• Vid trög och lös mage
 • Loppfrö och vitt loppfrö
 • Växtfibrer ökar tarminnehållets volym, normaliserar tarmfunktionen. Fr.7 år. Yngre barn i samråd m. vården. Effekt efter några dar
 • Kan strös på maten eller röras ut i vatten. Sockerfri.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vi-Siblin S

   880 mg/g granulat och granulat i dospåse
   ispaghulafröskal

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vi-Siblin S är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Vi-Siblin S
   3. Hur du använder Vi-Siblin S
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vi-Siblin S ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vi-Siblin S är och vad det används för

   Vi-Siblin S är ett volymökande fiberpreparat (bulkmedel) som normaliserar avföringen och hjälper både mot trög och lös mage. Vi-Siblin S innehåller ett växtslem som binder vatten, och ökar därmed tarminnehållets volym så att tarmfunktionen normaliseras.

   Ispaghulafröskal som finns i Vi-Siblin S kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Vi-Siblin S

   Använd inte Vi-Siblin S

   • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • vid passagehinder i mag-tarmkanalen.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Vi-Siblin S:

   • Om du har haft sväljningssvårigheter.

   Graviditet och amning

   Kan användas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vi-Siblin S påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vi-Siblin S innehåller sorbitol och natrium

   • Detta läkemedel innehåller 0,44 g sorbitol per dosmått/dospåse. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   • Detta läkemedel innehåller 40 mg natriumklorid per dosmått/dospåse, motsvarande 16 mg natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder Vi-Siblin S

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Behandlingen inleds med en dos per dag. Doseringen ökas sedan gradvis tills magen fungerar tillfredsställande (tar vanligtvis ca 3-7 dagar). Personer med extra känslig mage bör trappa upp långsamt under 1-2 veckor.

   Rekommenderad underhållsdos:

   Vuxna: 1 dosmått eller 1 dospåse (ca 4 g Vi-Siblin S) 2-3 gånger dagligen.

   Barn över 6 år: 1 dosmått eller 1 dospåse 2 gånger dagligen.

   Barn 2-6 år: 1/2 dosmått eller 1/2 dospåse 2 gånger dagligen.

   Används inte till barn under 2 år utan läkares anvisning. Annan dos enligt läkares föreskrift.

   Vi-Siblin S skall intas med ett glas vätska.

   Vi-Siblin S kan röras ut i vatten, mjölk, juice eller annan dryck. Vi-Siblin S kan även strös på eller blandas i mat, t.ex. filmjölk gröt eller köttfärssås.

   Oavsett hur du tar Vi-Siblin S, drick alltid ett glas vätska samtidigt.

   För granulat används bifogat dosmått.

   Om du har glömt att använda Vi-Siblin S

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Bulkmedel kan i början av behandlingen ge övergående magbesvär.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magknip och ökad gasbildning.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner t.ex. hösnuva, hudutslag, snuva och bindhinneinflammation. Dessa reaktioner drabbar framför allt personer som i stor utsträckning arbetar med preparat som innehåller den verksamma substansen i Vi-Siblin S.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vi-Siblin S ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Kartong och dospåsar sorteras som pappersförpackningar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är ispaghulafröskal.

   Ett gram dosgranulat innehåller 880 mg ispaghulafröskal.

   Övriga innehållsämnen är: sorbitol och natriumklorid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vi-Siblin S granulat: Påse 250 g och 450 g.

   Vi-Siblin S granulat i dospåse: 20x4 g, 50x4 g och 100x4 g.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel. 08- 630 19 00

   E-post: info@meda.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-06-25


  • Denna produkt används inom följande områden:

  Vi-Siblin® S

  Granulat 880 mg/g 450 gram Påse

  • Varunummer: 035197
  • Tillverkare: Meda AB

  159 kr

  Jämförpris: 1,41 kr / gram

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/vi-siblin-s-granulat-880-mg-per-g-450-gram-pase-55342/ 55342 Vi-Siblin® S https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/035197s.jpg 159.00 159.00 SEK Vi-Siblin InStock Vid trög och lös mage Meny Meny/Mage Meny/Mage/Förstoppning Speciellt för Speciellt för/Gravid Speciellt för/Gravid/Förstoppning Verkningssätt Verkningssätt/Volymökande Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Granulat 880 mg/g 450 gram Påse