Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   VeroPol, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

   Poliomyelitvaccin (inaktiverat)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du vaccineras.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1.VAD VEROPOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU VACCINERAS MED VEROPOL
   3. HUR DU VACCINERAS MED VEROPOL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR VEROPOL SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1.VAD VEROPOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   VeroPol är ett vaccin som ger skydd mot polio.

   VeroPol stimulerar kroppen till att producera antikroppar mot poliovirus.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU VACCINERAS MED VEROPOL

   Du ska inte vaccineras med VeroPol:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnena i vaccinet.

   • om du tidigare har upplevt allvarliga biverkningar efter vaccination med VeroPol eller liknande vacciner.

   • om du är akut sjuk och har feber.

   Läkaren eller sjuksköterskan är extra försiktig när det gäller vaccinering med VeroPol

   • om du får medicinsk behandling som påverkar ditt immunsvar. Vaccinet kan ha minskad effekt hos personer med nedsatt immunförsvar.

   • om du är allergisk mot formaldehyd, eftersom spårmängder kan finnas i vaccinet.

   Andra läkemedel och VeroPol

   Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, t.ex. naturläkemedel, vitaminer och mineraler.


   Tala även om för läkaren om du använder några läkemedel som påverkar immunsystemet.


   VeroPol kan ges samtidigt med andra vacciner utan att vaccinets effekt påverkas.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du vaccineras med VeroPol.

   Körförmåga och användning av maskiner

   VeroPol bör inte påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.


   3. HUR DU VACCINERAS MED VEROPOL

   Läkaren eller sjuksköterskan ger vaccinet via injektion i en muskel (intramuskulärt).


   Dosen är 0,5 ml för spädbarn över 2 månader, barn, ungdomar och vuxna.


   Om du inte har vaccinerats tidigare bör du vaccineras 3 gånger. Intervallet mellan vaccinationerna bör normalt vara 2 månader.


   Om du har vaccinerats 3 gånger tidigare och behöver en boostervaccination ges 1 dos. Rådfråga läkare eller sjuksköterska om du är osäker.


   Om du behöver vaccineras

   Rådgör med läkare eller sjuksköterska om du tror att du behöver vaccineras.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan VeroPol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 vaccinerade personer):

   • Allvarliga allergiska reaktioner, till exempel andningsbesvär, svårigheter att svälja, klåda, svullnad runt ögon och i ansiktet, blodtrycksfall och svimning (anafylaktisk chock).

   • Feberkramper.

   Kontakta omedelbart läkare om du upplever någon av ovanstående reaktioner.


   Mindre allvarliga biverkningar

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 vaccinerade personer):

   • Allmän sjukdomskänsla.

   • Feber (38°C eller mer).

   • Hudutslag vid injektionsstället.

   • Rodnad, svullnad och ömhet vid injektionsstället. Dessa biverkningar kan uppträda inom 48 timmar efter vaccineringen och vara i 1 till 2 dagar.


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 vaccinerade personer):

   • Hög feber (40°C eller mer).

   • Svullna lymfkörtlar.


   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000):

   • Huvudvärk, dåsighet.

   • Nässelfeber.

   • Tillfälliga smärtor i muskler och leder.

   • Svimning.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26
   Se-751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se


   5. HUR VEROPOL SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2°C - 8ºC).

   Får ej frysas.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Vaccinet ska inte användas om det har varit fruset eller om det ser gult ut.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar lälemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är:

   1 dos (0,5 ml) innehåller 40 D-antigenenheter av inaktiverat poliovirus typ 1, 8 D-antigenenheter av inaktiverat poliovirus typ 2 och 32 D-antigenenheter av inaktiverat poliovirus typ 3.

   Övriga innehållsämnen är:

   Medium 199 (innehåller fenolrött som pH-indikator).


   Poliovirus typ 1, 2 och 3 odlas i Vero-celler.

   Poliovirus inaktiveras med formaldehyd.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   VeroPol är en ljust orange till röd lösning.
   Varje dos levereras som en enskild förfylld spruta.
   Förpackningsstorlekar: 1 x 0,5 ml, 5 x 0,5 ml, 10 x 0,5 ml och 20 x 0,5 ml.
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   AJ Vaccines A/S
   Artillerivej 5
   DK- 2300 Köpenhamn S
   Danmark
   tfn.: +45 7229 7000
   fax: +45 7229 7999
   e-post: ajvaccines@ajvaccines.com


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännande för försäljning:


   Ombud
   Scandinavian Biopharma Distribution AB
   Industrivägen 1

   171 48 Solna

   Telefon: 08-470 56 00

   E-post: info@sbdistribution.se


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   DK, DE, EL, PT: Poliovaccine SSI

   AT, FI, HU, SE: VeroPol

   NO: Veropol


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-01-09

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  VeroPol

  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 080122
  • Tillverkare: Scandinavian Biopharma Distribution AB

  191,50 kr

  Jämförpris: 191,50 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?