Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vermox

   100 mg Tabletter
   Mebendazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vermox är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Vermox
   3. Hur du använder Vermox
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vermox ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vermox är och vad det används för

   Vermox förhindrar maskens ämnesomsättning vilket leder till att masken dör. Vermox hämmar också utvecklingen av maskägg.

   Vermox används för behandling av springmask, spolmask, hakmask och piskmask.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Vermox

   Använd inte Vermox

   - Om du är allergisk mot mebendazol eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Ge inte Vermox till barn under 2 år.

   Andra läkemedel och Vermox

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använd andra läkemedel.

   Vermox kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämne/ämnen:

   - Cimetidin (mot magsår)

   - Metronidazol (ett medel mot infektioner av bakterier och protozoer)

   Graviditet, amning och fertilitet

   Vermox ska ej användas under första tredjedelen av graviditeten om inte behandling är absoult nödvändig. Behandling med Vermox under andra och sista tredjedelen av graviditeten ska ske med försiktighet. Rådgör därför med läkare före användning av Vermox under graviditet

   Amning

   Okänt om Vermox går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

   Vermox innehåller hjälpämnen

   Vermox tabletter innehåller färgämnet para-orange (E110) som kan ge allergiska reaktioner.


   3. Hur du använder Vermox

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos för vuxna och barn över 2 år:

   Vid springmask: 1 tablett som engångsdos. Upprepa behandlingen efter cirka 2 veckor. Det förebygger återfall och är nödvändigt för att helt bli av med maskarna. Den första behandlingen dödar maskarna, men inte deras ägg. När äggen kläcks kan en ny infektion uppstå om du inte upprepar behandlingen.

   Vid spolmask, hakmask och piskmask: 1 tablett morgon och kväll i 3 dagar.

   Om du använt för stor mängd av Vermox

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemede eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Vermox

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Vermox och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   - svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   - svårigheter att svälja

   - nässelutslag och andningssvårigheter

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   * buksmärta

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   * obehag från buken, diarré, gasbildning

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   * minskat antal vita blodkroppar

   * överkänslighetsreaktioner (inklusive anafylaktiska reaktioner med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtryckfall)

   * krampanfall, yrsel

   * inflammation i levern (hepatit), leverpåverkan

   * allvarliga hud- och slemhinneförändringar inklusive hudavlossning (toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnson syndrom), hudutslag, hudrodnad, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg (angioödem), nässelfeber, håravfall.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Vermox ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är mebendazol.

   - Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, talk, majsstärkelse, sackarinnatrium, magnesiumstearat, hydrerad vegetabilisk olja, kolloidal kiseldioxid, natriumlaurylsulfat, para-orange (E110),smakämne (apelsinessens)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vermox tabletter är svagt orangea, runda och märkta Me/100 respektive JANSSEN. Tabletterna tillhandahålls i en tryckförpackning med 6 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel: 042-32 66 95

   Ompackare:

   Dr. Fisher Farma B.V.

   Vijzelweg 32

   8243 PM

   Lelystad

   Nederländerna

   Tillverkare:

   Janssen-Cilag koncernen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   31 oktober 2017


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vermox

  Tablett 100 mg 6 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 034354
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  60,48 kr

  Jämförpris: 10,08 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?