Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ventolin Diskus

   0,2 mg/dos inhalationspulver, avdeladdos
   salbutamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ventolin Diskus är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ventolin Diskus
   3. Hur du använder Ventolin Diskus
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ventolin Diskus ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ventolin Diskus är och vad det används för

   Ventolin Diskus är ett luftrörsvidgande läkemedel som gör det lättare att andas.

   Ventolin Diskus används för symtomlindring vid:

   • astma

   • kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

   Ventolin Diskus ska användas för att lindra akuta besvär.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ventolin Diskus

   Ta inte Ventolin Diskus:

   • om du är allergisk mot salbutamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ventolin Diskus.


   Före behandling med Ventolin Diskus påbörjas, rådgör med läkare om du har någon av följande sjukdomar:

   • hjärt-kärlsjukdom

   • kärlkramp

   • ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

   • tillstånd med minskad kaliumhalt i blodet

   • diabetes (sockersjuka)

   Om astmabesvären tilltar eller om effekten av Ventolin Diskus försämras, ska man omedelbart kontakta läkare. Upprepade inhalationer som inte ger effekt vid svåra astmaanfall kan betyda att annan behandling behövs.


   Sluta att ta Ventolin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Andra läkemedel och Ventolin Diskus

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Effekten av behandlingen kan påverkas om Ventolin Diskus och vissa andra mediciner tas samtidigt. Rådgör därför med läkare före annan samtidig medicinering. Vissa blodtryckssänkande läkemedel (beta-blockerare) kan upphäva effekten av Ventolin Diskus.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats vid användning av Ventolin Diskus under graviditeten.


   Det är okänt om salbutamol passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ventolin Diskus innehåller laktos

   Ventolin Diskus innehåller laktos i upp till 12,5 mg/dos. Denna mängd orsakar normalt inga problem för laktosintoleranta personer.


   3. Hur du använder Ventolin Diskus

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


   Vuxna och barn i åldern 12 år och äldre

   Vanlig dos är 1-2 inhalationer vid behov. Se "Bruksanvisning" för mer information.


   Barn (4-11 år)

   Vanlig dos för lindring av akut kramp i luftrören är 1 inhalation vid behov. Den totala

   användningen får inte överskrida 4 inhalationer dagligen.


   Vanlig dos vid kronisk behandling av astma är 1 inhalation fyra gånger dagligen.

   Om du har tagit för stor mängd av Ventolin Diskus

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Vid överdosering kan du få hjärtklappning, darrningar och huvudvärk.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningar indelas i följande kategorier:

   mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10)

   vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 100)

   mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 person av 100)

   sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000)

   mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000)


   Vanliga: Darrningar. Ökad hjärtfrekvens. Huvudvärk. Muskelkramp.


   Mindre vanliga: Hjärtklappning. Irritation i munhåla och svalg.


   Sällsynta: Minskad kaliumhalt i blodet. Utvidgning av ytliga blodkärl som kan ge rodnad och värmekänsla i huden.


   Mycket sällsynta: Överkänslighetsreaktioner, t.ex. klåda och hudutslag (nässelfeber) svullnad i ansikte, tunga och/eller svalg (s.k. angioödem), kramp i luftrören, blodtrycksfall. Överaktivitet och sömnstörningar. Oregelbunden hjärtrytm. Bröstsmärta (tecken på kärlkramp).*


   * Om bröstsmärta (tecken på kärlkramp) skulle inträffa bör du tala med din läkare så snart som möjligt. Avbryt dock inte behandlingen på egen hand.


   Inhalationsbehandling kan genom ej klarlagda mekanismer ge upphov till kramp i luftrören.


   Darrningar och hjärtklappning kan förekomma, speciellt i början av behandlingen. Dessa brukar försvinna efter en viss tids användning.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ventolin Diskus ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Förvaras vid högst 30°C.

   • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i Ventolin Diskus är salbutamol. Varje dos innehåller 0,2 mg salbutamol (som salbutamolsulfat) och laktosmonohydrat 12,5 mg.

   Importör

   Medartuum AB, Göteborg


   Tillverkare:

   GlaxoSmithKline-koncernen


   Ompackare

   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-02-17


   Bruksanvisning

   Läs noggrant igenom bruksanvisningen, innan du använder Ventolin Diskus.

   STÄNGD

   Tumgrepp (för att öppna och stänga inhalatorn)

   Inhalator

   Ytterhölje

   Inhalatorn öppnas i den här riktningen


   ÖPPEN

   Ytterhölje


   Munstycke


   ÖPPEN

   Frammatningsspak           Tumgrepp

   Dosräknare    

   Full       Tom

   60         0


   Dosräknaren anger hur många doser som finns kvar. Siffrorna 5 till 0 är markerade med RÖTT, för att varna när inhalatorn snart är tom.
   1. ÖPPNA

   Fatta tag om inhalatorn som på bilden och för tumgreppet i pilens riktning så långt det går.

   1. Öppna

   2. MATA FRAM

   Håll inhalatorn med munstycket mot dig. För frammatningsspaken från dig, så långt det går - tills ett klick hörs. Ventolin Diskus är nu klar att användas.

   2. Mata fram

   3. INHALERA

   Gör en normal utandning.

   OBS! Andas aldrig ut genom inhalatorn.

   • För därefter inhalatorn till munnen och slut läpparna om munstycket. Andas in djupt genom munnen.

   • Tag bort inhalatorn

   • Håll andan 5-10 sekunder

   • Andas ut.

   3. Inhalera

   4. STÄNG

   Du stänger inhalatorn genom att föra tumgreppet mot dig så långt det går.

   Ett klick hörs när inhalatorn stängs.

   Frammatningsspaken har nu automatiskt återgått till sitt ursprungsläge.

   Inhalatorn är klar att användas på nytt.

   4. Stäng

   KOM IHÅG

   Förvara inhalatorn vid högst 30 ºC.


   Förvara inhalatorn stängd.


   Andas aldrig ut genom inhalatorn.

   Rör endast frammatningsspaken, när du ska inhalera.

   Behöver ej rengöras.

   Överskrid ej ordinerad dosering.


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ventolin Diskus

  Inhalationspulver, avdelad dos 0,2 mg/dos 3 x 60 dos(er) Inhalator

  • Varunummer: 130700
  • Tillverkare: Medartuum AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?