

   • Detta läkemedel ska tas tillsammans med måltid eller lättare tilltugg.

   • Victrelis tas alltid i kombination med peginterferon alfa och ribavirin.

   • Behandlingstiden för dessa läkemedel beror på behandlingsplanen och hur du svarar på behandlingen.


   Påminnelse: Läs också avsnittet "Eventuella biverkningar" i bipacksedlarna för peginterferon alfa och ribavirin, innan du påbörjar behandling med Victrelis.

   Om du har tagit för stor mängd av Victrelis

   Om du tar mer Victrelis än du borde, kontakta läkare eller åk omedelbart till akutmottagningen på närmaste sjukhus.

   Om du har glömt att ta Victrelis

   • Om du glömmer en dos och det är mer än 2 timmar kvar till nästa dos, ta den missade dosen tillsammans med mat. Fortsätt sedan att ta dina kapslar som vanligt.

   • Om det däremot är mindre än 2 timmar till nästa dos ska tas, hoppa över den missade dosen.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har några frågor, tala med din läkare eller apotekspersonal.

   Om du slutar att ta Victrelis

   Sluta inte att ta Victrelis om inte din läkare sagt så.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal för din behandling kanske inte fungerar.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:

   Sluta ta Victrelis och uppsök läkare omedelbart om du märker av någon av följande allvarliga biverkningar - du kan behöva akut medicinsk behandling:

   • andnings- eller sväljsvårigheter, väsande/pipande andning, nässelfeber, klåda, svullnad av ansikte, ögon, läppar, tunga eller svalg - detta är tecken på en allergisk reaktion.


   Andra biverkningar omfattar:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   Allmänna:

   huvudvärk, frossa, feber, illamående, influensaliknande symtom, yrsel, energilöshet, sömnlöshet, dålig aptit, viktminskning, andfåddhet

   Mun, näsa eller hals:

   hosta, muntorrhet, lustig smak

   Hud och hår:

   torr hud, klåda, utslag, håravfall eller förtunnat hår

   Leder och muskler:

   onormal svaghet, smärtande, svullna leder, muskelvärk som inte orsakats av träning

   Mage och tarm:

   diarré, kräkningar

   Psykisk sjukdom:

   känna oro, känsla av djup nedstämdhet eller av att vara värdelös (depression), känna sig irriterad, spänd och rastlös

   Blod:

   lågt antal röda blodkroppar (anemi), minskat antal röda blodkroppar - tecken på detta kan vara trötthet, huvudvärk, andfåddhet vid ansträngning; lågt antal neutrofiler (en typ av vita blodkroppar, neutropeni), lågt antal vita blodkroppar - tecken på det kan vara fler infektioner än vanligt - inklusive feber, svår frossa, ont i halsen eller sår i munnen

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   Allmänna:

   skakningar, svimning, andningssvårigheter, törst, sömnsvårigheter, dunkande huvudvärk, allmän sjukdomskänsla, karusellyrsel

   Ögon eller öron:

   torra ögon, ringningar i öronen (tinnitus), synförändringar

   Mun, näsa eller hals:

   smärta i munnen, tandvärk, sväljningssmärta, näsblod, täppt näsa, förändring av luktsinnet, ömmande och upphöjda fläckar i munnen, kraftig törst med muntorrhet eller torr hud, svullnad av sköldkörteln, hals eller struphuvud, låg aktivitet i sköldkörteln, sår eller svullnad i munnen, brännande känsla på tungan, känsla av tryck eller svullnad i näsan, kinderna eller bakom ögonen - ibland med dunkande värk, feber eller täppt näsa (sinusit)

   Hud och hår:

   munsår, stickningar eller domningar i huden, minskad känsel eller känsla av beröring, hudutslag, fläckvisa hudutslag, hudrodnad, röda upphöjda hudutslag ibland med varfyllda blåsor, varm, öm och röd hud ibland med feber och frossa, ökad svettning, hudsjukdom som ger tjocka fläckar av röd hud - ofta med silverglänsande fjäll

   Leder och muskler:

   muskelryckningar, trötthetskänsla, muskelsvaghet, frusenhet, ryggsmärta, nacksmärta, smärta i armar eller ben

   Mage och tarm:

   smärta i magen och i den övre högra delen av magen eller ryggen, en brännande känsla i magen, orolig mage, uppsvullenhet, rapningar

   Ändtarmsöppning:

   gasbildning, hemorrojder, svårigheter att tömma tarmen (förstoppning)

   Urinvägar:

   ökat behov av att gå på toaletten för att urinera oftare än vanligt

   Sexuella:

   minskad sexlust, svårigheter att få eller behålla erektion

   Psykisk sjukdom:

   humörsvängningar, känsla av upprördhet, minnesförlust, koncentrationssvårighet

   Bröstkorgen:

   andningssvårigheter, obehag i bröstet, bröstsmärta, tyngdkänsla i bröstet med andningssvårigheter eller väsande/pipande andning

   Hjärta eller cirkulation:

   snabba eller oregelbundna hjärtslag, högt eller lågt blodtryck

   Blod:

   minskat antal blodplättar - tecken på detta kan vara blödningar eller att få blåmärken lättare än normalt, höga halter av socker (glukos) i blodet, höga triglyceridhalter i blodet, höga urinsyrahalter i blodet, en kombination av lågt antal blodplättar samt röda och vita blodkroppar (pancytopeni), en kraftig minskning av antalet neutrofiler (en typ av vita blodkroppar, agranulocytos)

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   Allmänna:

   svimningskänsla, ledinflammation (artrit), ökad blödningsbenägenhet, svullna körtlar i nacke, armhåla eller ljumske, intensivt brännande eller stickande smärta, ökad känslighet för ljus, ljud, känselintryck eller smakupplevelse av mat, diabetes

   Ögon eller öron:

   röda ögon, ögonsmärta, dövhet, svårighet att höra, svullnad runt ögonlocket, ökat tårflöde, rinnande vätska från öron eller ögon, onormal känsla runt ögat, röd fläck på ögonvitan, gula ögonvitor eller gul hud

   Mun, näsa eller hals:

   heshet, torrhet i hals eller på läppar, smärtande eller blödande tandkött, känsliga tänder eller tandvärk, svullnad, missfärgning, sårighet eller blåsor på tungan, svår smärta vid sväljning, bröstsmärta vid lungorna, bröstsmärta som förvärras vid ett djupt andetag, okontrollerad salivutsöndring, överaktiv sköldkörtel

   Hud och hår:

   nässelfeber, öppet sår, värmekänslighet, påtagligt rött ansikte, blekt ansikte, gul hud, utslag orsakat av solljus, sår som inte läker normalt

   Fötter eller händer eller ben eller armar:

   känsla av smärta, domningar, stickningar eller myrkrypningar, blodpropp i en ven, frusenhet i arm eller ben, smärtsam inflammation i leder (vanligast i foten (gikt))

   Mage och tarm:

   magont i nedre delen av magen, inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

   Urinvägar:

   smärta vid urinering, sveda vid eller svårigheter att urinera, går upp flera gånger under natten för att urinera

   Ändtarm eller ändtarmsöppning:

   analklåda, oförmåga att passera avföring eller missfärgad avföring, tätare tarmtömningar, blödning från ändtarmsöppningen

   Sexuella:

   utebliven menstruation, kraftig eller förlängd menstruation, blödning i livmodern (dvs förlängd >7 dagar eller mycket kraftig blödning vid oregelbundna eller oftare än normala intervall, blödning som förekommer hos kvinnor i menopaus åtminstone 6 månader till 1 år efter upphörande av menstruationscykler)

   Psykisk sjukdom:

   ilska, fientlig attityd eller fientligt beteende, hotfullt beteende, missbruksproblem, onormalt beteende, känsla av förvirring, självmordstankar, plötslig intensiv rädsla eller oro, känsla av att vara förföljd, svårigheter att lösa problem

   Muskler:

   skelettsmärta, lokal eller utbredd smärta

   Bröstkorgen:

   lunginflammation

   Hjärta eller cirkulation:

   onormala eller snabba hjärtslag, hjärtsjukdom orsakat av dåligt blodflöde i hjärtat

   Blod:

   låg kaliumhalt i blodet, hög kalciumhalt i blodet

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   Allmänna:

   svårighet att andas och svälja, sköldkörteltumör, infektion i blodet, svullnad eller knölar i kroppsorgan, sjukdom som leder till ökad muskelförlamning, sjukdom i hjärnan - tecken kan vara huvudvärk och feber, förlamning av del av kroppen, nackstelhet eller ljuskänslighet

   Ögon eller öron:

   öronvärk

   Hud och hår:

   hudrodnad, bakterieinfektion i huden

   Mage och tarm:

   matsmältningsbesvär, blodiga kräkningar, kräkningar, diarré och svår smärta i övre högra delen av i buken

   Sexuella:

   minskat spermieantal

   Psykisk sjukdom:

   humörsvängningar, känsla av att livet faller samman, se, känna eller höra saker som inte är verkliga (hallucinationer), självmordstankar, självmordsförsök, lyckorus (mani) följt av känsla av djup nedstämdhet eller ovärdighet

   Bröstkorg:

   andfåddhet när man ligger platt, allvarlig lunginfektion som lunginflammation, stickande smärtor i bröstet som är värre vid andning, smärta bakom bröstbenet som kan sprida sig till nacke och axlar

   Hjärta eller cirkulation:

   hjärtattack, andningsuppehåll, blodpropp i ben eller arm, minskat blodflöde till delar av hjärnan (t ex yrsel, dubbelseende eller svaghet i båda sidor av kroppen)

   Ingen känd frekvens (förekommer hos ett okänt antal användare)

   Hud och hår:

   Svår klåda som kan följas av feber, trötthet, svullnad av ansiktet eller lymfkörtlar, ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar), påverkan på lever, njurar eller lungor (en reaktion som kallas DRESS), allvarlig hudreaktion inkluderande blåsor eller avflagnande hud (en reaktion som kallas Stevens-Johnsons syndrom)


   Njure:

   Nedsatt njurfunktion (vanligen övergående efter avslutad behandling)
   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Victrelis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat och på blisterfolien efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaring på apotek

   Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC).


   Förvaring hos patient

   • Förvaras i kylskåp (2ºC–8ºC) fram till utgångsdatum.

   ELLER

   • Förvaras utanför kylskåp vid högst 30°C i upp till 3 månader. Efter denna period ska läkemedlet kasseras.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är boceprevir. En hård kapsel innehåller 200 mg av boceprevir.

   • Övriga innehållsämnen är natriumlaurilsulfat, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat, gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), titandioxid (E171), gelatin och shellack.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   De hårda kapslarna har en gulbrun överdel märkt med "MSD"-logotypen i rött och en vit till benvit underdel märkt med "314" i rött.

   Blisterkartor med avtagbar folie innehållande 12 hårda kapslar (3x4 kapslar per blisterstrip). Förpackningsstorlekar: kartong med 84 hårda kapslar och multipack innehållande 336 (4 förpackningar med 84) hårda kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Merck Sharp & Dohme Ltd

   Hertford Road, Hoddesdon

   Hertfordshire

   EN11 9BU

   Storbritannien

   S-P Labo NV

   Industriepark 30

   B-2220 Heist-op-den-Berg

   Belgien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Belgique/België/Belgien

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: 0800 38 693 (+32 (0)2 7766211)

   dpoc_belux@merck.com

   Lietuva

   UAB Merck Sharp & Dohme

   Tel.: +370 5 278 02 47

   msd_lietuva@merck.com

   България

   Мерк Шарп и Доум България ЕООД

   Тел.: +359 2 819 3737

   info-msdbg@merck.com

   Luxembourg/Luxemburg

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: +32 (0)2 7766211

   dpoc_belux@merck.com

   Česká republika

   Merck Sharp & Dohme s.r.o.

   Tel.: +420 233 010 111

   dpoc_czechslovak@merck.com

   Magyarország

   MSD Pharma Hungary Kft.

   Tel.: +36°1 888 53 00

   hungary_msd@merck.com

   Danmark

   MSD Danmark ApS

   Tlf: +45 4482 4000

   dkmail@merck.com

   Malta

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

   Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

   malta_info@merck.com

   Deutschland

   MSD SHARP & DOHME GMBH

   Tel: 0800 673 673 673

   (+49 (0) 89 4561 2612)

   e-mail@msd.de

   Nederland

   Merck Sharp & Dohme B.V.

   Tel: 0800 9999000

   (+31 23 5153153)

   medicalinfo.nl@merck.com

   Eesti

   Merck Sharp & Dohme OÜ

   Tel.: +372 6144 200

   msdeesti@merck.com

   Norge

   MSD (Norge) AS

   Tlf: +47 32 20 73 00

   msdnorge@msd.no

   Eλλάδα

   MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

   Τηλ: +30 210 98 97 300

   dpoc_greece@merck.com

   Österreich

   Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0) 1 26 044

   msd-medizin@merck.com

   España

   Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

   Tel: +34 91 321 06 00

   msd_info@merck.com

   Polska

   MSD Polska Sp.z o.o.

   Tel.: +48 22 549 51 00

   msdpolska@merck.com

   France

   MSD France

   Tél: + 33 (0)1 80 46 40 40

   Portugal

   Merck Sharp & Dohme, Lda

   Tel: +351 21 4465700

   clic@merck.com

   Hrvatska

   Merck Sharp & Dohme d.o.o.

   Tel: + 385 1 6611 333

   croatia_info@merck.com

   România

   Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

   Tel: + 40 21 529 29 00

   msdromania@merck.com

   Ireland

   Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

   Tel: +353 (0)1 2998700

   medinfo_ireland@merck.com

   Slovenija

   Merck Sharp & Dohme, inovativna

   zdravila d.o.o.

   Tel: +386 1 5204 201

   msd_slovenia@merck.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

   Tel.: +421 2 58282010

   dpoc_czechslovak@merck.com

   Ιtalia

   MSD Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 361911

   medicalinformation.it@merck.com

   Suomi/Finland

   MSD Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

   info@msd.fi

   Κύπρος

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

   Τηλ: 800 00 673

   (+357 22866700)

   cyprus_info@merck.com

   Sverige

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Tel: +46 77 5700488

   medicinskinfo@merck.com

   Latvija

   SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

   Tel: +371 67364 224

   msd_lv@merck.com.

   United Kingdom

   Merck Sharp & Dohme Limited

   Tel: +44 (0) 1992 467272

   medicalinformationuk@merck.com   Denna bipacksedel ändrades senast

   06/2017


    

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Victrelis

  Kapsel, hård 200 mg 4 x 84 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 502797
  • Tillverkare: Orifarm AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?