Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Bayer Animal Health GmbH
   D-51368 Leverkusen
   Tyskland

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
   KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
   Projensdorfer Str. 324
   D-24106 Kiel
   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Veraflox 25 mg/ml oralsuspension för katt, pradofloxacin

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Oralsuspension innehållande 25 mg/ml pradofloxacin

   Konserveringsmedel: Sorbinsyra (E200) 2 mg/ml

   Gulaktig till beige suspension.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Behandling av:

   • akuta infektioner i övre luftvägarna orsakade av känsliga stammar av Pasteurella multocida, Escherichia coli och Staphylococcus intermedius-gruppen (inklusive S. pseudintermedius).

   • sårinfektioner och bölder orsakade av känsliga stammar av Pasteurella multocida och Staphylococcus intermedius-gruppen (inklusive S. pseudintermedius).

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

   På grund av brist på data, ska pradofloxacin inte användas till kattungar yngre än 6 veckor.

   Pradofloxacin har ingen påverkan på utvecklingen av brosk hos kattungar från 6 veckors ålder och äldre. Läkemedlet får inte användas till katter med bestående ledbroskskador, eftersom skadorna kan förvärras under behandling med fluorokinoloner.

   Ska inte användas till katter med störningar i centrala nervsystemet (CNS), såsom epilepsi, eftersom fluorokinoloner kan utlösa anfall hos predisponerade djur.

   Ska inte användas till katter under dräktighet och digivning (se avsnitt ”Särskilda varningar”).

   6. BIVERKNINGAR

   Milda övergående mag-tarmstörningar, inklusive kräkning, har i sällsynta fall observerats.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Oral användning.

   Doser

   Rekommenderad dos är 5 mg/kg kroppsvikt pradofloxacin en gång dagligen. Till följd av graderingen av sprutan varierar doserna från 5 till 7,5 mg/kg kroppsvikt enligt nedanstående tabell:

   Kroppsvikt katt

   (kg)

   Dosoralsuspension som ska ges

   (ml)

   Dos pradofloxacin (mg/kg kroppsvikt)

   > 0,67 - 1

   0,2

   5 – 7,5

   1 – 1,5

   0,3

   5 – 7,5

   1,5 – 2

   0,4

   5 – 6,7

   2 – 2,5

   0,5

   5 – 6,3

   2,5 – 3

   0,6

   5 – 6

   3 – 3,5

   0,7

   5 – 5,8

   3,5 – 4

   0,8

   5 – 5,7

   4 – 5

   1

   5 – 6,3

   5 – 6

   1,2

   5 – 6

   6 – 7

   1,4

   5 – 5,8

   7 – 8

   1,6

   5 – 5,7

   8 – 9

   1,8

   5 – 5,6

   9 – 10

   2

   5 – 5,6

   Behandlingstid

   Behandlingen ska ges så länge som din veterinär har anvisat. Behandlingstiden bestäms av infektionens svårighetsgrad samt hur bra medicinen verkar i ditt djur. För de flesta infektioner rekommenderas följande behandlingstider:

   Indikation

   Behandlingstid

   (dagar)

   Sårinfektioner och bölder

   7

   Akuta infektioner i övre luftvägar

   5

   Rådfråga din veterinär om ingen förbättring av sjukdomstillståndet har observerats inom 3 dagar efter påbörjad behandling.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Den orala suspensionen ska ges med direkt oraladministrering som visas nedan:

   Omskakas före användning
   Dra upp dos i sprutan
   Ge direkt i munnen

   Omskakas väl före användning

   Dra upp rekommenderad dos i sprutan.

   Ge direkt in i munnen.

   För att undvika kontamination av produkten ska samma spruta inte användas till olika djur. Således ska en spruta endast användas till ett djur. Efter administrering ska sprutan rengöras med kranvatten och förvaras tillsammans med flaskan i kartongen.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras i orginalförpackningen.
   Tillslut flaskan väl.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten
   Hållbarhet i öppnad förpackning: 3 månader.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Om möjligt ska användning av Veraflox baseras på resistensbestämning.

   Hänsyn ska tas till officiella och lokala antimikrobiella behandlingsrekommendationer vid användning av läkemedlet.

   Fluorokinoloner ska reserveras för behandling av kliniska tillstånd där andra grupper av antibiotika ger dålig eller förväntas ge dålig effekt.

   Användning av läkemedlet på annat sätt än angivet i produktresumén kan öka förekomsten av bakterieresistens mot fluorokinoloner och kan minska effekten av behandling med andra fluorokinoloner på grund av möjlig korsresistens.

   Pradofloxacin kan öka hudens känslighet för solljus. Under behandling ska djur därför inte utsättas för överdrivet mycket solljus.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   På grund av eventuellt skadliga effekter måste flaskan och de fyllda sprutorna förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Personer som är överkänsliga mot kinoloner ska undvika kontakt med läkemedlet.

   Undvik kontakt med hud och ögon med läkemedlet. Tvätta händerna efter användning.

   Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten.

   Vid kontakt med huden, skölj med vatten.

   Ät, drick eller rök inte under hantering av läkemedlet.

   Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Dräktighet, digivning och fertilitet:

   Säkerheten av Veraflox har inte fastställts hos honor under dräktighet och digivning.

   Dräktighet:

   Ska inte användas under dräktighet. Pradofloxacin förorsakar missbildningar i ögon vid doser toxiska för foster och moder hos råtta.

   Digivning:

   Ska inte användas under digivning eftersom det inte finns några data för pradofloxacin till kattungar yngre än 6 veckor. Det är känt att fluorokinoloner passerar moderkakan samt utsöndras i mjölk.

   Fertilitet:

   Pradofloxacin har inte visat sig ha någon påverkan på fertilitet hos avelsdjur.

   Andra läkemedel och Veraflox:

   Det finns läkemedel som du inte bör ge ditt djur under behandlingen eftersom de kan orsaka allvarliga biverkningar om de ges tillsammans. Berätta för din veterinär om alla läkemedel som du tänker ge djuret.

   Veraflox ska inte ges tillsammans med syrabindande medel eller sukralfat (används vid för mycket magsyra), multivitaminer eller mjölkprodukter, eftersom upptaget av Veraflox då kan bli lägre. Veraflox ska inte heller användas i kombination med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs; används vid smärta, feber eller inflammation), till djur som tidigare drabbats av krampanfall på grund av eventuellt högre känslighet mot kramper. Kombinerad användning av Veraflox och teofyllin (används vid kroniska andningsbesvär) eller digoxin (används vid kroniskhjärtsvikt) ska också undvikas på grund av eventuellt högre nivåer i blodet vilket kan öka effekterna av dessa läkemedel.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Kräkningar kan vara symptom på överdos. Det finns inga kända motgift mot pradofloxacin (eller andra fluorokinoloner); därför ges vid fall av överdosering symptomatisk behandling.

   Blandbarhetsproblem:

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-11-28. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Veraflox oralsuspension tillhandahålls i två olika förpackningar:

   • 15 ml flaska och en 3 ml oral dosspruta

   • 30 ml flaska

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Bayer A/S

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   DK-2300 Köpenhamn S

   Danmark

   Tel: +46 (0)8-580 223 00

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Veraflox

  Oral suspension 25 mg/ml 15 milliliter Flaska

  • Varunummer: 057115
  • Tillverkare: Bayer A/S

  267,50 kr

  Jämförpris: 17,83 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?