Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Intervet International BV

   P.O. Box 31

   NL-5830 AA Boxmeer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Vetalgin vet. 500mg/ml injektionsvätska, lösning

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller: Metamizolnatriummonohydrat 500 mg, klorbutanol (konserveringsmedel), vatten för injektionsvätskor.

   4. INDIKATION(ER)

   Häst, nötkreatur, svin:

   Smärt- och kramptillstånd i glatt muskulatur, särskilt i mag-tarmkanalen såsom kolik och matstrupsförstoppning. Febertillstånd såsom allvarliga fall av mastit och MMA-syndromet (grisningsfeber), smärtsamma tillstånd i leder och muskulatur, nervinflammation, nervsmärta och inflammation i senskidor.

   Dessutom vid korsförlamning hos häst.

   Hund:

   Smärtsamma tillstånd i leder och muskulatur, nervinflammation, nervsmärta och inflammation i senskidor.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall ej användas till katter.

   Skall ej administreras subkutant (under huden), eftersom detta kan ge upphov till lokal irritation. Skall ej administreras till djur med störd blodbildning.

   6. BIVERKNINGAR

   Enstaka fall av överkänslighetsreaktioner har rapporterats.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst, nötkreatur, svin och hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Intravenös och/eller intramuskuläradministrering till nötkreatur och svin som engångsdos. Administreringen tillhästskall ske intravenöst. Den kan vid behov upprepas med ungefär åtta timmars intervall.

   Häst:

   20 – 50 mg/kg intravenöst max 3 gånger med minst 8 timmars intervall.

   Nötkreatur och svin:

   20 – 50 mg/kg intravenöst eller intramuskulärt som engångsdos.

   Hund:

   20 – 50 mg/kg intravenöst eller intramuskulärt.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Intravenösinjektion är att föredra framför intramuskulär.

   På grund av möjlig risk för chock bör läkemedlet injiceras långsamt intravenöst.

   10. KARENSTIDER

   Häst:

   Intravenös behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt:

   Kött och slaktbiprodukter: 9 dagar

   Intravenös behandling 2-3 ggr med 8 timmars intervall med en dos av högst 20-50 mg/kg kroppsvikt:

   Kött och slaktbiprodukter:21 dagar

   Nötkreatur:

   Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt:

   Kött och slaktbiprodukter: 21 dagar.

   Mjölk: 4 dagar

   Svin:

   Intravenös eller intramuskulär som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt:

   Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: Fyra veckor.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Inga

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-03-16

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Barbiturater och glutetimid (sömn och rogivande medel) kan påskynda utsöndringen av metamizol.

   Samtidig behandling med klorpromazin (medel vid psykiska sjukdomstillstånd) kan resultera i allvarlig sänkning av kroppstemperaturen.

   Inga kända risker vid behandling under dräktighet eller laktation, se även avsnittet om karenstid för mjölk.

   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   50 ml, 100 ml och 5x100 ml injektionsflaska i ofärgat glas typ II. Injektionsflaskorna är försedda med gummipropp och förseglade med aluminiumlock.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

   Tel: 08-522 216 60

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vetalgin® vet.

  Injektionsvätska, lösning 500 mg/ml 5 x 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 007301
  • Tillverkare: Intervet AB

  1.476,50 kr

  Jämförpris: 2,95 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?