Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Vermox

   100 mg tabletter och 20 mg/ml oralsuspension
   mebendazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Vermox är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Vermox
   3. Hur du använder Vermox
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Vermox ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Vermox är och vad det används för

   Vermox förhindrar maskens ämnesomsättning vilket leder till att masken dör. Vermox hämmar också utvecklingen av maskägg.

   Vermox används för behandling av springmask, spolmask, hakmask och piskmask.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Vermox

   Använd inte Vermox

   • om du är allergisk mot mebendazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Ge inte Vermox till barn under 2 år.

   Andra läkemedel och Vermox

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Vermox kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämne/ämnen:

   • cimetidin (mot magsår)

   • metronidazol (ett medel mot infektioner av bakterier och protozoer).

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Vermox ska ej användas under första tredjedelen av graviditeten om inte behandling är absolut nödvändig. Behandling med Vermox under andra och sista tredjedelen av graviditeten ska ske med försiktighet. Rådgör därför med läkare före användning av Vermox under graviditet.

   Amning

   Vermox kan gå över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

   Vermox oral suspension innehåller sackaros, propylhydroxibensoat (E 216) och metylhydroxibensoat (E 218)

   Vermox oral suspension innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Vermox oral suspension innehåller också konserveringsmedlena propylhydroxibensoat (E 216) och metylhydroxibensoat (E 218) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

   Vermox tabletter innehåller para-orange (E 110)

   Vermox tabletter innehåller färgämnet para-orange (E 110) som kan ge allergiska reaktioner.


   3. Hur du använder Vermox

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos för vuxna och barn över 2 år:

   Vid springmask: 1 tablett eller 5 ml suspension som engångsdos. Upprepa behandlingen efter cirka 2 veckor. Det förebygger återfall och är nödvändigt för att helt bli av med maskarna. Den första behandlingen dödar maskarna, men inte deras ägg. När äggen kläcks kan en ny infektion uppstå om du inte upprepar behandlingen.

   Vid spolmask, hakmask och piskmask: 1 tablett eller 5 ml suspension morgon och kväll i 3 dagar.

   Suspensionen omskakas före användning. Ett fyllt dosmått motsvarar 5 ml. Flaskan har barnsäkert lock som öppnas genom att det hålls nedtryckt och skruvas moturs.

   vermox_2

   Om du använt för stor mängd av Vermox

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Vermox

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Vermox och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • buksmärta.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • obehag från buken, diarré, gasbildning.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • minskat antal vita blodkroppar

   • överkänslighetsreaktioner (inklusive anafylaktiska reaktioner med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall)

   • krampanfall, yrsel

   • inflammation i levern (hepatit), leverpåverkan

   • allvarliga hud- och slemhinneförändringar inklusive hudavlossning (toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnson syndrom), hudutslag, hudrodnad, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg (angioödem), nässelfeber, håravfall.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • illamående, kräkningar

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Vermox ska förvaras

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Vermox 100 mg tabletter:

   • Den aktiva substansen är mebendazol.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, talk, majsstärkelse, sackarinnatrium, magnesiumstearat, hydrerad bomullsfröolja, kolloidal kiseldioxid, natriumlaurylsulfat, färgämne (E 110), smakämne (apelsinessens).

   Vermox 20 mg/ml oral suspension:

   • Den aktiva substansen är mebendazol.

   • Övriga innehållsämnen är sackaros, mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, metylcellulosa, natriumlaurylsulfat, citronsyramonohydrat, konserveringsmedel (E 216 och E 218), smakämne (bananessens) och vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vermox tabletter är svagt orangea, runda och märkta Me/100 respektive JANSSEN. Tabletterna tillhandahålls i en tryckförpackning med 6 tabletter.

   Vermox oralsuspension är mjölkvit med banansmak och tillhandahålls i en 30 ml flaska med 5 ml dosmått.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av försäljningstillstånd

   Janssen-Cilag AB

   Box 4042

   169 04 Solna

   Tillverkare av Vermox oralsuspension

   Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien.

   Tillverkare av Vermox tabletter

   Lusomedicamenta Sociedade Técnica, Farmacêutica, S.A., Estrada Consiglieri Pedroso 69-B, Queluz, 2730-055 Barcarena, Portugal.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-23


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vermox®

  Oral suspension 20 mg/ml 30 milliliter Flaska

  • Varunummer: 532374
  • Tillverkare: Janssen-Cilag AB

  73,50 kr

  Jämförpris: 2,45 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?