Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ventoline Diskus

   0,2 mg/dos Inhalationsopulver, avdeladdos
   Salbutamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ventoline Diskus är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ventoline Diskus
   3. Hur du använder Ventoline Diskus
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ventoline Diskus ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ventoline Diskus är och vad det används för

   Ventoline Diskus är ett luftrörsvidgande läkemedel som gör det lättare att andas. Ventoline Diskus används för symtomlindring vid:

   * astma

   * kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)


   Ventoline Diskus ska användas för att lindra akuta besvär.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ventoline Diskus

   Använd inte Ventoline Diskus

   * om du är allergisk (överkänslig) mot salbutamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Ventoline Diskus.

   Varningar och försiktighet

   Före behandling med Ventoline Diskus, rådgör med läkare om du har någon av följande sjukdomar:

   - hjärt-kärlsjukdom

   - kärlkramp

   - ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

   - tillstånd med minskad kaliumhalt i blodet

   - diabetes (sockersjuka)


   Om astmabesvären tilltar eller effekten av Ventoline Diskus försämras, ska man omedelbart kontakta läkare. Upprepade inhalationer som inte ger effekt vid svåra astmaanfall kan betyda att annan behandling behövs.


   Sluta att ta Ventoline Diskus och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   - svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   - svårigheter att svälja

   - nässelutslag och andingssvårigheter

   Andra läkemedel och Ventoline Diskus

   Effekten av behandlingen kan påverkas om Ventoline Diskus och vissa andra mediciner tas samtidigt. Rådgör därför alltid med läkare före annan samtidig medicinering. Vissa blodtrycksmediciner (beta-blockerare) kan upphäva effekten av Ventoline Diskus.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Inga ogynsamma effekter på fostret har påvisats vid användning av Ventoline Diskus under graviditeten.


   Det är okänt om salbutamol passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskriving av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ventoline Diskus innehåller hjälpämnen

   Ventoline Diskus innehåller laktos i upp till 12,5 mg/dos. Denna mängd orsakar normalt inga problem för laktosintoleranta personer.


   3. Hur du använder Ventoline Diskus

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Vanlig dos är 1-2 inhalationer vid behov. Se bruksanvisning för mer information.

   Om du använt för stor mängd av Ventoline Diskus

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Vid överdosering kan du få ökad hjärtklappning, darrnigar och huvudvärk.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Ventoline Diskus orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningar indelas i följande kategorier:

   mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10)

   vanliga (fler än 1 person av 100)

   mindre vanliga (färre än 1 person av 100)

   sällsynta (färre än 1 person av 1000)

   mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000)


   Vanliga: Darrningar. Ökad hjärtfrekvens. Huvudvärk. Muskelkramp.


   Mindre vanliga: Hjärtklappning. Irritation i munhåla och svalg.


   Sällsynta: Minskad kaliumhalt i blodet. Utvidgning av ytliga blodkärl som kan ge rodnad och värmekänsla i huden.


   Mycket sällsynta: Överkänslighetsreaktioner, t ex klåda och hudutslag (nässelfeber) svullnad i ansikte, tunga och/eller svalg (s k angioödem), kramp i luftrören, blodtrycksfall. Överaktivitet och sömnstörningar. Oregelbunden hjärtrytm. Bröstsmärta (som tecken på kärlkramp).*


   .* Om bröstsmärta (som tecken på kärlkramp) skulle inträffa bör du tala med din läkare så snart som möjligt. Avbryt dock inte behandlingen på egen hand.


   Inhalationsbehandling kan genom ej klarlagda mekanismer ge upphov till kramp i luftrören. Darrningar och hjärtklappning kan förekomma, speciellt i början av behandlingen. Dessa brukar försvinna efter en viss tids användning.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Ventoline Diskus ska förvaras

   * Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   * Förvaras vid högst 30ºC.

   * Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i Ventoline Diskus är salbutamol. Varje dos innehåller 0,2 mg salbutamol (som salbutamolsulfat), laktosmonohydrat 12,5 mg.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ventoline Diskus är en formgjuten (blå) plastinhalator, i vilken inhalationspulvret ligger förpackat i avdelad blisterdoser i en folieremsa.


   Ventoline Diskus är förpackad i kartonger i förpackningsstorlekarna 1x60 doser eller 3x60 doser.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel: 042-32 66 95


   Ompackare:

   interport Ltd, Croydon, England


   Tillverkare:

   GlaxoSmithKline- koncernen.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   15 maj 2013


   Övriga informationskällor

   Bruksanvisning

   Läs noggrant igenom bruksanvisningen, innan du använder Ventoline Diskus


   Dos räknaren anger hur många doser som finns kvar.

   Siffrorna 5 till 0 är markerade med RÖTT, för att varna när inhalatorn snart är tom.


   1. Öppna

   Fatta tag om inhaltorn och för tumgreppet i pilens rikting så långt det går.


   2. Mata fram

   Håll inhalatorn med munstycket mot dig.

   För frammatningsspaken från dig, så långt det går- tills ett klick hörs. Ventoline Diskus är nu klar att användas.


   3.Inhalera

   * Gör en normal utandning.

   OBS! Andas aldrig ut genom inhalatorn

   * För därefter inhalatorn till munnen och slut läpparna om munstycket

   Andas in djupt genom munnen

   * Tag bort inhalatorn

   * Håll andan 5-10 sekunder

   * Andas ut


   4. Stäng

   Du stänger inhalatorn genom att föra tumgreppet mot dig så långt det går. Ett klick hörs när inhalatorn stängs.

   Frammatningsspaken har nu automatiskt återgått till sitt ursprungsläge. Inhalatorn är klar att användas på nytt.


   KOM IHÅG

   Förvara inhalatorn vid högst 30ºC

   Förvara inhalatorn stängd

   Andas aldrig ut genom inhalatorn

   Rör endast frammatningsspaken, när du ska inhalera

   Behöver ej rengöras

   Överskrid ej ordinerad dos

   Förvars utom syn- och räckhåll för barn

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ventoline Diskus

  Inhalationspulver, avdelad dos 0,2 mg/dos 3 x 60 dos(er) Inhalator

  • Varunummer: 153616
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  170,46 kr

  Jämförspris: 0,95 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?