Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vialerg

   10 mg filmdragerade tabletter
   Cetirizindihydroklorid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vialerg är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Vialerg
   3. Hur du tar Vialerg
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vialerg ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vialerg är och vad det används för

   Vialerg är ett läkemedel mot allergi. Det hjälper dig att kontrollera din allergiska reaktion och dess symtom.


   Till vuxna och barn från 6 år används Vialerg för

   • lindring av symtom från näsan och ögonen vid säsongsbunden och kronisk rinit (allergisk snuva)

   • lindring av nässelutslag ( kronisk idiopatisk urtikaria)


   Cetirizindihydroklorid som finns i Vialerg kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Vialerg

   Ta inte Vialerg:

   • om du är allergisk mot cetirizindihydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), hydroxizin eller piperazinderivat (nära besläktat innehållsämne i andra läkemedel).

   • om du har allvarlig njursjukdom (allvarligt nedsatt njurfunktion med kreatininclearance under 10 ml/min)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Vialerg.

   • Om du har nedsatt njurfunktion ska du rådgöra med läkare; eventuellt kan dosen behöva justeras. Den nya dosen bestäms av läkaren.

   • Om du är en patient med risk för urinretention (urinvägsproblem), eftersom cetirizin kan öka risken för urinretention.

   • Om du har epilepsi eller riskerar att få kramper ska du rådgöra med läkaren.

   • Om du ska genomgå allergitest ska du sluta att ta Vialerg minst 3 dagar före testet.

   Ingen kliniskt relevant påverkan mellan alkohol (vid 0,5 promille (g/l) i blodet, vilket motsvarar ett glas vin) och cetirizin har visats då cetirizin tas i rekommenderad dos. Dock bör, precis som för alla antihistaminer, samtidig konsumtion av Vialerg och alkohol undvikas.

   Barn

   De filmdragerade tabletterna rekommenderas inte till barn under 6 år eftersom denna formulering inte är anpassad för nödvändig dosjustering.

   Andra läkemedel och Vialerg

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar använder, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   På grund av cetirizins egenskaper förväntas cetirizin varken påverka andra läkemedel eller att andra läkemedel påverkar cetirizin.

   Vialerg med mat och alkohol

   Absorptionen av Vialerg påverkas inte av föda.


   För information om intag av alkohol, se information om alkohol i avsnittet "Varningar och försiktighet" ovan.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Vialerg ska undvikas av gravida kvinnor. Oavsiktlig användning av läkemedlet av en gravid kvinna bör inte orsaka några skadliga effekter på fostret. Trots detta bör administreringen av läkemedlet avbrytas.


   Cetirizin passerar över i modersmjölk. Därför ska du inte använda Vialerg under amning utan att rådgöra med läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kliniska studier har inte visat att Vialerg ger försämrad uppmärksamhet, vaksamhet eller körförmåga vid normala doser.


   Om du avser att framföra motorfordon, deltaga i tänkbart farliga aktiviteter eller använda maskiner ska du inte överskrida rekommenderad dos. Du bör känna till hur du reagerar på läkemedlet.

   Om du är känslig kan samtidig användning av alkohol eller andra lugnande medel påverka din uppmärksamhet och reaktionsförmåga ytterligare.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vialerg innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du tar Vialerg

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Hur och när ska du ta Vialerg

   Dessa riktlinjer gäller såvida inte läkaren har gett dig andra instruktioner om hur du ska använda Vialerg.

   Följ dessa instruktioner, annars har kanske Vialerg inte full effekt.


   Tabletterna ska sväljas med ett glas vätska.


   Rekommenderad dos är:

   Vuxna och ungdomar över 12 år: 1 tablett (10 mg) en gång dagligen.

   Barn mellan 6 och 12 år: ½ tablett (5 mg) 2 gånger dagligen.


   Tabletten kan delas i två lika stora doser.


   Patienter med måttligt nedsatt njurfunktion:

   Rekommenderad dos till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion är 5 mg en gång dagligen.

   Om du har en allvarlig njursjukdom, kontakta läkare eller apotekspersonal som då kan justera dosen.

   Om ditt barn har en njursjukdom, kontakta läkare eller apotekspersonal som då kan justera dosen enligt ditt barns behov.


   Behandlingstid

   Behandlingstiden beror på typ, varaktighet och orsak till dina besvär och bestäms av läkaren.

   Om du har tagit för stor mängd av Vialerg

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Efter en överdos kan nedan beskrivna biverkningar uppträda med ökad intensitet. Biverkningar som förvirring, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, pupillvidgning, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, stelhet, onormalt hög hjärtfrekvens, darrningar och svårigheter att kasta vatten har rapporterats.

   Om du har glömt att ta Vialerg

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Fortsätt med den normala föreskrivna dosen.

   Om du slutar att ta Vialerg

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta att ta Vialerg och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom på angioödem: svullnad i ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningsproblem.


   Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsföringen.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Yrsel

   • Huvudvärk

   • Sömnighet

   • Trötthet

   • Muntorrhet

   • Illamående

   • Diarré

   • Inflammation i svalget

   • Snuva (svullnad och irritation i näsan)


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Rastlöshet

   • Parestesi (onormala känselförnimmelser i huden)

   • Utslag

   • Pruritus (klåda)

   • Magont

   • Allmän sjukdomskänsla

   • Asteni (extrem kraftlöshet)


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Allergiska reaktioner

   • Aggressivitet

   • Förvirring

   • Depression

   • Insomnia (sömnlöshet)

   • Hallucinationer

   • Krampanfall

   • Hjärtklappning

   • Förändrad leverfunktion

   • Nässelfeber

   • Svullnader

   • Viktökning


   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Trombocytopeni (lätt för att blöda och få blåmärken)

   • Livshotande allergisk reaktion inklusive angioödem (som orsakar svullnad av ansikte eller hals)

   • Svimning

   • Darrningar

   • Ofrivilliga rörelser

   • Dysgeusi (förändrad smakupplevelse)

   • Tics

   • Svårigheter att fokusera

   • Dimsyn

   • Okulogyrkris (ögonen har okontrollerade rörelser)

   • läkemedelsutslag ofta återkommande på samma ställe

   • Onormal urinutsöndring


   Okänd frekvens (kan inte beräknas från tilgänglig data)

   • Minnesförlust, minnesförsämring

   • Ökad aptit

   • Självmordstankar (återkommande tankar på eller upptagenhet av självmord)

   • Vertigo (känsla av rotation eller rörelse)

   • Urinretention (oförmåga att helt tömma urinblåsan)


   Om du får någon av ovanstående biverkningar ska du informera läkaren. Sluta att ta Vialerg vid första tecken på överkänslighetsreaktion. Läkaren utvärderar svårighetsgraden och beslutar om eventuella åtgärder.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vialerg ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är cetirizindihydroklorid. 1 filmdragerad tablett innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, magnesiumstearat, talk, hypromellos, makrogol 6000, titandioxid (E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita till benvita, filmdragerade kapselformade tabletter med brytskåra och prägling ”10”. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


   Förpackningsstorlekar (PVC-Aluminium blister): 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 eller 150 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark


   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB,

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Sverige, Danmark

   Vialerg

   Norge

   Cetirizin Orifarm   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-09-10


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vialerg

  Filmdragerad tablett 10 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 199314
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  50 kr

  Jämförpris: 0,50 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?