Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning: 

   Zoetis Belgium SA

   Rue Laid Burniat

   11348 Louvain-la-Neuve

   BELGIEN 


   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats: 

   Bioveta, a.s.

   Komenského 212

   683 23 Ivanovice na Hané

   TJECKIEN

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Versican Plus DHPPi frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En dos (1 ml) innehåller:

   Aktiva substanser:


   Frystorkat pulver (levande, försvagat):

   Minst

   Högst

   Valpsjukevirus, stam CDV Bio 11/A

   103,1 TCID50*

   105,1 TCID50

   Hundadenovirus typ 2, stam CAV-2 Bio 13 

   103,6 TCID50*

   105,3 TCID50

   Hundparvovirus typ 2b, stam CPV-2b Bio 12/B

   104,3 TCID50*

   106,6 TCID50

   Hundparainfluensavirus typ 2, stam CPiV Bio 15

   103,1 TCID50*

   105,1 TCID50

   Vätska:

   Vatten för injektionsvätskor (Aqua ad iniectabilia) 1 ml

   * Virustitern som krävs för att infektera 50 % av de inokulerade cellodlingarna (Tissue culture infectious dose 50 %)

   Frystorkat pulver: vitt, poröst pulver.

   Vätska: klar, färglös vätska.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   För aktiv immunisering av hundar från 6 veckors ålder:


   • för att förebygga dödlighet och kliniska symtom orsakade av valpsjukevirus (CDV)

   • för att förebygga dödlighet och kliniska symtom orsakade av hundadenovirus typ 1 (CAV-1)

   • för att förebygga kliniska symtom och reducera virusutsöndring orsakade av hundadenovirus typ 2 (CAV-2)

   • för att förebygga kliniska symtom, leukopeni och virusutsöndring orsakade av hundparvovirus (CPV), samt

   • för att förebygga kliniska symtom (sekretion från näsan eller ögonen) och reducera virusutsöndring orsakade av hundparainfluensavirus (CPiV).

   Immunitetens insättande:

   • 3 veckor efter första vaccination mot CDV, CAV, CPV, samt

   • 3 veckor efter fullbordat grundvaccinationsschema mot CPiV.

   Immunitetens varaktighet:

   Minst 3 år efter grundvaccinationsschemat mot valpsjukevirus, hundadenovirus typ 1, hundadenovirus typ 2 och hundparvovirus. Immunitetens varaktighet mot CAV-2 har inte fastställts genom challengetest. CAV-2-antikroppar kunde fortfarande påvisas 3 år efter vaccinationen. Skyddande immunsvar mot respiratorisk sjukdom orsakad av CAV-2 anses vara minst 3 år. Minst 1 år efter grundvaccinationsschemat mot CPiV.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Efter subkutanadministrering till hund ses ofta en övergående svullnad (upp till 5 cm i diameter) vid injektionsstället. Svullnaden kan ibland vara smärtsam, varm eller röd. Sådana svullnader antingen försvinner spontant eller minskar markant inom 14 dagar efter vaccination. Symtom från mag-tarmkanalen såsom diarré och kräkningar eller aptitslöshet och minskad aktivitet kan förekomma i sällsynta fall.


   Liksom med andra vacciner kan i sällsynta fall överkänslighetsreaktioner (som anafylaxi, angioödem, dyspné, cirkulatorisk chock, kollaps) förekomma.

   Vid en sådan reaktion ska lämplig behandling omedelbart sättas in.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   • mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   • vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   • mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   • ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   • mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Subkutan användning.


   Grundvaccination:

   Två doser av Versican Plus DHPPi med 3−4 veckors intervall från 6 veckors ålder.


   Leptospira:

   Om skydd mot Leptospira behövs kan hunden vaccineras med två doser av Versican Plus DHPPi blandat med Versican Plus L4 med 3−4 veckors intervall från 6 veckors ålder:

   Innehållet i en injektionsflaska med Versican Plus DHPPi ska beredas med innehållet i en injektionsflaska med Versican Plus L4 (i stället för med vätskan). Efter blandning bör innehållet vara vitaktigt till gulaktigt och lätt opaliserande. Blandade vacciner ska administreras omedelbart som subkutaninjektion.


   Rabies:

   Om skydd mot rabies behövs:

   Första dosen: Versican Plus DHPPi från 8–9 veckors ålder.

   Andra dosen: Versican Plus DHPPi blandat med Versiguard Rabies efter 3–4 veckor men inte före 12 veckors ålder. 

   Innehållet i en injektionsflaska med Versican Plus DHPPi ska beredas med innehållet i en injektionsflaska med Versiguard Rabies (i stället för med vätskan). Efter blandning bör innehållet vara rosa/rött eller gulaktigt och lätt opaliserande. Blandade vacciner ska administreras omedelbart som subkutaninjektion.

   Effekten av rabiesfraktionen har påvisats efter en engångsdos från 12 veckors ålder i laboratorieundersökningar. Emellertid visade 10 % av seronegativa hundar ingen serokonversion (> 0,1 IU/ml) i fältundersökningar 3–4 veckor efter en enkel primärvaccination mot rabies. Ytterligare 17 % visade inte antikropptitern 0,5 IU/ml för rabies, som krävs av vissa icke-EU länder för att få resa till landet. I händelse av resa till riskområden eller utanför EU, kan veterinären önska att använda ett primärvaccinationsprogram på två doser, inkluderade rabies, eller ge en ytterligare rabiesvaccination efter 12 veckor.


   Vid behov kan yngre hundar än 8 veckor vaccineras, då säkerhet av produkten har fastställts hos 6 veckor gamla hundar.


   Revaccination:

   En engångsdos av Versican Plus DHPPi ska ges vart tredje år. Årlig revaccination krävs mot parainfluensa och en engångsdos av det kompatibla vaccinet Versican Plus Pi kan därför ges en gång om året vid behov.


   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Bered det frystorkade pulvret aseptiskt med vätskan. Skaka väl och administrera omedelbart hela mängden (1 ml) färdigberedd produkt.


   Färdigberett vaccin: vitaktigt till gulaktigt och lätt opaliserande.


   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.


   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras och transporteras kallt (2 °C – 8 °C).

   Får ej frysas.

   Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter EXP.

   Använd omedelbart efter beredning.


   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   En god immunologisk respons uppnås då immunsystemet är fullständigt kompetent. Djurets immunokompetens kan försvagas på grund av flera olika faktorer såsom dåligt hälsotillstånd, nutritionsstatus, genetiska faktorer, samtidig läkemedelsbehandling och stress.


   Immunologisk respons till valpsjukevirus-, parvovirus- och adenoviruskomponenterna i vaccinet kan fördröjas till följd av interferens av maternala antikroppar. Vaccinet har emellertid visats skydda mot sjukdom då nivåerna av maternala antikroppar mot valpsjukevirus-, adeno- och parvovirus är minst lika höga som de som förväntas förekomma under fältförhållanden. I situationer där mycket höga nivåer av maternala antikroppar förväntas ska vaccinationsprogrammet planeras med hänsyn till detta. 


   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Endast friska djur ska vaccineras


   De levande försvagade virusvaccinstammarna CAV-2, CPiV och CPV-2b kan spridas av vaccinerade hundar efter vaccination. Spridning av CPV har påvisats i upp till 10 dagar. Eftersom patogeniciteten (förmågan att orsaka sjukdom) av dessa stammar är låg, är det dock inte nödvändigt att hålla vaccinerade hundar åtskilda från icke-vaccinerade hundar och katter. Vaccinvirusstammen CPV-2b har inte studerats på andra rovdjur (förutom hundar och katter) med känd känslighet för hundparvovirus. Därför ska vaccinerade hundar hållas åtskilda från andra djur än hundar och katter efter vaccination.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.


   Dräktighet och digivning:

   Säkerheten av detta veterinärmedicinska läkemedel har inte fastställts under dräktighet eller laktation. Användning rekommenderas inte under dräktighet eller laktation. 


   Andra läkemedel och Versican Plus DHPPi:

   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat veterinärmedicinskt läkemedel förutom Versiguard Rabies och Versican Plus L4. Veterinären bör därför fatta beslutet om användning av detta vaccin före eller efter något annat veterinärmedicinskt läkemedel i varje enskilt fall.


   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Inga biverkningar förutom de som nämns under Biverkningar har observerats efter administrering en 10-faldig överdos av vaccinet. Hos ett mindre antal djur observerades dock smärta vid injektionsstället omedelbart efter administrering av en 10-faldig överdos av vaccinet. Smärtan var övergående och krävde inte behandling.


   Blandbarhetsproblem:

   Blanda inte med något annat veterinärmedicinskt läkemedel, förutom de som nämns ovan.


   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-12-14 Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Plastförpackning innehållande 25 injektionsflaskor med frystorkat pulver och 25 injektionsflaskor med vätska.

   Plastförpackning innehållande 50 injektionsflaskor med frystorkat pulver och 50 injektionsflaskor med vätska.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning. 


   België/Belgique/Belgien

   Zoetis Belgium SA

   Tél/Tel.: +32 (0)2 746 81 78

   Lietuva

   Zoetis Lietuva UAB

   Tel.: + 370 5 2683634

   Република България

   Zoetis Luxembourg Holding Sarl

   Teл: +359 2 970 41 72

   Luxembourg

   Zoetis Belgium SA

   Tél/Tel.: +32 (0)2 746 81 78

   Česká republika

   Zoetis Česká republika, s.r.o.

   Tel: +420 257 101 111

   Magyarország

   Zoetis Hungary Kft.

   Tel: +361 224 5222

   Danmark

   Orion Pharma Animal Health

   Tlf: +45 49 12 67 65 

   Malta

   Agrimed Limited

   Tel: +356 21 465 797

   Deutschland

   Zoetis Deutschland GmbH

   Tel: +49 30 330063 0

   Nederland

   Zoetis B.V.

   Tel: +31 (0)10 714 0900

   Eesti

   Zoetis Lietuva UAB

   Tel: + 370 5 2683634

   Norge

   Orion Pharma Animal Health

   Tlf: +47 40 0041 90

   Ελλάδα

   Zoetis Hellas S.A.

   Τηλ.: +30 210 6791900

   Österreich

   Zoetis Österreich GmbH

   Tel: +43 1 2701100 110

   España

   Zoetis Spain, S.L.

   Tel: +34 91 4191900

   Polska

   Zoetis Polska Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 2234800

   France

   Zoetis France

   Tél: +33 (0)1 58 07 46 00

   Portugal

   Zoetis Portugal, Lda.

   Tel: + 351 21 042 72 00

   Hrvatska

   Zoetis Netherlands Holdings BV

   Tel: +385 1 644 1460

   România

   Zoetis România SRL

   Tel: +40 21 207 17 70

   Ireland

   Zoetis Ireland Limited

   Tel: +353 (0) 1 256 9800

   Slovenija

   Zoetis Netherlands Holdings BV

   Tel: +385 1 644 1460

   Ìsland

   Icepharma hf.

   Sími: +354 540 80 00

   Slovenská republika

   Zoetis Luxembourg Holding Sarl, o.z.

   Tel: +421 2 5939 6190

   Italia

   Zoetis Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 3366 8133

   Suomi/Finland

   Zoetis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

   Kύπρος

   Zoetis Hellas S.A.

   Τηλ.: +30 210 6791900

   Sverige

   Orion Pharma Animal Health

   Tel.: +46 (0) 8 623 64 40

   Latvija

   Zoetis Lietuva UAB

   Tel: + 370 5 2683634

   United Kingdom

   Zoetis UK Limited

   Tel: +44 (0) 845 300 8034

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Versican Plus DHPPi

  Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 25 x 1 dos(er) Injektionsflaska

  • Varunummer: 466766
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  1.435 kr

  Jämförpris: 57,40 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?