Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vesicare

   5 mg & 10 mg Filmdragerad tablett
   Solifenacinsuccinat

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vesicare är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Vesicare
   3. Hur du använder Vesicare
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vesicare ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vesicare är och vad det används för

   Det aktiva innehållsämnet i Vesicare tillhör läkemedelsgruppen antikolinergika. Dessa läkemedel dämpar överaktivitet hos urinblåsan. Urinträngningar blir färre och svagare och förmågan att hålla urinen förbättras.


   Vesicare används för behandling av överaktiv blåsa. Symtom på överaktiv blåsa innebär täta blåstömningar, trängningar och svårigheter att hålla urinen (urininkontinens).


   Solifenacin som finns i Vesicare kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Vesicare

   Använd inte Vesicare

   - om du har svårigheter att urinera eller att fullständigt tömma urinblåsan vid urinering (urinretention)

   - om du har någon allvarlig mag- och tarmsjukdom (inklusive toxisk megakolon, ett tillstånd som i vissa fall kan uppstå i samband med ulcerös kolit)

   - om du har myastenia gravis (en muskelsjukdom med svaghet i vissa muskler)

   - om du har okontrollerad grön starr (glaukom) med trång kammarvinkel (förhöjt tryck och värk i ögat)

   - om du är allergisk mot solifenacin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   - om du genomgår dialys

   - om du har allvarlig leversjukdom

   - om du har allvarlig njursjukdom eller måttlig nedsatt leverfunktion OCH om du samtidigt använder läkemedel som kan minska vesicares nedbrytning i kroppen (t.ex. ketakonazol). Läkare eller apotekspersonal kommer att informera dig om detta är fallet.


   Tala om för din läkare om du har eller har haft något av ovanstående tillstånd, innna Vesicarebehandlingen påbörjas.

   Varningar och försiktighet

   - om du har svårigheter att tömma blåsan eller att urinera (t.ex. har svag urinstråle). Risken för att urin ansamlas i urinblåsan (urinretention) är då mycket större.

   - om du har besvär från mag-tarm kanalen som framkallar svårigheter att tömma tarmen (förstoppning)

   - om du tillhör en riskgrupp där matsmältningsorganen kan börja arbeta långsammare (mag- och tarmrörelser). Om du tillhör denna riskgrupp, har du fått veta det av din läkare.

   - om du har kraftigt nedsatt njurfunktion

   - om du har nedsatt leverfunktion

   - om du har bråck i övre magmunnen (hiatus hernia) och/eller problem med halsbränna.

   - om du har en nervsjukdom (autonom neuropati)


   Vesicare skall inte användas av barn och ungdomar under 18 år.


   Tala om för din läkare om du har eller har haft något av ovanstående tillstånd innan Vesicarebehandlingen påbörjas.


   Innan Vesicarebehandlingen påbörjas, kommer din läkare att bedöma om det finns andra orsaker till dina urinträngningra (t.ex. hjärtsvikt eller njursjukdom). Om du har urinvägsinfektion kommer din läkare att förskriva ett antibiotiskt läkemedel.

   Andra läkemedel och Vesicare

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du tar:

   - andra antikolinergiska läkemedel, effekter och biverkningar hos båda läkemedlen kan förstärkas

   - kolinergiska läkemedel, eftersom de kan minska Vesicares effekt

   - läkemedel som metoklopramid och cisaprid, som kan göra att mag-tarmkanalen arbetar snabbare. Vesicare kan minska effekten hos dessa läkemedel.

   - läkemedel som innehåller ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, itrakonazol, verapamil eller diltiazem, eftersom de kan minska nedbrytningshastigheten för Vesicare i kroppen.

   - läkemedel som innehåller rifampicin, fenytoin och karbamazepin eftersom de kan öka nedbrytningshastigheten för Vesicare i kroppen.

   - läkemedel som t.ex. bisfosfonater, som kan orsaka eller förstärka inflammationer i matsrupen (esofagit)

   Vesicare med mat, dryck och alkohol

   Det har ingen betydelse om Vesicare tas med eller utan mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Vesicare bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

   Vesicare utsöndras i modersmjölk. Använd därför inte Vesicare om du ammar.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vesicare kan påverka ögats förmåga att bedöma avstånd, vilket skall beaktas vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning. Sömnighet och trötthet kan förekomma i sällsynta fall, vilket också skall beaktas.


   Du är alltid själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är anvädning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskriving av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vesicare innehåller hjälpämnen

   Vesicare innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Vesicare

   Ta alltid Vesicare enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dos är 5 mg dagligen. Vid behov kan din läkare höja dosen upp till 10 mg dagligen.


   Tabletterna skall sväljas hela med vätska. Tabletterna kan tas med eller utan föda.

   Om du använt för stor mängd av Vesicare

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Symtom på överdos kan vara: huvudvärk, muntorrhet, yrsel, dåsighet och synpåverkan, hallucinationer, påverkan på humöret (överaktivitet), skakningar (kramper), andningssvårigheter, ökad hjärtrytm (hjärtklappning), ansamling av urin i urinblåsan (urinretention) och förstorade pupiller (mydriasis).

   Om du har glömt att använda Vesicare

   Om du har glömt att ta tabletten, kan du ta den senare samma dag. Om det redan är dags för nästa dos, fortsätt enligt normal dosering. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Om du är osäker rådfråga alltid läkare eller apotekspersonal.

   Om du slutar att använda Vesicare

   Om du slutar att ta Vesicare, kan symtomen på överaktiv blåsa återkomma eller förvärras. Kontakta alltid läkare om du funderar på att avsluta behandlingen.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Vesicare orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du får ett allergiskt anfall eller en allvarlig hudreaktion (t.ex. blåsor och fjällning av huden), måste du informera din läkare eller apotekspersonal omedelbart.

   Angioödem (allergi med hudpåverkan; svullnad i vävnaden närmast under hudytan) med andningssvårigheter har rapporterats hos vissa patienter som använder Vesicare. Sluta att ta Vesicare och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg,

   • svårigheter att svälja,

   • nässelutslag och andningssvårigheter.


   Vesicare kan orsaka följande andra biverkningar:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • muntorrhet.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • dimsyn,

   • förstoppning, illamående, matsmältningsrubbningar (dyspepsi), magsmärta.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • urinvägsinfektioner, blåskatarr,

   • sömnighet, förändrad smakuppfattning,

   • torra (irriterade) ögon,

   • torrhet i nässlemhinnan,

   • halsbränna, torr hals,

   • torr hud,

   • svårigheter att kasta vatten,

   • trötthet, vätskesvullnad i armar och ben.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • trög mage och hård avföring,

   • svårigheter att fullständigt tömma urinblåsan vid urinering,

   • yrsel, huvudvärk,

   • kräkningar,

   • klåda, hudutslag.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • hallucinationer, förvirring

   • allergiska hudutslag.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • nedsatt aptit, hög kaliumnivå i blodet som kan orsaka onormal hjärtrytm,

   • högt ögontryck,

   • förändringar i hjärtats elektriska aktivitet (EKG), oregelbunden hjärtrytm, att du känner dina hjärtslag, snabbare hjärtrytm,

   • röstproblem,

   • leversjukdom,

   • muskelsvaghet,

   • njursjukdom.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Vesicare ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat eller på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Vesicare 5 mg:

   Den aktiva substansen är 5 mg solifenacinsuccccinat, vilket motsvarar 3,8 mg solifenacin.

   Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, laktosmonohydrat, hypromellos, magnesiumstearat, makrogol 8000, talk, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172).


   Vesicare 10 mg:

   Den aktiva substansen är 10 mg solifenacinasuccinat, vilket motsvarar 7,5 mg solifenacin.

   Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, laktosmonohydrat, hypromellos, magnesiumstearat, makrogol 8000, talk, titandioxid (E 171),röd järnoxid (E 172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vesicare 5 mg är en rund, ljusgul tablett märkt med ett tecken och “150” på samma sida.

   Vesicare 10 mg är en rund, ljusröd tablett märkt med ett tecken och “151” på samma sida.


   Vesicare tabletter tillhandahålls i blister om 30,90 eller 100 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel: 042-32 66 95


   Ompackare

   Interport Ltd

   Brandon House

   Marlowe way

   Croydon

   CRO 4XS

   England


   Tillverkare

   Astellas Pharma


   Denna bipacksedel ändrades senast

   25 juli 2014


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vesicare

  Filmdragerad tablett 5 mg 60 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 397982
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?